Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o visini naknade za korištenje voda

NN 32/2020 (19.3.2020.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o visini naknade za korištenje voda

Vlada Republike Hrvatske

709

Na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 153/09, 90/11, 56/13, 120/16, 127/17 i 66/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. ožujka 2020. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O VISINI NAKNADE ZA KORIŠTENJE VODA

Članak 1.

U Uredbi o visini naknade za korištenje voda (»Narodne novine«, br. 82/10, 83/12 i 10/14), u članku 2. točki a) podstavak 1. briše se.

Dosadašnji podstavci 2. do 5. postaju podstavci 1. do 4.

U točki b) podstavak 1. briše se.

Dosadašnji podstavci 2., 3. i 4. postaju podstavci 1., 2. i 3.

Članak 2.

Iza članka 2. dodaju se članci 2.a, 2.b i 2.c koji glase:

»Članak 2.a

(1) Naknada za korištenje voda za vodu za ljudsku potrošnju koju zahvaćaju javni isporučitelji vodnih usluga (u daljnjem tekstu: isporučitelj vodnih usluga) za potrebe javne vodoopskrbe, neovisno zahvaća li se iz tijela površinske ili podzemne vode i neovisno o njenoj kategoriji, ima dvije sastavnice opisane u stavcima 2. i 3. ovoga članka. Iznos naknade za korištenje voda (N), izražava se u kunama i izračunava prema izrazu:

N = N1 + N2

gdje je:

N1 – iznos prve sastavnice naknade za korištenje voda

N2 – iznos druge sastavnice naknade za korištenje voda.

(2) Visina prve sastavnice naknade za korištenje voda (T1) je 2,52 kune za kubni metar (1 m3) vode isporučene korisnicima vodnih usluga. Iznos prve sastavnice naknade za korištenje voda (N1) izračunava se prema izrazu:

N1 = VISP(1) × T1

gdje je:

VISP(1) – količina vode isporučene korisnicima vodnih usluga, isključujući vodu isporučenu drugom isporučitelju vodnih usluga.

(3) Visina druge sastavnice naknade za korištenje voda (T2) je 1,74 kune za kubni metar (1 m3) zahvaćene vode. Iznos druge sastavnice naknade za korištenje voda (N2) izračunava se prema izrazu:

N2 = (VZ1 – VG – VISP(2)) × T2

gdje je:

VZ1 – količina zahvaćene vode, izražena u m3, uključujući vodu preuzetu od drugog isporučitelja vodnih usluga ili trećih osoba

VG – količina gubitaka, izražena u m3, koja je jednaka VZ1 x 0,25

VISP(2) – količina vode isporučene korisnicima vodnih usluga, uključujući i vodu isporučenu drugom isporučitelju vodnih usluga.

(4) Isporučiteljima vodnih usluga koji imaju u pogonu uređaj za kondicioniranje vode za ljudsku potrošnju te vodomjere na izvorištu ili drugom vodozahvatu i na izlazu iz uređaja za kondicioniranje vode za ljudsku potrošnju, element VG se izračunava prema izrazu:

VG = VZ1 × (0,25 + GK)

gdje je:

GK – stvarni izmjereni gubitak vode u postupku kondicioniranja vode za ljudsku potrošnju, izražen u decimalnom broju, ali ne više od 0,05.

(5) Ako voda koju isporučitelji vodnih usluga isporučuju korisnicima vodne usluge javne vodoopskrbe, zbog izvanrednog ili iznenadnog onečišćenja, nije za ljudsku potrošnju, ali je prikladna za druge namjene, visina naknade za korištenje voda jednaka je 35 % visine naknade iz stavaka 2. i 3. ovoga članka.

Članak 2.b

(1) Isporučitelj vodnih usluga, kao obveznik naknade za korištenje voda, ima pravo, u skladu s propisom iz članka 76. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, kojim se uređuje obračunavanje i plaćanje naknade za korištenje voda, da mu se za naredna tri obračunska razdoblja naknada za korištenje voda obračunava prema odredbama ovoga članka, ako podnese zahtjev najmanje četiri mjeseca prije početka naredna tri obračunska razdoblja i dokaže neizbježni gubitak vode i pokazatelj ILI po pravilima iz Priloga koji čini sastavni dio ove Uredbe.

