Uredba o dopuni Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske

NN 41/2020 (3.4.2020.), Uredba o dopuni Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

854

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (»Narodne novine«, broj 92/10), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. travnja 2020. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O POSTUPKU, NAČINU I UVJETIMA ZA DOBIVANJE KONCESIJE NA TURISTIČKOM ZEMLJIŠTU U KAMPOVIMA U SUVLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Uredbi o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 12/11, 145/12, 55/19 i 31/20), u članku 9. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Iznimno od modela izračuna promjenjivog dijela koncesijske naknade iz stavka 3. ovog članka, promjenjivi dio koncesijske naknade za 2019. godinu iznosi 1,00 kunu.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-03/25

Urbroj: 50301-27/25-20-2

Zagreb, 2. travnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.