Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda

NN 36/2020 (25.3.2020.), Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

765

Na temelju članka 76. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine«, broj 153/09, 90/11, 56/13, 120/16, 127/17 i 66/19), ministar zaštite okoliša i energetike donosi

PRAVILNIK

O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA KORIŠTENJE VODA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom detaljnije propisuju obveznici, način obračuna naknade za korištenje voda (u daljnjem tekstu: naknada), obračunska razdoblja, konačni i privremeni obračun naknade, način i rokovi plaćanja i vođenje očevidnika naknade.

Članak 2.

Naknadu plaćaju pravne i fizičke osobe (u daljnjem tekstu: obveznici) koji:

1. zahvaćaju vodu iz tijela površinskih i/ili podzemnih voda radi njihovog korištenja za potrebe javne vodoopskrbe (javni isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe)

2. koriste vodnu snagu radi proizvodnje električne energije

3. koriste vodnu snagu za pogon uređaja, osim proizvodnje električne energije

4. zahvaćaju vodu radi korištenja za tehnološke i slične potrebe

5. zahvaćaju vodu za potrebe hlađenja u tehnološkom postupku

6. zahvaćaju mineralne, termalne i termomineralne vode i koriste je za zdravstvene i balneološke potrebe, sport i rekreaciju

7. zahvaćaju vodu za navodnjavanje za različite namjene

8. zahvaćaju izvorske, mineralne i (termo)mineralne vode radi stavljanja na tržište u izvornom obliku u bocama ili drugoj ambalaži

9. zahvaćaju vodu za potrebe grijanja i hlađenja stambenih i poslovnih prostorija

10. koriste vodu za splavarenje, uključujući i rafting, vožnju kanuima i drugim sličnim plovilima, ako se te djelatnosti obavljaju kao gospodarske, osim ako se navedene aktivnosti obavljaju u cijelosti ili dijelom, unutar nacionalnog parka ili parka prirode

11. koriste vodu za postavljanje plutajućih ili plovećih objekata na vodama radi obavljanja ugostiteljske ili druge gospodarske djelatnosti, osim ako se navedene aktivnosti obavljaju u cijelosti ili dijelom, unutar nacionalnog parka ili parka prirode.

II. NAČIN OBRAČUNA NAKNADE

Članak 3.

(1) O zahtjevu stranke za obračun po članku 2.b Uredbe o visini naknade za korištenje voda (»Narodne novine«, broj 82/10, 83/12, 10/14 i 32/20; u daljnjem tekstu: Uredba), Hrvatske vode odlučuju rješenjem u upravnom postupku.

(2) Obračunska razdoblja za obračun iz članka 2.b Uredbe iznose po tri kalendarske godine počevši od 1. siječnja 2023.

(3) Javni isporučitelj vodnih usluga ne može tijekom obračunskog razdoblja iz stavka 2. ovoga članka zahtijevati da se naknada obračunava i plaća po članku 2.a i 2.c Uredbe.

Članak 4.

(1) Naknada koju plaćaju obveznici iz članka 2. točaka 4., 6. i 8. ovog Pravilnika određuje se prema izrazu:

N = T4 × V1

u kojem su:

N = ukupni iznos naknade

T4 = visina naknade za korištenje voda prema članku 2. Uredbe

V1 = količina zahvaćene vode u kubnim metrima (m3) u obračunskom razdoblju.

(2) Naknada koju plaćaju obveznici iz članka 2. točke 2. ovog Pravilnika, i to:

a) iznad 5 MW određuje se prema izrazu:

N = T5 × E

u kojem je:

N = ukupni iznos naknade

T5= visina naknade za korištenje voda prema članku 3. stavku 1. Uredbe

E = količina proizvedene električne energije u kWh u obračunskom razdoblju na pragu hidroelektrane pojedinog obveznika

b) do 5 MW određuje se prema izrazu

N = T6 × E

u kojem je:

N = ukupni iznos naknade

T6 = visina naknade za korištenje voda prema članku 3. stavku 2. Uredbe

E = količina proizvedene električne energije u kWh u obračunskom razdoblju na pragu hidroelektrane pojedinog obveznika.

(3) Naknada koju plaćaju obveznici iz članka 2. točke 3. ovog Pravilnika određuje se prema izrazu:

N = T7 × S

u kojem je:

N = ukupni iznos naknade

T7 = visina naknade za korištenje voda prema članku 4. Uredbe

S = ukupna instalirana snaga postrojenja u kW.