(2) Visina naknade za korištenje voda (T3) za vodu za ljudsku potrošnju koju zahvaćaju isporučitelji vodnih usluga za potrebe javne vodoopskrbe, neovisno zahvaća li se iz tijela površinske ili podzemne vode, neovisno o njenoj kategoriji, je 1,89 kuna za kubni metar (1 m3) vode.

(3) Iznos naknade za korištenje voda (N), izražava se u kunama i izračunava prema izrazu:

N = (VZ2 – UARL) x T3 × kILI

gdje je:

VZ2 – količina zahvaćene vode, izražena u m3 i istovjetna je količini dobavljene vode (ili ulazne vode) iz Priloga ove Uredbe

UARL – količina neizbježnih gubitaka, izražena u m3, godišnje izračunata u skladu s Prilogom ove Uredbe

kILI – korekcijski koeficijent.

(4) Korekcijski koeficijent kILI određuje se prema infrastrukturnom indeksu istjecanja (pokazatelj ILI) i to:

ako je pokazatelj ILItada je kILI jednako
manji od 20,80
od 2 do manje od 40,90
od 4 do manje od 81,10
8 ili više1,20


(5) Pokazatelj ILI se izračunava u skladu s Prilogom ove Uredbe.

(6) Ako voda koju isporučitelji vodnih usluga isporučuju korisnicima vodne usluge javne vodoopskrbe, zbog izvanrednog ili iznenadnog onečišćenja, nije za ljudsku potrošnju, ali je prikladna za druge namjene, visina naknade za korištenje voda iznosi 35 % visine iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 2.c

(1) Naknada za korištenje voda iz članaka 2.a i 2.b ove Uredbe ne obračunava se iznad iznosa cijene vode (CVn) izračunatog prema izrazu:

CVn = CVp + DCVUn

gdje je:

CVn – cijena vode koja sadržava fiksnu cijenu vodne usluge svedenu na kn/m3 varijabilne cijene vodnih usluga javne vodoopskrbe, javne odvodnje, bez ili s pročišćavanjem, ako se potonja usluga pruža, porez na dodanu vrijednost, naknadu za korištenje voda, naknadu za zaštitu voda i naknadu za razvoj, u obračunskoj godini (n), izraženo u kn/m3

CVp – cijena vode koja sadržava fiksnu cijenu vodne usluge svedenu na kn/m3 varijabilne cijene vodnih usluga javne vodoopskrbe, javne odvodnje, bez ili s pročišćavanjem, ako se potonja usluga pruža, porez na dodanu vrijednost, naknadu za korištenje voda, naknadu za zaštitu voda i naknadu za razvoj, u 2022. godini kao polaznoj godini (p), izraženo u kn/m3

DCVUn – dio cijene vodne usluge, iz kojeg se podmiruje naknada za korištenje voda, izražen u kn/m3, u obračunskoj godini (n), do 3,00 kn/m3.

(2) Cijena vode (CVn i CVp) se izračunava zasebno za svakog isporučitelja vodne usluge, po odgovarajućoj kategoriji korisnika (kućanstva, poslovni korisnici i dr.) kao prosječna cijena, ponderirana s količinom vode isporučene korisnicima vodnih usluga, uključujući i vodu isporučenu drugom isporučitelju vodne usluge (VISP(2)).«.

Članak 3.

U članku 5. riječ: »prostorni« zamjenjuje se riječju: »kubni«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Do 31. prosinca 2022. godine visina naknade za korištenje voda isporučenih korisnicima vodnih usluga putem isporučitelja vodnih usluga iznosi 2,85 kuna za kubni metar (1 m3) isporučene vode.

Članak 5.

Hrvatske vode dužne su postaviti vodomjere na izvorištima i površinskim vodozahvatima koje koriste isporučitelji vodnih usluga do 30. rujna 2022. godine o čemu će do 1. listopada 2020. godine donijeti akcijski plan.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 2. ove Uredbe koji stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 022-03/18-03/79

Urbroj: 50301-25/27-20-10

Zagreb, 19. ožujka 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG

UTVRĐIVANJE NEIZBJEŽNIH GUBITAKA VODE I INFRASTRUKTURNOG INDEKSA ISTJECANJA

I. Pretpostavke za obračun naknade za korištenje voda

(1) Obračun naknade za korištenje voda u skladu s člankom 2.a ove Uredbe temelji se na pretpostavkama vođenja bilance vode i izvještavanja Hrvatskih voda o tome.

