Pravilnik o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze

NN 25/2020 (6.3.2020.), Pravilnik o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze

Ministarstvo poljoprivrede

616

Na temelju članka 9. stavka 6. Zakona o vinu (»Narodne novine«, broj 32/19) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O NACIONALNOJ LISTI PRIZNATIH KULTIVARA VINOVE LOZE

UVODNE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se Nacionalna lista priznatih kultivara odnosno sorti (u daljnjem tekstu: kultivara) vinove loze namijenjenih proizvodnji vina i drugih proizvoda od grožđa i vina.

(2) Ovim Pravilnikom provodi se odredba članka 81. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 u dijelu: kategorija proizvoda od vinove loze iz Priloga VII. i posebnog korištenja vina koje ne udovoljava kategorijama enoloških postupaka i metoda analiza, sorti vinove loze, uvoza vina, oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla, tradicionalnih izraza, označavanja i prezentacija proizvoda, registra vinograda, evidencija proizvodnog potencijala, nadležnih tijela za sektor vina, pratećih dokumenata u prijevozu, obveznih izjava te ulaznih i izlaznih registara, koji se odnose na sektor vina (SL L 347, 20. 12. 2013.) kako je posljednji put izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2018/273 оd 11. prosinca 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu programa odobravanja sadnje vinove loze, registra vinograda, pratećih dokumenata i certificiranja, ulaznog i izlaznog registra, obveznih izjava, obavijesti i objave informacija o kojima se obavještava te o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odgovarajućih kontrola i kazni, o izmjeni Uredbi Komisije (EZ) br. 555/2008, (EZ) br. 606/2009 i (EZ) br. 607/2009 i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 436/2009 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/560 (SL L 58, 28. 2. 2018.).

NACIONALNA LISTA PRIZNATIH KULTIVARA

Nacionalna lista priznatih kultivara vinove loze

Članak 2.

(1) Nacionalnu listu priznatih kultivara vinove loze čini popis dopuštenih kultivara vinove loze, prema deklariranom hrvatskom nazivu, te njihovi glavni sinonimi kao i popis preporučenih kultivara vinove loze za uzgoj po pojedinim vinogradarskim područjima.

(2) Nacionalna lista priznatih kultivara vinove loze nalazi se u Prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio, a obuhvaća Listu A odnosno Listu kultivara koji su dopušteni za uzgoj vinove loze na području Republike Hrvatske (Lista dopuštenih kultivara) i Listu B odnosno Listu kultivara vinove loze koji su preporučeni za uzgoj u pojedinim podregijama (Lista preporučenih kultivara).

(3) Uvrštavanje novog kultivara na Nacionalnu listu priznatih kultivara vinove loze, kao dopuštenog i/ili preporučenog, provodi se na temelju konačnog prijedloga i stručne podloge Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.

(4) Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu prijedlog za uvrštavanje novog kultivara na Nacionalnu listu priznatih kultivara vinove loze mogu dati:

– Regionalne organizacije vinara i vinogradara i/ili

– znanstveno-istraživačke organizacije (instituti i fakulteti) koji provode evaluaciju kultivara vinove loze u Republici Hrvatskoj.

(5) Uz prijedlog iz stavka 4. ovoga članka Regionalna organizacija mora Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu priložiti stručnu podlogu znanstveno-istraživačke organizacije (instituta i fakulteta) koja provodi evaluaciju kultivara vinove loze u Republici Hrvatskoj.

Opća pravila vezana uz uzgoj kultivara vinove loze

Članak 3.

(1) Na području Republike Hrvatske dopušteno je uzgajati sve kultivare vinove loze koji se nalaze na Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze iz članka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Preporučeni kultivari vinove loze su kultivari koji se nalaze na Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze iz članka 2. ovoga Pravilnika, a koji su zbog svojih osobina preporučeni za uzgoj na pojedinim zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze.

(3) Preporučeni kultivari jesu oni od kojih se na području pojedine vinogradarske podregije mogu proizvoditi vina koja nose zaštićenu oznaku izvornosti (u daljnjem tekstu: ZOI) i/ili zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla (u daljnjem tekstu: ZOZP).

(4) Kultivare koji su zatečeni u pojedinim vinogradima, a koji se ne nalaze na Listi A te ih nije moguće uvrstiti na Listu A, dozvoljeno je uzgajati do njihovog biološkog iskorištenja.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Vina sa zaštićenim oznakama

Članak 4.

Vina koja nose oznaku ZOI ili ZOZP registriranu na razini Europske unije prije dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, mogu se proizvoditi od kultivara utvrđenih u specifikacijama za pojedinu oznaku ZOI ili ZOZP.

