Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

NN 43/2020 (8.4.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

MINISTARSTVO FINANCIJA

896

Na temelju članka 107.a stavka 8. Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI OPĆEG POREZNOG ZAKONA

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 45/19 i 35/20) mijenja se DIO DESETI A PROVEDBA PLAĆANJA POREZA U POSEBNIM OKOLNOSTIMA i glasi:

»DIO DESETI A
PROVEDBA POSTUPKA PLAĆANJA POREZA U POSEBNIM OKOLNOSTIMA

Opće odredbe

Članak 71.a

Sukladno članku 107.a Zakona za potrebe plaćanja poreza u posebnim okolnostima, ovim dijelom Pravilnika određuje se provedba postupka odgode i/ili obročne otplate dospjele porezne obveze, oslobođenja od obveze doprinosa za sufinancirane neto plaće, oslobođenja od podmirivanja poreznih obveza te provedba ostalih odredbi o postupanju za vrijeme posebnih okolnosti.

POGLAVLJE I.
ODGODA I/ILI OBROČNA OTPLATA DOSPJELE POREZNE OBVEZE

Opća odredba

Članak 71.aa

Ovim poglavljem određuje se što se za potrebe odgode i/ili obročne otplate sukladno članku 107.a stavku 2. Zakona smatra dospjelom poreznom obvezom, tko se smatra podnositeljem zahtjeva za korištenje mjera plaćanja poreza, pokazatelje nemogućnosti plaćanja dospjelih poreznih obveza, način podnošenja zahtjeva, mjere plaćanja poreza te ostale odredbe.

Dospjela porezna obveza

Članak 71.b

(1) Poreznom obvezom smatra se obveza poreza i drugih javnih davanja iz članka 2. Zakona, izuzev carina i trošarina, koju utvrđuju porezna tijela iz članka 3. Zakona.

(2) Dospjelom poreznom obvezom iz stavka 1. ovoga članka smatra se svaka obveza koja prema posebnim propisima dospijeva do isteka roka od tri mjeseca nakon stupanja na snagu članka 107.a Zakona.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, dospjelom poreznom obvezom poreza na dodanu vrijednost smatra se svaka obveza koja dospijeva u roku iz stavka 2. ovoga članka, počevši od obveze koja dopijeva u mjesecu koji slijedi nakon stupanja na snagu članka 107.a Zakona.

(4) Ako posebne okolnosti potraju duže, rok iz stavaka 2. i 3. ovoga članka može se produžiti za tri mjeseca.

Podnositelj zahtjeva za korištenje mjera plaćanja poreza

Članak 71.c

(1) Podnositeljem zahtjeva za korištenje mjera plaćanja poreza smatra se poduzetnik iz članka 44. stavka 1. Zakona koji učini vjerojatnim da nije u mogućnosti platiti dospjele porezne obveze, a koji na dan podnošenja zahtjeva nema dospjelog neplaćenog poreznog duga.

(2) Iznimno, podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka za dospjelu poreznu obvezu poreza na dodanu vrijednost može biti poduzetnik koji poreznu osnovicu utvrđuje prema obavljenim isporukama sukladno posebnom propisu o porezu na dodanu vrijednost.

(3) Prema stavku 1. ovoga članka, smatrat će se da nema dospjelog nenaplaćenog poreznog duga, ako je iznos poreznog duga manji od 200,00 kuna, koliko iznosi najmanji trošak ovršnog postupka sukladno članku 170. stavku 3. Zakona.

Pokazatelji nemogućnosti plaćanja dospjelih poreznih obveza

Članak 71.d

(1) Smatrat će se da podnositelj zahtjeva iz članka 71.c ovoga Pravilnika nije u mogućnosti platiti dospjele porezne obveze:

– ako ima pad prihoda/primitaka u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva za mjere plaćanja poreza najmanje 20% u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili

– ako učini vjerojatnim da će mu prihodi/primitci u narednom razdoblju od tri mjeseca od mjeseca podnošenja zahtjeva pasti najmanje 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

(2) Uz ispunjenje pokazatelja iz stavka 1. ovoga članka, za dospjelu poreznu obvezu poreza na dodanu vrijednost porezni obveznik treba dokazati da dospjela obveza poreza na dodanu vrijednost proizlazi iz izdanih računa koji nisu naplaćeni i ulaznih računa koji nisu plaćeni.

Podnošenje zahtjeva za korištenje mjera plaćanja poreza

Članak 71.e

(1) Podnositelj zahtjeva za korištenje mjera plaćanja poreza podnosi pisani i obrazloženi zahtjev nadležnom poreznom tijelu prema mjestu prebivališta, odnosno sjedišta.

