Zakon o dopunama Zakona o osobnoj iskaznici

NN 42/2020 (7.4.2020.), Zakon o dopunama Zakona o osobnoj iskaznici

HRVATSKI SABOR

890

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O OSOBNOJ ISKAZNICI

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o osobnoj iskaznici, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. travnja 2020.

Klasa: 011-01/20-01/47

Urbroj: 71-06-01/1-20-2

Zagreb, 7. travnja 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O OSOBNOJ ISKAZNICI

Članak 1.

U Zakonu o osobnoj iskaznici (»Narodne novine«, br. 62/15.) iza članka 5. dodaje se članak 5.a koji glasi:

»Članak 5.a

(1) Osoba iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona, za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, ne mora podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice, a najdulje 30 dana od dana proglašenja prestanka epidemije.

(2) Osobna iskaznica koja je izdana osobi iz stavka 1. ovoga članka smatra se valjanom do isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka osoba je dužna bez odgode podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice.«.

Članak 2.

Iza članka 14. dodaje se članak 14.a koji glasi:

»Članak 14.a

Iznimno od članka 14. stavka 5. ovoga Zakona, za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, a najdulje 30 dana od dana proglašenja prestanka epidemije, policijska uprava odnosno policijska postaja neće poništiti osobnu iskaznicu i podatke za aktivaciju elektroničkog dijela osobne iskaznice i podatke za registraciju na Portalu elektroničke osobne iskaznice te neće podnijeti zahtjev za opoziv certifikata, a osoba će izdanu osobnu iskaznicu i podatke za aktivaciju elektroničkog dijela osobne iskaznice te podatke za registraciju na Portalu elektroničke osobne iskaznice moći preuzeti najdulje 30 dana od dana proglašenja prestanka epidemije.«.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/54
Zagreb, 7. travnja 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.