Pravilnik o upisu u razred revidenata

NN 50/2020 (24.4.2020.), Pravilnik o upisu u razred revidenata

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

1023

Na temelju članka 27.a stavka 4. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 78/15, 114/18 i 110/19) ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O UPISU U RAZRED REVIDENATA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuje dokumentacija koja se predaje uz zahtjev za upis u razred revidenata te sastav i način rada povjerenstva koje je zaduženo za stručni pregled dokumentacije za upis u razred revidenata.

Područje kontrole projekata

Članak 2.

(1) Kontrola projekata s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost nosivih konstrukcija, ovisno o konstrukciji, provodi se u području:

1. betonskih i zidanih konstrukcija (BK)

2. metalnih i spregnutih konstrukcija (MK)

3. drvenih konstrukcija (DK)

4. geotehničkih konstrukcija (GK).

(2) Statički složene konstrukcije u smislu ovog Pravilnika su konstrukcije složene u pogledu ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti za koje je obvezatna kontrola projekta, a svrstavaju se u jedno od sljedećih tehničkih područja (u daljnjem tekstu: TP):

TP 1. Tehničko područje betonskih i zidanih konstrukcija (BK)

1. višestruko statički neodređene konstrukcije

2. složene okvirne i skeletne konstrukcije kao što su toranjske konstrukcije za koje treba pružiti dokaz o stabilnosti i sustavu stabilizacije

3. kompozitne (složene) konstrukcije (primjerice: od betona i drva)

4. sidreni potporni zidovi ili statički neodređena plitka temeljenja ili ravninska ili prostorna pilotna temeljenja, odnosno složeni ili posebni postupci temeljenja kao što su podzemne konstrukcije ili građevne jame

5. nosive konstrukcije s izračunavanjem unutarnjih sila i momenata prema teoriji II. reda

6. konstrukcije kod kojih se dokazuje stabilizacija i stabilnost ostvareni zajedničkim djelovanjem predgotovljenih elemenata

7. statički određene i statički neodređene nosive konstrukcije pod djelovanjem prednapona ili prednapregnutih gotovih elemenata bez hrvatske odnosno europske tehničke ocjene

8. višekatne konstrukcije koje su neregularne u tlocrtu i po visini i kod kojih se kod proračuna unutarnjih sila i momenata uzimaju u obzir deformacije

9. armiranobetonski bazeni ili spremnici ili jednostavni gredni roštilji ili jednostavne ortotropne ploče ili jednostavne rotacijske ljuske ili kupole

10. kranske staze ili nosive konstrukcije s jednostavnim dokazom vibracija

11. betonski i zidani mostovi

12. betonske brane

TP 2. Tehničko područje metalnih i spregnutih konstrukcija (MK)

1. višestruko statički neodređene konstrukcije

2. rešetkaste konstrukcije

3. složene okvirne i skeletne konstrukcije kao što su toranjske konstrukcije za koje treba pružiti dokaz o stabilnosti i sustavu stabilizacije

4. spregnute konstrukcije od čelika i betona

5. nosive konstrukcije s proračunom unutarnjih sila i momenata prema teoriji II. reda

6. konstrukcije hala s kranskim stazama

7. metalni rezervoari, spremnici, bunkeri, silosi

8. nosive skele, ovješene fasade, visokoregalna skladišta

9. tornjevi, jarboli, dimnjaci, vjetroelektrane

10. metalni i spregnuti mostovi od čelika i betona

TP 3. Tehničko područje drvenih konstrukcija: (DK)

1. višestruko statički neodređene konstrukcije

2. ravninske odnosno prostorne rešetkaste konstrukcije

3. složene okvirne i skeletne konstrukcije kao što su toranjske kod kojih se u dokazu stabilnost i stabilizacije uzima u obzir popustljivost spojnih sredstva

4. nosive konstrukcije s proračunom unutarnjih sila i momenata prema teoriji II. reda

5. konstrukcije hala iz područja drvenih inženjerskih konstrukcija

6. ljepljene drvene konstrukcije ili drvene spregnute konstrukcije

7. ljuske, kupole, silosi i bunkeri

8. drveni mostovi i drveni spregnuti mostovi

TP 4. Tehničko područje geotehničkih konstrukcija: (GK)

1. temeljne ploče i roštilji

2. piloti i druge vrste dubokih temeljnih konstrukcija

3. zidovi i ostale konstrukcije koje pridržavaju ili podupiru tlo ili vodu

4. iskopi, usjeci i zasjeci

5. temelji stupova i upornjaka mostova

6. nasipi, brane i druge zemljane konstrukcije

7. konstrukcije koje pridržavaju tlo uz pomoć geotehničkih sidara ili ostalih sustava zatega, razupora ili pilota

8. tuneli za prometne i vodne građevine

9. zahvati za stabilizaciju klizišta

10. konstrukcije koje uključuju izvanredne geotehničke rizike, neuobičajene ili izuzetno teške uvjete u temeljnom tlu ili neuobičajena opterećenja tla

11. konstrukcije u područjima s vjerojatnim nestabilnostima lokacije ili stalnim pomacima temeljnog tla koji zahtijevaju zasebna istraživanja ili posebne mjere.

II. UPIS U RAZRED REVIDENATA

Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za upis u razred revidenata

Članak 3.

(1) Upisom u razred revidenata ovlašteni inženjer građevinarstva, s najmanje deset godina radnog iskustva u projektiranju statički složenih konstrukcija u području kontrole projekata, ovisno o tehničkom području konstrukcija koje je projektirao, dobiva ovlaštenje za obavljanje kontrole projekata u jednom ili više tehničkih područja iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjevu za dobivanje ovlaštenja za obavljanje kontrole projekata kandidat prilaže:

– kratki životopis s podatcima o poslodavcu/ima, periodu zaposlenja na određenoj funkciji, odnosno glavnim značajkama aktivnosti

– dokaz o radnom iskustvu (potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno tijela nadležnog za mirovinsko osiguranje ili drugi odgovarajući dokument)

– dokaz o provedenom barem jednom projektantskom ili stručnom nazoru građenja u području statički složenih konstrukcija za koje se traži ovlaštenje i

– dokaz o stručnom ili znanstvenom radu u području statički složenih konstrukcija za koje se traži ovlaštenje.

(3) Znanstvenim radom iz stavka 2. podstavka 4. ovoga članka smatra se:

– doktorska disertacija ili magistarski znanstveni rad iz područja za koje se traži ovlaštenje

– objavljena najmanje četiri znanstvena članka iz područja za koje se traži ovlaštenje u domaćem časopisu

– objavljena najmanje dva znanstvena članka iz područja za koje se traži ovlaštenje u međunarodnom časopisu ili

– voditeljstvo domaćeg ili međunarodnog znanstvenog odnosno istraživačkog projekta iz područja za koje traži ovlaštenje.

(4) Stručnim radom iz stavka 2. podstavka 4. ovoga članka smatra se:

– specijalistički stručni rad iz područja za koje se traži ovlaštenje i objavljena najmanje dva stručna članka iz područja za koje traži ovlaštenje u domaćem stručnom časopisu ili jedan stručni članak iz područja za koje traži ovlaštenje u međunarodnom stručnom časopisu

– objavljena najmanje četiri stručna članka iz područja za koje traži ovlaštenje u domaćem stručnom časopisu

– objavljena najmanje dva stručna članka iz područja za koje traži ovlaštenje u međunarodnom stručnom časopisu ili

– autorstvo/koautorstvo stručne knjige iz područja za koje se traži ovlaštenje.

(5) Osim dokumenata iz stavka 2. ovoga članka, zahtjevu za dobivanje ovlaštenja za obavljanje kontrole projekata u tehničkom području betonskih i zidanih konstrukcija (BK), metalnih i spregnutih (MK) i drvenih konstrukcija (DK) kandidat prilaže dokaze o projektiranju najmanje deset statički složenih konstrukcija za koje se traži ovlaštenje, dan kronološkim redom, za koje je dobiveno pozitivno izvješće o kontroli projekata iz četiri različita tehnička područja navedena u članku 2. stavku 2. točkama TP 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika (preslika pozitivnog izvješća o kontroli projekta za navedene projektirane konstrukcije uz koje kandidat navodi ili drugi odgovarajući dokaz).

(6) Osim dokumenata iz stavka 2. ovoga članka, zahtjevu za dobivanje ovlaštenja za obavljanje kontrole projekata u tehničkom području geotehničkih konstrukcija (GK) kandidat prilaže dokaze o projektiranju najmanje deset statički složenih konstrukcija u tehničkom području geotehničkih konstrukcija (GK) dan kronološkim redom, za koje je dobiveno pozitivno izvješće o kontroli projekata iz članka 2. stavka 2. točke TP 4. od kojih četiri moraju biti svrstane u podtočke 10. i 11. te točke (preslika pozitivnog izvješća o kontroli projekta za navedene projektirane konstrukcije ili drugi odgovarajući dokaz).

(7) Uz podatke o projektima statički složenih konstrukcija iz stavaka 5. i 6. ovoga članka potrebno je navesti: funkciju na projektu, naziv i tehničke značajke građevine, a svaku konstrukciju potrebno je svrstati u jedno ili više tehničkih područja.

Povjerenstvo za poslove stručnog pregleda dokumentacije

Članak 4.

(1) Radi stručnog pregleda dokumentacije iz zahtjeva kandidata za upis u razred revidenata u pogledu svrstavanja konstrukcije u pojedino tehničko područje navedeno u članku 2. stavku 2. ovoga Pravilnika, Hrvatska komora inženjera građevinarstva osniva Povjerenstvo za poslove stručnog pregleda dokumentacije (dalje u tekstu: Povjerenstvo).

(2) Povjerenstvo ima četiri člana koji su revidenti za različita stručna područja iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Mandat člana Povjerenstva – revidenta za određeno stručno područje traje dvije godine i ne može biti uzastopno biran dva puta.

Dobivanje ovlaštenja

Članak 5.

(1) Prije dobivanja ovlaštenja podnositelj zahtjeva potpisuje Izjavu da će savjesno i nepristrano obavljati kontrolu projekata i da će podatke iz projekata, koji su mu povjereni na kontrolu, čuvati kao službenu tajnu.

(2) Popis revidenata objavljuje se na mrežnim stranicama Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNA ODREDBA

Prestanak važenja propisa

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (»Narodne novine«, broj 32/14, 69/14 i 27/15).

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/20-04/2
Urbroj: 531-01-19-1
Zagreb, 15. travnja 2020.

Ministar
Predrag Štromar, v. r.