Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena žitarica

NN 47/2020 (17.4.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena žitarica

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

965

Na temelju članka 2. stavka 3., članka 4. stavka 4., članka 32. stavka 2. i 3., članka 33. stavka 6., 7. i 8., članka 34. stavka 7., članka 35. stavka 4., članka 36. stavka 2., članka 38. stavka 4., članka 39. stavka 6., članka 40. stavka 5., članka 41. stavka 6., članka 42. stavka 6. i 7., članka 43. stavka 6., članka 46. stavka 3., članka 47. stavka 8., članka 49. stavka 3., članka 50. stavka 4., članka 72. stavka 9. i članka 86. stavka 3. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, br. 140/05, 35/08, 25/09, 124/10, 55/11, 14/14 i 115/18) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE SJEMENA ŽITARICA

Članak 1.

U Pravilniku o stavljanju na tržište sjemena žitarica (»Narodne novine« br. 83/09, 31/13, 61/16 i 111/18) članak 1.a mijenja se i glasi:

»Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Vijeća 66/402/EEZ od 14. lipnja 1966. o stavljanju na tržište sjemena žitarica (SL L 125, 11. 7. 1966.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom direktivom Komisije (EU) 2020/177 od 11. veljače 2020. o izmjeni direktiva Vijeća 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 68/193/EZ, 2002/55/EZ, 2002/56/EZ i 2002/57/EZ, direktiva Komisije 93/49/EEZ i 93/61/EEZ te provedbenih direktiva 2014/21/EU i 2014/98/EU u pogledu organizama štetnih za bilje na sjemenu i drugom reprodukcijskom materijalu bilja (SL L 41, 13. 2. 2020.).«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 3. riječi: »Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo – Zavodu za sjemenarstvo i rasadničarstvo (u daljnjem tekstu: Zavod)« zamjenjuju se riječima »Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (u daljnjem tekstu: Agencija)«.

Članak 3.

U članku 15. stavku 7. riječ »dužan« zamjenjuje se riječju »dužna«.

Članak 4.

U Dodatku 1. točka 3. podtočka A mijenja se i glasi:

»A. Oryza sativa:

Broj biljaka koje su prepoznatljive kao one koje su očito divlje biljke ili biljke s crvenim zrnom ne smije biti veći od navedenog:

0 za proizvodnju osnovnog sjemena,

1 na 100 m2 za proizvodnju certificiranog sjemena prve i druge generacije.«.

Točka 6. mijenja se i glasi:

»6. Usjev mora biti praktički slobodan od štetnih organizama koji smanjuju korisnost i kvalitetu sjemena.

Osim toga, usjev mora biti u skladu sa zahtjevima koji se odnose na karantenske štetne organizme, karantenske štetne organizme zaštićenih područja te regulirane nekarantenske štetne organizme (RNQP) u Uniji i koji su utvrđeni u provedbenim aktima donesenima na temelju Uredbe (EU) 2016/20311[1](1 Uredba (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (SL L 317, 23. 11. 2016., str. 4.)) te mora biti u skladu s mjerama donesenima na temelju članka 30. stavka 1. te uredbe.

Prisutnost RNQP-a na usjevima mora biti u skladu sa sljedećim zahtjevima navedenima u tablici:

Gljive i pseudogljive
RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokujuBilje za sjetvu
(rod ili vrsta)
Pragovi za proizvodnju predosnovnog sjemenaPragovi za proizvodnju osnovnog sjemenaPragovi za proizvodnju certificiranog sjemena
Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]Oryza sativa L.Najviše dvije biljke sa simptomima na 200 m2 uočene tijekom pregleda u polju reprezentativnog uzorka bilja iz svakog usjeva provedenih u primjereno vrijeme.Najviše dvije biljke sa simptomima na 200 m2 uočene tijekom pregleda u polju reprezentativnog uzorka bilja iz svakog usjeva provedenih u primjereno vrijeme.

Certificirano sjeme prve generacije (C1):

Najviše četiri biljke sa simptomima na 200 m2 uočene

tijekom pregleda u polju reprezentativnog uzorka bilja iz svakog usjeva provedenih u primjereno vrijeme.

Certificirano sjeme druge generacije (C2):

Najviše osam biljaka sa simptomima na 200 m2 uočeno

tijekom pregleda u polju reprezentativnog uzorka bilja iz svakog usjeva provedenih u primjereno vrijeme.

Nematode
RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sjetvu

(rod ili vrsta)

Pragovi za proizvodnju predosnovnog sjemenaPragovi za proizvodnju osnovnog sjemenaPragovi za proizvodnju certificiranog sjemena
Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]Oryza sativa L.0 %0 %0 %«.


Članak 5.

U Dodatku 2. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. Sjeme mora biti praktički slobodno od štetnih organizama koji smanjuju korisnost i kvalitetu sjemena.

Osim toga, sjeme mora biti u skladu sa zahtjevima koji se odnose na karantenske štetne organizme, karantenske štetne organizme zaštićenih područja te RNQP-e u Uniji i koji su utvrđeni u provedbenim aktima donesenima na temelju Uredbe (EU) 2016/2031 te mora biti u skladu s mjerama donesenima na temelju članka 30. stavka 1. te uredbe.

Prisutnost RNQP-a na sjemenu i odgovarajućim kategorijama mora biti u skladu sa sljedećim zahtjevima navedenima u tablici:

Nematode
RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokujuBilje za sjetvu
(rod ili vrsta)
Pragovi za
predosnovno sjeme
Pragovi za osnovno sjemePragovi za certificirano sjeme
Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]Oryza sativa L.0 %0 %0 %
Gljive
Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]Oryza sativa L.Praktički slobodnoPraktički slobodnoPraktički slobodno«


Iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:

»4. Prisutnost sklerocija u odgovarajućim kategorijama sjemena mora biti u skladu sa sljedećim zahtjevima u tablici:

KategorijaNajveći broj sklerocija gljiva iz roda Claviceps u uzorku za koji je masa navedena u stupcu 3. Priloga III.

Žitarice, osim križanca vrste Secale cereale:

– osnovno sjeme

– certificirano sjeme

križanci vrste Secale cereale:

– osnovno sjeme

– certificirano sjeme


1

3


1

4 (*)

(*) Prisutnost pet sklerocija ili dijelova sklerocija gljiva iz roda Claviceps, u uzorku propisane mase, smatra se sukladnim s normama ako se u drugom uzorku iste mase ne nalazi više od četiri sklerocija.«.


Članak 6.

U cijelom tekstu Pravilnika riječ »Zavod« u određenom padežu zamjenjuje se riječju »Agencija« u odgovarajućem padežu.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 31. svibnja 2020.

Klasa: 011-01/20-01/21
Urbroj: 525-7/1272-20-7
Zagreb, 7. travnja 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.