Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)

NN 37/2020 (27.3.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

806

Na temelju članka 12. stavka 1. podstavaka 7. i 9., članka 13. stavka 2. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19), a u skladu s Uredbom Vijeća (EU) 2020/123 od 27. siječnja 2020. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2020. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te, za ribarska plovila Unije, u određenim vodama izvan Unije, ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I RIBOLOVU IGLUNA (Xiphias Gladius)

Članak 1.

U Pravilniku o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) (»Narodne novine«, br. 39/18 i 35/19) u članku 1. dodaje se novi podstavak 3. koji glasi:

» – način i uvjeti za izdavanje Odobrenja«.

Dosadašnji podstavci od 3. do 7. postaju podstavci od 4. do 8.

Članak 2.

U članku 4. stavcima 7., 8. i 13. riječi: »do 10. travnja« zamjenjuju se riječima: »do 1. travnja«.

(2) U članku 4. stavak 14. mijenja se i glasi:

»(14) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, kvota za ribolov plutajućim parangalom u 2020. godini raspoređuje se po plovilima u jednakim količinama kao u 2019. godini, dok se povećanje Državne kvote dodijeljene za ribolov plutajućim parangalom u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu raspoređuje jednoliko na sva plovila. Popis plovila i pripadajuće količine na koje plovila mogu ostvariti pravo ukoliko dostave Izjavu iz stavka 7. ovog članka, nalaze se u Prilogu 2. ovoga Pravilnika.«.

Članak 3.

Naslov iznad članka 5. mijenja se i glasi: »ODOBRENJA I UVJETI ZA OBAVLJANJE RIBOLOVA«.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Nakon ustupanja kvote iz članka 4. stavka 13. ovoga Pravilnika ministar donosi Odluku kojom se popisno navode plovila koja se autoriziraju za ribolov igluna u određenom vremenskom periodu određenim ribolovnim alatom, pri čemu se za ribolov plutajućim parangalom propisuje i pojedinačna kvota po plovilu, pod uvjetom da su zadovoljeni kriteriji iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika.«.

U stavku 5. riječi: »iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 1. ovog članka«.

Iza stavka 6. dodaju se novi stavci 7. – 13. koji glase:

»(7) Vlasnicima plovila iz Odluke iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo izdaje obrazac Odobrenja koji se uvijek mora nalaziti na plovilu kojim se obavlja ribolov.

(8) Oblik i sadržaj Odobrenja propisan je na obrascu koji je tiskan u Prilogu 9. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(9) Vlasnici plovila kojima je izdano Odobrenje iz stavka 7. ovog članka za ribolov igluna plutajućim parangalom, mogu tijekom kalendarske godine dostaviti molbu za prebacivanjem Odobrenja na drugo plovilo iznimno, u slučaju nemogućnosti obavljanja ribolova uzrokovanog havarijom ili teškim kvarom, odnosno uslijed druge teške okolnosti zbog koje su spriječeni obavljati ribolov dulje od 30 dana, a o čemu prilažu valjanu dokumentaciju.

(10) Zajedno s prijenosom Odobrenja iz stavka 9. ovoga članka prenosi se i pravo na korištenje kvote dodijeljene plovilu za tekuću godinu.

(11) Vlasnici plovila kojima je izdano Odobrenje iz stavka 7. ovog članka za ribolov igluna plutajućim parangalom, a koji uslijed nepredviđenih okolnosti nisu u mogućnosti obavljati ribolov, mogu tijekom kalendarske godine, a najkasnije do 1. kolovoza, podnijeti Ministarstvu Izjavu kojom se svojevoljno odriču prava na korištenje dodijeljene kvote u tekućoj godini. Ministarstvo neiskorišteni dio kvote može jednoliko rasporediti na ostala plovila kojima je izdano Odobrenje za ribolov plutajućim parangalom i pridodati njihovim kvotama za tekuću godinu.

(12) Radi provedbe stavaka 9. ili 11. ovoga članka ministar po potrebi donosi izmjenu Odluke iz stavka 1. ovoga članka te Ministarstvo po potrebi izdaje nove obrasce Odobrenja vlasnicima plovila kod kojih je došlo do promjene u dodijeljenoj količini Državne kvote, odnosno vlasnicima plovila koja ostvaruju pravo na korištenje kvote.

(13) U slučaju provedbe postupka iz stavka 9. ovog članka, ulovi plovila s kojeg se Odobrenje prebacuje i plovila na koje je prebačeno, zbrajaju se te se za potrebe provedbe procedure iz članka 4. stavka 4. ovog Pravilnika u potpunosti pripisuju plovilu s kojeg je prebačeno Odobrenje.«.

