Pravilnik o standardima zdravstvene zaštite tražitelja međunarodne zaštite i stranca pod privremenom zaštitom

NN 28/2020 (13.3.2020.), Pravilnik o standardima zdravstvene zaštite tražitelja međunarodne zaštite i stranca pod privremenom zaštitom

Ministarstvo zdravstva

658

Na temelju članka 20. stavka 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 80/13 i 15/18), ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O STANDARDIMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE TRAŽITELJA MEĐUNARODNE ZAŠTITE I STRANCA POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuju se standardi zdravstvene zaštite tražitelju međunarodne zaštite i strancu pod privremenom zaštitom, kao i tražitelju međunarodne zaštite i strancu pod privremenom zaštitom kojem je potrebno posebno prihvatno i/ili postupovno jamstvo, osobito žrtvama mučenja, silovanja ili drugih teških oblika psihičkog, fizičkog ili spolnog nasilja.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Pri dolasku u Prihvatilište za tražitelje međunarodne zaštite (u daljnjem tekstu: Prihvatilište) uz mjere osobne higijene (pranje i zamjena odjeće), po potrebi, provodi se dezinsekcija odjeće, kao i dezinsekcija samih osoba, pri čemu je potrebno obuhvatiti kosu i ostale obrasle dijelove tijela te zamijeniti rublje i odjeću čistom.

(2) Radi utvrđivanja akutnih zaraznih bolesti, uključujući svrab i ušljivost i potrebe eventualne izolacije ili kohortiranja, zdravstveni radnik u Prihvatilištu obavlja medicinsku trijažu (odnosno brzi orijentacijski uvid u zdravstveno stanje) odmah kod prijema (povišena tjelesna temperatura, kašalj, proljev, povraćanje, osip (kože/sluznice) ispunjavajući obrazac Priloga I. koji je u privitku ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(3) Kod prijama osoba iz članka 1. ovoga Pravilnika na temelju orijentacijskog uvida u zdravstveno stanje te po potrebi, osigurati će se hitna i prijeko potrebna zdravstvena zaštita u najbližoj zdravstvenoj ustanovi koja pruža tu vrstu zdravstvene zaštite i kod zdravstvenih radnika privatne prakse u mreži javne zdravstvene službe.

II. ZDRAVSTVENI PREGLED TRAŽITELJA MEĐUNARODNE ZAŠTITE

Osnovni liječnički pregled

Članak 3.

(1) Tražitelj međunarodne zaštite obvezan je u najkraćem mogućem roku u prvih pet dana od dana dolaska u Prihvatilište obaviti osnovni liječnički pregled radi otkrivanja akutnih i kroničnih zaraznih bolesti, a tijekom kojeg se uzima detaljna epidemiološka anamneza i utvrđuje cijepni status koji se upisuje u obrazac Priloga I. koji je u privitku ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Liječnički pregled iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća, uz anamnezu, pregled cijelog tijela i opće laboratorijske pokazatelje i utvrđivanje zdravstvenog statusa uz preporuke liječnika za daljnje prijeko potrebne specijalističko-konzilijarne i/ili dijagnostičke postupke prema medicinskoj indikaciji te osiguravanju primjerenih uvjeta sukladno njegovim posebnim potrebama.

(3) Ako je osoba iz države podrijetla ili dolazi iz države s povećanom prevalencijom tuberkuloze, hepatitisa B i C te infekcije HIV-om, u svrhu otkrivanja zaraznih bolesti i kliconoštva, liječnički pregled obuhvaća:

a) pregled na aktivnu tuberkulozu za sve osobe koje dolaze iz država s incidencijom > 40/100 000: anamneza i klinički pregled, RTG snimka pluća te u slučaju radiografski postavljene sumnje na tuberkulozu pregled sputuma direktnom mikroskopijom i kultivacijom

b) testiranje na hepatitis B (HBsAg, anti-HBc, anti-HBs) za sve osobe koje dolaze iz država s HBsAg prevalencijom > 2 %

c) testiranje na hepatitis C (anti-HCV i po potrebi HCV-RNA testiranje) – za sve osobe koje dolaze iz država s anti-HCV prevalencijom > 2 %

d) testiranje na HIV infekciju.