(2) Obračun naknade za korištenje voda u skladu s člankom 2.b ove Uredbe temelji se na sljedećim pretpostavkama:

1. vođenju bilance vode i izvještavanju Hrvatskih voda o tome

2. izračunu neizbježnih gubitaka vode i

3. izračunu pokazatelja ILI.

II. Pojmovi

Pojmovi u ovom Prilogu u smislu ove Uredbe imaju sljedeće značenje:

1. dobavljena voda (ili ulazna voda) su količine vode zahvaćene iz izvorišta i površinskih vodozahvata i uvedene u sustav javne vodoopskrbe, uključujući i vodu preuzetu od drugih isporučitelja vodnih usluga ili trećih osoba (kupljena voda) isključujući količinu vode isporučenu drugim isporučiteljima vodnih usluga

2. ovlaštena potrošnja je ukupna količina vode, mjerene i nemjerene, isporučene korisnicima vodnih usluga, uključujući i one koji vodu za ljudsku potrošnju koriste za druge namjene (vatrogastvo, parkovi, industrijske namjene i dr.), drugim isporučiteljima vodnih usluga te vode uzete od strane isporučitelja vodnih usluga za vlastite potrebe

3. neovlaštena potrošnja je ukupna količina vode protupravno uzeta iz sustava javne vodoopskrbe (protupravni priključci, s hidranta, s ventila i dr.)

4. gubici vode su razlika između količine ulazne vode i ovlaštene potrošnje i sastoje se od stvarnih i prividnih gubitaka

5. stvarni gubici su količine vode koje su fizički izgubljene iz sustava javne vodoopskrbe tijekom transporta od izvorišta ili površinskog vodozahvata do točke preuzimanja od strane korisnika vodnih usluga ili drugog isporučitelja vodnih usluga (gubici na cjevovodima, vodospremama, priključcima)

6. prividni gubici su količine vode koje su izgubljene zbog neovlaštene potrošnje, zbog netočnosti vodomjera ili drugih mjernih uređaja i zbog grešaka u obračunu

7. neizbježni stvarni gubici vode su gubici koji nastanu uslijed istjecanja vode na cjevovodima, ali vrlo niskog intenziteta po pojedinačnom mjestu istjecanja, koje je gotovo nemoguće pronaći primjenom uobičajenih metoda ili uporabom uređaja, osim slučajno ili kada se njihov intenzitet s vremenom poveća; neizbježni stvarni gubici ne mogu biti manji od 0

8. ekonomska razina istjecanja (ELL) je količina vode veća od neizbježnih gubitaka vode, a manja od stvarnih gubitaka vode, koja izražava mjeru do koje je realno očekivati smanjivanje stvarnih gubitaka vode jer ispod te granice ulaganja u smanjivanje stvarnih gubitaka vode nisu ekonomski isplativa ili opravdana

9. neprihodovana voda je razlika u količinama između dobavljene vode i fakturirane ovlaštene potrošnje; neprihodovana voda sastoji se od nefakturirane ovlaštene potrošnje i gubitaka vode (prividni i stvarni gubici)

10. priključni vod je cijev u vlasništvu isporučitelja vodnih usluga, koja povezuje cjevovod vodoopskrbne mreže sa priključkom za korisnika vodnih usluga.

III. Vođenje bilance vode

(1) Isporučitelj vodne usluge javne vodoopskrbe dužan je istinito, potpuno i ažurno voditi bilancu vode u obliku opće bilance vode i proširene bilance vode.

(2) Opća bilanca vode se vodi u ovom sadržaju i obliku:

Dobavljena vodaOvlaštena potrošnjaFakturirana ovlaštena potrošnja

Fakturirana mjerena količina vode

(očitani vodomjeri potrošača)

Prihodovana voda
Fakturirana nemjerena količina vode (paušal)
Nefakturirana ovlaštena potrošnjaNefakturirana mjerena količina vodeNeprihodovana voda
Nefakturirana nemjerena količina vode
Gubici vodePrividni gubici

Netočnost mjerenja vodomjera

(vodomjeri potrošača)

Neovlaštena potrošnja vode

Krađa vode (ilegalni priključci i dr.)