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Prijenosom povlastice u cijelosti s plovila na koje je dodijeljena Državna kvota ili prijenosom ribolovnog alata kojim je ostvareno pravo na dodjelu Državne kvote prebacuju se sva prava vezana uz dodjelu dijela Državne kvote koja proizlaze od ribolova ostvarenog uz prenesenu povlasticu/ribolovni alat.

(2) Prijenosom povlastice u cijelosti ili ribolovnog alata s plovila, a s kojim je ostvareno pravo na sudjelovanje u korištenju Državne kvote po olimpijskom principu prebacuju se i sva prava vezana uz korištenje dijela Državne kvote.

(3) Prijenos prava iz stavaka 1. i 2. ovog članka ostvaruje se isključivo uz dostavu obrasca Odobrenja i Obavijesti o prebacivanju prava na dodjelu kvote za ribolov igluna iz Priloga 7. ovog Pravilnika u roku od 3 dana od dana izvršenog prijenosa povlastice ili ribolovnog alata.

(4) Ukoliko do prijenosa iz stavka 3. ovog članka dođe tijekom ribolovne sezone u jednoj kalendarskoj godini ministar donosi izmjenu Odluke iz članka 5. stavka 1. ovoga članka te se izdaje obrazac Odobrenja vlasniku plovila na koje je prijenos izvršen.«.

Članak 5.

U članku 7. stavku 2. točki 3. riječi: »člankom 6. stavkom 1. mijenjaju se i glase: »člankom 6. stavcima 1. i 2. te riječi: »člankom 4. stavkom 14.« mijenjaju se i glase: »člankom 5. stavkom 9.«.

Članak 6.

U članku 8. stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.

Članak 7.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Ukoliko u športskom ili rekreacijskom ribolovu dođe do slučajnog ulova igluna, ulovljena riba se mora pustiti prije izvlačenja na plovilo.«.

Članak 8.

U članku 17. riječi: »u 2019. godini« zamjenjuju se riječima: »u 2020. godini«.

Članak 9.

Dosadašnji prilozi 1., 2. i 3. Pravilnika zamjenjuju se s novim prilozima 1., 2. i 3. koji su sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/33

Urbroj: 525-13/0737-20-5

Zagreb, 23. ožujka 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

Raspodjela Državne kvote na gospodarski ribolov i negospodarski ribolov kao i na potkategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova u 2020. godini

Kategorija ribolovaPotkategorijaDržavna kvota za 2020. godinu (tona)
Gospodarski ribolovPlutajući parangal49.981
Panula i odmet5
Prilov2
Sportski i rekreacijski ribolovSportski ribolov – natjecanja0
Rekreacijski ribolov0


PRILOG 2.

Popis plovila koja mogu ostvariti pravo na Državnu kvotu za ribolov igluna plutajućim parangalom u 2020. godini i iznos Državne kvote po plovilu

RBCFRReg. oznaka plovilaKvota (kg)
1.HRV000000380MAJKA MARIJA1429,6
2.HRV00000048420-CT2837,6
3.HRV000000905155-CT2037,6
4.HRV000016180179674-KŽ1268,6
5.HRV000001028156-CT1729,6
6.HRV00000118212-KŽ1993,6
7.HRV000001347KRALJICA MIRA1197,6
8.HRV000001354563-VD5838,6
9.HRV00000148156-TG3267,6
10.HRV000017187196-SO1366,6
11.HRV000002120212-TI966,6
12.HRV000002127215-KŽ2247,6
13.HRV00000247112-CT1289,6
14.HRV00001519021-KŽ4525,6
15.HRV0000158371586-BG2151,6
16.HRV000001790341-CT1890,6
17.HRV0000160031103-ŠB1117,6
18.HRV000016154999-VD1079,6
19.HRV000016207182-KŽ4659,6
20.HRV000016231576-DB5145,6
21.HRV000017069198-SR1939,6PRILOG 3.

Popis plovila koja mogu ostvariti pravo na ribolov igluna panulom i odmetom u 2020. godini u sklopu gospodarskog ribolova

Redni brojCFRReg. oznaka plovila
1.HRV0000000469-TT
2.HRV000000265675-VD
3.HRV000001347KRALJICA MIRA
4.HRV000001354563-VD
5.HRV000001609700-VD
6.HRV000001900151-MU
7.HRV000017187196-SO
8.HRV000002120212-TI
9.HRV000003570755-VD
10.HRV000017080403-TI
11.HRV0000158661442-PU
12.HRV00001587945-SR
13.HRV0000169812440-PU
14.HRV000016109LIMINI
15.HRV0000161491463-BG
16.HRV000016155194-RG
17.HRV0000010028-TP
18.HRV000016207182-KŽ
19.HRV000016231576-DB
20.HRV0000168151417-ŠB


PRILOG 9.