Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja

NN 49/2020 (22.4.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1011

Na temelju članka 2. stavka 3., članka 4. stavka 4., članka 32. stavka 2. i 3., članka 33. stavka 6. i 7., članka 34. stavka 7., članka 35. stavka 4., članka 36. stavka 2., članka 38. stavka 5., članka 39. stavka 2. i 4., članka 40. stavka 4., članka 41. stavka 6., članka 42. stavka 6., članka 43. stavka 5., članka 46. stavka 3., članka 47. stavka 8. članka 49. stavka 3. i članka 50. stavka 4. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, broj 140/05, 35/08, 25/09, 124/10, 55/11, 14/14 i 115/18) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE POLJOPRIVREDNOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA UKRASNOG BILJA

Članak 1.

U Pravilniku o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja (»Narodne novine« broj 129/07, 2/09, 135/09, 82/18) članak 1.a mijenja se i glasi:

»Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije:

– Direktiva Komisije 93/49/EEZ od 23. lipnja 1993. o uvjetima koje mora ispuniti poljoprivredni reprodukcijski materijal ukrasnog bilja i ukrasno bilje u skladu s Direktivom Vijeća 91/682/EEZ (SL L 250, 7. 10. 1993.), kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom direktivom Komisije (EU) 2020/177 оd 11. veljače 2020. o izmjeni direktiva Vijeća 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 68/193/EEZ, 2002/55/EZ, 2002/56/EZ i 2002/57/EZ, direktiva Komisije 93/49/EEZ i 93/61/EEZ te provedbenih direktiva 2014/21/EU i 2014/98/EU u pogledu organizama štetnih za bilje na sjemenu i drugom reprodukcijskom materijalu bilja (SL L41, 13. 2. 2020.);

– Direktiva Vijeća 98/56/EZ od 20. srpnja 1998. o stavljanju poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja na tržište (SL L 226, 13. 8. 1998.);

– Direktiva Komisije 1999/66/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju zahtjeva za oznaku ili za drugi dokument koji sastavlja dobavljač sukladno Direktivi Vijeća 98/56/EZ (SL L 164, 30. 6. 1999.);

– Direktiva Komisije 1999/68/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju dodatnih odredbi za popise sorti ukrasnog bilja koje drže dobavljači sukladno Direktivi Vijeća 98/56/EZ (SL L 172, 8. 7. 1999.).«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 6. riječi: »Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) zamjenjuju se riječima: »Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (u daljnjem tekstu: Agencija).«.

Članak 3.

U članku 8. stavku 1. riječi: »Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo – Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) zamjenjuju se riječju: »Agencija«.

Članak 4.

U članku 10. stavku 2. riječi: »Zavoda za zaštitu bilja« zamjenjuju se riječju: »Agencija«.

Članak 5.

U članku 12. stavku 8. iza riječi »Ministarstva« briše se točka i dodaju riječi »poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).«.

Članak 6.

U Dodatku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Poljoprivredni reprodukcijski materijal ukrasnog bilja na mjestu proizvodnje, barem koliko je moguće utvrditi vizualnim pregledom, mora biti praktički slobodan od svih štetnih organizama navedenih u Dodatku 3. koji se odnose na odgovarajući reprodukcijski materijal ukrasnog bilja. Prisutnost reguliranih nekarantenskih štetnih organizama (RNQP) na reprodukcijskom materijalu ukrasnog bilja koje se stavlja na tržište, barem koliko je moguće utvrditi vizualnim pregledom, ne smije biti veća od primjenjivih pragova utvrđenih u Dodatku 3.

Poljoprivredni reprodukcijski materijal ukrasnog bilja, barem koliko je moguće utvrditi vizualnim pregledom, mora biti praktički slobodan od svih štetnih organizama odnosno svih znakova ili simptoma tih štetnih organizama, osim štetnih organizama navedenih u Dodatku 3 koji se odnose na konkretni sadni materijal ukrasnog bilja.

Osim toga, materijal mora biti u skladu sa zahtjevima koji se odnose na karantenske štetne organizme, karantenske štetne organizme zaštićenih područja te RNQP-e u Uniji i koji su utvrđeni u provedbenim aktima donesenima na temelju Uredbe (EU) 2016/20311,[1](1 Uredba (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (SL L 317, 23. 11. 2016., str. 4.).) te mora biti u skladu s mjerama donesenima na temelju članka 30. stavka 1. te uredbe.«.

Točke 6. i 7. brišu se.

Članak 7.

Dosadašnji Dodatak 3. zamjenjuje se novim Dodatkom 3. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 8.

U Dodatku 5. obrazac 10. zamjenjuje se novim obrascem 10. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 9.

U cijelom tekstu Pravilnika riječ »Zavod« u određenom padežu zamjenjuje se riječju »Agencija« u odgovarajućem padežu.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 31. svibnja 2020. godine.

Klasa: 011-01/20-01/28
Urbroj: 525-07/0214-20-10
Zagreb, 8. travnja 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

DODATAK 3.

