Izmjene i dopune Pravila organiziranja tržišta električne energije

NN 36/2020 (25.3.2020.), Izmjene i dopune Pravila organiziranja tržišta električne energije

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o.

775

Na temelju članka 55. stavka 3. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 22/13, 102/15, 68/18 i 52/19), Odluke Hrvatske energetske regulatorne agencije o davanju prethodne suglasnosti klasa: 310-17/20-01/2, urbroj: 371-06-20-6 od 23. ožujka 2020. godine, Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., 24. ožujka 2020. godine, donio je

IZMJENE I DOPUNE

PRAVILA ORGANIZIRANJA TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 1.

U Pravilima organiziranja tržišta električne energije (»Narodne novine«, broj 107/19) članak 16. mijenja se i glasi:

»(1) Pravna ili fizička osoba koja namjerava sudjelovati na tržištu električne energije dužna je ishoditi dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti od Hrvatske energetske regulatorne agencije (u daljnjem tekstu: Agencija).

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, za vrijeme pokusnog rada proizvodnog postrojenja, pravna ili fizička osoba koja namjerava sudjelovati na tržištu električne energije kao proizvođač, korištenjem proizvodnih objekata čiji je zbroj instaliranih snaga veći od 1 MW, nije u obvezi ishoditi dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje električne energije od Agencije, a sve u skladu s propisima kojima se uređuje tržište električne energije i gradnja.

(3) Pravna ili fizička osoba koja namjerava sudjelovati na tržištu električne energije mora biti registrirana u Središnjem europskom registru sudionika na tržištu energije u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća te mora ishoditi EIC oznaku.

(4) Pravna ili fizička osoba koja namjerava sudjelovati na tržištu električne energije dužna je podnijeti odgovarajući zahtjev za sklapanje ugovora o sudjelovanju na tržištu električne energije Operatoru tržišta.

(5) Obrazac zahtjeva iz stavka 4. ovog članka Operator tržišta objavljuje na svojim mrežnim stranicama.«

Članak 2.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»(1) Uz zahtjev iz članka 16. stavka 4. ovih Pravila pravna ili fizička osoba iz članka 16. stavka 1. ovih Pravila dužna je dostaviti sljedeće dokaze:

– presliku dozvole za obavljanje energetske djelatnosti od Agencije,

– dokaz da je ugovorno uredila odgovornost za odstupanje:

• ili kao voditelj bilančne grupe sklopila ugovor o odgovornosti za odstupanje s operatorom prijenosnog sustava kojim se uređuje odgovornost voditelja bilančne grupe za odstupanje bilančne grupe kao subjekta odgovornog za odstupanje,

• ili kao član bilančne grupe sklopila ugovor o članstvu u bilančnoj grupi s voditeljem bilančne grupe kojim se odgovornost za odstupanje tržišnog sudionika prenosi na voditelja bilančne grupe kao subjekta odgovornog za odstupanje.

(2) Uz zahtjev iz članka 16. stavka 4. ovih Pravila pravna ili fizička osoba iz članka 16. stavka 2. ovih Pravila dužna je dostaviti sljedeće dokaze:

– presliku Ugovora o korištenju mreže sklopljenog s operatorom sustava,

– dokaz o prijavi početka pokusnog rada i predviđenom završetku pokusnog rada u skladu s odredbama Zakona o gradnji,

– dokaz da je kao član bilančne grupe sklopila ugovor o članstvu u bilančnoj grupi s voditeljem bilančne grupe kojim se odgovornost za odstupanje tržišnog sudionika prenosi na voditelja bilančne grupe kao subjekta odgovornog za odstupanje.

(3) Operator tržišta će ispunjenje uvjeta iz članka 16. stavka 1. i 3. ovih Pravila provjeriti uvidom u javno dostupne registre.

(4) Pravna ili fizička osoba iz članka 16. stavka 2. ovih Pravila dužna je bez odlaganja obavijestiti Operatora tržišta o dovršetku pokusnog rada uz dostavu preslike Potvrde za trajni pogon postrojenja te podnijeti odgovarajući zahtjev za sklapanje ugovora o sudjelovanju na tržištu električne energije ako i nadalje namjerava sudjelovati na tržištu električne energije, a sve u skladu s člankom 16. stavkom 4. i 5. i člankom 17. stavkom 1. ovih Pravila.

(5) Operator tržišta obvezan je sklopiti odgovarajući ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije s pravnom ili fizičkom osobom iz članka 16. stavka 4. ovih Pravila, koja ispunjava uvjete iz članka 16. stavka 1., 2. i 3. i članka 17. stavka 1. i 2. ovih Pravila.

(6) Obrasce ugovora iz stavka 5. ovog članka Operator tržišta objavljuje na svojim mrežnim stranicama.«

Članak 3.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»(1) Tržišni sudionik obvezan je Operatoru tržišta plaćati naknadu za organiziranje tržišta električne energije.

(2) Tržišni sudionik obvezan je u roku od 10 dana od dana sklapanja ugovora iz članka 17. stavka 5. ovih Pravila dostaviti Operatoru tržišta tražena sredstva osiguranja plaćanja.

(3) Operator tržišta će u ugovoru s tržišnim sudionikom iz članka 17. stavka 5. ovih Pravila urediti sve uvjete po kojima je tržišni sudionik obvezan predati sredstvo osiguranja plaćanja, visinu sredstva osiguranja plaćanja, pravne učinke propusta dostave sredstva osiguranja plaćanja, uvjete aktiviranja sredstva osiguranja plaćanja kao i ostale potrebne uvjete.

(4) Tržišni sudionik je obvezan prijaviti Operatoru tržišta promjenu svog imena, naziva i sjedišta najkasnije u roku od 8 dana po nastaloj promjeni.

(5) Nakon sklapanja ugovora iz članka 17. stavka 5. ovih Pravila tržišni sudionik koji je opskrbljivač u obvezi je u roku od 10 dana od dana sklapanja ugovora iz članka 17. stavka 5. ovih Pravila s Operatorom tržišta sklopiti ugovor kojim se reguliraju odnosi između opskrbljivača i Operatora tržišta vezano uz obveze opskrbljivača koje proizlaze iz sustava poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije.

(6) Tržišnim sudionikom u smislu ovih Pravila smatra se i pravna ili fizička osoba iz članka 17. stavka 2. ovih Pravila za vrijeme važenja ugovora o sudjelovanju na tržištu električne energije iz članka 17. stavka 5. ovih Pravila.«

Članak 4.

U članku 19. riječi »stavka 3.« zamjenjuju se riječima »stavka 5«.

Članak 5.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»Tržišni sudionik koji namjerava raskinuti ugovor iz članka 17. stavka 5. ovih Pravila obvezan je Operatoru tržišta podnijeti zahtjev za raskid ugovora o sudjelovanju na tržištu električne energije u kojem je naveden datum raskida ugovora, osim u slučaju ugovora o sudjelovanju na tržištu električne energije za vrijeme pokusnog rada koji prestaje danom dovršetka pokusnog rada.«

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune Pravila objavljuju se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-02/19-01/17

Urbroj: 251-544-08/1-20-12

Zagreb, 24. ožujka 2020.

Direktor
Boris Abramović, v. r.