(2) U zahtjevu se navode činjenice temeljem kojih će porezno tijelo moći ocijeniti je li podnositelj zahtjeva učinio vjerojatnim i/ili dokazao postojanje pokazatelja nemogućnosti plaćanja dospjelih poreznih obveza iz članka 71.d ovoga Pravilnika.

(3) Pisanim i obrazloženim zahtjevom smatrat će se zahtjevi podneseni poreznom tijelu elektroničkim putem koji se podnose putem sustava ePorezna, a iznimno porezni obveznici koji nisu korisnici sustava ePorezna zahtjev mogu podnijeti na drugi način koji Porezna uprava osigura i objavi na svojoj mrežnoj stranici.

Odlučivanje o zahtjevu za korištenje mjera plaćanja poreza

Članak 71.f

(1) O zahtjevu iz članka 71.e ovoga Pravilnika, porezno tijelo će odlučiti u jednostavnom i žurnom postupku te o osnovanosti zahtjeva obavijestiti podnositelja zahtjeva na primjeren način.

(2) U uvjetima posebnih okolnosti, primjerenim načinom iz stavka 1. ovoga članka će se, u pravilu, smatrati obavijest elektroničkim putem.

Mjere plaćanja poreza

Članak 71.g

(1) Na temelju osnovanih zahtjeva iz članka 71.f ovoga Pravilnika, za dospjele porezne obveze odobrit će se odgoda plaćanja bez obračuna kamata.

(2) Iznimno, od stavka 1. ovoga članka za dospjelu poreznu obvezu poreza na dodanu vrijednost porezni obveznik iz članka 71.c stavka 2. Pravilnika može ostvariti odgodu za iznos dospjele porezne obveze koja je veća od iznosa za koji bi bio zadužen da je porezni obveznik obračunao porez na dodanu vrijednost u skladu s postupkom oporezivanja prema naplaćenim naknadama.

(3) U svrhu ostvarivanja odgode dospjele porezne obveze iz stavka 2. ovoga članka, porezni obveznik podnosi Obrazac PDV s redovnim postupkom oporezivanja, na način da iznimno u dijelu VIII. Ostali podaci, točka 2. Otuđenje/stjecanje gospodarske cjeline ili pogona iskazuje razliku iznosa u odnosu na postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama.

(4) Ako tijekom trajanja posebnih okolnosti porezni obveznik iz stavka 2. i 3. ovoga članka, ostvari vrijednost koja se uobičajeno iskazuje na Obrascu PDV u dijelu VIII. Ostali podaci, točka 2., isto će iskazati u prvom Obrascu PDV koji će se podnositi istekom posebnih okolnosti.

(5) Odgoda plaćanja iz stavka 1. ovoga članka odobrava se na rok od tri mjeseca računajući od zakonom propisanog dana dospijeća svake pojedine porezne obveze.

(6) U slučaju produljenja roka sukladno članku 71.b stavku 4. ovoga Pravilnika, može se odobriti dodatni rok od tri mjeseca za već odgođene porezne obveze te proširiti obuhvat odgođenih poreznih obveza i na porezne obveze koje dospijevaju za vrijeme trajanja dodatna tri mjeseca, bez obračuna kamata, za što se podnosi novi pisani i obrazloženi zahtjev.

Obročna otplata odgođenih poreznih obveza

Članak 71.h

(1) Podnositelj zahtjeva koji nije u mogućnosti platiti odgođenu dospjelu poreznu obvezu po njezinom odgođenom dospijeću, može podnijeti zahtjev za obročnom otplatom, bez obračuna kamata.

(2) Obročna otplata iz stavka 1. ovoga članka može se odobriti u mjesečnim obrocima, a najduže na 24 mjeseca.

(3) Pisani i obrazloženi zahtjev za obročnu otplatu odgođene dospjele porezne obveze može se podnijeti u roku od pet dana od dana dospijeća obveze koju podnositelj zahtjeva nije u mogućnosti platiti.

(4) U zahtjevu za obročnu otplatu, podnositelj zahtjeva navodi na koje se od odgođenih dospjelih poreznih obveza zahtjev odnosi, pri čemu može odabrati jednu od sljedećih mogućnosti:

– obročna otplata samo za dospjelu odgođenu obvezu, pri čemu odobrenje zahtjeva isključuje mogućnost odobravanja obročne otplate za odgođene porezne obveze koje dospijevaju kasnije ili

– obročna otplata za sve odgođene porezne obveze, dospjele i nedospjele u trenutku podnošenja zahtjeva, u kojem slučaju nedospjele odgođene porezne obveze dospijevaju i odobrava se obročna otplata za njihovo plaćanje, umjesto daljnje odgode.

