Izmjene i dopune Mrežnih pravila distribucijskog sustava

NN 52/2020 (29.4.2020.), Izmjene i dopune Mrežnih pravila distribucijskog sustava

HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.

1053

Na temelju članka 44. stavka 3. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine« broj 22/13, 102/15, 68/18 i 52/19), HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., uz prethodnu suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije, klasa: 003-06/20-01/1, urbroj: 371-06-20-8 od 17. travnja 2020., godine donio je 22. travnja 2020. godine

IZMJENE I DOPUNE

MREŽNIH PRAVILA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

Članak 1.

U Mrežnim pravilima distribucijskog sustava (Narodne novine broj 74/18) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovim Mrežnim pravilima osigurava se provedba sljedećih uredbi Europske unije:

– Uredba Komisije (EU) 2016/631 od 14. travnja 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za priključivanje proizvođača električne energije na mrežu,

– Uredba Komisije (EU) 2016/1388 od 17. kolovoza 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za priključak kupca na mrežu (u daljnjem tekstu: Uredba DCC),

– Uredba komisije (EU) 2017/1485 оd 2. kolovoza 2017. o uspostavljanju smjernica za pogon elektroenergetskog prijenosnog sustava,

– Uredba Komisije (EU) 2017/2195 оd 23. studenoga 2017. o uspostavljanju smjernica za električnu energiju uravnoteženja,

u dijelu koji se odnosi na predmet, sadržaj i primjenu ovih Mrežnih pravila.«

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»(1) Izrazi koji se koriste u ovim Mrežnim pravilima imaju značenje utvrđeno zakonima kojim se uređuje energetski sektor, regulacija energetskih djelatnosti, tržište električne energije, kao i propisima donesenim na temelju tih zakona.

(2) U ovim Mrežnim pravilima koriste se i izrazi koji u smislu ovih Mrežnih pravila imaju sljedeće značenje:

1. automatski ponovni uklop srednjonaponskog voda (APU) – automatski uklop srednjonaponskog voda nakon isključenja djelovanjem zaštite voda, s beznaponskom pauzom koja traje od trenutka isključenja prekidača djelovanjem zaštite do trenutka ponovnog uključenje prekidača,

2. baza mjernih podataka – baza podataka koja sadrži obračunske mjerne podatke,

3. baza podataka obračunskih mjernih mjesta – baza podataka koja sadrži mjerne podatke, podatke o opremi obračunskih mjernih mjesta i podatke o komunikacijskim parametrima,

4. baza podataka korisnika mreže – baza podataka koja sadrži matične podatke o korisnicima mreže,

5. brzi automatski ponovni uklop srednjonaponskog voda (brzi APU) – automatski ponovni uklop srednjonaponskog voda s beznaponskom pauzom do 1,5 sekunde, u slučaju prolaznog kvara,

6. crni start – pokretanje proizvodne jedinice iz izvanpogonskog stanja, uz pomoć namjenskog pomoćnog izvora energije bez vanjskog napajanja električnom energijom, u stanje spremnosti za sinkronizaciju, odnosno preuzimanje opterećenja,

7. distribucijski sustav – funkcionalna cjelina koju čini distribucijska mreža, elektrane, postrojenja i instalacije krajnjih kupaca (u daljnjem tekstu: kupaca), uključujući trošila, priključeni na distribucijsku mrežu, telekomunikacijski sustav, informacijski sustav i druga infrastruktura koja je potrebna za funkcioniranje distribucijskog sustava, koji zajedno s prijenosnim sustavom čini elektroenergetski sustav,

8. elektrana postrojenje kojim se primarna energija pretvara u električnu energiju i koje se sastoji od najmanje jednog proizvodnog modula priključenog na mrežu na jednom ili više mjesta priključenja,

9. elektroenergetska mreža – prijenosna i/ili distribucijska mreža,

10. elektroenergetski objekt – građevina ili dio građevine koja služi za proizvodnju, skladištenje ili distribuciju električne energije (vodovi, transformatorske stanice, rasklopna postrojenja, elektrane, spremnici za pohranu električne energije i drugi), a koja je sastavnica distribucijskog sustava,

11. elektroenergetski sustav – funkcionalna cjelina koju čine elektrane, prijenosna i distribucijska mreža, elektroenergetska postrojenja i instalacije s trošilima kupaca, telekomunikacijski sustav, informacijski sustav i druga infrastruktura potrebna za funkcioniranje elektroenergetskog sustava,

12. faktor snage – omjer iznosa radne i prividne snage, a označava se oznakom cosφ,

13. faktor ukupnog harmoničkog izobličenja (THD) – omjer efektivne vrijednosti harmonika višeg reda i efektivne vrijednosti osnovnog harmonika izražen u postocima,

14. generatorski prekidač – prekidač ugrađen u postrojenju ili instalaciji elektrane električki u blizini stezaljki pojedine proizvodne jedinice elektrane, za zaštitu i isključenje proizvodne jedinice,

15. glavni prekidač – prekidač ugrađen u postrojenju ili instalaciji elektrane što bliže mjestu priključenja postrojenja korisnika mreže, za zaštitu od unutarnjih kvarova i odvajanje postrojenja od mreže,

16. gubici električne energije – razlika između izmjerene električne energije predane u mrežu i izmjerene električne energije preuzete iz mreže, a dijele se na tehničke i netehničke gubitke električne energije,

17. identifikacijska oznaka obračunskog mjernog mjesta – jednoznačna, nepromjenjiva, numerička oznaka obračunskog mjernog mjesta koju određuje operator distribucijskog sustava,

18. izolirani pogon elektrane – pogon kojim se osigurava da elektrana može nastaviti napajati svoju vlastitu potrošnju u slučaju ispada u mreži koji izazovu odvajanje elektrane od mreže i prelazak elektrane na njeno vlastito napajanje,

19. jalova energija – električna energija koja se ne troši nego titra između jedinica mreže s uspostavljenim električnim poljima i jedinica mreže s uspostavljenim magnetskim poljima, a njezin protok povećava opterećenje i gubitke u mreži,

20. jalova snaga – električna snaga potrebna za uspostavu električnih i magnetskih polja u jedinicama mreže, ako prevladavaju električna polja, jalova snaga je kapacitivne, a ako prevladavaju magnetska polja, jalova snaga je induktivne prirode,

21. jedinice mreže – vodovi, transformatori, polja i sabirnice te jedinice za kompenzaciju jalove snage,

22. kriterij (n-1) – kriterij tehničke sigurnosti koji se odnosi na utjecaj neraspoloživosti jedne jedinice mreže (voda ili transformatora) na narušavanje graničnih vrijednosti pogonskih veličina u mreži,.

