Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine

NN 41/2020 (3.4.2020.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

874

Na temelju članka 50. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERA NACIONALNOG PČELARSKOG PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2022. GODINE

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine (»Narodne novine«, broj 115/19) iza članka 34. dodaje se članak 34.a, koji glasi:

»Članak 34.a

Iznimno, zbog posebnih okolnosti uzrokovanih širenjem CoV bolesti (COVID-19) i proglašenja pandemije, zahtjevi za sufinanciranje propisani u članku 13. stavcima 1. i 6., članku 15. stavku 1. te članku 17. stavku 1., za 2020. godinu podnose se Agenciji za plaćanja do 20. lipnja 2020. godine.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/70

Urbroj: 525-14/0856-20-11

Zagreb, 20. ožujka 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.