Propisi koji prestaju važiti

Članak 5.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze (»Narodne novine«, broj 53/14).

Stupanje na snagu

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/32

Urbroj: 525-07/0197-20-15

Zagreb, 31. siječnja 2020.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.

PRILOG

NACIONALNA LISTA PRIZNATIH KULTIVARA VINOVE LOZE

A) Lista kultivara koji su dopušteni za uzgoj vinove loze na području Republike Hrvatske (Lista dopuštenih kultivara)

Redni

broj

Boja kožice*Deklarirani hrvatski nazivIzvorni naziv sorteSinonimi (istoznačnice)Preporučeno u
podregijama**
1.BAgadayAgaday
2.NAglianicoAglianico
3.BAlbanaAlbana
4.NAlicante BouschetAlicante Bouschet
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.
5.BAligoteAligote
6.NAncellottaAncellotta8.
7.NAramon crniAramon noirUgni noir, Ramonen
8.BAuxerroisAuxerroisPinot Auxerrois
9.NBabicaBabica
12.
10.NBabica plosnataBabica plosnata
11.NBabićBabićŠibenčanac, Babičević, Roguljanac, Rogoznička9., 10., 11., 12.
12.BBacchusBacchus
13.BBalbutBalbutDupin, Dupinka
14.RsBagrinaBagrinaBagrina rošie
15.NBarberaBarbera
8.
16.BBarjankaBarjanka
17.BBelina desinićkaBelina desinićka5
18.BBelina hižakovečkaBelina hižakovečka5
19.BBelina malaBelina mala5
20.BBelina smudnaBelina smudna5.
21.BBelina starohrvatskaBelina starohrvatskaBelina velika bijela, Heunisch weisser, Gouais blanc5.
22.BBelina svetokriškaBelina svetokriškaBelina začretska5.
23.BBenaBena
24.BBiancaBianca3., 4., 5., 6., 7.
25.BBijeli krstačBijeli krstačKrsta bijela
26.BBilanBilanBelan, Belina9.
27.BBilina privlačkaBilina privlačkaMaraština privlačka
28.BBiloliskaBiloliskaBilolaska bijela, Biljuš, Biljuška, Biloliska, Karagača, Karaguša, Šparanjuša, Turčin
29.NBlatinaBlatinaZlorod, Praznobačva11.
30.NBlauburgerBlauburger
2., 3., 4., 5., 6., 7.
31.BBogdanušaBogdanušaBogdanuša bijela, Bogdanuša mala, Bogdanuša vela, Vrbanjka, Hvarka12.
32.BBotunBotunBotunjača
33.BBrajda bijelaBrajda bijela
9.
34.NBrajda velika crnaBrajda velika crnaSušac, Sušić, Bašćan, Stara brajda, Crna brajda, Paška9.
35.BBrajdica bijelaBrajdica bijela9.
36.BBratkovina bijelaBratkovina bijela