23. krivulja opterećenja – niz izmjerenih podataka koji se odnose na obračunsko mjerno mjesto, a sastoji se od mjernih veličina svih 15-minutnih srednjih snaga ili svih 15-minutnih kumulativnih očitanja potrošnje energije unutar obračunskog razdoblja, poredanih po datumu i vremenu nastanka,

24. kupac s vlastitom proizvodnjom bez predaje u mrežu – kupac koji unutar svog postrojenja i instalacije ima postrojenje za proizvodnju električne energije isključivo za vlastite potrebe i koji unutar svog postrojenja i instalacije ima blokadu predaje električne energije u mrežu,

25. kvar stanje jedinice mreže zbog kojeg ne može obavljati funkciju za koju je namijenjena,

26. matični podaci – podaci o mjernoj opremi, obračunskom mjernom mjestu, korisniku mreže i korisnicima mjernih podataka,

27. mikroelektrana elektrana nazivne struje do uključivo 16 A po fazi, priključena na niskonaponsku mrežu (jednofazno ili trofazno),

28. mjerilo ovjereni uređaj namijenjen za mjerenje parametara električne energije,

29. mjerna oprema – mjerila i ostala mjerna oprema na obračunskom mjernom mjestu,

30. mjerni podaci – podaci o parametrima električne energije očitani iz brojila električne energije, (u slučaju neizmjerenih i neispravnih podataka, nadomještaju se s procijenjenim podacima),

31. mjerni transformator – transformator ili slični uređaj koji služi transformaciji visokih napona ili velikih struja na veličine prikladne za napajanje mjerila, mjernih instrumenata, zaštitnih i regulacijskih uređaja, uz galvansko odvajanje od električne mreže,

32. mjesto priključenja na mrežu – mjesto u mreži na kojem se priključak građevine korisnika mreže priključuje na mrežu,

33. modul elektroenergetskog parka – jedinica ili skup jedinica za proizvodnju električne energije koja je nesinkrono priključena na mrežu ili povezana energetskom elektronikom te ima jedno mjesto priključenja na prijenosni sustav, distribucijski sustav, uključujući zatvoreni distribucijski sustav, ili istosmjerni sustav visokog napona,

34. modul za proizvodnju električne energije (proizvodni modul) – sinkroni modul za proizvodnju električne energije ili modul elektroenergetskog parka

35. mrežni uređaj za odvajanje – uređaj smješten u susretnom postrojenju operatora distribucijskog sustava koji omogućava odvajanje postrojenja i instalacije korisnika mreže od mreže, a njegovo je upravljanje u nadležnosti operatora distribucijskog sustava,

36. napajanje električnom energijom – stanje pri kojem je postrojenje i instalacija kupca priključena na mrežu, a priključak je pod naponom,

37. nazivni napon mreže – napon kojim se mreža označava i naziva,

38. neispravnost stanje u kojem jedinica mreže ne može obavljati sve svoje funkcije,

39. obračunski mjerni podatak – potvrđeni podatak o parametrima električne energije izmjeren mjerilima na obračunskom mjernom mjestu, izračunat ili procijenjen i primarno služi za obračun električne energije,

40. održavanje postupak kojim se, tijekom korištenja jedinice mreže, osigurava očuvanje nazivnih tehničkih svojstava i ispunjavaju zahtjevi određeni projektnom dokumentacijom i mjerodavnim propisima,

41. ostala mjerna oprema – oprema mjernog mjesta koja ne podliježe obvezi ovjeravanja,

42. otočni pogon neovisan pogon cijele mreže ili dijela mreže izdvojene odnosno izdvojenog zbog isklopa iz međusobno povezanog sustava s najmanje jednim proizvodnim modulom ili jednim istosmjernim visokonaponskim sustavom (ISVN) koji predaje snagu toj mreži i regulira frekvenciju i napon,

43. ovjeravanje mjerila – postupak koji obuhvaća ispitivanje i označavanje mjerila, a kojim se potvrđuje da je mjerilo usklađeno s propisanim mjeriteljskim zahtjevima,

44. ovlašteni servis – pravna ili fizička osoba koja pregledava, popravlja i ispituje zakonita mjerila i/ili mjerne sustave (u daljnjem tekstu: mjerila) radi pripreme za ovjeravanje,

45. parametriranje brojila – inicijalni unos i izmjena postavki ili parametara programskog ne-mjeriteljskog dijela brojila,

46. podfrekvencijsko rasterećenje – rasterećenje elektroenergetskog sustava zaštitom, u više stupnjeva, kod pada vrijednosti frekvencije napona, kao mjera za održanje pogona sustava u slučaju gubitka ravnoteže između proizvodnje i potrošnje,

47. pokusni rad – planirana ispitivanja, ograničenog trajanja, kojima se utvrđuje spremnost postrojenja/instalacije korisnika mreže za dopušteni paralelni pogon s mrežom,

48. pomoćne usluge u distribucijskoj mreži (u daljnjem tekstu: pomoćne usluge) – dobavljive pojedinačne usluge koje operator sustava dobavlja od korisnika distribucijske mreže radi ostvarenja usluga elektroenergetskog sustava, prema ugovoru o pružanju pomoćnih usluga,

49. poremećaj skup događaja i stanja u elektroenergetskom sustavu koji može dovesti do ugroženog normalnog pogona ili poremećenog pogona elektroenergetskog sustava,

50. postrojenje za skladištenje energije – u kontekstu elektroenergetskog sustava znači objekt u kojem se skladišti energija,

51. preopterećenje pojava pri kojoj se narušava dopušteno strujno opterećenje jedinice mreže,

52. proizvodna jedinica – dio proizvodnog postrojenja koji se sastoji od jednog izvora električne energije i opreme/uređaja koji omogućavaju njegov rad,

