Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

NN 46/2020 (15.4.2020.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

Hrvatski sabor

920

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. travnja 2020.

Klasa: 011-01/20-01/53

Urbroj: 71-06-01/1-20-2

Zagreb, 9. travnja 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA

Članak 1.

U Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (»Narodne novine«, br. 68/18. i 2/20.) iza članka 1. dodaje se naslov iznad članka i članak 1.a koji glase:

»Pravo Europske unije

Članak 1.a

(1) Ovim Zakonom se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2018/843 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprječavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i o izmjeni direktiva 2009/138/EZ i 2013/36/EU (Tekst značajan za EGP).

(2) Ovim Zakonom osigurava se provedba Uredbe (EU) 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2014. o utvrđivanju jedinstvenih pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 806/2014.).«.

Članak 2.

U članku 3. točki 1. iza riječi: »nalog za pljenidbu u postupku prisilnog izvršenja pravomoćno izrečene novčane kazne u kaznenom i prekršajnom postupku« stavlja se zarez i dodaju riječi: »nalog za prisilnu naplatu novčane kazne izrečene izvršnim rješenjem Hrvatske narodne banke, nalog za izvršenje odluke Jedinstvenog sanacijskog odbora o izricanju novčane kazne i periodičnih penala«.

Iza točke 16. briše se točka i dodaje se točka 17. koja glasi:

»17. Jedinstveni sanacijski odbor« je odbor koji je osnovan u skladu s člankom 42. Uredbe (EU) br. 806/2014.«.

Članak 3.

U članku 5. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Sud ili drugo nadležno tijelo može, po osiguranju tehničkih uvjeta, podnijeti osnovu za plaćanje Agenciji elektroničkim putem, na način propisan pravilnikom kojim se uređuju tehnički uvjeti.«.

Dosadašnji stavci 4. do 14. postaju stavci 5. do 15.

Članak 4.

U članku 22. stavku 3. iza točke 5. dodaju se nove točke 6. i 7. i točka 8. koje glase:

»6. radi naplate novčane kazne izrečene izvršnim rješenjem Hrvatske narodne banke

7. radi izvršenja odluke Jedinstvenog sanacijskog odbora o izricanju novčane kazne i periodičnih penala

8. radi izvršenja rješenja o ovrsi i rješenja o osiguranju koje se ne odnosi na tražbine iz točaka 1. do 5. te 9. i 10. ovoga stavka, kada sud koji je donio rješenje Agenciji izričito naloži provedbu osnove za plaćanje bez predujmljivanja naknade iz stavka 1. ovoga članka.«.

Dosadašnje točke 6. i 7. postaju točke 9. i 10.

Članak 5.

U članku 23. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Jedinstveni registar računa jest elektronička baza podataka koja sadrži podatke o:

– svim računima i oročenim novčanim sredstvima

– stambenim štednim ulozima i depozitima u kreditnim unijama

– sefovima svih fizičkih i pravnih osoba

– stvarnim vlasnicima pravnih osoba imatelja računa, oročenih novčanih sredstava i sefova, kako su određeni zakonom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma

– fizičkim osobama ovlaštenim za raspolaganje sa sredstvima po računima, oročenim novčanim sredstvima, stambenim štednim ulozima i depozitima u kreditnim unijama te fizičkim osobama korisnicima sefova.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Obveznici dostave podataka iz stavka 3. ovoga članka dužni su dnevno dostavljati u Jedinstveni registar računa podatke iz stavka 2. ovoga članka, kao i naknadno nastale promjene po tim podacima.«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Agencija u Jedinstveni registar računa upisuje podatke o oznaci blokade računa i zabrani raspolaganja oročenim novčanim sredstvima te podatke dobivene od nadležnog tijela koje je na temelju propisa nadležno za postupak dodjeljivanja osobnog identifikacijskog broja i za vođenje evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima te podatke o stvarnom vlasniku pravnog subjekta koji je obveznik upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika sukladno propisu koji uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.«.

Članak 6.

U članku 24. stavku 4. riječ: »upisuju« zamjenjuje se riječju: »preuzimaju«.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Obveznici dostave podataka iz članka 23. stavka 3. ovoga Zakona dužni su u svojim evidencijama brisati podatke koje su dostavili u Jedinstveni registar računa i podatke koje su preuzeli sukladno članku 23. stavku 7. ovoga Zakona iz Jedinstvenog registra računa istekom roka od deset godina nakon završetka poslovnog odnosa između obveznika dostave podataka i poslovnog subjekta ili potrošača.«.

Dosadašnji stavak 6., koji postaje 7., mijenja se i glasi:

»(7) Uredu za sprječavanje pranja novca kao financijsko-obavještajnoj jedinici Republike Hrvatske i tijelima nadležnim za nadzor obveznika primjene zakona kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma izravno su elektroničkim putem i bez naknade dostupni svi podaci koji se nalaze u Jedinstvenom registru računa, u skladu s propisom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.«.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.

Članak 7.

U članku 28. stavku 1. iza točke 19. dodaje se nova točka 20. koja glasi:

»20. ako nakon isteka roka od deset godina nakon prestanka važenja podataka ne izbriše podatke koje je dostavila u Jedinstveni registar računa ili preuzela iz Jedinstvenog registra računa (članak 24. stavak 6.)«.

Dosadašnja točka 20. postaje točka 21.

U dosadašnjoj točki 21., koja postaje točka 22., broj: »13.« zamjenjuje se brojem: »14«.

Članak 8.

U članku 29. stavku 1. iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»3. ako nakon isteka roka od deset godina nakon prestanka važenja podataka ne izbriše podatke koje je dostavila u Jedinstveni registar računa ili preuzela iz Jedinstvenog registra računa (članak 24. stavak 6.)«.

Dosadašnja točka 3. postaje točka 4.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ministar financija uskladit će Pravilnik o tehničkim uvjetima za provedbu Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (»Narodne novine«, br. 89/18.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o provedbi ovrhe novčanim sredstvima (»Narodne novine«, br. 2/20.).

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 1.a stavka 2. koji je dodan člankom 1. ovoga Zakona, članka 2. ovoga Zakona i članka 22. stavka 3. točaka 6. i 7. koji je dodan člankom 4. ovoga Zakona, koji stupaju na snagu danom primjene bliske suradnje Europske središnje banke s Hrvatskom narodnom bankom sukladno odluci Europske središnje banke o uspostavi bliske suradnje iz članka 7. stavka 2. Uredbe Vijeća (EU) br. 1024/2013, a koja će biti objavljena u Službenom listu Europske unije.

Klasa: 022-03/20-01/22

Zagreb, 7. travnja 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.