Stvarni gubiciCurenja na cjevovodima
Prelijevanja u vodospremama
Curenja na priključcima i elementima


(3) Proširena bilanca vode se vodi u ovom sadržaju i obliku:

Količina iz vlastitih izvoraKoličina vode koja ulazi u sustav, s ispravljenim poznatim pogreškama u mjerenjimaIsporučena voda


Fakturirana isporučena voda
Dobavljena vodaOvlaštena potrošnjaFakturirana ovlaštena potrošnjaPrihodovana vodaFakturirana mjerena potrošnja
Preuzeta vodaFakturirana nemjerena potrošnja
Nefakturirana ovlaštena potrošnjaNeprihodovana vodaNefakturirana mjerena potrošnja
Nefakturirana nemjerena potrošnja
Gubici vodePrividni gubiciNeovlaštena potrošnja
Netočnost vodomjera potrošača
Stvarni gubiciCurenja na cjevovodima
Prelijevanja u vodospremama
Curenja na priključcima korisnika
do točke mjerene potrošnje


(4) Sve vrijednosti sastavnica bilance vode iskazuju se u kubnim metrima (m3), godišnje, osim kad je ovim Prilogom drukčije određeno.

(5) Prividni gubici vode iskazuju se u kubnim metrima (m3), godišnje, a računaju se u postotcima u odnosu na fakturiranu ovlaštenu potrošnju od koje su oduzete količine vode isporučene drugim isporučiteljima vodnih usluga, kako slijedi:

– neovlaštena potrošnja može se procijeniti najviše do 0,2 %

– netočnost vodomjera potrošača može se procijeniti najviše do 2,00 %.

(6) Nefakturirana ovlaštena potrošnja iskazuje se u m3 godišnje i računa se kao postotak od najviše 0,5 % u odnosu na fakturiranu ovlaštenu potrošnju od koje su oduzete količine isporučene drugim isporučiteljima vodnih usluga. U nefakturiranu ovlaštenu potrošnju uračunava se i količina vode koja se izgubi u tehnološkom procesu kondicioniranja vode za piće (uključivo pranje, ispiranje i u procesu kondicioniranja).

(7) Stvarni gubici vode računaju se kao postojeći godišnji stvarni gubici (CARL) u vremenu kada je sustav javne vodoopskrbe pod tlakom, i to u:

– u kubnim metrima (m³), po kilometru (km) cjevovoda, na dan (CARL1) – ako je broj priključaka po kilometru cjevovoda manji od 20 i

– u litrama (L), po priključnom vodu, na dan (CARL2) – ako je broj priključaka po kilometru cjevovoda jednak ili veći od 20

(8) CARL1 ili CARL2 iskazuju se kao CARL u m3 godišnje prema sljedećem izrazu:

CARL = CARL1 × Lm × 365, odnosno

CARL = CARL2 × Nc × 0,365

gdje je:

Lm = duljina cjevovoda, izražena u kilometrima (km)

Nc = broj priključaka.

IV. Izvještavanje

Isporučitelj vodnih usluga dostavlja Hrvatskim vodama bilancu vode do 15. veljače svake tekuće godine za prethodnu godinu, u digitalnom obliku ili unosom podataka u mrežnu aplikaciju Hrvatskih voda, u skladu s obaviješću koju daju Hrvatske vode.

V. Obuhvat

Neizbježni stvarni gubici vode i pokazatelj ILI utvrđuju se za sve javne vodoopskrbne sustave, od izvorišta ili površinskog vodozahvata do točke preuzimanja od strane korisnika vodnih usluga ili drugog isporučitelja vodnih usluga.

VI. Utvrđivanje neizbježnih gubitaka vode

(1) Neizbježni gubici vode iskazuju se kao neizbježni godišnji stvarni gubici (UARL), u kubnim metrima (m3), godišnje i izračunavaju prema izrazu:

UARL = (6,57 × Lm + 0,256 × Nc + 9,13 × Lp) × P

gdje je:

Lp = duljina svih priključnih vodova, izražena u kilometrima (km)

P = prosječan tlak, izražen u metrima stupca vode (mH2O)

(2) Ako Lp nije poznat u izračun se uzima 6 m kao duljina svakog pojedinog priključnog voda.