Bakterije
RNQP-i ili
simptomi koje oni uzrokuju
Rod ili vrsta sadnog materijala ukras­nog biljaPrag za prisutnost RNQP-a na sadnom materijalu ukrasne biljke
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Sadni materijal ukrasnog bilja, osim sjemena

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

0 %
Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Sadni materijal ukrasnog bilja, osim sjemena

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

0 %
Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Sadni materijal ukrasnog bilja, osim sjemena

Citrus L., križanci roda Citrus L., Fortunella Swingle., križanci roda Fortunella Swingle., Poncirus Raf., križanci roda Poncirus Raf.

0 %
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Sadni materijal ukrasnog bilja, osim sjemena

Prunus L.

0 %
Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]Capsicum annuum L.0 %
Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]Capsicum annuum L.0 %
Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]Capsicum annuum L.0 %
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]Capsicum annuum L.0 %
Gljive i pseudogljive
RNQP-i ili simptomi koje uzrokuju RNQP-iRod ili vrsta sadnog materijala ukras­nog biljaPrag za prisutnost RNQP-a na sadnom materijalu ukrasnog bilja
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Sadni materijal ukrasnog bilja, osim sjemena

Castanea L.

0 %
Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Sadni materijal ukrasnog bilja, osim sjemena

Pinus L.

0 %
Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Sadni materijal ukrasnog bilja, osim sjemena

Pinus L.

0 %
Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Sadni materijal ukrasnog bilja, osim sjemena

Pinus L.

0 %
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Sjeme

Helianthus annuus L.

0 %
Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Sadni materijal ukrasnog bilja, osim sjemena

Citrus L., križanci roda Citrus L., Fortunella Swingle., križanci roda Fortunella Swingle., Poncirus Raf., križanci roda Poncirus Raf.

0 %
Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

Sadni materijal ukrasnog bilja, osim sjemena

Chrysanthemum L.

0 %
Kukci i grinje
RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokujuRod ili vrsta sadnog materijala ukrasnog biljaPrag za prisutnost RNQP-a na sadnom materijalu ukrasnog bilja
Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]

Sadni materijal ukrasnog bilja, osim sjemena

Fuchsia L.

0 %
Opogona sacchari Bojer [OPOGSC]

Sadni materijal ukrasnog bilja, osim sjemena

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

0 %
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

Sadni materijal ukrasnog bilja, osim sjemena roda Palmae, za sljedeće rodove i vrste

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

0 %
Nematode
RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokujuRod ili vrsta sadnog materijala ukrasnog biljaPrag za prisutnost RNQP-a na sadnom materijalu ukrasnog bilja
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]Allium L.0 %
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Sadni materijal ukrasnog bilja, osim sjemena

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L.

0 %
Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme
RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokujuRod ili rodovi sadnog materijala ukrasnog biljaPrag za prisutnost RNQP-a na sadnom materijalu ukrasne biljke
Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Sadni materijal ukrasnog bilja, osim sjemena

Malus Mill.

0 %
Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Sadni materijal ukrasnog bilja, osim sjemena

Prunus L.

0 %
Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Sadni materijal ukrasnog bilja, osim sjemena

Pyrus L.

0 %
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Sadni materijal ukrasnog bilja, osim sjemena

Lavandula L.

0 %
Viroid kržljavosti krizanteme [CSVD00]

Sadni materijal ukrasnog bilja, osim sjemena

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

0 %
Egzokortis-viroid agruma [CEVD00]

Sadni materijal ukrasnog bilja, osim sjemena

Citrus L.

0 %
Virus Citrus tristeza [CTV000] (izolati iz EU-a)

Sadni materijal ukrasnog bilja, osim sjemena

Citrus L., križanci roda Citrus L., Fortunella Swingle., križanci roda Fortunella Swingle., Poncirus Raf., križanci roda Poncirus Raf.

0 %
Virus nekrotične pjegavosti vodenike [INSV00]

Sadni materijal ukrasnog bilja, osim sjemena

Begonia x hiemalis

Fotsch, novogvinejski križanci roda Impatiens L.

0 %
Viroid vretenastog gomolja krumpira [PSTVD0]Capsicum annuum L.,0 %
Virus šarke šljive [PPV000]

Sadni materijal ukrasnog bilja, osim sjemena

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Miller) Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl.

druge vrste roda Prunus L. podložne virusu šarke šljive

0 %
Virus pjegavosti i venuća rajčice [TSWV00]

Sadni materijal ukrasnog bilja, osim sjemena

Begonia x hiemalis

Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., novogvinejski križanci roda Impatiens L., Pelargonium L.

0 %


Obrazac broj 10

IZVJEŠĆE HAPIH-a Centra za sjemenarstvo i rasadničarstvo o proizvedenim količinama reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja za _____ godinu

Redni brojDobavljačVrstaSortaPodlogaKoličina
      
      
      
      


Zaključno s rednim brojem ________________________

Datum: _______________

M. P.

Hrvatska Agencija za poljoprivredu i hranu
Centar za sjemenarstvo i rasadničarstvo