(5) U slučaju nepoštivanja rokova plaćanja poreznih obveza za koje je odobrena obročna otplata, ista će se ukinuti.

Naknadno postupanje poreznog tijela prema podnositelju zahtjeva kojemu su odobrene mjere plaćanja poreza

Članak 71.i

(1) Porezno tijelo može izvršiti naknadnu provjeru činjenica navedenih u zahtjevu koji podnositelj zahtjeva podnosi sukladno ovom poglavlju, a temeljem kojih je odobrena mjera plaćanja poreza.

(2) Ako porezno tijelo naknadno utvrdi kako nije učinjeno vjerojatnim da su ispunjeni uvjeti za mjeru plaćanja poreza, odredit će prestanak važenja mjere plaćanja poreza pri čemu porezne obveze dospijevaju sukladno posebnim propisima.

(3) Ako porezno tijelo naknadno utvrdi da je podnositelj zahtjeva za vrijeme trajanja posebnih okolnosti:

– lažno prikazao činjenice kojima je obrazlagao zahtjeve i/ili

– postupao protivno poreznim propisima i/ili

– zloupotrijebio mjere plaćanja poreza s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi

obavijestit će podnositelja zahtjeva o neispunjenju pokazatelja nemogućnosti plaćanja dospjelih poreznih obveza te će za porezne obveze za koje je bila odobrena mjera plaćanja poreza obračunati i zadužiti zakonsku zateznu kamatu.

(4) Na redoslijed podmirenja obveza iz stavka 3. ovoga članka primijenit će se članak 128. Zakona.

POGLAVLJE II.
OSLOBOĐENJE OD OBVEZE DOPRINOSA ZA SUFINANCIRANE NETO PLAĆE

Članak 71.j

(1) Porezni obveznik iz članka 107.a stavka 3. Zakona bit će oslobođen obveze plaćanja doprinosa za iznos isplaćene sufinancirane neto plaće po osnovi potpore za očuvanje radnih mjesta koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

(2) Doprinosom iz stavka 1. ovoga članka smatra se obračunata obveza doprinosa za obvezna osiguranja iskazana u Obrascu JOPPD najviše do iznosa sufinacirane neto plaće na temelju iskazane isplate plaće ili na temelju iskazanih doprinosa prema propisanoj osnovici.

(3) Oslobođenje od plaćanja doprinosa iz stavka 2. ovoga članka, provodit će Porezna uprava po službenoj dužnosti na temelju podataka razmijenjenih s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje iz dokaza o isplaćenoj plaći stjecatelja potpore i podataka iskaznih u Obrascu JOPPD podnijetom Poreznoj upravi.

(4) Oslobođenje od plaćanja doprinosa iskazivat će se umanjenjem obveze na porezno-knjigovodstvenoj kartici poreznog obveznika.

(5) Ako se temeljem naknadne razmjene podataka s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje o stjecateljima potpore utvrdi drugačije stanje, odobreno oslobođenje od obveze plaćanja doprinosa će se poništiti u visini neosnovano stečenog oslobođenja.

(6) Iznimno od stavka 2. ovoga članka obračunata obveza doprinosa može se utvrditi na temelju poreznog rješenja, ako je takav način utvrđivanja obveze doprinosa propisan posebnim poreznim propisom.

Članak 71.k

(1) Za provedbe ostalih poreznih postupaka u kojim se polazi od visine plaćenih iznosa doprinosa, smatrat će se da su oslobođene obveze doprinosa plaćene.

(2) Državni proračun preuzima sve obveze doprinosa za koje će porezni obveznici ostvariti oslobođenje na temelju ovoga poglavlja.

(3) Obveze po osnovi doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, Hrvatski zavod za zapošljavanje uplatit će Središnjem registru osiguranika, temeljem izračuna Porezne uprave.

POGLAVLJE III.
OSLOBOĐENJE OD PODMIRIVANJA POREZNIH OBVEZA

Članak 71.l

(1) Za potrebe ovoga poglavlja poreznim obvezama smatraju se obveze poreza i drugih javnih davanja iz članka 2. Zakona, koje podnositelju zahtjeva za korištenjem mjera plaćanja poreza iz članka 71.e ovoga Pravilnika dospijevaju počevši od 1. travnja 2020. do isteka roka od tri mjeseca od stupanja na snagu članka 107.a Zakona.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ne smatraju se poreznim obvezama obveze poreza na dodanu vrijednost, carina i trošarina, doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, poreza i prireza utvrđenih na konačne dohotke, naknada i davanja na igre na sreću, obveze po ranije sklopljenim upravnim ugovorima te reprogramirane obveze iz predstečajnih i stečajnih postupaka.