Brapkovica, Brabkovica, Bravkovina, Brakovina, Brapkovina

Pošipica bijela

12.
37.RgBratkovina crvenaBratkovina crvenaCrljenica, Mesnac tvrdi, Runjevica tvrda, Surica12.
38.BBrunacBrunacRumanija, Pečka, Romanija, Rumenka
39.NCabernet cortisCabernet cortis3., 4., 5., 6., 7.
40.NCabernet francCabernet franc1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12.
41.NCabernet SauvignonCabernet Sauvignon1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12.
42.NCarignanCarignanMataro10., 11.
43.NCarmenereCarmenere8.
44.BCetinkaCetinkaCetinjka, Potomkinja, Poserača, Blatka, Blatska, Blatinka, Blajska, Blajka, Potomka, Poseruša, Listavac, Petovka12.
45.BChardonnayChardonnay
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.
46.BChenin bijeliChenin blanc
47.BCibib bijeliCibib bijeliCibibob, Cibić, Cibid, Cibig, Cibik, Cibit, Cicib12.
48.NCinsautCinsautCalabre, Prunella10., 11.
49.RgCiparGrec rougeGrisa rousa9.
50.BClairette blancheClairette blanche
51.RsClairette roseClairette rose
52.BColombard bijeliColombard bijeli
53.BCorteseCortese
54.NCrljenak viškiCrljenak viškiCrljenak crni, Carnjenak, Crnjenak, Crljenak12.
55.NCrnkaCrnka12.
56.NCroatinaCroatina8., 9.
57.NDebejan crniDebejan crniKatarina Rikiki9.
58.BDebitDebitPuljižanac, Bilina, Bjelina, Čarapar, Debić9., 10., 11., 12.
59.BDišeća raninaDišeća raninaPetrinjska ranina, Petrinjska belina, Dišeća belina3., 5., 7.
60.BDivljaka bijelaDivljaka bijelaDibljavka, Divljaka, Divljakinja9.
61.NDobričićDobričićDobričić crni, Slatinjac, Okručanac, Crljenak slatinski12.
62.NDolcettoDolcettoBeina, Bignona, Cassolo
63.BDolčinDolcinDolčin, Vitouska, Dolcin8.
64.NDornfelderDornfelder
3., 4., 6., 7.
65.BDraganelaDraganelaMartinščica9.
66.NDrnekušaDrnekušaDarnekuša, Darnekuša mala, Darnekuša vela, Dernakuša, Glavanjuša, Troia12.
67.BDugovrstDugovrstDugoviska, Dugolist, Dugovez, Dugovica, Dugovina, Dugovinska, Dugovština, Dugovjesta, Duguljac, Gnjatonja, Dugovist10.
68.BDuranijaDuranijaBrajdenica
69.BEmerald rizlingEmerald riesling
70.BEzerjoEzerjo
71.BFolle blancheFolle blanche
72.NFrankovkaBlaufrankischFrankinja, Moravka, Borgonja, Borgonja istarska1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.
73.BFrmentunFrmentun12.
74.NGamay bojadiserGamay teinturier
1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9.
75.NGamay crniGamay noirGamay beaujoalis, Petit Gamai1., 2., 3., 4., 6.
76.BGarganegaGarganega
77.BGarganjaGarganjaOpaćevina8.
78.NGalacGalacGavran crni, Galac veliki, Galac mali10.
79.BGegićGegićGegić bijeli, Paškinja, Debejan bijeli, Paška, Žutina, Beli debejan, Brajda, Gejić9.
