Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena povrća

NN 55/2020 (8.5.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena povrća

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1103

Na temelju članka 2. stavka 3., članka 9. stavka 3., članka 12. stavka 6., članka 13. stavka 4., članka 14. stavka 5., članka 15. stavka 4., članka 16. stavka 5., članka 17. stavka 3., članka 18. stavka 4., članka 19. stavka 6., članka 20. stavka 11., članka 21. stavka 2. i 5., članka 22. stavka 3., članka 23. stavka 2. i 9., članka 24. stavka 3., članka 25. stavka 3., članka 27. stavka 3., članka 28. stavka 4. i 5., članka 29. stavka 9., članka 31. stavka 3. i članka 73. stavka 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05, 35/08, 25/09, 124/10, 55/11, 14/14 i 115/18) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE SJEMENA POVRĆA

Članak 1.

U Pravilniku o stavljanju na tržište sjemena povrća (»Narodne novine« br. 129/07, 78/10, 43/13, 29/14, 36/15, 84/16) članak 1.a mijenja se i glasi:

»Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Vijeća 2002/55/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemena povrća (SL L 193, 20. 7. 2002.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom direktivom Komisije (EU) 2020/432 оd 23. ožujka 2020. o izmjeni Direktive Vijeća 2002/55/EZ u pogledu definicije povrća i popisa rodova i vrsta iz članka 2. stavka 1. točke (b) (SL L 88, 24. 3. 2020.).«.

Članak 2.

U članku 3. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Povrće čine biljke sljedećih vrsta namijenjene za ratarsku ili povrćarsku proizvodnju, ali ne za ukrasne namjene:

Allium cepa L.

– skupina cepa (luk)

– skupina aggregatum (luk kozjak)

Allium fistulosum L. (luk zimski)

– sve sorte

Allium porrum L. (poriluk)

– sve sorte

Allium sativum L. (češnjak)

– sve sorte

Allium schoenoprasum L. (luk vlasac)

– sve sorte

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (krasuljica)

– sve sorte

Apium graveolens L.

– skupina celer listaš

– skupina celer korjenaš

Asparagus officinalis L. (šparoga)

– sve sorte

Beta vulgaris L.

– skupina cikla (cikla uključujući ciklu Cheltenham)

– skupina blitva

Brassica oleracea L.

– skupina acefala (lisnati kelj, kovrčavi lisnati kelj, raštika)

– skupina cvjetača

– skupina kupus (crveni kupus i bijeli kupus)

– skupina kelj pupčar

– skupina korabica

– skupina kelj

– skupna brokula (kalabrijska brokula čvrstog cvata i brokula rastresitog cvata)

– skupina tronchuda (portugalski kupus)

Brassica rapa L.

– skupina kineski kupus

– skupina postrna repa

Capsicum annuum L. (feferon ili paprika)

– sve sorte

Cichorium endivia L. (endivija)

– sve sorte

Cichorium intybus L.

– skupina Witloof radič

– skupina lisnati radič (lisnati ili glavati radič)

– skupina industrijska (korjenska) cikorija

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (lubenica)

– sve sorte

Cucumis melo L. (dinja)

– sve sorte

Cucumis sativus L.

– skupina krastavac salatni

– skupina krastavac za konzerviranje

Cucurbita maxima Duchesne (bundeva)

– sve sorte

Cucurbita pepo L. (tikvice i buče)

– sve sorte

Cynara cardunculus L.

– skupna karda

Cynara scolymus L.

– skupina artičoka

Daucus carota L. (mrkva i stočna mrkva)

– sve sorte

Foeniculum vulgare Mill. (komorač)

– skupina azoricum

Lactuca sativa L. (salata)

– sve sorte

Solanum lycopersicum L. (rajčica)

– sve sorte

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

– skupina peršin listaš

– skupina peršin korjenaš

Phaseolus coccineus L. (mnogocvjetni grah)

– sve sorte

Phaseolus vulgaris L.

