Izmjene i dopune Pravila korištenja sustava skladišta plina

NN 26/2020 (10.3.2020.), Izmjene i dopune Pravila korištenja sustava skladišta plina

PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o.

630

Na temelju članka 92. stavka 3. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 18/18 i 23/20) te Odluke o davanju suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije, klasa: 310-26/20-01/1, urbroj: 371-04-20-5 od 9. ožujka 2020. godine, operator sustava skladišta plina, Podzemno skladište plina d.o.o. donosi

IZMJENE I DOPUNE PRAVILA

KORIŠTENJA SUSTAVA SKLADIŠTA PLINA

Članak 1.

U Pravilima korištenja sustava skladišta plina (»Narodne novine«, broj 50/18) u članku 11. stavci 5. i 6. mijenjaju se i glase:

»(5) U slučaju prodaje plina, Operator raspoložive količine plina prodaje na transparentan i nediskriminirajući način te na tržišnim principima.

(6) Natječaj za prodaju plina Operator objavljuje na svojoj internetskoj stranici.«

Članak 2.

U članku 21. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Natječaj za nabavu plina za namjene iz stavka 2. ovog članka Operator je dužan objaviti na svojoj internetskoj stranici.«

Članak 3.

U članku 40. stavku 7. podstavci 5. i 6. mijenjaju se i glase:

» – dokaz o uplati novčanog pologa ili bankovnu garanciju za ozbiljnost ponude u iznosu od 10% vrijednosti usluge skladištenja iz dostavljenog zahtjeva, s tim da iznos ne može biti manji od 100.000,00 kn niti veći od 1.300.000,00 kn, a koju će Operator vratiti podnositelju zahtjeva u roku od osam dana od dana zaprimanja sredstva osiguranja plaćanja definiranog u Potvrdi o ugovorenoj usluzi.

– iznimno od podstavka 5. ovog stavka podnositelj zahtjeva može dostaviti i običnu zadužnicu koju će Operator vratiti podnositelju u roku od osam dana od dana zaprimanja sredstva osiguranja plaćanja definiranog u Potvrdi o ugovorenoj usluzi, i to samo u slučaju pisane suglasnosti Operatora nakon ocjene boniteta temeljem upita podnositelja zahtjeva i unaprijed dostavljenog BON 1 i BON 2 obrasca najmanje 5 radnih dana prije roka za dostavu zahtjeva za rezervaciju.«

Članak 4.

U članku 49. stavak 7. podstavak 10. mijenja se i glasi:

» – tijekom plinskog dana D moguće su i izvanredne renominacije u razdoblju između 22:00 i 03:00 sata ukoliko su ispunjeni uvjeti definirani ovim Pravilima, a koje se odobravaju svim Korisnicima, osim u slučaju kada operator transportnog sustava/povezani operator odredi Korisnike kojima Operator treba odobriti izvanrednu renominaciju«

U članku 49. stavak 7. iza podstavka 10. dodaje se podstavak 11. koji glasi:

» – zatvaranje izvanrednog renominacijskog razdoblja bit će najdulje 30 minuta nakon otvaranja.«

Članak 5.

Iza članka 72. dodaju se novi članci 72.a, 72.b, 72.c koji glase:

»Članak 72.a

(1) Operator sustava skladišta plina temeljem članka 19. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o tržištu plina dužan je sukladno podacima o potrošnji plina iz članka 19. stavka 2. istog zakona raspodijeliti skladišne kapacitete raspoložive za potrebe javne usluge opskrbe plinom u razdoblju od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021. godine.

(2) Za dodijeljene skladišne kapacitete iz stavka 1. ovog članka, Operator će sklopiti Ugovor o skladištenju plina s opskrbljivačem u obvezi javne usluge.

(3) Temeljem članka 19. stavka 4. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o tržištu plina, opskrbljivač u obvezi javne usluge svoje pravo zakupa skladišnih kapaciteta može potpisanom i ovjerenom Izjavom ustupiti opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina ili opskrbljivaču plinom ili trgovcu plinom od kojega nabavlja plin za opskrbu krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom.

(4) Izjavu iz stavka 3. ovog članka potpisuju opskrbljivač u obvezi javne usluge, Operator i opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina ili opskrbljivač plinom ili trgovac plinom.

(5) U slučaju ugovaranja usluge skladištenja temeljem ustupljenog prava zakupa, opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina ili opskrbljivač plinom ili trgovac plinom će Operatoru najkasnije do 20. ožujka 2020. godine, dostaviti zahtjev za sklapanjem Ugovora o skladištenju plina kojemu će priložiti po jedan izvornik svih Izjava koje je potpisao u svojstvu stjecatelja prava ugovaranja.