80.NGlavinušaGlavinušaOkatac, Glavinka, Advokatac, Abokatac, Brgljun, Crljenac, Crljenak, Crnjenak, Slatkarinac, Pavišak, Ruža, Ružica, Okatac omiški, Okatac rodni, Okatac crni, Brgljun11., 12.
81.BGraševinaGraševinaLaški rizling, Riesling Italico, Talijanski rizling, Laški rizling, Ryzlink vlašský, Welschriesling, Rizling Vlasský, Olasz Rizling, Grašica1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.
82.BGrenache bijeliGrenache blancGrenaš bijeli, Belan9., 10., 11.
83.NGrenache crniGrenache noirGrenaš crni9., 10., 11.
84.BGrkGrkGrk korčulanski, Grk mali, Grk veli, Gark, Lumbarajski Grk12.
85.BGrgićevicaGrgićevicaGargićevica, Grkičevica12.
86.NGros VerdotGros Verdot
87.NGustopupicaGustopupicaGostopupica crna, Gustopupa, Gustopupka, Čestopupica, Gustopup10., 12.
88.NHrvaticaHrvaticaKarbonera, Markolina, Negrara, Negrona, Kamenina8., 9.
89.BJarbolaJarbola
9.
90.BJohanniterJohanniter3., 4., 5., 6., 7.
91.NKadarkaKadarka

Skadarka, Braničevka,

Brančevka, Gomza

1., 2., 3., 4., 6.
92.NKadarunKadarunKadarun crni, Bečirska loza, Kadarin, Kadarum, Kadarunac, Plavac kadarunac, Radova loza12.
93.NKavčina crnaKavčina crnaKapčina, Žametasta črnina5., 6., 7.
94.BKerner bijeliKerner bijeli
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.
95.BKleščec bijeliKleščec bijeliBelina drobna, Bela kavka, Ortlieber, Knipperle4.
96.BKomostricaKomostricaGranaš, Komoštrar, Komoštrica, Očenašica12.
97.BKreaca bijelaKreaca bijelaBanatski rizling, Greata
98.RsKraljevinaKraljevinaKraljevina crvena, Imbrina, Moravina, Portugieser roter3., 4., 5., 6.
99.BKrstičevicaKrstičevicaKarstičevica12.
100.BKrkošijaKrkošija
101.BKujundžušaKujundžušaTvrdac, Žutka, Žutac, Kojundžuša11.
102.BKurtelaškaKurtelaškaKurtelaška, Kortola, Kortolaška, Kurtolaška12.
103.NLasinaLasinaVlasina, Krapljenica, Kutlarica, Lasin, Krapašnjica, Kuć mali, Slast, Šljiva, Ruža, Pažan, Pošipanj, Zlarinština, Zlarina, Zlarinka, Zlaorina10., 11.
104.BLipovinaLipovinaHarslevelu, Lipolist5., 6.
105.NLovrijenacSt. LaurentLovrečanka crna, Magdalena nera3., 4., 5., 6., 7.
106.NLjutunLjutacLjutac crni, Plavac veliki, Plavac bedalovac, Plavac klobučar veliki12.
107.BMaccabeu blancMaccabeo blanco
108.NMagrovinaMagrovinaRožeta9.
109.NMalbecMalbec
2.
110.BMalvasia di CandiaMalvasia di Candia
111.BMalvasija dubrovačka bijelaMalvasia dubrovačka bijelaMalvasia di Sardegna, Malvasia de Sitges, Greco di Gerace, Malvasia delle Lipari12.
112.BMalvazija istarskaMalvazija istarskaMalvazija, Vrbić8., 9.
113.NMalvasia neraMalvasia nera di BrindisiMalvazija crna
114.BManzoni bijeliManzoni bianco