(4) Ako osobe imaju povećani rizik za određenu infekciju, neovisno o prevalenciji navedenih zaraznih bolesti u državama podrijetla, mogu se uputiti na testiranja iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Osobe s aktivnom tuberkulozom potrebno je testirati na HIV infekciju i obrnuto.

(6) Osobe koje dolaze iz endemskih područja za malariju potrebno je testirati na malariju: gusta kap i krvni razmaz te serologija.

(7) Laboratorijsko ispitivanje na kliconoštvo trbušnog tifusa (stolica na Salmonellu typhi) indicirano je u osoba koje dolaze iz endemskih područja. U slučaju pozitivnog nalaza, osobu treba prijaviti nadležnoj epidemiološkoj službi te ju staviti pod zdravstveni nadzor sukladno propisu kojim je uređen način obavljanja zdravstvenih pregleda osoba koje su kliconoše ili se sumnja da su kliconoše određenih zaraznih bolesti.

(8) Osobe koje dolaze iz endemskih područja za shistosomijazu odnosno strongiloidozu, neovisno o postojanju simptoma, mogu se uputiti na serološko testiranje na Schistostomu i Strongyloides.

(9) Za ostale crijevne infekcije i parazitoze, testiranje stolice na bakterije i parazite indicirano je u slučaju postojanja kliničkih simptoma i znakova (proljev, bol u trbuhu, povraćanje, svrbež i dr.) odnosno eozinofilije.

(10) Pozitivni nalaz u sklopu laboratorijskih pretraga obvezuje na upućivanje na odgovarajuće liječenje i osiguravanje potrebne zdravstvene zaštite.

(11) Nad osobom smještenoj u Prihvatilištu provodi se pasivni zdravstveni nadzor u trajanju od 21 dan od dana liječničkog pregleda, a u slučaju pojave simptoma i znakova zarazne bolesti (povišena tjelesna temperatura, osip, proljev, povraćanje, kašalj) osoba se mora odmah obvezno javiti zdravstvenom osoblju Prihvatilišta ili nadležnom liječniku.

(12) Utvrđeni zdravstveni status upisuje se u obrazac Priloga I. koji je tiskan u privitku ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio. Obrazac se ispunjava u dva primjerka, od kojih se jedan uručuje pregledanoj osobi kao dio njezine osobne medicinske dokumentacije.

(13) Evidencija o obavljenom liječničkom pregledu dostavlja se u pisanom obliku nadležnoj osobi u Prihvatilištu.

(14) Zarazne bolesti koja se utvrde tijekom pregleda i obveznih pretraga treba službeno prijaviti nadležnoj epidemiološkoj službi u skladu s zakonom koji uređuje zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti.

Dopunski liječnički pregled

Članak 4.

(1) Dopunski liječnički pregled obavlja se po isteku zdravstvenog nadzora iz članka 3. stavka 11. ovoga Pravilnika i služi za provedbu eventualnih dodatnih pretraga ili pregleda te za provođenje cijepljenja. Cijepljenje se provodi temeljem cijepnog statusa utvrđenog tijekom uzimanja epidemiološke anamneze u okviru osnovnog liječničkog pregleda.

(2) U nedostatku dokaza o cijepljenju, djeca do 14 godina starosti trebaju primiti nadoknadu propuštenih cijepljenja, u skladu s Programom obveznog cijepljenja i protokolom nadoknadnog cijepljenja te se nastaviti cijepiti prema važećem Programu obveznog cijepljenja sukladno dobi.

(3) Osobe starije od 14 godina u nedostatku dokaza o provedenom cijepljenju trebaju primiti jednu dozu cjepiva protiv ospica, rubeole i zaušnjaka te tri doze cjepiva protiv difterije, tetanusa i hripavca sa smanjenom količinom antigena i tri doze inaktiviranog cjepiva protiv dječje paralize, po shemi 0, 1, 6 mjeseci. Osobe za koje se serološkim testiranjem ustanovi da su osjetljive na hepatitis B infekciju mogu se uputiti na cijepljenje protiv hepatitisa B po shemi 0, 1, 6 mjeseci.

(4) Stručnu podršku u zaštiti od zaraznih bolesti u Prihvatilištu pruža nadležna služba zavoda za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba.

Zdravstvena svjedodžba

Članak 5.