(3) Pravo na oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza prema ovom poglavlju mogu ostvariti podnositelji zahtjeva iz članka 71.e ovoga Pravilnika te osobe određene ovim poglavljem.

Članak 71.m

(1) Ako je podnositelju zahtjeva zbog posebnih okolnosti odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, odnosno ako mu je rad onemogućen ili znatno otežan oslobodit će ga se podmirivanja dospjelih poreznih obveza ako ima pad prihoda/primitaka najmanje 50% u razdoblju do isteka roka od tri mjeseca nakon stupanja na snagu članka 107.a Zakona, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

(2) Uz ispunjenje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, podnositelja zahtjeva koji je u prethodnoj godini ostvario vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu većem od 7.500.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost djelomično će se osloboditi podmirivanja dospjelih poreznih obveza razmjerno postotku pada prihoda/primitka u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, neovisno od činjenice je li podnijet zahtjev za mjere plaćanja poreza, poreznog obveznika koji ostvaruje dohodak po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, a koji porez plaća u paušalnom iznosu oslobodit će se poreza u visini ¼ godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak i to obveze koja se plaća do kraja drugog tromjesečja 2020. godine.

Članak 71.n

(1) Na temelju podataka kojim raspolaže porezno tijelo ili na temelju podataka koje dostavi podnositelj zahtjeva utvrdit će se ispunjenje uvjeta za oslobođenjem od podmirivanja dospjelih poreznih obveza u razdoblju iz članka 71.m ovoga Pravilnika.

(2) U slučaju iz stavak 1. ovoga članka podnositelj zahtjeva oslobodit će se od podmirivanja odgođenih poreznih obveza izuzev obveza iz članka 71.l stavka 2. ovoga Pravilnika.

(3) Oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza iskazivat će se umanjenjem poreznih obveza na porezno-knjigovodstvenoj kartici podnositelja zahtjeva.

Članak 71.o

Za provedbe ostalih poreznih postupaka u kojima se polazi od visine plaćenih iznosa poreza, smatrat će se da su oslobođene obveze plaćene.

Članak 71.p

(1) Porezni obveznici te ostale pravne i fizičke osobe koje nisu obuhvaćene člankom 71.l ovoga Pravilnika, a koje tijekom trajanja posebnih okolnosti imaju poremećaj poslovanja veći od 50%, mogu do 20. lipnja 2020. podnijeti zahtjev za oslobođenjem od podmirivanja poreznih obveza prema ovom poglavlju.

(2) O zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka, odlučivat će se u posebnom postupku po potrebi u suradnji s drugim javnopravnim tijelima koja nadziru poslovanje te osobe.

(3) Ako se utvrdi da su posebne okolnosti poremetile poslovanje, pod uvjetima iz ovoga poglavlja odobrit će se oslobođenje od plaćanja javnih davanja.

Članak 71.r

Oslobođenje od podmirivanja javnih davanja iz ovoga poglavlja primjenjuje se nakon oslobođenja iz poglavlja II. ovoga dijela Pravilnika.

POGLAVLJE IV.
OSTALE ODREDBE O POSTUPANJIMA ZA VRIJEME POSEBNIH OKOLNOSTI

Rokovi za podnošenja poreznih prijava i izvješća

Članak 71.s

(1) U uvjetima posebnih okolnosti iz članka 107.a stavka 1. Zakona, iznimno od posebnog propisa o oporezivanju dobiti, Prijava poreza na dobit podnosi se Poreznoj upravi najkasnije do 30. lipnja tekućeg razdoblja.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka odnosi se na sve druge obrasce i izvješća koja se u skladu posebnim propisima o oporezivanju dobiti i drugim posebnim propisima podnose uz Prijavu poreza na dobit ili za iste obveza podnošenja Poreznoj upravi dospijeva s krajnjim rokom propisanim za podnošenje prijave poreza na dobit.

(3) Obveze javnih davanja koje se utvrđuju na temelju Prijave poreza na dobit, obrazaca i izvješća iz stavka 1. i 2. ovoga članka, dospijevaju 31. srpnja 2020.

(4) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju porezni obveznici kojima u skladu s posebnim propisom o oporezivanju dobiti izabrano porezno razdoblje nije izjednačeno s kalendarskom godinom (otvaranje stečaja, statusne promjene, prestanak poslovanja i dr.) odnosno kojima obveza podnošenja prijave poreza na dobit ne dospijeva četiri mjeseca nakon isteka poreznog razdoblja.