Incrocio Manzoni 6.0.13,

Manzoni 6.0.13

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.
115.BMaraštinaMaraštinaRukatac, Maraškin, Mareština, Krizol, Višana, Malvasia del Chianti, Malvasia lunga, Pavlos9., 10., 11., 12.
116.NMarselanMarselan
117.BMednaMednaMedna bijala, Buboj, Bumba, Rizavac, Zložder, Medva11.
118.BMejsko beloMejsko belo9.
119.BMelonMelonMuscadet, Gamay blanc, Malin
120.BMekujaMekujaMekulja, Mekujica12.
121.NMerlotMerlot
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.
122.BMerzlingMerzling3., 4., 5., 6., 7.
123.NMijajušaMijajuša crnaMijaljuša, Boglićka, Boglićeva loza, Xeromachairouda12.
124.BMirkovačaMirkovača5.
125.BMladenkaMladenkaMladinka12.
126.NModra kosovinaModra kosovinaBlaue Zimmettreube, Prava črnina5.
127.NMontepulcianoMontepulciano
128.BMoslavacMoslavacŠipon, Pošipon, Pušipel, Furmint1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.
129.NMourvedreMourvedre
10., 11., 12.
130.BMuscadelleMuscadelle
131.BMuscat CrouquantMuscat Fleur d'Oranger
132.BMuškat bijeliMuscat a petits grainsMuškat, Muškat canelli, Muškat momjanski1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.
133.BMuškat morioMorio muscat5.
134.BMuškat ottonelMuscat ottonel
1., 2., 3., 5., 6., 7., 8.
135.RgMuškat ružaMuškat ružaMuškat ruža omiški, Muškat ruža porečki1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.
136.BMuškat žutiMoscato giallo
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.
137.NNebioloNebbioloBruneta, Melasca, Prunena2., 8., 9.
138.BNeoplantaNeoplanta
139.BNeuburgerNeuburger
2., 3., 5.
140.NNinčušaNinčušaVinčuša, Linčuša, Linčevac, Linčuvac, Linkuša, Miličevac, Ninčevac, Ninčević, Ninkuša, Vinčevica11., 12.
141.BOkatica bijelaOkatica bijelaBila, Botun11.
142.NOkatica crnaOkatica crna11.
143.BOšljevinaOšljevinaOšjevina, Pergola9.
144.BOvčji rep bijeliOvčji rep bijeli
4.
145.BPagadebit bijeliPagadebit bijeliPujiška12.
146.BPalagružankaPalagružankaNastriženica, Ostriženica, Palagružonka12.
147.BPalarušaPalarušaPalaruša vela, Palaruša mala, Podričuša12.
148.NPetit verdotPetit verdot8.
149.BPhoenixPhoenix3., 4., 5., 6., 7.
150.BPinellaPinella
151.BPinot bijeliPinot blancBurgundac bijeli, Burgundac1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11.
152.NPinot crniPinot noirBurgundac crni1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11.
153.NPinot meunierPinot meunierMeunier crni1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11.
154.GrPinot siviPinot grisBurgundac sivi1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11.
155.BPlemenka bijelaChasselas blancŠasla
156.NPlava LovoraPlava LovoraLovorika12.
157.NPlavac mali crniPlavac mali crniPlavac mali, Plavac veliki, Crljenak mali, Crljenac, Pagadebit crni, Zelenka, Greštavac9., 10., 11., 12.
158.GrPlavac mali siviPlavac mali sivi12.
159.RgPlavčinaPlavčina9.
160.BPlavec žutiPlavec žutiPlavec rumeni3., 4., 6., 7.
161.RgPlavicaPlavicaPlàvac krčki, Plàvac crveni, Plàvac veli9.
162.NPlavinaPlavinaPlajka, Plavka, Plavinac, Modrulj, Brajda, Brajdica crna, Marasovka9., 10., 11., 12.
163.BPleskunacaPleskunaca
164.RgPlovdina crvenaPlovdina crvenaSlankamenka crvena, Crvenka, Bukovar, Žuta pračka
165.NPljuskavac crni Pljuskavac crniBljuzgavac crni, Blanc blauer, Črnina kesna, Bljuska, Bljuskavo sime, Bunjevac, Divljak, Ljuskavac, Punibačva, Mesnac ljuskavi
166.NPortugizacBlauer PortugieserPortugalka, Portugizec1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.
167.BPošip bijeliPošip bijeliPošip, Pošipak, Pošipica10., 11., 12.
168.NPošip crniPošip crniŠljiva, Razaklija12.
169.BPošip vrgorskiPošip vrgorski11.
170.BPrčPrčPrč bijeli, Muškat, Parč, Muškatić12.
171.NProkupacProkupacKameničarka, Rskavac
172.BPršljivkaPršljivka
173.BRadgonska raninaBouvierRanina, Bouvijerova ranka, Bouvijerova ranina2., 3., 4., 5., 6., 7.
174.BSilbijanacRanac silbanski bijeliSilbijan
175.BRajnski rizlingRieslingRheinriesling1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.
176.BRanfolRanfolŠtajerka, Urbanka, Vrbanka, Štajerska belina, Divljak, Divjak2., 3., 4., 5., 6., 7.
