Uredba o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode

NN 33/2020 (20.3.2020.), Uredba o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode

Vlada Republike Hrvatske

715

Na temelju članka 87. stavka 7., članka 88. stavka 3. i članka 95. stavka 5. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 106/18 i 121/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. ožujka 2020. godine donijela

UREDBU

O VISINI TROŠARINE NA DUHANSKE PRERAĐEVINE I DUHANSKE PROIZVODE

Uvodne odredbe

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom utvrđuje se visina specifične trošarine i stopa proporcionalne trošarine na cigarete, minimalna trošarina na cigarete te visina trošarine na sitno rezani duhan za savijanje cigareta, ostali duhan za pušenje, cigare i cigarilose.

(2) Ovom Uredbom određuje se visina trošarine na e-tekućinu, grijani duhanski proizvod i novi duhanski proizvod.

Preuzimanje akta Europske unije

Članak 2.

Ovom se Uredbom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Vijeća 2011/64/EU od 21. lipnja 2011. o strukturi i stopama trošarine koja se primjenjuje na prerađeni duhan (kodificirani tekst) (SL, L 176, 5. 7. 2011.).

Visina trošarina na cigarete

Članak 3.

Trošarina na cigarete iznosi:

1. specifična trošarina 370,00 kuna za 1000 komada cigareta

2. proporcionalna trošarina 34 % od maloprodajne cijene.

Visina minimalne trošarine na cigarete

Članak 4.

Minimalna trošarina na cigarete iznosi 824,00 kuna za 1.000 komada cigareta i plaća se ako je iznos ukupne trošarine obračunate prema članku 3. ove Uredbe niži od iznosa propisanog ovim člankom.

Visina trošarine na sitno rezani duhan za savijanje cigareta, ostali duhan za pušenje, cigare i cigarilose

Članak 5.

Trošarina iznosi na:

1. sitno rezani duhan za savijanje cigareta 800,00 kuna za jedan kilogram

2. ostali duhan za pušenje 800,00 kuna za jedan kilogram

3. cigare 800,00 kuna za 1000 komada

4. cigarilose 800,00 kuna za 1000 komada.

Visina trošarine na duhanske proizvode

Članak 6.

Trošarina iznosi na:

1. e-tekućinu 0,00 kuna za jedan mililitar

2. grijani duhanski proizvod 800,00 kuna za jedan kilogram

3. novi duhanski proizvod 800,00 kuna za jedan kilogram.

Prestanak važenja

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje (»Narodne novine«, broj 106/18).

Stupanje na snagu

Članak 8.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2020. godine.

Klasa: 022-03/20-03/07

Urbroj: 50301-25/16-20-3

Zagreb, 19. ožujka 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.