53. prolazak kroz stanje kvara u mreži – sposobnost električnih uređaja da ostanu priključeni na mrežu i rade tijekom razdoblja sniženog napona na mjestu priključenja izazvanih odstranjenim kvarovima,

54. radna energija – električna energija raspoloživa za pretvorbu u drugu vrstu korisne energije (mehaničku, toplinsku, kemijsku, svjetlosnu, zvučnu i slično),

55. radna snaga – električna snaga raspoloživa za pretvorbu u drugu snagu (mehaničku, toplinsku, kemijsku, svjetlosnu, zvučnu i slično),

56. razred točnosti – opseg moguće pogreške koji mjerilo ne prelazi tijekom korištenja unutar deklariranog mjernog opsega i deklariranih radnih uvjeta te unutar važećeg ovjernog razdoblja,

57. sinkroni proizvodni modul – nedjeljiv skup uređaja koji može proizvoditi električnu energiju tako da su frekvencija proizvedenog napona, brzina generatora i frekvencija mrežnog napona u stalnom omjeru i tako u sinkronizmu,

58. skladištenje energije – u kontekstu elektroenergetskog sustava znači odgađanje konačne uporabe električne energije do trenutka kasnijeg od onog u kojem je proizvedena ili pretvorba električne energije u oblik energije koji se može skladištiti, skladištenje takve energije i naknadna pretvorba takve energije u električnu energiju ili njezina uporaba kao drugog nositelja energije,

59. statička stabilnost (stabilnost u stacionarnom stanju) – sposobnost mreže ili sinkronog proizvodnog modula da ponovno uspostavi i održava stabilan rad nakon malog poremećaja,

60. sustav za prikupljanje mjernih podataka – računalni sustav koji putem komunikacijskih uređaja prikuplja ili prima podatke s obračunskih mjernih mjesta, na unaprijed određeni način,

61. treperenje napona (fliker) – pojava koja je posljedica kolebanja vrijednosti, valnog oblika i frekvencije električnog napona,

62. veliki poremećaj – poremećaj takve razine i trajanja u elektroenergetskom sustavu koji za posljedicu ima raspad dijela ili cijelog elektroenergetskog sustava,

63. vlastita potrošnja elektrane – sva potrošnja električne energije povezana s proizvodnjom električne energije, na svim obračunskim mjernim mjestima, a uključuje potrošnju koja se koristi za potrebe rada elektrane, opću potrošnju elektrane, potrošnju električne energije povezanu s pripremom primarnog energenta ili upravljanjem izvorom energije te drugu potrošnju iza obračunskih mjernih mjesta elektrane,

64. vlastiti izvor rezervnog napajanja – postrojenje korisnika mreže koje služi za rezervno napajanje električnom energijom postrojenja i instalacije korisnika mreže u izoliranom pogonu,

65. vođenje distribucijskog sustava – aktivnost koju obavlja operator distribucijskog sustava, a objedinjuje funkcije planiranja, upravljanja i nadzora pogona distribucijskog sustava,

66. vršna radna snaga – najveća prosječna radna snaga izmjerena tijekom svakog obračunskog mjernog intervala unutar mjesečnog obračunskog razdoblja,

67. zaštićeni pojas – površina i prostor pored, ispod i iznad distribucijskog elektroenergetskog objekta, nužan za prostorno planiranje, utvrđivanje lokacije, uspostavu posjeda/vlasništva, izgradnju, pogon i održavanje distribucijskog elektroenergetskog objekta, u kojemu nije dozvoljeno izvoditi radove odnosno graditi, bez suglasnosti i nadzora operatora distribucijskog sustava,

68. zaštita za odvajanje korisnika mreže – je zaštita, čijim djelovanjem proizvodno postrojenje kod nedopuštenih uvjeta prelazi iz paralelnog pogona s mrežom, ili iz otočnog pogona s dijelom mreže, u neko drugo pogonsko stanje izolirani pogon ili izvanpogonsko stanje.«

Članak 3.

U članku 11. stavku 1. riječ: »negativnog« zamjenjuje se riječju: »nedopuštenog«.

U članku 11. stavku 2. riječi: »ima pravo utvrditi« zamjenjuju se riječju: »određuje«.

U članku 11. iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Udovoljavanje kriterijima za proizvodne module i module elektroenergetskog parka iz Uredbe komisije (EU) 2016/631, Odluke o utvrđivanju nacionalnih pragova maksimalne snage za proizvodne module tipa A, B, C i D, zahtjeva za opću primjenu svih tipova proizvodnih modula i ovih Mrežnih pravila, utvrđuje Operator distribucijskog sustava sukladno javno objavljenim procedurama provjere.«.

Dosadašnji stavci 7., 8. i 9. postaju stavci 8., 9. i 10.

U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 8. iza riječi: »vrstu« dodaje se riječ: »mrežnog«.

Članak 4.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»(1) Osnovne kategorije korisnika mreže u smislu smjera električne energije na obračunskom mjerom mjestu su:

– kupac,

– proizvođač,

– kupac s vlastitom proizvodnjom (uključivo i kupac sa postrojenjem za skladištenje energije) te

– kupac s vlastitom proizvodnjom bez predaje u mrežu.

(2) Podjela korisnika mreže prema nazivnom naponu na mjestu isporuke ili preuzimanja:

– korisnici mreže s mjestom isporuke ili preuzimanja na niskom naponu (NN),

– korisnici mreže s mjestom isporuke ili preuzimanja na srednjem naponu (SN)

(3) Podjela korisnika mreže s obzirom na broj faza priključka:

– korisnik mreže s jednofaznim priključkom i

– korisnik mreže s trofaznim priključkom.

(4) Podjela proizvođača prema vrsti uređaja na sučelju s mrežom:

– korisnik mreže s izmjenjivačem,

– korisnik mreže s asinkronim generatorom te

– korisnik mreže sa sinkronim generatorom.«

Članak 5.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»(1) Mjesto isporuke ili preuzimanja na niskom naponu imaju korisnici mreže s priključnom snagom do uključivo 500 kW.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka mjesto preuzimanja na niskom naponu može imati i kupac koji povećava priključnu snagu do uključivo iznosa 600 kW ako:

– iznos nove priključne snage ne prelazi iznos od 600 kW,

– tehničko rješenje postojećeg priključka zadovoljava u odnosu na povećanje priključne snage,

– izvedba i elementi priključka u skladu su s važećim tehničkim uvjetima priključenja na distribucijsku mrežu.

(3) Mjesto isporuke ili preuzimanja na srednjem naponu imaju korisnici mreže s priključnom snagom većom od 500 kW osim korisnika mreže iz stavka 2. ovog članka.

(4) Mjesto isporuke ili preuzimanja na srednjem naponu može imati i korisnike mreže s priključnom snagom manjom od 500 kW ukoliko operator distribucijskog sustava elaboratom optimalnog tehničkog rješenja priključenja utvrdi da nema potrebe priključenja drugih korisnika mreže, ili na zahtjev korisnika mreže.«

Članak 6.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»(1) Priključna snaga kupaca s jednofaznim priključkom iznosi do uključivo 11,5 kW.

(2) Podjela kupaca s trofaznim priključkom, s obzirom na priključnu snagu:

– Grupa 1: do uključivo 50 kW,

– Grupa 2: od 50 kW do uključivo 500 kW,

– Grupa 3: od 500 kW do uključivo 10 MW te

– Grupa 4: od 10 MW do uključivo 20 MW.

(3) Najmanja priključna snaga novih kupaca s jednofaznim priključkom iznosi 4,6 kW, a novih kupaca s trofaznim priključkom 11,04 kW.«

Članak 7.

U članku 17. iza riječi: »Mrežnih pravila« dodaju se riječi: »i drugih akata«.

Članak 8.

U članku 24. stavku 1. riječi: »na mrežu« zamjenjuju se riječima: »s mrežom«.

Članak 9.

U članku 25. stavku 1. iza riječi: »sadržavati« dodaje se riječ: »mrežni«.

U članku 25. stavku 2. iza riječi: »mrežu« i zareza dodaje se riječ: »mrežni«.

U članku 25. stavku 3. iza riječi: »funkcija kod« dodaje se riječ: »mrežnog«.

U članku 25. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) U slučaju iz stavka 3. ovog članka mrežni uređaj za odvajanje mora biti prekidač.«.

Članak 10.

U članku 26. riječ: »negativnog« zamjenjuje se riječju: »nedopuštenog«.

Članak 11.

U članku 28. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»(2) Najveća pojedinačna priključna snaga postrojenja korisnika mreže iz stavka 1. ovog članka koji se priključuje na distribucijsku mrežu je 20 MW.

(3) Ukupna priključna snaga svih proizvodnih postrojenja priključenih na srednjonaponsku distribucijsku mrežu napajanu iz transformatorske stanice TS VN/SN može biti najviše onoliko kolika je ukupna nazivna snaga transformacije nakon ispada transformatora najveće snage VN/SN u tom čvorištu uvećana za iznos minimalne potrošnje u tom čvorištu.

(4) U slučaju kada, zbog zahtjeva za priključenjem nove proizvodne jedinice ili zbog zahtjeva za povećanjem snage postojeće proizvodne jedinice, nije ispunjen uvjet iz stavka 3. ovog članka, operator distribucijskog sustava definira tehničko rješenje stvaranje uvjeta u distribucijskoj mreži, a operator prijenosnog sustava definira tehničko rješenje stvaranja uvjeta u prijenosnoj mreži.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. u članku 28. postaju stavci 5. i 6.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 6. riječi: »dužan je definirati« zamjenjuju se riječju: »definira«.

Članak 12.

U članku 29. stavak 2. iza riječi »mreža se« briše se tekst »u pravilu«.

Članak 13.

U članku 34. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Slikovni prikaz radne i jalove energije ovisno o toku energije prikazan je na slici 3. u Prilogu 1.«

Članak 14.

U članku 35. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) U ovisnosti o kategoriji korisnika mreže, prije prvog puštanja u pogon novog ili rekonstruiranog postrojenja, sa svrhom dokazivanja selektivnosti i međusobne usklađenosti električne zaštite korisnik mreže je obavezan izraditi Elaborat podešenja zaštite.

(3) Kategorije korisnika mreže za koje je potrebno izraditi Elaborat podešenje zaštite određuje operator distribucijskog sustava u Pravilima o priključenju na distribucijsku mrežu.

Članak 15.

U članku 37. stavcima 2., 3. i 4. kratica: »HRN EN« mijenja se kraticom: »IEC«.

Članak 16.

U članku 38. stavcima 3., 6. i 9. kratica: »HRN EN« mijenja se kraticom: »IEC«.

Članak 17.

U članku 39. iza riječi: »utjecaj na« dodaje se riječ: »elektroenergetsku«.

Članak 18.

U članku 40. iza riječi: »utjecaj na« dodaje se riječ: »elektroenergetsku«.

Članak 19.

U članku 50. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Proizvodne jedinice priključene na mrežu, ovisno o tehnologiji tip A, moraju imati mogućnost pogona s faktorom snage sukladno normama HRN EN 50549-1 i HRN EN 50549-2.

(3) Proizvodne jedinice priključene na mrežu, ovisno o tehnologiji, tipa B, C i D, moraju imati mogućnost pogona s faktorom snage sukladno člancima 58.f, 58.g, i 58.i ovih Mrežnih pravila«

Stavci 4. i 5. brišu se.

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 4. i 5.

Članak 20.

U članku 53. stavku 1. iza riječi: »postrojenja i mreže« dodaje se zarez i riječi: »u proizvodnom postrojenju korisnika mreže,«.

U članku 53. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Operator distribucijskog sustava može uvjetovati trajni pristup uređaju za odvajanje iz stavka 1. ovog članka.«

U članku 53. stavku 3. iza riječi: »proizvodnog postrojenja« dodaje se zarez i riječi: »priključne snage iznad 500 kW,« te se kratica: »HRN EN« zamjenjuje kraticom: »IEC«.

Članak 21.

U članku 54. stavku 1. iza riječi: »za takav pogon« dodaju se riječi: »sukladno ugovoru sklopljenom između operatora distribucijskog sustava i korisnika mreže«.

Članak 22.

Naslov poglavlja 2.5.3 mijenja se i gasi: »Mrežni uređaj za odvajanje i razmjena informacija na sučelju«.

U članku 58. stavku 1. iza riječi: »postrojenja na mrežu« i zareza dodaje se riječ: »mrežnog«.

U članku 58. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Za proizvodna postrojenja priključne snage od 100 kW do uključivo 500 kW, u sklopu postupka priključenja proizvodnog postrojenja na mrežu, kada je potrebna izgradnja novog ili rekonstrukcija postojećeg priključka, korisnik mreže snosi troškove ugradnje i pripreme uvođenja mrežnog uređaja za odvajanje (s motornim pogonom) u sustav daljinskog vođenja operatora distribucijskog sustava.«.

Članak 23.

Iza članka 58. dodaje se novo poglavlje 2.6 s naslovom te člancima 58.a do 58.k tako da glase:

»2.6 ZAHTJEVI ZA PROIZVODNE MODULE PRIKLJUČENE NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU

Članak 58.a

(1) Proizvodni moduli koji se priključuju na distribucijsku mrežu klasificiraju se nacionalnim pragovima maksimalne snage za proizvodne module tipa A, B, C i D i utvrđeni su Odlukom o utvrđivanju nacionalnih pragova maksimalne snage za proizvodne module tipa A, B, C i D i zahtjeva za opću primjenu svih tipova proizvodnih modula.

(2) Na proizvodne module koji se priključuju na distribucijsku mrežu primjenjuju se opći zahtjevi propisani Uredbom komisije (EU) 2016/631 o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje proizvođača električne energije na mrežu i hrvatske norme HRN EN 50549-1 i HRN EN 50549-2.

(3) Na proizvodne module koji se priključuju na distribucijsku mrežu primjenjuju se i specifični zahtjevi koje utvrđuju operatori sustava kroz zahtjeve za opću primjenu svih tipova proizvodnih modula.

(4) Operator distribucijskog sustava u postupku priključenja može propisati i dodatne uvjete na proizvodne module, koji nisu obuhvaćeni zahtjevima iz stavaka 2. i 3. ovog članka, a za čije je utvrđivanje Uredbom iz stavka 2. ovog članka propisana nadležnost operatora distribucijskog sustava.

Članak 58.b

Proizvodni modul tipa A

(1) Proizvodni moduli tipa A koji se priključuju na distribucijsku mrežu moraju biti sposobni ostati na mreži prilikom dugotrajnih odstupanja frekvencije:

a. Najmanje 30 minuta pri frekvencijama od 47,5 Hz do uključivo 48,5 Hz

b. Najmanje 60 minuta pri frekvencijama od 48,5 Hz do uključivo 49,0 Hz

c. Neograničeno pri frekvencijama od 49,0 Hz do uključivo 51,0 Hz

d. Najmanje 30 minuta pri frekvencijama od 51,0 Hz do 51,5 Hz

(2) Pri frekvencijama jednakim ili manjim od 47,50 Hz odnosno većim ili jednakim od 51,5 Hz proizvodna jedinica može se odvojiti od distribucijske mreže prema Slici 1a.

Slika 1a. Zahtjevi na proizvodne module glede ostanka na mreži prilikom odstupanja frekvencije

(3) Proizvodni moduli tipa A moraju ostati priključeni na mrežu do brzine promjene frekvencije 2 Hz/s, unutar promatranog vremenskog okvira od 500 ms, osim ako je isklop potaknut proradom zaštite zbog brzine promjene frekvencije u funkciji zaštite od otočnog pogona.

(4) Statizam proizvodnog modula tipa A u frekvencijski osjetljivom načinu rada mora biti podesiv između 2 % i 12 % uz frekvencijski prag 50,2 Hz.

(5) Zadana postavka statizma proizvodnog modula tipa A je 5 % (prema Slici 2a).

Slika 2a. Određivanje postavke statizma pri povišenim frekvencijama sustava

ΔΡ je promjena izlazne djelatne snage proizvodnog modula.

Pref je maksimalna snaga.

fn je nazivna frekvencija u mreži,

Δf frekvencijsko odstupanje u mreži, a

Δf1 frekvencijsko odstupanje u mreži određeno frekvencijskim pragom,

Na frekvencijama pri kojima je Δf iznad Δf1, proizvodni modul mora osigurati smanjenje izlazne djelatne snage u skladu sa statizmom s2.

(6) Maksimalno dopušteno smanjenje djelatne snage s opadanjem frekvencije za proizvodne module tipa A iznosi (prema Slici 3a – crtkani pravci):

a. 0% maksimalne snage po 1 Hz pada frekvencije između 49,0 Hz i 50,0 Hz

b. 6,67% maksimalne snage po 1 Hz pada frekvencije ispod 49,0 Hz

(7) Maksimalno dopušteno smanjenje djelatne snage s opadanjem frekvencije za proizvodne module tipa A iznosi (prema Slici 3a – pravci točka-crta po gornjim graničnim pravcima):

a. 0% maksimalne snage po 1 Hz pada frekvencije između 49,0 Hz i 50,0 Hz

b. 2 % maksimalne snage po 1 Hz pada frekvencije ispod 49,0 Hz

Slika 3a. Određivanje dopuštenog smanjenja snage pri sniženim frekvencijama sustava

Članak 58.c

Proizvodni modul tipa B

(1) Proizvodni modul tipa B mora zadovoljavati sve uvjete propisane za proizvodne module definirane u članku 58.b.

(2) Radi ispunjavanja zahtjeva frekvencijske stabilnosti proizvodni modul tipa B mora biti opremljen sučeljem za regulaciju snage koja mora omogućiti daljinsko upravljanje djelatnom snagom.

(3) Daljinsko upravljanje djelatnom snagom provodi operator distribucijskog sustava po nalogu operatora prijenosnog sustava, a sukladno postupcima održavanja frekvencije operatora prijenosnog sustava.

(4) Proizvodni modul tipa B mora biti sposoban mijenjati svoju izlaznu djelatnu snagu najmanje brzinom od 2% Pn/min za termo proizvodne jedinice odnosno najmanje brzinom od 1% Pn/s za hidro proizvodne jedinice gdje je Pn nazivna snaga modula.

(5) Proizvodni modul tipa B mora biti sposoban ostati priključen na elektroenergetsku mrežu sve dokle je napon mreže na mjestu priključenja iznad granične krivulje prikazane na Slici 4a.

Slika 4a. Dijagram prolaska kroz stanje kvara u mreži proizvodnog modula tipa B

Uret je zadržani napon na mjestu priključenja tijekom kvara,

tclear je trenutak kad je kvar uklonjen (vrijeme koje se dodaje na parametar vremenske odgode određenog stupnja zaštite).

Urec1, Urec2, trec1, trec2 i trec3 su određene točke donjih granica uspostave napona nakon uklanjanja kvara.

(6) Proizvodni modul tipa B može se ponovno priključiti na mrežu nakon isklopa izazvanog mrežnim poremećajem uz uvjete:

a. Napon na mjestu priključenja u granicama 0,9 p.u. ≤ U ≤ 1,1 p.u.,

b. Frekvencija sustava u granicama 49,9 Hz ≤ f ≤ 50,1 Hz,

c. Najmanje vrijeme promatranja tijekom kojeg moraju biti ispunjeni gornji uvjeti je 60 s,

d. Prilikom ponovnog priključenja na mrežu dozvoljen je najveći gradijent povećanja djelatne snage od 20% Pmax/min.

Članak 58.d

Proizvodni modul tipa C

(1) Proizvodni modul tipa C mora zadovoljavati sve uvjete propisane za proizvodne module definirane u članku 58.b. te uvjete za proizvodne module tipa iz članka 58.c.

(2) Proizvodni modul tipa C mora imati mogućnost podešavanja postavne vrijednosti djelatne snage u skladu s uputama koje proizvođač dobije od operatora distribucijskog sustava.

(3) Za praćenje rada frekvencijskog odziva djelatne snage komunikacijsko sučelje mora biti opremljeno za prijenos minimalno slijedećih informacija u realnom vremenu:

– Statusa jedinice (On/Off),

– Statusa upravitelja (On/Off),

– Upravljački način rada (f/P/drugo),

– Frekvencijskog statizam (%),

– Statusa frekvencijskog statizma (On/Off),

– Nazivne snaga (MW),

– Dobiti od regulacije (MW/Hz),

– Mrtve zona – pozitiva granica (Hz),

– Mrtve zona – negativna granica (Hz),

– Statusa mrtve zone (On/Off),

– Jedinice gornje granice snage (MW),

– Jedinice donje granice snage (MW),

– Jedinice djelatne snage (MW),

– Frekvencije (Hz),

– Reference djelatne snage (MW).

(4) Maksimalno odstupanje od zadane postavne vrijednosti iz stavka 2. ovog članka može biti ±1% Pn.

(5) Proizvodni modul tipa C mora biti sposoban pružati frekvencijski odziv djelatne snage pri sniženim frekvencijama u skladu sa sljedećim parametrima:

a. frekvencijski prag aktivacije 49,8 Hz uz zadani statizam 5% i maksimalno kašnjenje frekvencijskog odziva 2 s (Slika 5a)

b. raspon djelatne snage u odnosu na maksimalni kapacitet: od 2% do 10 %,

c. neosjetljivost na frekvencijski odziv: ≤ 10 mHz,

d. mrtva točka frekvencijskog odziva: od 20 mHz do 200 mHz,

e. najdulje dopušteno vrijeme pune aktivacije: 30 s (Slika 6a),

f. najveće dopušteno početno kašnjenje generiranja snage za module bez inercije: 500 ms,

g. najveće dopušteno početno kašnjenje generiranja snage za module s inercijom t1: 2 s,

h. vremensko razdoblje za osiguranje frekvencijskog odziva pune aktivacije t2: 15 min.

Slika 5a. Određivanje postavke statizma pri sniženim frekvencijama sustava

Slika 6a. Sposobnost frekvencijskog odziva djelatne snage

(6) Proizvodni modul tipa C mora biti sposoban za automatski isklop s mreže kad napon na mjestu priključenja padne ispod 80% nazivnog napona odnosno premaši 120% nazivnog napona.

Proizvodni moduli tipa D

Članak 58.e

Proizvodni modul tipa D, koji se priključuje na distribucijsku mrežu mora zadovoljavati sve uvjete propisane za proizvodne module tipa D definirane Mrežnim pravilima prijenosnog sustava.

Sinkroni proizvodni moduli tipa B

Članak 58.f

(1) Sinkroni proizvodni modul tipa B mora ispunjavati zahtjeve iz članaka 58.b i 58.c

(2) Sinkroni proizvodni modul tipa B mora raditi s faktorom snage najmanje 0,95 u oba smjera (vođenje i zaostajanje) prema Slici 7a.

Slika 7a. Zahtjevi za isporuku jalove snage za sinkroni proizvodni modul tipa B

Sinkroni proizvodni moduli tipa C

Članak 58.g

(1) Sinkroni proizvodni modul tipa C mora ispunjavati zahtjeve iz članaka 58.b, 58.c, 58.d i 58.f osim onih u članku 58.f stavku 2.

(2) Sinkroni proizvodni modul tipa C mora imati sposobnost isporučiti ili preuzeti jalovu snagu ovisno o naponu na mjestu priključenja prema Slici 8a.

(3) Sinkroni proizvodni modul tipa C mora biti sposoban prijeći na bilo koju radnu točku unutar svoje karakteristika u odgovarajućem vremenu pri punoj i smanjenoj izlaznoj snazi barem do minimalne razine stabilnosti.

Slika 8a. Zahtjevi za isporuku jalove snage za sinkroni proizvodni modul tipa C

Sinkroni proizvodni moduli tipa D

Članak 58.h

Sinkroni proizvodni modul tipa D, koji se priključuje na distribucijsku mrežu mora zadovoljavati sve uvjete propisane za sinkrone proizvodne module tipa D definirane Mrežnim pravilima prijenosnog sustava.

Članak 58.i

Modul elektroenergetskog parka tipa B

(1) Modul elektroenergetskog parka tipa B mora ispunjavati uvjete za proizvodne modula iz članka 58.c i članka 58.f ovih Mrežnih pravila osim stavka (3).

(2) Modul elektroenergetskog parka tipa B ne smije se odvojiti od elektroenergetske mreže sve dokle je napon mreže na mjestu priključenja iznad granične krivulje prikazane na Slici 9a.

Slika 9a. Dijagram prolaska kroz stanje kvara u mreži modula elektroenergetskog parka tipa B

Članak 58.j

Modul energetskog parka tipa C

(1) Modul elektroenergetskog parka tipa C mora ispunjavati uvjete za proizvodne module iz članka 58.d, članka 58.g i članka 58.i ovih Mrežnih pravila.

(2) Modul elektroenergetskog parka tipa C mora imati sposobnost proizvodnje jalove snage prema Slici 10a.

Slika 10a. Zahtjevi za isporuku jalove snage modula energetskog parka tipa C

(3) Modul elektroenergetskog parka tipa C mora biti sposoban postići 90% promjene izlazne jalove snage u vremenu 5 s i stabilizirati se na vrijednosti određenoj nagibom unutar vremena 30 s uz dopušteno odstupanje jalove snage u stacionarnom stanju od najviše 5% maksimalne jalove snage.

Članak 58.k

Modul energetskog parka tipa D

Modul elektroenergetskog parka tipa D, koji se priključuje na distribucijsku mrežu, mora zadovoljavati sve uvjete propisane za module elektroenergetskog parka tipa D definirane Mrežnim pravilima prijenosnog sustava.«

Članak 24.

Iza članka 94. dodaje se članak 94.a koji glasi:

»Zahtjevi za priključenje na mrežu elemenata postrojenja kupca koji se upotrebljavaju u postrojenju kupca ili zatvorenom distribucijskom sustavu za pružanje usluga upravljanja potrošnjom nadležnim operatorima sustava i nadležnim OPS-ovima definirani su Uredbom DCC i Odlukom o utvrđivanju zahtjeva za opću primjenu za priključenje kupaca.«

Članak 25.

U članku 98. stavku 4. kratica: »HRN EN« mijenja se kraticom: »IEC«.

Članak 26.

U članku 106. stavku 2. riječi: »ugraditi uređaje zaštite« zamjenjuju se riječima: »realizirati zaštitu«.

Članak 27.

U članku 121. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Zaštita za odvajanje korisnika mreže djeluje na uređaj za odvajanje u proizvodnom postrojenju.«

U članku 121. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) U slučaju, kada se prema uvjetima iz članka 30. ovih Mrežnih pravila zahtjeva zaštita na mrežnom uređaju za odvajanje u susretnom postrojenju, ta zaštita služi za zaštitu dijela postrojenja i instalacije od susretnog postrojenja do prve zaštite korisnika mreže te kao rezervna ili drugostupanjska zaštita zaštiti za odvajanje korisnika mreže izuzev zaštite od otočnog pogona.«

Dosadašnji stavci 4. i 5. koji postaju stavci 5. i 6 mijenjaju se i glase:

»(5) Sustav zaštite za odvajanje korisnika mreže treba štititi proizvodno postrojenje i druge korisnike mreže kod poremećaja i kvarova, a koja imaju obilježja nedopustivih promjena napona i frekvencije, kao i stvoriti preduvjete za uspješnu upotrebu APU-a kod prolaznih kvarova te automatike preklapanja u mreži.

(6) Zaštita za odvajanje korisnika mreže mora na učinkovit način utvrditi nastanak otočnog pogona proizvodnog postrojenja s dijelom mreže i u slučaju postojanja nedopuštenih značajki tog pogona odvojiti proizvodno postrojenje od mreže.«

Članak 28.

Članak 122. mijenja se i glasi:

»(1) Osnovne funkcije zaštite za odvajanje korisnika mreže temelje se na nadzoru bitnih uvjeta paralelnog pogona mreže i proizvodnog postrojenja, a koji minimalno podrazumijevaju nadzor vrijednosti napona i frekvencije napona unutar dopuštenih granica.

(2) Kod izbora mjernih veličina uzbude, radnih karakteristika i funkcija zaštite te podešenja djelovanja zaštite za odvajanje korisnika mreže, operator distribucijskog sustava treba, pored osnovnog pristupa, uvažiti tehničke i pogonske karakteristike proizvodnih jedinica kao i značajke primarnog energenta kod različitih vrsta proizvodnih postrojenja.

(3) Tehničkim uvjetima paralelnog pogona proizvodnog postrojenja s mrežom, operator distribucijskog sustava može dozvoliti proizvodnom postrojenju aktivnu ulogu u potpori održanja napona i frekvencije mreže, čemu se u takvom pogonu moraju prilagoditi i uvjeti zaštite za odvajanje korisnika mreže.

(4) Operator distribucijskog sustava za potrebe izbora načina štićenja, postavljanja vrijednosti mjerila uzbude i djelovanja zaštite za odvajanje korisnika mreže i zaštite mreže, mora raspolagati sljedećim podacima vezanim za zaštitu proizvodnog postrojenja:

– pregledni plan postrojenja elektrane s jednopolnom shemom i nazivnim podacima proizvodnih jedinica,

– opis sustava zaštite proizvodnog postrojenja ili postrojenja za skladištenje energije s točnim navodima o funkciji svake zaštite, područjem za postavljanje vrijednosti pobude i preporukom proizvođača štićene jedinice za podešenje zaštite,

– plan podešenja uzbude i djelovanja zaštite proizvodnih jedinica,

– opis vrste pogona i značajke pogonskog stroja proizvodne jedinice, s gledišta rada u normalnim i poremećenim uvjetima u proizvodnom postrojenju ili mreži,

– podaci o proizvodnoj jedinici ili pretvaraču, kao i o pogonskim uvjetima za njihovo priključenje na mrežu te

– druge podatke kojima proizvođač raspolaže, koji su od važnosti za djelovanje zaštite za odvajanje.

Članak 29.

Članak 123. mijenja se i glasi:

»(1) Odvajanje proizvodnog postrojenja od mreže izvodi se međusobno usklađenim vremenskim djelovanjem zaštite za odvajanje korisnika mreže i zaštita u distribucijskoj mreži.

