Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda

NN 31/2020 (18.3.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

690

Na temelju članka 170. stavka 3., članka 171. stavaka 5., 6., 8. i 9. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 21/18 i 126/19) te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« broj 78/15, 134/15, 120/16 i 116/18), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 12. ožujka 2020. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH I POLUGODIŠNJIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA ALTERNATIVNOG INVESTICIJSKOG FONDA

Članak 1.

U Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda (»Narodne novine«, broj 16/2019 i 82/2019), članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) UAIF je dužan za AIF s javnom ponudom objaviti revidirane godišnje izvještaje (zajedno s revizorskim izvješćem o obavljenoj reviziji godišnjih izvještaja i godišnjim izvješćem AIF-a) i polugodišnje izvještaje iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika, na svojim mrežnim stranicama u rokovima iz članka 6. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika.

(2) UAIF je dužan za AIF rizičnog kapitala s privatnom ponudom koji posluje u skladu s Pravilnikom o sudjelovanju Vlade Republike Hrvatske u Fondovima za gospodarsku suradnju (»Narodne novine«, broj 47/13) objaviti revidirane godišnje izvještaje i polugodišnje izvještaje iz članka 3. stavka 1. alineje 1., 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika na svojim mrežnim stranicama u rokovima iz članka 6. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika.

(3) UAIF je dužan za AIF s privatnom ponudom, izuzev onih navedenih u stavku 2. ovoga članka, ulagateljima učiniti dostupnim, dogovorenim načinom komunikacije, revidirane godišnje izvještaje i polugodišnje izvještaje iz članka 3. stavka 1. alineje 1. i 2. ovoga Pravilnika, u rokovima iz članka 6. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika.

(4) UAIF je dužan na svojim mrežnim stranicama imati objavljene izvještaje iz stavka 1. i 2. ovoga članka najmanje za zadnjih 5 poslovnih godina ili od početka osnivanja AIF-a s javnom ponudom, ako AIF s javnom ponudom posluje kraće od 5 godina.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a prvi put se primjenjuje na godišnje izvještaje za 2019. godinu.

Klasa: 011-02/20-02/01
Urbroj: 326-01-70-72-20-3
Zagreb, 12. ožujka 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.