177.BRebulaRebula
178.NRefoškRefosco dal peduncolo rosso8., 9.
179.NRegentRegent3., 4., 5., 6., 7.
180.BRizvanacMuller Thurgau
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.
181.BRkaciteliRkaciteliKorolek, Kurkura, Topolek, Badušari10., 11., 12.
182.Ruby CabernetRuby Cabernet
183.NRunjavacRunjavacPlavac runjavac, Kupusar, Crljenak runjavac, Crljenak runjevac crni, Crljenak kupusar, Crljenak ninčušar, Bak
184.NRušljin crniRušljin crni9.
185.BRuževinaRuževina
186.RsRužica crvenaRužica crvenaDinka crvena, Kevidinka1., 2.
187.NSangioveseSangioveseBrunello, Nerino
188.NSansigotSansigotSuščan9.
189.NSaperaviSaperavi
190.BSauvignonSauvignon blancSauvignon bijeli, Muškatni silvanac1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11.,
191.BSauvignonasseSauvignonasseSauvignon Vert8.
192.BScheurebeScheurebe
193.BSemillonSemillon
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.
194.NSiložder crniSiložder crni12.
195.BSilvanac zeleniSilvaner
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.
196.BSirmiumSirmium
197.BSlankamenkaSlankamenkaMađarka, Mađaruša
198.NSobotovacSobotovacPlavac sobotovac
199.NSoić crniSoić crniPlavac veliki, Pavicić, Oskorušica, Bračanin12.
200.BSokolSokolSeidentraube, Luglienga bianca5.
201.BSolarisSolaris3., 4., 5., 6., 7.
202.BSmederevkaSmederevka
203.NStanušinaStanušina
204.BStauferStaufer3., 4., 5., 6., 7.
205.RsSurinaSurina
8.
206.NSvrdlovina crnaSvrdlovina crnaGalica crna, Galčina, Galac sitni, Modrina, Galac mali rani10., 11.
207.NSyrahSyrahSirah, Sirac, Shiraz1., 2., 3., 4., 5., 6., 8.,9., 10., 11., 12.
208.NŠemperinka crnaŠemperinka crna
209.BŠipeljŠipelj
6., 7.
210.BŠkrletŠkrletŠkrlet tusti, Škrtec, Ovnek žuti3., 4., 7.
211.NTannatTannat
212.NTempranilloTempranillo8., 12.
213.NTeranTeranIstrijanac8., 9.
214.Teret bouretTeret bouret
215.NTikveškaTikveška
216.BTopolTikvar bijeliBeretinjok9., 12.
217.NTouriga francaTouriga franca
218.NTouriga nacionalTouriga nacional
219.BTraminac bijeliSavagnin blanc
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.
220.RgTraminac crveniGewurtz traminerTraminac mirisavi, Traminac1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.
221.BTrbljanTrbljanKuč, Grban, Rukavina, Šampanjol, Filipić, Dobrogostina, Kuć, Martinčica, Tarpinka9., 10., 11., 12.
222.BTrebbiano RomagnoloTrebbiano Romagnolo10.
223.BTrebbiano ToscanoTrebbiano ToscanoUgni blanc8., 10., 11., 12.
224.NTribidragTribidragZinfandel, Primitivo, Pribidrag, Crljenak, Crljenak kaštelanski, Kratošija2., 9., 10., 11., 12.
225.NTrišnjavac crniTrišnjavac crniTrišnjavica, Šarica trišnjavica, Trišljavac, Trišnjavica10.
226.NTrnjakTrnjakRudežuša, Trnak11.
227.RgTrojišćina crvenaTrojišćina crvena
9.
228.NTirolan crniTrollinger blau7.
229.BVela pergolaVela pergola
230.RgVeltlinac crveniVeltliner roterVeltliner2., 4., 5., 6.
231.BVeltlinac zeleniVeltliner gruener
5., 7.
232.BVerdićGleraTeran bijeli9.
233.BVerduzzoVerduzzo Friulano
2., 8.
234.BVermentinoVermentino
235.BViognierViognier2., 8., 11., 12.
236.NViškaViškaViška mala, Viška crna, Viška vela, Vrbanjka12.
237.BVlaškaVlaškaŽutulja, Preljica, Vezulja, Tanetova loza12.
238.BVolarovoVolarovo9.
239.RgVolovina crvenaVolovina crvena5.
240.NVranacVranac
10., 11., 12.
241.BVrškajicaVrškajicaVrščica, Vrška, Vrškanjica, Vrškarica12.
242.BVugavaVugavaBugava, Viškulja, Ugava12.
243.BVugava bijela omiškaVugava bijela omiška12.
244.RgVugava crvena omiškaVugava crvena omiška12.
245.NZačinakZačinak
246.NZadarkaZadarka10.
247.BZelenac slatkiZelenac slatkiZelenac2., 5., 6., 7.
248.BZelenikaZelenikaZelenika drobna, Hrvatska zelenika, Zelenika bukovačka
249.BZelenka šoltanskaZelenka šoltanska12.
250.BZlataricaZlatarica vrgorskaZlatarica bijela, Bila loza, Dračkinja, Plavka11., 12.
251.BZlatarica blatskaZlatarica blatska12.
252.NZweigeltZweigeltrebe
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.
253.BŽerjavinaŽerjavina2.
254.BŽilavkaŽilavkaŽilavka mostarska bijela11., 12.
255.BŽižakŽižak
256.BŽlahtinaŽlahtinaŽlajtina8., 9.
257.BŽumićŽumić
9.
258.BŽupljankaŽupljanka