– skupina niski grah mahunar

– skupina visoki grah mahunar

– skupina niski grah zrnaš

– skupina visoki grah zrnaš

Pisum sativum L.

– skupina grašak okruglog sjemena

– skupina grašak naboranog sjemena

– skupina grašak šećerac

Raphanus sativus L.

– skupna rotkvica

– skupina rotkva

Rheum rhabarbarum L. (rabarbara)

– sve sorte

Scorzonera hispanica L. (crni korijen)

– sve sorte

Solanum melongena L. (patlidžan)

– sve sorte

Spinacia oleracea L. (špinat)

– sve sorte

Valerianella locusta (L.) Laterr. (matovilac)

– sve sorte

Vicia faba L. (bob)

– sve sorte

Zea mays L.

– skupina slatki kukuruz

– skupina kukuruz kokičar

Svi hibridi navedenih vrsta i skupina.«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 3. riječi: »Zavodu za sjemenarstvo i rasadničarstvo (u daljnjem tekstu: Zavod)« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu (u daljnjem tekstu: Agencija).«.

Članak 4.

U članku 7. stavku 3. podstavku 4 riječi: »Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).«.

Članak 5.

U Dodatku 1. točka 5. mijenja se i glasi:

»5. Usjev mora biti praktički slobodan od štetnih organizama koji smanjuju korisnost i kvalitetu reprodukcijskog materijala.

Osim toga, usjev mora biti u skladu sa zahtjevima koji se odnose na karantenske štetne organizme, karantenske štetne organizme zaštićenih područja te regulirane nekarantenske štetne organizme (RNQP) u Uniji i koji su utvrđeni u provedbenim aktima donesenima na temelju Uredbe (EU) 2016/2031[1](Uredba (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (SL L 317, 23. 11. 2016., str. 4.).) te mora biti u skladu s mjerama donesenima na temelju članka 30. stavka 1. te uredbe.«.

Članak 6.

U Dodatku 2. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Sjeme mora biti praktički slobodno od štetnih organizama koji smanjuju korisnost i kvalitetu reprodukcijskog materijala.

Osim toga, sjeme mora biti u skladu sa zahtjevima koji se odnose na karantenske štetne organizme, karantenske štetne organizme zaštićenih područja te RNQP-e u Uniji i koji su utvrđeni u provedbenim aktima donesenima na temelju Uredbe (EU) 2016/2031 te mora biti u skladu s mjerama donesenima na temelju članka 30. stavka 1. te uredbe.«.

Točka 3. mijenja se i glasi:

» 3. a) Standardni zahtjevi

Vrsta

Minimalna analitička čistoća

(maseni %)

Maksimalni sadržaj sjemena drugih biljnih vrsta

(maseni %)

Minimalna klijavost (% klupka, klustera ili čistog sjemena)

Allium cepa

Allium fistulosum

Allium porrum

Allium sativum

Allium schoenoprasum

Anthriscus cerefolium

Apium graveolens

Asparagus officinalis

Beta vulgaris (skupina cikla)

Beta vulgaris (osim skupine cikla)

Brassica oleracea (skupina cvjetača)

Brassica oleracea (osim skupine cvjetača)

97

97

97

97

97

96

97

96

97

97

97

97

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

0,5

0,5

0,5

1

1

70

65

65

65

65

70

70

70

50 (klupka ili klustera)

70 (klupka ili klustera)

70

75

Brassica rapa (skupina pekinški kupus)

Brassica rapa (skupina povrtna repa)

Capsicum annuum

Cichorium intybus (skupina cikorija, skupina lisnata cikorija)

Cichorium intybus (skupina industrijska (korjenska) cikorija)

Cichorium endivia

Citrullus lanatus

Cucumis melo

Cucumis sativus

Cucurbita maxima

Cucurbita pepo

Cynara cardunculus

Cynara scolymus

Daucus carota

Eruca sativa

Foeniculum vulgare

Lactuca sativa

Pastinaca sativa

Solanum lycopersicum L.

Petroselinum crispum

Phaseolus coccineus

Phaseolus vulgaris

Pisum sativum

Raphanus sativus

Rheum rhabarbarum

Scorzonera hispanica

Solanum melongena

Spinacia oleracea

Valerianella locusta

Vicia faba

Zea mays

97

97

97

95

97

95

98

98

98

98

98

96

96

95

95

96

95

94

97

97

98

98

98

97

97

95

96

97

95

98

98

1

1

0,5

1,5

1

1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,5

0,5

1

0,5

1

0,5

1,0

0,5

1

0,1

0,1

0,1

1

0,5

1

0,5

1

1

0,1

0,1

75

80

65

65

80

65

75

75

80

80

75

65

65

65

75

70

75

60

75

65

80

75

80

70

70

70

65

75

65

80

85«


b) Dodatni zahtjevi

Prisutnost reguliranih nekarantenskih štetnih organizama (RNQP) na sjemenu povrća, ne smije biti veća od primjenjivih pragova utvrđeno barem vizualnim pregledom prema tablici u nastavku:

Bakterije
RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokujuRod ili vrsta sjemena povrćaPrag za prisutnost RNQP-a na sjemenu povrća
Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]Solanum lycopersicum L.0 %
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]Phaseolus vulgaris L.0 %
Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.0 %


Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]Phaseolus vulgaris L.0 %


Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA]Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.0 %
Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.0 %
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.0 %
Kukci i grinje
RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokujuRod ili vrsta sjemena povrćaPrag za prisutnost RNQP-a na sjemenu povrća
Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.0 %
Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]Pisum sativum L.0 %
Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]Vicia faba L.0 %
Nematode
RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokujuRod ili vrsta sjemena povrćaPrag za prisutnost RNQP-a na sjemenu povrća
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]Allium cepa L., Allium porrum L.0 %
Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme
RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokujuRod ili vrsta sjemena povrćaPrag za prisutnost RNQP-a na sjemenu povrća
Pepino mosaic virus [PEPMV0]Solanum lycopersicum L.0 %
Viroid vretenastog gomolja krumpira [PSTVD0]Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.0 %«


Članak 7.

U Dodatku 3. točka 2. mijenja se i glasi:

» 2. Najmanja masa uzorka:

VrstaMasa (g)

Allium cepa

Allium fistulosum

Allium porrum

Allium sativum

Allium schoenoprasum

Anthricus cerefolium

Apium graveolens

Asparagus officinalis

Beta vulgaris

Brassica oleracea

Brassica rapa

Capsicum annuum

Cichorium intybus (skupina cikorija, skupina lisnata cikorija)

Cichorium intybus (skupina industrijska (korjenska) cikorija)

Cichorium endivia

Citrullus lanatus

Cucumis melo

Cucumis sativus

Cucurbita maxima

Cucurbita pepo

Cynara cardunculus

Cynara scolymus

Daucus carota

Eruca sativa

25

15

20

20

15

20

5

100

100

25

20

40

15

50

15

250

100

25

250

150

50

50

10

10

Foeniculum vulgare

Lactuca sativa

Solanum lycopersicum L.

Pastinaca sativa

Petroselinum crispum

Phaseolus coccineus

Phaseolus vulgaris

Pisum sativum

Raphanus sativus

Rheum rhabarbarum

Scorzonera hispanica

Solanum melongena

Spinacia oleracea

Valerianella locusta

Vicia faba

Zea mays

25

10

20

20

10

1 000

700

500

50

135

30

20

75

20

1 000

1 000«Članak 8.

U cijelom tekstu Pravilnika riječ »Zavod« u određenom padežu zamjenjuje se riječju »Agencija« u odgovarajućem padežu.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 31. svibnja 2020. godine osim članaka 2., 6. stavka 2. i članka 7. koji stupaju na snagu 1. srpnja 2020. godine.

Klasa: 011-01/19-01/78
Urbroj: 525-07/0214-20-13
Zagreb, 8. travnja 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.