(4) Naknada koju plaćaju obveznici iz članka 2. točka 5. ovog Pravilnika određuje se prema izrazu:

N = T4 × V2

u kojem su:

N = ukupni iznos naknade

T4 = visina naknade za korištenje voda prema članku 2. Uredbe

V2 = količina zahvaćene vode umanjena za količinu ispuštene vode, sve u kubnim metrima (m3) u obračunskom razdoblju (gubitak vode za potrebe hlađenja u tehnološkom postupku).

(5) Naknada koju plaćaju obveznici iz članka 2. točke 7. ovog Pravilnika, i to:

a) kada se količina zahvaćene vode mjeri, određuje se prema izrazu:

N = T4 × V1 × k1

u kojem su:

N = ukupni iznos naknade

T4= visina naknade za korištenje voda prema članku 6. stavku 1. Uredbe

V1 = količina zahvaćene vode u kubnim metrima (m3) u obračunskom razdoblju

k1 = korekcijski koeficijent ukupnog iznosa naknade prema članku 7. stavku 1. Uredbe

b) kada se količina zahvaćene vode ne mjeri, određuje se prema izrazu:

N = T8 × Bha

u kojem su:

N = ukupni iznos naknade

T8= visina naknade za korištenje voda prema članku 6. stavku 2. Uredbe

Bha = broj hektara (ha) navodnjavane površine.

(6) Naknada koju plaćaju obveznici iz članka 2. točke 9. ovoga Pravilnika određuje se prema izrazu:

N= T9 × V1

u kojem je:

N = ukupni iznos naknade

T9= visina naknade za korištenje voda prema članku 5. Uredbe

V1= količina zahvaćene vode u kubnim metrima (m3) u obračunskom razdoblju.

(7) Naknada koju plaćaju obveznici iz članka 2. točke 10. ovoga Pravilnika određuje se prema izrazu:

N= T10 × BPM

u kojem je:

N = ukupni iznos naknade

T10= visina naknade za korištenje voda prema članku 5.a Uredbe

BPM = broj putničkih mjesta u plovilu, utvrđenih u vodopravnoj dozvoli, neovisno o popunjenosti.

(8) Naknada koju plaćaju obveznici iz članka 2. točke 11. ovoga Pravilnika određuje se prema izrazu:

N = T11 × P

u kojem je:

N = ukupni iznos naknade

T11= visina naknade za korištenje voda prema članku 5.b Uredbe

P = zaposjednuta vodena površina u četvornim metrima (m2).

III. UTVRĐIVANJE OBRAČUNSKIH POKAZATELJA

Članak 5.

(1) Kada prema odredbama Uredbe visina naknade za korištenje voda ovisi o kategoriji vode, za potrebe obračuna naknade, uzima se kategorija vode kako je utvrđena planom upravljanja vodnim područjima.

(2) Ako za određeno vodno tijelo ne postoje podaci o kategoriji vode u planu upravljanja vodnim područjima, mjerodavna je kategorija prvog nizvodnog vodnoga tijela.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, Hrvatske vode će odobriti stranci, na njezin zahtjev i o njezinom trošku, da provede monitoring vodnog tijela iz stavka 1. ovoga članka putem ovlaštenog laboratorija. Rezultati tog monitoringa bit će mjerodavni za obračun naknade za korištenje voda, ako ih verificiraju (potvrde) Hrvatske vode.

(4) U slučaju iz stavaka 1. i 2. ovoga članka uzima se kategorija vode na mjestu zahvaćanja, a za obveznike koji zahvaćaju vodu s više mjesta, u obračun se uzima kategorija vode prema kategoriji pretežnog dijela zahvaćene vode.

Članak 6.

(1) Podatke o obračunskim pokazateljima količine vode iz Uredbe i ovog Pravilnika označenim kao VZ1, VZ2, VISP(1), VISP(2), V1, V2 i E obveznici dostavljaju Hrvatskim vodama na način kako je određeno propisom iz članka 92. stavka 2. Zakona o vodama.

(2) Podaci o obračunskim pokazateljima iz ovog Pravilnika označenim kao S, Bha, BPM, i P utvrđuju se iz vodopravne dozvole.

Članak 7.

