Odluka o usvajanju Izmjena i dopune Programa »Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj«

NN 41/2020 (3.4.2020.), Odluka o usvajanju Izmjena i dopune Programa »Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj«

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

860

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 9. stavka 1. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. travnja 2020. godine donijela

ODLUKU

O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNE PROGRAMA »MIKRO I MALI ZAJMOVI ZA RURALNI RAZVOJ«

I.

Usvajaju se Izmjene i dopuna Programa »Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj« (»Narodne novine« broj 57/18).

Izmjene i dopuna Programa iz stavka 1. ove točke sastavni su dio ove Odluke.

II.

Ovlašćuje se i zadužuje Upravni odbor Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije da u okviru ciljeva i uvjeta utvrđenih Programom iz točke I. ove Odluke samostalno donosi odluku o usvajanju proizvoda (financijskih instrumenata) te druge odluke koje su nužne za provedbu usvojenih proizvoda (financijskih instrumenata).

III.

Zahtjevi prema Programu iz točke I. ove Odluke zaprimljeni do dana usvajanja Izmjena i dopune Programa, obradit će se po uvjetima iz Programa koji su bili na snazi na dan njihova zaprimanja.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim novinama.

Klasa: 022-03/20-04/115

Urbroj: 50301-25/06-20-2

Zagreb, 2. travnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

IZMJENE I DOPUNA PROGRAMA »MIKRO I MALI ZAJMOVI ZA RURALNI RAZVOJ«

U Programu »Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj» (»Narodne novine« broj 57/18), u uvodnom dijelu, iza riječi: »HAMAG-BICRO-a« dodaju se riječi: »te sa svim Izmjenama i dopunama sporazuma«.

U točki 1. iza riječi: »kapital» stavlja se točka, a riječi: »povezan s aktivnostima razvoja ili proširenja koje su slične (i povezane s) ulaganjem u osnovna sredstva.« brišu se.

Točka 2. mijenja se i glasi:

2. UVJETI DEFINIRANI PROGRAMOM

Značajka/Proizvod (financijski instrument)Mali zajam za ruralni razvojMikro zajam za ruralni razvojMikro zajam za obrtna sredstva za ruralni razvoj
Ciljana skupinaMikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama PRR-a prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumentaMikro i mali subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama PRR-a prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumentaMikro i mali subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama PRR-a prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta
Iznos zajmaOd 25.000,01 eura do 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjevaOd 1.000 eura do 25.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjevaOd 1.000 eura do 25.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva
Namjena zajma

osnovna sredstva

obrtna sredstva do maks. 30 % iznosa zajma

osnovna sredstva

obrtna sredstva do maks. 30 % iznosa zajma

obrtna sredstva
Minimalni rok otplate12 mjeseci12 mjeseci12 mjeseci
Maksimalni rok otplate10 godina5 godina3 godine
Kamatna stopa0,1 % i 0,25 %, ovisno o razvijenosti JLS ulaganja0,1 % i 0,25 %, ovisno o razvijenosti JLS ulaganja0,5 %
Naknada za obradu zahtjeva0 %0 %0 %
Počekdo 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godinedo 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godinedo 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine
Instrumenti osiguranjaZadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizikaZadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizikaZadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika