Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

NN 54/2020 (6.5.2020.), Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

Hrvatski sabor

1078

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1021 O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA

Proglašavam Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. travnja 2020.

Klasa: 011-01/20-01/65

Urbroj: 71-06-01/1-20-2

Zagreb, 30. travnja 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1021 O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA

I. OPĆE ODREDBE

Svrha Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela i zadaće nadležnih tijela za provedbu sljedećeg akta Europske unije:

– Uredbe (EU) 2019/1021 Europskoga parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (preinaka) (SL L 169, 25. 6. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2019/1021).

Pojmovi

Članak 2.

Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) 2019/1021.

II. NADLEŽNA TIJELA

Nadležna tijela i stručna ustanova koja obavlja stručne poslove za nadležna tijela

Članak 3.

(1) Nadležna tijela za provedbu akta Europske unije iz članka 1. ovoga Zakona i ovoga Zakona su tijela državne uprave nadležna za zdravstvo, poljoprivredu, gospodarstvo, zaštitu okoliša, vodno gospodarstvo, šumarstvo, veterinarstvo te inspekcijski nadzor.

(2) Nadležna tijela iz stavka 1. ovoga članka u provedbi Uredbe (EU) 2019/1021 i ovoga Zakona surađuju s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, Hrvatskim vodama, Hrvatskim šumama d.o.o., Hrvatskim šumarskim institutom i Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu.

(3) U svrhu provedbe ovoga Zakona Hrvatski zavod za javno zdravstvo obavlja sljedeće stručne poslove:

1. prikuplja informacije u skladu s člankom 5. stavkom 2. Uredbe (EU) 2019/1021 o prirodi i veličini zaliha od strane posjednika zaliha koje premašuju 50 kg, koje se sastoje od tvari ili sadržavaju bilo koju od tvari navedenih u Prilogu I. ili Prilogu II. Uredbe (EU) 2019/1021, a čija je uporaba dozvoljena, te ih dostavlja tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša za potrebe praćenja provedbe odnosno izvješćivanja sukladno članku l3. stavku 1. točki (b) Uredbe (EU) 2019/1021 te tijelu državne uprave nadležnom za zdravstvo i tijelu državne uprave nadležnom za inspekcijski nadzor

2. prikuplja podatke i informacije na godišnjoj osnovi sukladno članku 13. stavku l. točki (f) Uredbe (EU) 2019/1021 za potrebe praćenja provedbe i izvješćivanja te ih dostavlja tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša, tijelu državne uprave nadležnom za zdravstvo i tijelu državne uprave nadležnom za inspekcijski nadzor

3. za potrebe izvješćivanja na svojim službenim mrežnim stranicama objavljuje upute i obrasce za provedbu Uredbe (EU) 2019/1021.

Poslovi tijela državne uprave nadležnog za zdravstvo

Članak 4.

(1) Tijelo državne uprave nadležno za zdravstvo u svrhu provedbe Uredbe (EU) 2019/1021 obavlja sljedeće poslove:

l. sudjeluje s Europskom komisijom, Europskom agencijom za kemikalije i drugim državama članicama u provedbi aktivnosti sukladno članku 3. stavcima 3., 4. i 5. Uredbe (EU) 2019/1021.

2. razmatra dozvoljavanje proizvodnje i uporabu tvari u skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EU) 2019/1021 te u slučaju dozvoljavanja obavještava tijelo nadležno za zaštitu okoliša, koje to prijavljuje Tajništvu Konvencije, te za potrebe praćenja provedbe odnosno izvješćivanja sukladno članku 13. stavku 1. točki (b) Uredbe (EU) 2019/1021

3. razmjenjuje informacije s Europskom komisijom, Europskom agencijom za kemikalije i državama članicama te trećim državama sukladno članku 11. Uredbe (EU) 2019/1021

4. surađuje u davanju tehničke pomoći sukladno članku 12. Uredbe (EU) 2019/1021.

(2) Tijelo državne uprave iz stavka l. ovoga članka surađuje s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i tijelom državne uprave nadležnim za zaštitu okoliša u provedbi Uredbe (EU) 2019/1021 te ostalim tijelima nadležnim za provedbu Uredbe (EU) 2019/1021.

Poslovi tijela državne uprave nadležnog za poljoprivredu

Članak 5.

Tijelo državne uprave nadležno za poljoprivredu u svrhu provedbe Uredbe (EU) 2019/1021 obavlja sljedeće poslove:

1. sudjeluje s Europskom komisijom, Europskom agencijom za kemikalije i drugim državama članicama u uspostavi programa praćenja onečišćenja tla sukladno članku 10. Uredbe (EU) 2019/1021

2. razmjenjuje informacije s Europskom komisijom, Europskom agencijom za kemikalije i državama članicama te trećim državama sukladno članku 11. Uredbe (EU) 2019/1021

3. surađuje u davanju tehničke pomoći sukladno članku 12. Uredbe (EU) 2019/1021.

Poslovi tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo

Članak 6.

Tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo u svrhu provedbe Uredbe (EU) 2019/1021 obavlja sljedeće poslove:

1. razmjenjuje informacije s Europskom komisijom, Europskom agencijom za kemikalije, državama članicama te trećim državama sukladno članku 11. Uredbe (EU) 2019/1021

2. surađuje u davanju tehničke pomoći sukladno članku 12. Uredbe (EU) 2019/1021.

Poslovi tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša

Članak 7.

(1) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša u svrhu provedbe Uredbe (EU) 2019/1021 obavlja sljedeće poslove:

1. izrađuje i dostavlja akcijski plan za smanjenje ispuštanja u sastavnice okoliša Europskoj komisiji, Europskoj agenciji za kemikalije i drugim državama članicama sukladno članku 6. stavku 2. Uredbe (EU) 2019/1021

2. izdaje rješenja u okviru postupaka procjene odnosno ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš prema propisu kojim se uređuje zaštita okoliša, uzimajući u obzir odredbu članka 6. stavka 3. Uredbe (EU) 2019/1021

3. izdaje dozvole za gospodarenje otpadom prema propisu kojim se uređuje gospodarenje otpadom, uzimajući u obzir odredbe članka 7. Uredbe (EU) 2019/1021

4. razmjenjuje informacije o sadržaju provedbenih planova i izrađene planove dostavlja Europskoj komisiji, Europskoj agenciji za kemikalije i drugim državama članicama sukladno članku 9. Uredbe (EU) 2019/1021

5. sudjeluje s Europskom komisijom, Europskom agencijom za kemikalije i drugim državama članicama u uspostavi programa praćenja okoliša sukladno članku 10. Uredbe (EU) 2019/1021

6. razmjenjuje informacije s Europskom komisijom, Europskom agencijom za kemikalije, državama članicama te trećim državama sukladno članku 11. Uredbe (EU) 2019/1021

7. surađuje u davanju tehničke pomoći sukladno članku 12. Uredbe (EU) 2019/1021

8. prikuplja podatke iz nadležnosti tijela državne uprave iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona koji su potrebni za ispunjavanje obveza iz članka 13. stavka 1. točaka (a), (b), (c), (d), (e) i (f) Uredbe (EU) 2019/1021.

(2) Tijelo državne uprave iz stavka 1. ovoga članka surađuje sa svim tijelima državne uprave iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona u provedbi Uredbe (EU) 2019/1021.

(3) Tijelo državne uprave nadležno za vodno gospodarstvo za provedbu Uredbe (EU) 2019/1021 obavlja sljedeće poslove:

1. sudjeluje s Europskom komisijom, Europskom agencijom za kemikalije i drugim državama članicama u uspostavi programa praćenja stanja voda sukladno članku 10. Uredbe (EU) 2019/1021

2. razmjenjuje informacije s Europskom komisijom, Europskom agencijom za kemikalije, državama članicama te trećim državama sukladno članku 11. Uredbe (EU) 2019/1021

3. surađuje u davanju tehničke pomoći sukladno članku 12. Uredbe (EU) 2019/1021.

Poslovi tijela državne uprave nadležnog za inspekcijski nadzor

Članak 8.

(1) Tijelo državne uprave nadležno za inspekcijski nadzor u svrhu provedbe Uredbe (EU) 2019/1021 obavlja sljedeće poslove:

l. nadzire uporabu tvari i proizvodnju proizvoda sukladno članku 4. stavku 2. Uredbe (EU) 2019/1021 i obavještava tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša koje o tome obavještava Europsku komisiju i Europsku agenciju za kemikalije te za potrebe praćenja provedbe odnosno izvješćivanja sukladno članku 13. stavku l. točki (b) Uredbe (EU) 2019/1021

2. nadzire uporabu i upravljanje prijavljenim zalihama za tvari iz Priloga I. i II. sukladno članku 5. stavcima 1. i 3. Uredbe (EU) 2019/1021

3. prati provođenje mjera gospodarenja otpadom sukladno članku 7. Uredbe (EU) 2019/1021.

(2) Tijelo državne uprave iz stavka l. ovoga članka surađuje s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, tijelom državne uprave nadležnim za zaštitu okoliša i tijelom državne uprave nadležnim za zdravstvo u provedbi Uredbe (EU) 2019/1021 te ostalim tijelima nadležnim za provedbu Uredbe (EU) 2019/1021.

Kontrola proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabe, zalihe i gospodarenje otpadom

Članak 9.

(1) Zabranjuje se proizvodnja, stavljanje na tržište i uporaba tvari navedenih u Prilogu I. Uredbe (EU) 2019/1021, zasebno, u smjesama ili u proizvodima, izuzev primjene sukladno članku 4. Uredbe (EU) 2019/1021 (članak 3. stavak 1. Uredbe (EU) 2019/1021).

(2) Posjednik zalihe koja se sastoji od tvari ili sadržava bilo koju od tvari navedenih u Prilogu I. ili Prilogu II. Uredbe (EU) 2019/1021, čija uporaba nije dozvoljena, mora tom zalihom upravljati kao da se radi o otpadu, sukladno članku 7. Uredbe (EU) 2019/1021 (članak 5. stavak 1. Uredbe (EU) 2019/1021).

(3) Posjednik zalihe koja premašuje 50 kg, koja se sastoji od tvari ili sadržava bilo koju od tvari navedenih u Prilogu I. ili Prilogu II. Uredbe (EU) 2019/1021, a čija je uporaba dozvoljena, dostavlja Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo informacije o prirodi i veličini te zalihe. Informacije se dostavljaju u roku od 12 mjeseci od datuma kada se Uredba (EU) 2019/1021 počne primjenjivati na tu tvar i nakon relevantnih izmjena Priloga I. ili Priloga II., a zatim svake godine do isteka krajnjeg roka za ograničenu uporabu koji je naveden u Prilogu I. ili Prilogu II. Uredbe (EU) 2019/1021 (članak 5. stavak 2. Uredbe (EU) 2019/1021).

(4) Proizvođači i posjednici otpada moraju učiniti sve što je u njihovoj moći da izbjegnu, ako je to izvedivo, onečišćenje tog otpada tvarima navedenima u Prilogu IV. Uredbe (EU) 2019/1021 (članak 7. stavak 1. Uredbe (EU) 2019/1021).

(5) Otpad koji se sastoji od tvari, sadržava tvar ili je onečišćen bilo kojom od tvari navedenih u Prilogu IV. Uredbe (EU) 2019/1021) mora se zbrinuti ili oporabiti bez odgode, u skladu s Prilogom V. dijelom 1. Uredbe (EU) 2019/1021, na način kojim se osigurava da se sadržaj postojanih organskih onečišćujućih tvari uništi ili nepovratno transformira, tako da preostali otpad i ispuštanja ne pokazuju svojstva postojanih organskih onečišćujućih tvari, propisanih odredbama članka 7. stavka 4. točaka (a) i (b) Uredbe (EU) 2019/1021 (članak 7. stavak 2. Uredbe (EU) 2019/1021).

(6) Zabranjuju se postupci zbrinjavanja ili oporabe koji mogu dovesti do oporabe, recikliranja, regeneracije ili ponovne uporabe tvari navedenih u Prilogu IV. Uredbe (EU) 2019/1021 u samostalnom obliku.

Izvješćivanje

Članak 10.

(1) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša vodi Informacijski sustav zaštite okoliša koji među ostalim sadržava i podatke za ispunjavanje obveza propisanih člankom 6. stavkom 1. i člankom 10. Uredbe (EU) 2019/1021, a vezano uz praćenje onečišćujućih tvari u okolišu iz Priloga III. dijela A Uredbe (EU) 2019/1021.

(2) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša izrađuje i objavljuje informacije sukladno članku 13. stavku 1. točkama (a), (b), (c), (d), (e) i (f) Uredbe (EU) 2019/1021 na godišnjoj osnovi, ako su dostupni novi podaci, te ih ažurira najmanje svake tri godine.

III. NADZOR

Upravni nadzor

Članak 11.

Upravni nadzor nad primjenom Uredbe (EU) 2019/1021 i ovoga Zakona obavlja tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša.

Inspekcijski nadzor

Članak 12.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Uredbe (EU) 2019/1021 i ovoga Zakona obavljaju sanitarni inspektori, veterinarski inspektori, vodopravni inspektori, poljoprivredni inspektori i inspektori zaštite okoliša Državnog inspektorata, sukladno propisima kojima su uređeni djelokrug i ovlasti pojedine inspekcije.

IV. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 13.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

– iz nehaja proizvodi, stavlja na tržište i upotrebljava tvari navedene u Prilogu I. Uredbe (EU) 2019/1021, zasebno, u smjesama ili u proizvodima, izuzev primjene sukladno članku 4. Uredbe (EU) 2019/1021 (članak 9. stavak 1. Zakona)

– ne upravlja zalihama koje sadržavaju bilo koju od tvari iz Priloga I. ili Priloga II. Uredbe (EU) 2019/1021, zasebno ili u proizvodima, kao da se radi o otpadu sukladno članku 7. Uredbe (EU) 2019/1021 (članak 9. stavak 2. Zakona)

– je proizvođač i posjednik otpada, a ne poduzme sve što je u njegovoj moći da, kada je to moguće, izbjegne onečišćenje toga otpada tvarima iz Priloga IV. Uredbe (EU) 2019/1021 (članak 9. stavak 4. Zakona)

– je posjednik otpada koji se sastoji od tvari, sadržava tvar ili je onečišćen bilo kojom tvari iz Priloga IV. Uredbe (EU) 2019/1021, a ne zbrine ga ili ne oporabi bez odgađanja, u skladu s Prilogom V. dijelom 1. Uredbe (EU) 2019/1021, na način koji osigurava da se sadržaj postojanih organskih onečišćujućih tvari uništi odnosno nepovratno transformira, tako da preostali otpad i ispuštene tvari ne pokazuju svojstva postojanih organskih onečišćujućih tvari, osim u slučajevima propisanim odredbama članka 7. stavka 4. točaka (a) i (b) Uredbe (EU) 2019/1021 (članak 9. stavak 5. Zakona)

– provodi postupke kojima zbrinjava ili oporabljuje odnosno provodi postupke koji mogu dovesti do oporabe, recikliranja, regeneracije ili ponovne uporabe tvari iz Priloga IV. Uredbe (EU) 2019/1021 u samostalnom obliku (članak 9. stavak 6. Zakona).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 7000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 7000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba.

(4) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba – obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem svojega obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Članak 14.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako ne dostavi Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo informacije o prirodi i veličini zalihe, mase veće od 50 kilograma, koja se sastoji od tvari ili sadržava bilo koju tvar iz Priloga I. ili Priloga II. Uredbe (EU) 2019/1021 čija je uporaba dozvoljena, sukladno članku 5. stavku 2. Uredbe (EU) 2019/1021 (članak 9. stavak 3. Zakona).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 7000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 7000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba.

(4) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba – obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem svojega obrta ili druge samostalne djelatnosti.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 850/2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (»Narodne novine«, br. 148/13. i 52/19.).

Članak 16.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/66
Zagreb, 30. travnja 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.