Ako obveznici, protivno odredbama propisa iz članka 92. stavka 2. Zakona o vodama ne omoguće uvid u pokazatelje iz članka 6. ovog Pravilnika ili ne dostavljaju podatke odnosno ne dostavljaju podatke u propisanim rokovima ili dostavljaju očito netočne podatke iz članka 6. ovog Pravilnika, Hrvatske vode će naknadu obračunati na temelju podataka nadzora ili najviše dopuštenih količina iz ugovora o koncesiji i/ili vodopravnog akta, a za obveznike iz članka 2. točke 2. i točke 3. ovog Pravilnika na temelju financijske i tehničke dokumentacije.

IV. OBRAČUNSKA RAZDOBLJA. KONAČNI I PRIVREMENI OBRAČUN. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA

Članak 8.

(1) Obveznici iz članka 2. točka 1. ovoga Pravilnika samostalno obračunavaju naknadu za korištenje voda tijekom kalendarske godine, u mjesečnim obračunskim razdobljima.

(2) Obveznici iz članka 2. točka 1. ovoga Pravilnika dužni su dnevno plaćati naknadu za korištenje voda putem prijelaznog računa na uplatni račun Hrvatskih voda.

(3) Obveznici iz članka 2. točka 1. ovoga Pravilnika dužni su dostaviti Hrvatskim vodama mjesečni izvještaj o obračunatoj i uplaćenoj naknadi za korištenje voda, najkasnije do desetog dana u mjesecu, za prethodni mjesec.

(4) Hrvatske vode će obveznicima iz članka 2. točka 1. ovoga Pravilnika zaračunavati zakonsku zateznu kamatu na neuplaćene iznose naknade za korištenje voda, počevši od roka iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Istekom kalendarske godine obveznici iz članka 2. točka 1. ovog Pravilnika plaćaju naknadu za korištenje voda na temelju rješenja Hrvatskih voda po konačnom obračunu, za prethodnu godinu.

Članak 9.

(1) Obveznici iz članka 2. točaka 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. ovog Pravilnika plaćaju naknadu na temelju rješenja Hrvatskih voda u mjesečnim, tromjesečnim i godišnjim obračunskim razdobljima po zaprimanju prijave koja je uređena propisom iz članka 92. stavka 2. Zakona o vodama.

(2) Obveznici iz članka 2. točke 2. ovog Pravilnika samostalno obračunavaju naknadu za korištenje voda prema članku 25. stavku 3. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine«, broj 153/09, 90/11, 56/13, 120/16, 127/17 i 66/19) na temelju ostvarene prosječne ponderirane cijene električne energije u prethodnoj godini i ukupne količine proizvedene električne energije u tijeku prethodnog mjeseca, a plaćaju je do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

(3) Istekom kalendarske godine, obveznici iz članka 2. točke 2. ovoga Pravilnika plaćaju naknadu na temelju rješenja Hrvatskih voda po konačnom obračunu za prethodnu godinu.

(4) Obveznici iz članka 2. točaka 10. i 11. ovog Pravilnika plaćaju naknadu na temelju rješenja Hrvatskih voda, koje se izdaje jednom godišnje za tekuću godinu, s rokom plaćanja prije početka korištenja voda.

Članak 10.

Iznimno od članka 9. stavaka 1. i 3. ovoga Pravilnika, rješenje o obračunu naknade za korištenje voda Hrvatske vode mogu donijeti i za razdoblje kraće ili dulje od obračunskog razdoblja za obveznike:

– nad kojima je u tijeku obračunskog razdoblja otvoren stečajni, likvidacijski ili drugi postupak, uslijed koga su nastupile statusne promjene,

– kojima u tijeku obračunskog razdoblja prestane koncesija ili vodopravna dozvola za korištenje voda,

– kojima u tijeku obračunskog razdoblja prestane pravo vlasništva ili drugi zakoniti posjed na objektu koji služi za korištenje vode.

Članak 11.

(1) Naknada se plaća u roku dospijeća određenog rješenjem Hrvatskih voda iz članka 8. stavka 5., članka 9. stavka 1., 3. i 4., ovog Pravilnika, osim u slučajevima iz članka 8. stavka 2. i članka 9. stavka 2. koji rok ne može biti kraći od 15 dana po primitku rješenja.

(2) Naknada se uplaćuje na posebni uplatni račun Hrvatskih voda propisan naredbom ministra financija.

Članak 12.

(1) Povrat preplaćenog iznosa naknade za obveznike iz članka 2. točke 2. ovog Pravilnika Hrvatske vode su dužne izvršiti u roku 15 dana nakon uredno podnesenog pisanoga zahtjeva obveznika.