Plaćanje poreza na dodanu vrijednost kod donacija

Članak 71.t

(1) Porezni obveznici upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost prema posebnom propisu, oslobođeni su plaćanja PDV-a za isporuke dobara i usluga, obavljene bez naknade ili protučinidbe, potrebnih za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19, do isteka roka od tri mjeseca nakon stupanja na snagu članka 107.a Zakona.

(2) Oslobođenje iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se počevši od obveze koja dopijeva u mjesecu koji slijedi nakon stupanja na snagu članka 107.a Zakona.

Plaćanje poreza na dodanu vrijednost pri uvozu

Članak 71.u

(1) Na temelju Odluke Komisije (EU) 2020/491 оd 3. travnja 2020. o oslobađanju od carina i PDV-a pri uvozu robe potrebne za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19 tijekom 2020. primjenjuje se oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost pri konačnom uvozu određenih dobara, u roku i uz uvjete propisane navedenom Odlukom.

(2) Oslobođenje iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se na organizacije i dobra koja su oslobođena carine u skladu s carinskim propisima i Odlukom iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 71.v

Za uvoz dobara obavljen do isteka roka od tri mjeseca nakon stupanja na snagu članka 107.a Zakona smatra se da je porez na dodanu vrijednost pri uvozu plaćen, ako ga porezni obveznik upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost prema posebnom propisu iskaže kao obvezu u prijavi poreza na dodanu vrijednost (Obrazac PDV).

Upravni ugovor u posebnim okolnostima

Članak 71.z

(1) Za dospjele porezne obveze koje nisu predmet odgode, odnosno porezne obveze za koje porezni obveznik nije oslobođen plaćanja, a koje su dospjele od stupanja na snagu članka 107.a Zakona do isteka roka iz članka 71.b ovoga Pravilnika, porezni obveznik i porezno tijelo mogu sklopiti Upravni ugovor u posebnim okolnostima radi namirenja poreznog duga.

(2) Za Upravni ugovor u posebnim okolnostima primjenjivat će se sljedeće odredbe:

– porezna obveza iz stavka 1. ovoga članka, iskazana na porezno-knjigovodstvenoj kartici smatra se usklađenom s poreznim obveznikom, bez potrebe ovjere potvrde o stanju duga izdane od nadležnog poreznog tijela

– izraz slobodne volje za sklapanjem upravnog ugovora porezni obveznik će iskazati podnošenjem zahtjeva, a porezno tijelo potpisom Upravnog ugovora čelnika tijela ili osobe koju čelnik tijela za to ovlasti

– sklapa se na razdoblje od najduže 24 mjeseca uz obračun zakonske zatezne kamate za razdoblje otplate umanjene za 3 postotna boda

– može se sklopiti i bez sredstava osiguranja naplate poreznog duga

– može se sklopiti i u slučaju da porezni obveznik na snazi već ima predstečajnu nagodbu, predstečajni sporazum ili upravni ugovor za obveze dospjele prije stupanja na snagu ovoga članka, uz uvjet da su do dana podnošenja zahtjeva za sklapanje upravnog ugovora podmirene sve dospjele obveze sukladno anuitetnom planu za otplatu predstečajne nagodbe, predstečajnog sporazuma ili anuitetnog plana koji je sastavni dio ranijeg upravnog ugovora.

(3) Za vrijeme trajanja upravnog ugovora iz stavka 1. ovoga članka, poreznom obvezniku se ne može odobriti upravni ugovor za poreznu obvezu nastalu i/ili dospjelu nakon sklapanja upravnog ugovora.

(4) Ako ovim Pravilnikom nije drugačije propisano, na postupanje poreznih tijela prilikom sklapanja upravnog ugovora u posebnim okolnostima odgovarajuće se primjenjuju odredbe članaka od 101. do 103. Zakona.

Ovršni postupak za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

Članak 71.za

Ministar financija ovlašćuje čelnika poreznog tijela da uputom propiše postupak provedbe mjera ovrhe za vrijeme trajanja posebnih okolnosti koja će se primjenjivati do isteka roka od tri mjeseca nakon stupanja na snagu članka 107.a Zakona.

Ostale odredbe

Članak 71.zb

Na provedbu svih odredbi ovoga dijela Pravilnika na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 71.i ovoga Pravilnika.«.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-02/4

Urbroj: 513-07-21-01/20-5

Zagreb, 8. travnja 2020.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.