(6) Ugovaratelj usluge skladištenja koji sklapa Ugovor o skladištenju plina za kapacitete dodijeljene opskrbljivaču u obvezi javne usluge temeljem rezultata raspodjele iz stavka 1. ovog članka dužan je iste zakupiti u cijelosti.

(7) Ugovor o skladištenju plina za potrebe javne usluge opskrbe plinom iz stavka 2. ovog članka sklapa se na godinu dana i to za razdoblje od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021. godine.

(8) U slučaju da ugovaratelj usluge skladištenja ne dostavi sredstva osiguranja plaćanja navedena u Potvrdi o ugovorenoj usluzi zakupa standardnog paketa skladišnog kapaciteta (dalje: Potvrda SBU) do roka kojega pri dostavi Potvrde SBU-a odredi Operator, Operator će predmetne skladišne kapacitete ponuditi na tržištu.

Način raspodjele SBU-a za potrebe javne usluge opskrbe

Članak 72.b

Temeljem radnog volumena raspoloživog za potrebe javne usluge opskrbe u razdoblju od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021. godine, Operator će raspoloživi broj SBU-a raspodijeliti opskrbljivačima u obvezi javne usluge na proporcionalnom principu, a temeljem podataka dostavljenih od strane operatora transportnog sustava, sukladno članku 19. stavku 2. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o tržištu plina (dalje: zimska potrošnja) na način da se:

– utvrdi udio prosječne petogodišnje zimske potrošnje svakog opskrbljivača u obvezi javne usluge u ukupnoj prosječnoj petogodišnjoj zimskoj potrošnji svih opskrbljivača u obvezi javne usluge;

– temeljem udjela iz podstavka 1. ovog stavka zaokruženog na osam decimalnih mjesta svakom opskrbljivaču u obvezi javne usluge dodijeli pripadajući iznos radnog volumena iz stavka 1. ovog članka;

– temeljem pripadajućeg iznosa radnog volumena iz podstavka 2. ovog stavka izraženog u kWh izračuna broj SBU-a na način da se dodijeljeni radni volumen podijeli sa količinom od 50.000.000 kWh;

– U slučaju da broj SBU-a iz podstavka 3. ovog stavka nije cijeli broj, opskrbljivaču u obvezi javne usluge će se temeljem decimalnog ostatka zaokruženog na šest decimalnih mjesta dodijeliti alikvotni dio SBU-a odnosno radnog volumena s pripadajućim kapacitetom utiskivanja i pripadajućim kapacitetom povlačenja.

Članak 72.c.

Iznimno od odredbi članka 29. i članka 40. Pravila, za ugovaranje skladišnih kapaciteta u 2020. godini za razdoblje koje započinje od 1. travnja 2021. godine, Operator će na svojoj internetskoj stranici objaviti raspoloživi broj SBU-a, rok na koji se nudi usluga zakupa raspoloživih SBU-a, rok zaprimanja zahtjeva za rezervaciju SBU-a, te rok za dostavljanje obavijesti o broju dodijeljenih SBU-a temeljem pristiglih zahtjeva.«

Članak 6.

U Prilogu 1.: Opći uvjeti korištenja sustava skladišta plina u članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Sredstva osiguranja plaćanja su:

– bankovna garancija u kunama koja treba biti bezuvjetna, neopoziva, bez prigovora i plativa na prvi poziv, te izdana od banke prihvatljive Operatoru;

– novčani polog u kunama uplaćen na račun Operatora;

– obična zadužnica.«

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Sredstvo osiguranja plaćanja za ugovorene usluge na godišnjoj i višegodišnjoj razini je bankovna garancija ili polog u iznosu do 40% (četrdeset posto) vrijednosti godišnje naknade za korištenje ugovorenog kapaciteta sustava skladišta plina, uvećano za PDV.«

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Iznimno od odredbi stavka 6. ovog članka, u slučaju da Operator u skladu s bonitetom Korisnika i procjenom rizika naplate od Korisnika zatraži dostavu, obične zadužnice izdane u skladu s odredbama Ovršnog zakona, ista ne može biti manja od 50% (pedeset posto) vrijednosti godišnje naknade za korištenje ugovorenog kapaciteta sustava skladišta plina, uvećano za PDV, a kojom Korisnik daje svoj pristanak da se zaplijene svi računi Korisnika koje ima kod pravnih osoba, koje obavljaju poslove platnog prometa te da se novac s tih računa isplati Operatoru, odnosno da se provede neposredna ovrha na cjelokupnoj imovini Korisnika radi podmirenja tražbine Operatora u iznosu naznačenom na običnoj zadužnici.«

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Osim sredstava osiguranja temeljem stavka 6. i stavka 7. ovog članka, Operator u skladu s bonitetom Korisnika i procjenom rizika naplate prije sklapanja i za vrijeme trajanja Ugovora može zatražiti dodatni instrument osiguranja plaćanja, a Korisnik ga je dužan dostaviti u traženom roku, i to:

– bankovnu garanciju ili novčani polog na iznos do 30% (trideset posto) vrijednosti ugovorene godišnje naknade za korištenje sustava skladišta plina, uvećane za PDV.«

Stavak 11. mijenja se i glasi:

»(11) Sredstva osiguranja plaćanja iz ovog članka sastavni su dio Ugovora čiji rok za dostavu određuje Operator.«

Stavak 13. mijenja se i glasi:

»(13) Za aktivirana (iskorištena) sredstva osiguranja plaćanja, Korisnik se pod uvjetom raskida Ugovora obvezuje, u roku od 5 (pet) dana od dana aktiviranja sredstva osiguranja plaćanja, odnosno najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka važenja sredstva osiguranja plaćanja, uručiti Operatoru nova sredstva osiguranja plaćanja istovjetna iskorištenim sredstvima osiguranja plaćanja, odnosno sredstvu osiguranja plaćanja kojemu ističe rok važenja. U slučaju da sredstvo osiguranja plaćanja, čiji rok trajanja istječe, nije zamijenjeno novim sredstvom osiguranja plaćanja s rokom, sadržajem i visinom u skladu s ovim OU, Operator ima pravo naplatiti sredstva osiguranja plaćanja prije isteka njihova roka i tako naplaćen novac deponirati na račun (bez obveze Operatora da prima kamate na iznos depozita kod financijske ustanove u kojoj drži depozit i bez obveze Operatora da plaća Korisniku bilo kakve kamate na depozit, a u slučaju da Operator prima kamate na depozit, takve se kamate neće automatski uračunavati u ispunjenje obveza Korisnika prema Ugovoru, nego će se pripisivati iznosu ukupnog depozita) te ga koristiti pod istim uvjetima pod kojima je Operator ovlašten koristiti sredstva osiguranja plaćanja u skladu s ovim OU.

Stavak 14. mijenja se i glasi:

»(14) Ako Operator smatra da sredstva osiguranja plaćanja predana Operatoru prema Ugovoru nisu dostatna da osiguraju potraživanja (primjerice: narušen je bonitet Korisnika ili izdavatelja bankovne garancije, Korisnik je ugovorio dodatne usluge skladištenja, došlo je do povećanja iznosa tarifnih stavki) na zahtjev Operatora Korisnik je pod uvjetom raskida Ugovora obvezan predati Operatoru dodatna i/ili zamjenska sredstva osiguranja plaćanja, u roku i prema izboru Operatora, a kojima će se osigurati rizik naplate potraživanja Operatora.«

Članak 7.

U članku 9. dodaje se stavak 16. koji glasi:

»(16) Korisnik je obvezan za cijelo vrijeme trajanja Ugovora na zahtjev Operatora, a u svrhu procjene boniteta, dostaviti zatražena financijska izvješća.«

Članak 8.

U članku 24. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako pojedine odredbe ovih OU zahtijevaju izmjenu i/ili dopunu, Operator će na vlastiti prijedlog ili na zahtjev Agencije napraviti izmjene i dopune te postupiti sukladno članku 73. Pravila.«

Članak 9.

U Prilogu 2. Postupak raspodjele standardnih paketa skladišnog kapaciteta članak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Energetski subjekt koji temeljem Zakona ostvaruje pravo na pristup sustavu skladišta plina (u daljnjem tekstu: Podnositelj) operatoru sustava skladišta plina (u daljnjem tekstu: Operator) podnosi zahtjev za rezervaciju određenog broja standardnih paketa skladišnog kapaciteta (u daljnjem tekstu: Zahtjev) u rokovima propisanim Pravilima korištenja sustava skladišta plina. Nakon zaprimanja Zahtjeva, Operator obavlja raspodjelu godišnje raspoloživog broja standardnih paketa skladišnog kapaciteta (u daljnjem tekstu: SBU – od engl. Standard bundled unit) na godišnjoj razini za razdoblje od najmanje jedne skladišne godine i najviše pet skladišnih godina. Broj raspoloživih SBU-a za svaku godinu određuje Operator.

(2) Zahtjev se Operatoru dostavlja isključivo preporučenom pošiljkom, pri čemu se smatra da je Operator Zahtjev zaprimio u trenutku predaje istoga pošti.

(3) Operator će odbaciti Zahtjeve uz koje Podnositelji nisu dostavili priloge iz članka 40. stavka 7. Pravila korištenja sustava skladišta plina kao i one koji nisu dostavljeni u skladu sa stavkom 2. ovoga članka.«

Članak 10.

Ove Izmjene i dopune Pravila korištenja sustava skladišta plina stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: UPR-38/2020
Zagreb, 9. ožujka 2020.

Direktor Društva
Ratimir Orešković, dipl. ing., v. r.