(2) Zahtjev za povrat preplaćenog iznosa iz stavka 1. ovoga članka, obveznik iz članka 2. točke 2. ovog Pravilnika može postaviti u roku od 15 dana nakon primitka rješenja o konačnom obračunu naknade.

(3) Ne postavi li obveznik zahtjev iz stavka 2. ovoga članka, iznos preplaćene naknade Hrvatske vode uračunavaju u iznos naknade prvog sljedećeg obračunskog razdoblja.

V. OČEVIDNIK NAKNADE

Članak 13.

Očevidnik naknade sadržava sljedeće podatke:

1. matični podaci o obvezniku:

– za pravne osobe: naziv ili tvrtka, oblik odgovornosti, MB, OIB, sjedište i poslovna adresa, poslovni račun, pravni status u odnosu na nekretninu,

– za fizičke osobe-poduzetnike (obrti i slobodna zanimanja): naziv obrta/slobodnoga zanimanja i vlasnika obrta/slobodnoga zanimanja, MB, OIB, sjedište i poslovna adresa, poslovni račun,

– za fizičke osobe koje nisu poduzetnici: ime i prezime, MBG, OIB, prebivalište i trajno boravište i adresa;

2. podaci o osnovici i to: vodozahvat i količina vode odnosno količina proizvedene električne energije u kWh u obračunskom razdoblju na pragu hidroelektrane pojedinog obveznika odnosno ukupna snaga postrojenja u kW odnosno broj hektara (ha) navodnjavane površine; o broju plovila i putničkih mjesta u plovilima za splavarenje, uključujući i rafting, vožnju kanuima i drugim sličnim plovilima, o broju plutajućih ili plovećih objekata na vodama i po njima zaposjednutoj vodenoj površini

3. podaci o iznosu naknade:

– iznos naknade u obračunskom razdoblju, dospijeća, podaci o uplatama,

– status rješenja (izvršno, konačno ili pravomoćno) i podaci o stanju predmeta (u žalbenom postupku, u upravnom sporu, u postupku po izvanrednom pravnom lijeku ili u ovrsi).

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

(1) Do 31. prosinca 2022. iznos naknade za korištenje voda za vodu koja se zahvaća iz tijela površinskih i/ili podzemnih voda radi njihovog korištenja za potrebe javne vodoopskrbe, u skladu s člankom 19. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, broj 127/17), obračunava se prema izrazu:

N = T0 × VISPM

u kojem su:

N = ukupni iznos naknade

T0 = visina naknade propisana člankom 4. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o visini naknade za korištenje voda (»Narodne novine«, broj 10/14).

VISPM = količina vode isporučene korisnicima vodnih usluga u kubnim metrima (m3), u obračunskom razdoblju, isključujući vodu isporučenu drugom isporučitelju vodne usluge.

(2) Na podatke o obračunskom pokazatelju količine vode označenom kao VISPM primjenjuje se članak 6. stavak 1. ovog Pravilnika.

Članak 15.

(1) Javni isporučitelji vodnih usluga samostalno obračunavaju naknadu za korištenje voda iz članka 14. ovoga Pravilnika tijekom kalendarske godine, u mjesečnim obračunskim razdobljima.

(2) Javni isporučitelji vodnih usluga dužni su dnevno plaćati naknadu za korištenje voda putem prijelaznog računa na uplatni račun Hrvatskih voda.

(3) Javni isporučitelji vodnih usluga dužni su dostaviti Hrvatskim vodama mjesečni izvještaj o obračunatoj i uplaćenoj naknadi za korištenje voda, najkasnije do desetog dana u mjesecu, za prethodni mjesec.

(4) Hrvatske vode će javnim isporučiteljima vodnih usluga, zaračunavati zakonsku zateznu kamatu na neuplaćene iznose naknade za korištenje voda, počevši od roka iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Odredbe stavaka 1. do 4. ovoga članka primjenjuju se na naknadu za korištenje voda koja se obračunava do 31. prosinca 2022.

Članak 16.

Upravni postupci započeti po odredbama Pravilnika o obračunu i naplati naknade za korištenje voda (»Narodne novine«, broj 84/10 i 146/12) dovršit će se po odredbama toga Pravilnika.

Članak 17.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda (»Narodne novine«, broj 84/10 i 146/12).

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 8. ovoga Pravilnika koji stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 011-02/20-01/02

Urbroj: 517-07-3-20-4

Zagreb, 20. ožujka 2020.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.