*boja kožice: B (blanc) – bijela; N (noir) – crna; Rs (rouge) – crvena; RS (rosé) – ružičasta, Gr (gris) – siva

**Zemljopisna područja uzgoja vinove loze dijele se u četiri vinogradarske regije i dvanaest podregija (1. Hrvatsko Podunavlje, 2. Slavonija, 3. Moslavina, 4. Prigorje – Bilogora, 5. Zagorje – Međimurje, 6. Plešivica, 7. Pokuplje, 8. Hrvatska Istra, 9 Kvarner i Hrvatsko primorje, 10. Sjeverna Dalmacija, 11. Dalmatinska zagora, 12. Srednja i Južna Dalmacija.)

B) Lista kultivara vinove loze koji su preporučeni za uzgoj u pojedinim podregijama (Lista preporučenih kultivara)

PodregijaPreporučeni kultivari za uzgoj
1. Hrvatsko PodunavljeAlicante Bouschet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Frankovka, Gamay bojadiser, Gamay crni, Graševina, Kadarka, Kerner bijeli, Manzoni bijeli, Merlot, Moslavac, Muškat bijeli, Muškat ottonel, Muškat ruža, Muškat žuti, Pinot bijeli, Pinot crni, Pinot meunier, Pinot sivi, Portugizac, Rajnski rizling, Rizvanac, Ružica crvena, Sauvignon, Semillon, Silvanac zeleni, Syrah, Traminac bijeli, Traminac crveni, Zweigelt.
2. SlavonijaAlicante Bouschet, Blauburger, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Frankovka, Gamay bojadiser, Gamay crni, Graševina, Kadarka, Kerner bijeli, Malbec, Manzoni bijeli, Merlot, Moslavac, Muškat bijeli, Muškat ottonel, Muškat ruža, Muškat žuti, Nebiolo, Neuburger, Pinot bijeli, Pinot crni, Pinot meunier, Pinot sivi, Portugizac, Radgonska ranina, Rajnski rizling, Ranfol, Rizvanac, Ružica crvena, Sauvignon, Semillon, Silvanac zeleni, Syrah, Traminac bijeli, Traminac crveni, Tribidrag, Veltlinac crveni, Verduzzo, Viognier, Zelenac slatki, Zweigelt, Žerjavina.
3. MoslavinaAlicante Bouschet, Bianca, Blauburger, Cabernet cortis, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Dišeća ranina, Dornfelder, Frankovka, Gamay bojadiser, Gamay crni, Graševina, Johanniter, Kadarka, Kerner bijeli, Kraljevina, Lovrijenac, Manzoni bijeli, Merlot, Merzling, Moslavac, Muškat bijeli, Muškat ottonel, Muškat ruža, Muškat žuti, Neuburger, Phoenix, Pinot bijeli, Pinot crni, Pinot meunier, Pinot sivi, Plavec žuti, Portugizac, Radgonska ranina, Rajnski rizling, Ranfol, Regent, Rizvanac, Sauvignon, Semillon, Silvanac zeleni, Solaris, Staufer, Syrah, Škrlet, Traminac bijeli, Traminac crveni, Zweigelt.
4. Prigorje – BilogoraAlicante Bouschet, Bianca, Blauburger, Cabernet cortis, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Dornfelder, Frankovka, Gamay bojadiser, Gamay crni, Graševina, Johanniter, Kadarka, Kerner bijeli, Kleščec bijeli, Kraljevina, Lovrijenac, Manzoni bijeli, Merlot, Merzling, Moslavac, Muškat bijeli, Muškat ruža, Muškat žuti, Ovčji rep bijeli, Phoenix, Pinot bijeli, Pinot crni, Pinot meunier, Pinot sivi, Plavec žuti, Portugizac, Radgonska ranina, Rajnski rizling, Ranfol, Regent, Rizvanac, Sauvignon, Semillon, Silvanac zeleni, Solaris, Staufer, Syrah, Škrlet, Traminac bijeli, Traminac crveni, Veltlinac crveni, Zweigelt.
5. Zagorje – MeđimurjeAlicante Bouschet, Belina desinićka, Belina hižakovečka, Belina mala, Belina smudna, Belina starohrvatska, Belina svetokriška, Bianca, Blauburger, Cabernet cortis, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Dišeća ranina, Frankovka, Gamay bojadiser, Graševina, Johanniter, Kavčina crna, Kerner bijeli, Kraljevina, Lipovina, Lovrijenac, Manzoni bijeli, Merlot, Merzling, Mirkovača, Modra kosovina, Moslavac, Muškat bijeli, Muškat ottonel, Muškat ruža, Muškat žuti, Phoenix, Pinot bijeli, Pinot crni, Pinot meunier, Pinot sivi, Portugizac, Radgonska ranina, Rajnski rizling, Ranfol, Regent, Rizvanac, Sauvignon, Semillon, Silvanac zeleni, Smudna belina, Sokol, Solaris, Stara hrvatska belina, Staufer, Svetokriška belina, Syrah, Traminac bijeli, Traminac crveni, Tirolan crni, Veltlinac crveni, Veltlinac zeleni, Volovina crvena, Zelenac slatki, Zweigelt.