(2) Temeljne utjecajne veličine pogona proizvodnog postrojenja s mrežom od bitne važnosti za utvrđivanje zahtjeva operatora distribucijskog sustava prema sadržaju, podešenju i djelovanju zaštite za odvajanje korisnika mreže su:

– tehnički podaci o proizvodnom postrojenju i način priključenja na mrežu,

– zahtjevi za prolazak kroz stanje kvara u mreži,

– značajke sustava APU-a u mreži,

– shema proizvodnog postrojenja te

– sposobnost elektrane za otočni pogon.

(3) Kod proizvodnog postrojenja s predviđenim izoliranim pogonom, zaštita za odvajanje korisnika mreže djeluje na glavni prekidač korisnika mreže.

(4) U slučaju dopuštenog otočnog pogona proizvodnog postrojenja s dijelom mreže, ovisno o potrebi za osiguranjem stabilnog otočnog pogona, sadržaj zaštite za odvajanje korisnika mreže može biti dopunjen s dodatnim funkcijama zaštite.

(5) Sve zaštite proizvodnog postrojenja koje ostvaruju funkciju odvajanja proizvodnog postrojenja iz nedopuštenog paralelnog pogona s mrežom ili otočnog pogona proizvodnog postrojenja s dijelom mreže, trebaju potaknuti isključenje prekidačem za odvajanje u proizvodnom postrojenju ili nekom drugom rastavnom napravom u proizvodnom postrojenju tako da se proizvodno postrojenje ili samo neispravna jedinica proizvodnog postrojenja u potpunosti odvoji od mreže.«

Članak 30.

Članak 124. mijenja se i glasi:

»(1) Sustav zaštite za odvajanje čine uređaji koji podržavaju izabrane funkcije zaštite, a ugrađuju se:

– u susretnom postrojenju, kada se radi o rezervnoj zaštiti za odvajanje proizvodnog postrojenja od mreže,

– na mjestu proizvodne jedinice, kada se radi o generatorskoj zaštiti za odvajanje te

– na mjestu glavnog prekidača kada se radi o zaštiti za odvajanje proizvodnog postrojenja.

(2) Operator distribucijskog sustava utvrđuje zahtjeve na sadržaj i broj zaštitnih funkcija implementiranih u sustav zaštite za odvajanje, a osnovne funkcije su:

– nadnaponska zaštita,

– podnaponska zaštita,

– nadfrekvencijska zaštita te

– podfrekvencijska zaštita.

(3) Sadržaj funkcija sustava zaštite iz stavka 2. ovog članka je temeljni sadržaj, a operator distribucijskog sustava ga potvrđuje ili po potrebi mijenja u slučaju posebnih pogonskih uvjeta na sučelju proizvodnog postrojenja s mrežom.«

Članak 31.

Članak 125. mijenja se i glasi:

»(1) Kod proizvodnog postrojenja priključenog na niskonaponsku mrežu, zaštita za odvajanje korisnika mreže može djelovati kao nadređena zaštita zaštiti generatora ili zaštita za odvajanje generatora ili izmjenjivača, a u skladu s ovim uvjetima koristi se inačica ovisno o najvećoj prividnoj snazi Sp proizvodnog postrojenja – za Sp ≤ 50 kVA, zaštita za odvajanje korisnika mreže objedinjena je sa zaštitom generatora ili izmjenjivača,

– za Sp > 50 kVA, zaštita za odvajanje korisnika mreže odvojena je od zaštite generatora ili izmjenjivača.

(2) Nadređena zaštita za odvajanje korisnika mreže djeluje na prekidač za odvajanje korisnika mreže koji se nalazi što bliže sučelju proizvodnog postrojenja s mrežom, a zaštita za odvajanje koja je objedinjena sa zaštitom generatora djeluje na prekidač generatora ili izmjenjivača.«

Članak 32.

U Prilogu 1. iza slike 2. dodaje se slika 3. koja glasi:

Slika 3. Slikovni prikaz radne i jalove energije ovisno o toku energije

Članak 33.

U prilogu 2. tablice 3-1 i 3-2 mijenjaju se i glase:

Tablica 3‑1 Pojedinačni pokazatelji kvalitete napona

ParametarOsnovna veličinaVrijeme usrednjavanjaPromatrano razdobljeGranične vrijednosti
FrekvencijaProsječna vrijednost10 s1 godina

± 1%

99,5% vremena

+4% / -6%

100% vremena

Kolebanja napona1)SNEfektivna vrijednost10 min1 tjedan

99% vrijednosti

<+10%

99% vrijednosti

>-10%

100% vrijednosti

±15%

NNEfektivna vrijednost10 min1 tjedan

95% vrijednosti

±10%

100% vrijednosti

+10% / -15% Un

Treperenje (Flicker)Izračunata vrijednostPlt – 120 min1 tjedan

95% vrijednosti

Plt < 1

Viši harmoniciEfektivna vrijednost10 min1 tjedanTablica 3-2
THDEfektivna vrijednost10 min1 tjedan< 8%
Signalni naponEfektivna vrijednost3 s1 danSlika 3-1
NesimetričnostEfektivna vrijednost10 min1 tjedan< 2%


Tablica 3‑2 Dopuštene vrijednosti viših harmonika napona

Neparni harmoniciParni harmonici
Nisu višekratnici trećeg harmonikaVišekratnici trećeg harmonika
Redni broj harmonikaUh (%)Redni broj harmonikaUh (%)Redni broj harmonikaUh (%)
56,035,022
75,091,541
113,5150,56...240,5
133,0210,5
172,0
191,5
231,5
251,5
U prilogu 2. iza tablice 3-2 dodaje se slika 3-1 s opisom koja glasi:

Slika 3-1 Dozvoljena razina signalnog napona ovisno o frekvenciji u postocima Un mreži NN

U prilogu 2. poglavlju 3.1.2 oznaka norme: »HRN EN 50160:2012/A1« mijenja se i glasi: »HRN EN 50160:2012«:

Članak 34.

(1) Izmjene i dopune Mrežnih pravila distribucijskog sustava stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama« .

(2) Postupci priključenja započeti do dana stupanja na snagu ovih Izmjena i dopuna Mrežnih pravila distribucijskog sustava dovršit će se prema odredbama Mrežnih pravila distribucijskog sustava (»Narodne novine« broj 74/18).

Zagreb, 22. travnja 2020.

Direktor
Nikola Šulentić, dipl. ing., v. r.