(3) Ako isporučitelj vodnih usluga ne ispuni svoju obvezu iz točke IV. ovoga Priloga, potpuno i u roku, Hrvatske vode će procijeniti prihvatljive gubitke vode u postotku za takve isporučitelje, iste objaviti na svojim mrežnim stranicama, a ta se procjena primjenjuje kao UARL.

VII. Utvrđivanje pokazatelja ILI

Pokazatelj ILI se izračunava prema izrazu:

ILI = CARL/UARL.

VIII. Verifikator

(1) Bilanca vode se mora potvrditi (verificirati) po nepristranom i stručnom verifikatoru.

(2) Verifikator utvrđuje neizbježne gubitke vode i pokazatelj ILI na temelju objektivno provjerljivih i dokazivih podataka, osim kad je ovom Uredbom drukčije propisano.

(3) Verifikator može biti fizička osoba koja ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima utvrđivanja gubitaka u sustavima javne vodoopskrbe s obrazovanjem iz polja građevinarstva, grana hidrotehnika ili geotehnika ili polja strojarstva, grana procesno-energetsko strojarstvo ili polja interdisciplinarne tehničke znanosti, grana inženjerstvo okoliša, koja je završila preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar, magistar inženjer ili koja je uspješno završila odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij iz navedenih područja kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova i koja uspješno završi obuku za verifikaciju bilance vode.

(4) Verifikator može biti i pravna osoba u kojoj je zaposlena fizička osoba iz stavka 3. ove točke.

(5) Obuku za verifikaciju bilance vode provode Hrvatske vode na temelju programa obuke koji samostalno donose.

(6) Obuka za verifikaciju bilance vode sastoji se od:

– osnovne obuke

– redovnog foruma verifikatora i

– periodičnih radionica.

(7) O sudjelovanju polaznika Hrvatske vode izdaju odgovarajuće potvrde s preporukom ili bez nje da se polaznik uvrsti u popis verifikatora koji vodi Ministarstvo, odnosno da se polaznik briše s popisa verifikatora.

(8) Popis verifikatora Ministarstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(9) Polazniku koji redovno i aktivno sudjeluje na obuci za verifikaciju bilance vode i koji je usvojio znanja potrebna za samostalnu verifikaciju bilance vode, ne može se uskratiti preporuka za uvrštenje u popis verifikatora.

IX. Izbor verifikatora

(1) Kada je cijena usluga verifikacije bilance vode te utvrđivanja neizbježnih gubitaka vode i pokazatelja ILI, bez poreza na dodanu vrijednost, po jednom obuhvatu iz točke V. ovoga Priloga, manja od praga javne nabave male vrijednosti propisanog za usluge, verifikator se bira na način propisan stavcima 2., 3. i 4. ove točke.

(2) Isporučitelj vodnih usluga podnosi Hrvatskim vodama zahtjev za izbor verifikatora.

(3) Verifikator se bira u postupku javnog ždrijeba koji provode Hrvatske vode. O pravilima ždrijeba Hrvatske vode donose poslovnik, uz suglasnost Ministarstva.

(4) Po izboru verifikatora, isporučitelj vodnih usluga i verifikator sklapaju ugovor o uslugama verifikacije bilance vode.

(5) Kada je cijena usluga verifikacije bilance vode te utvrđivanja neizbježnih gubitaka vode i pokazatelja ILI, bez poreza na dodanu vrijednost, po jednom obuhvatu iz točke V. ovoga Priloga, iznad praga javne nabave male vrijednosti propisane za usluge, verifikatora bira isporučitelj vodnih usluga u postupku javne nabave.

(6) Na prijedlog Hrvatskih voda, Ministarstvo može imenovati nad-verifikatora, koji će u slučaju dvojbi, donijeti zaključni nalaz o istinitosti bilance vode te konačno korigirati i utvrditi bilancu vode, utvrditi neizbježne gubitke vode i pokazatelj ILI. Trošak nad-verifikatora snose Hrvatske vode o čemu s njim sklapaju ugovor, a imaju pravo na refundaciju troškova od isporučitelja vodnih usluga ako se utvrdi da je verifikator, u korist isporučitelja vodnih usluga, potvrdio neistinitu bilancu vode, netočno odredio neizbježne gubitke vode ili pokazatelj ILI. Refundacija troškova obračunat će se i naplatiti kao dodatni iznos na naknadu za korištenje voda.