Izmjene i dopune Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava

NN 36/2020 (25.3.2020.), Izmjene i dopune Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava

Hrvatska energetska regulatorna agencija

774

Na temelju članka 91. stavka 3. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 18/18 i 23/20) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. ožujka 2020. donijela

IZMJENE I DOPUNE

MREŽNIH PRAVILA PLINSKOG DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

Članak 1.

U Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (»Narodne novine«, broj 50/18 i 88/19) u članku 59. stavak 12. mijenja se i glasi:

»(12) Operator distribucijskog sustava i organizator zatvorenog distribucijskog sustava dužan je svake godine u siječnju provjeriti te po potrebi do 1. veljače svake godine izmijeniti dodijeljeni tarifni model obračunskog mjernog mjesta u skladu s Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina.«

Članak 2.

U članku 68. stavku 6. riječi: »koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge« brišu se.

U stavku 11. iza riječi: »svakodnevno« dodaju se riječi: »u 6 sati«.

Članak 3.

Članak 72.a mijenja se i glasi:

»(1) Operator distribucijskog sustava i organizator zatvorenog distribucijskog sustava svakodnevno do 10:00 sati plinskog dana D+1, za plinski dan D, dostavlja podatke ili omogućuje operatoru tržišta plina pristup podacima o isporučenoj količini plina za svako obračunsko mjerno mjesto iz članka 68. stavaka 7. do 9. ovih Mrežnih pravila, izraženo u m3.

(2) U slučaju kada se u pojedinu hidrauličku cjelinu distribucijskog sustava ili zatvoreni distribucijski sustav plin preuzima i iz mreže proizvodnih plinovoda, operator distribucijskog sustava i organizator zatvorenog distribucijskog sustava svakodnevno do 10:00 sati plinskog dana D+1, za plinski dan D, dostavlja podatke ili omogućuje operatoru tržišta plina pristup podacima o energiji plina preuzetoj u pojedinu hidrauličku cjelinu distribucijskog sustava ili zatvoreni distribucijski sustav, izraženo u kWh.

(3) U slučaju da operator distribucijskog sustava i organizator zatvorenog distribucijskog sustava nije bio u mogućnosti izmjeriti isporučenu količinu plina na pojedinom obračunskom mjernom mjestu iz članka 68. stavaka 7. do 9. ovih Mrežnih pravila, obavlja procjenu isporučene količine plina u skladu sa postupkom propisanim u članku 70. stavku 3. ovih Mrežnih pravila.

(4) U slučaju da operator distribucijskog sustava i organizator zatvorenog distribucijskog sustava iz tehničkih razloga nije bio u mogućnosti očitati obračunsko mjerno mjesto na ulazu u pojedinu hidrauličku cjelinu distribucijskog sustava ili ulaz u zatvoreni distribucijski sustav iz mreže proizvodnih plinovoda, obavlja procjenu preuzete energije plina.

(5) U slučaju da operator distribucijskog sustava i organizator zatvorenog distribucijskog sustava nije dostavio podatke ili omogućio operatoru tržišta plina pristup podatcima iz stavaka 1. do 4. ovoga članka, operator tržišta plina će za taj plinski dan nadomjestiti podatak u skladu s pravilima kojima se definira način nadomještanja i korekcije podataka, a koja donosi operator tržišta plina u skladu s općim uvjetima opskrbe plinom.

(6) Operator distribucijskog sustava i organizator zatvorenog distribucijskog sustava podatke o isporučenoj količini plina i preuzetoj energiji plina iz stavaka 1. do 4. ovoga članka dostavlja ili omogućuje pristup podacima u formatu koji je odredio operator tržišta plina.«

Članak 4.

U PRILOGU 2. RASPODJELA ENERGIJE PLINA PREUZETE NA ULAZU U DISTRIBUCIJSKI SUSTAV iza točke 5. dodaje se točka 5.a koja glasi:

»5.a U slučaju kada je opskrbljivač plinom u obvezi javne usluge iz točke 5. ovoga Priloga 2. član dvije ili više bilančnih skupina, razliku energije iz točke 5. ovoga Priloga 2. raspodjeljuje operator distribucijskog sustava na te bilančne skupine prema udjelima koje je operatoru distribucijskog sustava dostavio opskrbljivač plinom u obvezi javne usluge.«.

Točka 6. mijenja se i glasi:

»6. Opskrbljivač plinom u obvezi javne usluge dužan je operatoru transportnog sustava i operatoru distribucijskog sustava, do zadnjeg dana u mjesecu, za taj mjesec, dostaviti pisanu izjavu kojom se određuje voditelj bilančne skupine iz točke 5. ovoga Priloga 2., odnosno pisanu izjavu o voditeljima bilančnih skupina iz točke 5.a ovoga Priloga 2. s udjelima prema kojima se raspodjeljuje razlika energije iz točke 5. ovoga Priloga 2., a uz pisanu izjavu mora biti priložena suglasnost voditelja bilančne skupine. Pisana izjava mora sadržavati i podatak o korisniku transportnog sustava, odnosno opskrbljivaču ili trgovcu plinom koji je za potrebe opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge ugovorio kapacitet na izlazu iz transportnog sustava.«.

Članak 5.

U Izmjenama i dopunama Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (»Narodne novine«, broj 88/19) u članku 29. stavku 1. riječi: »1. svibnja 2020. godine« zamjenjuju se riječima: »1. studenoga 2020. godine«.

U stavku 2. riječi: »1. travnja 2020. godine« zamjenjuju se riječima: »1. listopada 2020. godine«.

Članak 6.

U Izmjenama i dopunama Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (»Narodne novine«, broj 88/19) u članku 30. riječi: »1. travnja 2020.« zamjenjuju se riječima: »1. listopada 2020.«.

Članak 7.

U Izmjenama i dopunama Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (»Narodne novine«, broj 88/19) u članku 32. riječi: »1. svibnja 2020.« zamjenjuju se riječima: »1. studenoga 2020.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Ove Izmjene i dopune Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 2. ovih Izmjena i dopuna Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava kojom se mijenja odredba članka 68. stavka 6. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (»Narodne novine«, broj 50/18 i 88/19) koja stupa na snagu 1. studenoga 2020.

Klasa: 023-04/20-01/6

Urbroj: 371-04-20-31

Zagreb, 23. ožujka 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.