6. PlešivicaAlicante Bouschet, Bianca, Blauburger, Cabernet cortis, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Dornfelder, Frankovka, Gamay bojadiser, Gamay crni, Graševina,Johanniter, Kadarka, Kavčina crna, Kerner bijeli, Kraljevina, Lipovina, Lovrijenac, Manzoni bijeli, Merlot, Merzling, Moslavac, Muškat bijeli, Muškat morio, Muškat ottonel, Muškat ruža, Muškat žuti, Neuburger, Phoenix, Pinot bijeli, Pinot crni, Pinot meunier, Pinot sivi, Plavec žuti, Portugizac, Radgonska ranina, Rajnski rizling, Ranfol, Regent, Rizvanac, Sauvignon, Semillon, Silvanac zeleni,Solaris, Staufer, Syrah, Šipelj, Traminac bijeli, Traminac crveni, Veltlinac crveni, Veltlinac zeleni, Zelenac slatki, Zweigelt.
7. PokupljeAlicante Bouschet, Bianca, Blauburger, Cabernet cortis, Chardonnay, Dišeća ranina, Dornfelder, Frankovka, Graševina, Johanniter, Kavčina crna, Kerner bijeli, Lovrijenac, Manzoni bijeli, Merlot, Merzling, Moslavac, Muškat bijeli, Muškat ottonel, Muškat ruža, Muškat žuti, Phoenix, Pinot bijeli, Pinot crni, Pinot meunier, Pinot sivi, Plavec žuti, Portugizac, Radgonska ranina, Rajnski rizling, Ranfol, Regent, Rizvanac, Sauvignon, Semillon, Silvanac zeleni, Solaris, Staufer, Šipelj, Škrlet, Traminac bijeli, Traminac crveni, Zelenac slatki, Zweigelt.
8. Hrvatska IstraAlicante Bouschet, Ancellotta, Barbera, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenere, Chardonnay, Croatina, Dolčin, Frankovka, Gamay bojadiser, Garganja, Hrvatica, Malvazija istarska, Manzoni bijeli, Merlot, Muškat bijeli, Muškat ottonel, Muškat ruža, Muškat žuti, Nebiolo, Petit verdot, Pinot bijeli, Pinot crni, Pinot meunier, Pinot sivi, Refošk, Sauvignon, Sauvignonasse, Semillon, Surina, Syrah, Tempranillo, Teran, Trebbiano Toscano, Verduzzo, Viognier, Žlahtina.
9. Kvarner i Hrvatsko primorjeAlicante Bouschet, Babić, Bilan, Brajda bijela, Brajda velika crna, Brajdica bijela, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Cipar, Croatina, Debejan crni, Debit, Divljaka bijela, Draganela, Frankovka, Gamay bojadiser, Gegić, Grenache bijeli, Grenache crni, Hrvatica, Jarbola, Magrovina, Malvazija istarska, Manzoni bijeli, Maraština, Mejsko belo, Merlot, Muškat ruža, Muškat žuti, Nebiolo, Ošljevina, Pinot bijeli, Pinot crni, Pinot sivi, Plavac mali crni, Plavčina, Plavica, Plavina, Refošk, Rušljin crni, Sansigot, Sauvignon, Semillon, Syrah, Teran, Topol, Trbljan, Tribidrag, Trojišćina crvena, Verdić, Volarovo, Žlahtina, Žumić.
10. Sjeverna DalmacijaAlicante Bouschet, Babić, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carignan, Chardonnay, Cinsaut, Debit, Dugovrst, Galac, Grenache bijeli, Grenache crni, Gustopupica, Lasina, Maraština, Merlot, Mourvedre, Muškat ruža, Muškat žuti, Plavac mali crni, Plavina, Pošip bijeli, Rkaciteli, Sauvignon, Svrdlovina crna, Syrah, Trebbiano Romagnolo, Trebbiano Toscano, Trbljan, Tribidrag, Trišnjavac crni, Vranac, Zadarka.
11. Dalmatinska zagoraAlicante Bouschet, Babić, Blatina, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carignan, Chardonnay, Cinsaut, Debit, Glavinuša, Grenache bijeli, Grenache crni, Kujundžuša, Lasina, Maraština, Medna, Merlot, Mourvedre, Muškat ruža, Muškat žuti, Ninčuša, Okatica bijela, Okatica crna, Pinot bijeli, Pinot crni, Pinot sivi, Plavac mali crni, Plavina, Pošip bijeli, Pošip vrgorski, Rkaciteli, Sauvignon, Svrdlovina crna, Syrah, Trebbiano Toscano, Trbljan, Tribidrag, Trnjak, Viognier bijeli, Vranac, Zlatarica, Žilavka.
12. Srednja i Južna DalmacijaAlicante Bouschet, Babica, Babić, Bogdanuša, Bratkovina bijela, Bratkovina crvena, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Cetinka, Chardonnay, Cibib bijeli, Crljenak viški, Crnka, Debit, Dobričić, Drnekuša, Frmentum, Glavinuša, Grgićevica, Grk, Gustopupica, Kadarun, Komostrica, Krstičevica, Kurtelaška, Ljutun, Malvasija dubrovačka bijela, Maraština, Mekuja, Merlot, Mijajuša, Mladenka, Mourvedre, Muškat ruža, Muškat žuti, Ninčuša, Pagadebit bijeli, Palagružanka, Palaruša, Plava Lovora, Plavac mali crni, Plavac mali sivi, Plavina, Pošip bijeli, Pošip crni, Prč, Rkaciteli, Siložder crni, Soić, Syrah, Tempranillo, Topol, Trebbiano Toscano, Trbljan, Tribidrag, Viognier, Viška, Vlaška, Vranac, Vrškajica, Vugava, Vugava bijela omiška, Vugava crvena omiška, Zelenka šoltanska, Zlatarica, Zlatarica blatska, Žilavka.