Zakon o dopunama Zakona o sportu

NN 47/2020 (17.4.2020.), Zakon o dopunama Zakona o sportu

HRVATSKI SABOR

953

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O SPORTU

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o sportu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 17. travnja 2020.

Klasa: 011-01/20-01/60
Urbroj: 71-06-01/1-20-2
Zagreb, 17. travnja 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O SPORTU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U Zakonu o sportu (»Narodne novine«, br. 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15., 19/16. – ispravak i 98/19.) u članku 61. stavku 1. iza riječi: »odbor« dodaju se zarez i riječi: »Hrvatski paraolimpijski odbor odnosno Hrvatski sportski savez gluhih«.

U stavku 2. iza riječi: »odbor,« dodaju se riječi: »Hrvatski paraolimpijski odbor odnosno Hrvatski sportski savez gluhih,«.

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»(3) U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, nacionalni sportski savezi uz suglasnost tijela državne uprave nadležnog za šport mogu donijeti sustav natjecanja. Tijelo državne uprave nadležno za šport može dati suglasnost na sustav natjecanja na temelju mišljenja Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora odnosno Hrvatskog sportskog saveza gluhih.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka novi sustav natjecanja može biti u primjeni i ako od dana donošenja do početka primjene sustava natjecanja nije prošlo više od godine dana, a za što nacionalni sportski savez mora zatražiti suglasnost tijela državne uprave nadležnog za šport.

(5) Odluku o novom sustavu natjecanja iz stavka 3. ovoga članka, kao i odluku o promjeni u sustavu natjecanja, kao i za završetak iste donosi tijelo upravljanja nacionalnog sportskog saveza sukladno statutu nacionalnog sportskog saveza, a iznimno ako se nadležno tijelo upravljanja nacionalnog sportskog saveza ne može sastati, zbog okolnosti iz stavka 3. ovoga članka, navedenu odluku donosi izvršno tijelo nacionalnog sportskog saveza.«.

Dosadašnji stavci 3. do 6. postaju stavci 6. do 9.

Članak 2.

U članku 74. iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, čelnik tijela državne uprave nadležnog za šport može pravnim osobama iz ovoga Zakona dodijeliti potporu za očuvanje radnih mjesta ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

– ako su radnici za koje se potpora traži zaposleni na neodređeno ili određeno radno vrijeme,

– ako im sredstva za istu namjenu nisu osigurana iz drugih javnih izvora,

– ako ispunjavaju uvjete za radno mjesto sukladno ovom Zakonu i propisima o radu.

(5) Čelnik tijela državne uprave nadležnog za šport donosi odluku o potpori za očuvanje radnih mjesta iz stavka 4. ovoga članka, kojom se utvrđuje iznos, trajanje potpore i dodatni kriteriji prilagođeni razmjerima posebnih okolnosti i potrebama korisnika, a sukladno aktima Vlade Republike Hrvatske.«.

Članak 3.

Odluka o promjeni u sustavu natjecanja u natjecateljskoj godini 2019./2020. kao i za završetak iste donijet će se u skladu s odredbom članka 1. ovoga Zakona.

Članak 4.

Središnji državni ured za šport će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinka ovoga Zakona.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/62
Zagreb, 17. travnja 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

Mato Bartoluci, Sanela Škorić, Mirna Andrijašević i suradnici
siječanj 2021.