Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

NN 39/2020 (1.4.2020.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

834

Na osnovi članka 128. stavka 4. i članka 131. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) te članka 26. točke 1.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 08/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, na 55. izvanrednoj sjednici održanoj 16. ožujka 2020. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U SLUČAJU OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI

Članak 1.

U Pravilniku o pravima uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (»Narodne novine«, broj 75/14., 154/14., 79/15., 139/15., 105/16., 40/17., 66/17., 109/17., 132/17., 119/18., 41/19. i 22/20.), u članku 11. stavku 1. riječi: »od dana nastanka ozljede na radu« zamjenjuju se riječima: »od datuma nastanka ozljede na radu, od datuma nastanka zarazne bolesti kao profesionalne bolesti«.

Članak 2.

Tiskanica »Prijava o profesionalnoj bolesti« iz članka 41. stavka 1. mijenja se, a njezin oblik i sadržaj otisnut je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Postupci utvrđivanja i priznavanja profesionalne bolesti koji su započeti, a nisu riješeni do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se prema odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/20-01/64

Urbroj: 338-01-01-20-01

Zagreb, 16. ožujka 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.