(1) Nakon provedenog osnovnog i dopunskog liječničkog pregleda iz članaka 3. i 4. ovoga Pravilnika ispunjava se Zdravstvena svjedodžba, na obrascu u Prilogu II. koji je tiskan u privitku ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Evidencija o provedenom cijepljenju sastavni je dio obrasca iz stavka 1. ovoga članka i služi kao potvrda o provedenom cijepljenju.

(3) Jedan primjerak ispunjene zdravstvene svjedodžbe uručuje se i pregledanoj osobi kao dio njezine osobne medicinske dokumentacije.

III. OPSEG ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Članak 6.

(1) Tražitelj međunarodne zaštite ostvaruje:

1. pravo na hitnu medicinsku pomoć i prijeko potrebno liječenje bolesti i ozbiljnih mentalnih poremećaja sukladno medicinskoj indikaciji, koje obuhvaća:

– održavanje životno važnih funkcija, zaustavljanje krvarenja,

– sprečavanje iznenadnog pogoršanja zdravstvenog stanja koje bi moglo prouzročiti trajna oštećenja pojedinih organa ili životnih funkcija,

– liječenje šoka,

– liječenje stanja s povišenom tjelesnom temperaturom i sprečavanje širenja infekcije koja bi mogla dovesti do septičnog stanja,

– liječenje otrovanja,

– liječenje ozljeda te drugih oštećenja pri kojima je nužna liječnička pomoć,

– pravo na hitnu i prijeko potrebnu dentalnu zdravstvenu zaštitu,

– liječenje kroničnih bolesti i stanja, kojih bi odgoda liječenja neposredno ili naknadno prouzročilo invaliditet, druga trajna oštećenja ili smrt,

– liječenje ozbiljnih mentalnih poremećaja,

– liječenje zaraznih bolesti.

2. pravo na lijekove s osnovne liste lijekova za hitnu medicinsku pomoć i prijeko potrebno liječenje bolesti i ozbiljnih mentalnih poremećaja sukladno medicinskoj indikaciji iz stavka 1. točke 1. ovoga članka.

(2) Obrazac recepta iz stavka 1. točke 2. ovoga članka nalazi se u Prilogu III. koji je tiskan u privitku ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 7.

(1) Neodgodiva i prijeko potrebna specijalističko-konzilijarna i bolnička zdravstvena zašita prema medicinskoj indikaciji liječnika obavlja se u zdravstvenim ustanovama na temelju uputnice nadležnog liječnika ili hitne medicinske službe.

(2) Obrazac uputnice iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u Prilogu IV. koji je tiskan u privitku ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 8.

Zdravstvene ustanove pružaju usluge zdravstvene zaštite tražitelju međunarodne zaštite uz predočenje iskaznice tražitelja međunarodne zaštite ili potvrde o registraciji tražitelja međunarodne zaštite.

Opseg zdravstvene zaštite ranjivih skupina

Članak 9.

(1) Osobe lišene poslovne sposobnosti, djeca, djeca bez pratnje, starije i nemoćne osobe, teško bolesne osobe, osobe s invaliditetom, trudnice, samohrani roditelji s maloljetnom djecom, osobe s duševnim smetnjama te žrtve trgovanja ljudima, žrtve mučenja, silovanja ili drugog psihičkog, fizičkog i spolnog nasilja, kao što su žrtve sakaćenja ženskih spolnih organa ostvaruju pravo na odgovarajuću zdravstvenu zaštitu.

(2) Trudnica ili rodilja pravo na zdravstvenu zaštitu, u vezi s praćenjem trudnoće i poroda, ostvaruje u istom opsegu kao i osigurana osoba iz obveznoga zdravstvenog osiguranja.

(3) Djeci do 18. godine života osigurava se pravo na cjelokupnu zdravstvenu zaštitu sukladno propisu koji uređuje pravo na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

(4) Osobe iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju pravo na psihosocijalnu podršku i pomoć u odgovarajućim ustanovama.

IV. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM

Članak 10.

Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose zdravstvenu zaštitu tražitelja međunarodne zaštite na odgovarajući način primjenjuju se i na zdravstvenu zaštitu stranaca pod privremenom zaštitom, a u skladu s pravima koja stranac pod privremenom zaštitom ostvaruje na temelju Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 80/13 i 15/18).

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-02/31

Urbroj: 534-02-1-2 /4-24

Zagreb, 3. ožujka 2020.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.

PRILOG I.

PRILOG II.

PRILOG III.

PRILOG IV.