Uredba o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju

NN 57/2020 (15.5.2020.), Uredba o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju

Vlada Republike Hrvatske

1140

Na temelju članka 43. stavka 10. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (»Narodne novine«, br. 100/15, 123/16, 131/17 i 111/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. svibnja 2020. godine donijela

UREDBU

O KRITERIJIMA ZA PLAĆANJE UMANJENE NAKNADE ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITU KOGENERACIJU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom uređuju se obvezan sadržaj zahtjeva za utvrđivanje ispunjenja uvjeta za plaćanje umanjene visine naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovite kogeneracije (u daljnjem tekstu: naknada za OIEiK), dokazi i dokumentacija koju poduzetnik prilaže uz zahtjev, način i metodologija izračuna aritmetičke sredine bruto dodane vrijednosti poduzetnika i troškova za električnu energiju, izračun električnog intenziteta, granične vrijednosti i u odnosu na njih klasifikacija poduzetnika koji plaćaju umanjenu naknadu za OIEiK te način i metodologija izračuna umanjenja naknade za OIEiK.

(2) Ova Uredba donosi se u skladu sa Smjernicama o državnim potporama za zaštitu okoliša i energiju za razdoblje 2014. – 2020. (Službeni list Europske unije, C 200, 28. lipnja 2014.; u daljnjem tekstu: Smjernice) s ciljem smanjenja rizika gubitka tržišne konkurentnosti poduzetništva, uslijed troškova proizašlih iz troškova plaćanja naknada za OIEiK.

Članak 2.

(1) Izrazi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju značenja utvrđena Smjernicama, zakonom kojim se uređuju obnovljivi izvori energije i visokoučinkovite kogeneracije, zakonom o energiji, zakonom kojim se uređuje tržište električne energije, drugim zakonima kojima se uređuje energetski sektor, kao i zakonima kojima se uređuje područje financija te propisima donesenima na temelju tih zakona.

(2) Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeća značenja:

– bruto dodana vrijednost poduzetnika (u daljnjem tekstu: BDV) je dodana vrijednost poduzetnika izračunata prema troškovima proizvodnih faktora, a računa se kao razlika poslovnih prihoda i materijalnih troškova umanjena za sve neizravne poreze i uvećana za sve subvencije

– kalendarska godina je razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca

– Ministarstvo je središnje tijelo državne uprave nadležno za energetiku

– NACE je klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj uniji

– operator tržišta električne energije je pravna osoba s javnim ovlastima, koja je odgovorna za organiziranje tržišta električne energije i odlučuje o zahtjevu poduzetnika za umanjenje visine naknade OIEiK sukladno odredbama ove Uredbe

– poduzetnik je poduzetnik obuhvaćen Prilogom 1. i 2. ove Uredbe i koji čine njezin sastavni dio

– trošak električne energije je ukupni trošak za potrošenu električnu energiju, uključujući trošak opskrbe električnom energijom, troškove naknade za korištenje mreže i troškove ostalih naknada i davanja određenih posebnim propisima.

II. UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA UMANJENU NAKNADU OIEiK

Obvezan sadržaj zahtjeva

Članak 3.

(1) S ciljem održavanja konkurentnosti, poduzetnici s visokim električnim intenzitetom i potrošnjom električne energije mogu ostvariti pravo na plaćanje umanjenje naknade za OIEiK pod uvjetima i na način propisan zakonom kojim se uređuju obnovljivi izvori energije i visokoučinkovite kogeneracije te ovom Uredbom.

(2) Poduzetnici iz stavka 1. ovoga članka u svrhu ostvarivanja prava na umanjenje visine naknade za OIEiK, operatoru tržišta električne energije podnose zahtjev za umanjenje visine naknade za OIEiK u obliku obrasca zahtjeva sadržanog u Prilogu 3. ove Uredbe i koji čini njezin sastavni dio.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka obavezno sadrži:

a) za poduzetnike koji posluju više od tri kalendarske godine:

– podatke o BDV-u za tri posljednje uzastopne kalendarske godine koje prethode godini podnošenja zahtjeva

– godišnje količine potrošene električne energije u posljednje tri uzastopne kalendarske godine koje prethode godini podnošenja zahtjeva i

– godišnje troškove električne energije u posljednje tri uzastopne kalendarske godine koje prethode godini podnošenja zahtjeva

b) za poduzetnike koji posluju manje od tri godine, a od toga najmanje dvije pune kalendarske godine:

– podatke o BDV-u za dvije posljednje uzastopne kalendarske godine koje prethode godini podnošenja zahtjeva

– godišnje količine potrošene električne energije u posljednje dvije uzastopne kalendarske godine koje prethode godini podnošenja zahtjeva

– godišnje troškove električne energije u posljednje dvije uzastopne kalendarske godine koje prethode godini podnošenja zahtjeva

c) za poduzetnike koji posluju manje od dvije godine, a od toga najmanje jednu punu kalendarsku godinu:

– podatke o BDV-u za kalendarsku godinu koja prethodi godini podnošenja zahtjeva

– godišnje količine potrošene električne energije u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva i

– godišnje troškove električne energije u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva.

(4) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka prilažu se:

– potvrda trgovačkog suda nadležnog za poduzetnika kojim se dokazuje da nad poduzetnikom nije otvoren ili proveden stečajni postupak ili postupak likvidacije

– potvrda porezne uprave o plaćanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i druga javna davanja, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva

– dokaz o glavnoj djelatnosti ishođen u Državnom zavodu za statistiku

– godišnje financijsko izvješće (račun dobiti i gubitka) za zadnje tri fiskalne godine podneseno nadležnoj Financijskoj agenciji u sklopu podnošenja godišnjeg financijskog izvještaja, odnosno ako je poduzetnik aktivan kraće od tri godine, za sve godine poslovanja

– javnobilježnički ovjerena izjava poduzetnika o ukupno dodijeljenim državnim potporama u zadnje tri fiskalne godine

– javnobilježnički ovjerena izjava poduzetnika o ukupnim plaćenim trošarinama za zadnje tri fiskalne godine te sva mjesečna izvješća o uplaćenim trošarinama za zadnje tri fiskalne godine te ukoliko je poduzetnik trošarinski obveznik u Republici Hrvatskoj, ukupnim troškovima za električnu energiju poduzetnika (po svim obračunskim mjernim mjestima koja se vode na tog poduzetnika) za isto razdoblje kao i godišnja financijska izvješća, u čijem prilogu se nalaze kopije svih mjesečnih računa za električnu energiju na osnovu kojih je izračunat ukupan trošak električne energije.

(5) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka poduzetnik može podnijeti do 1. prosinca tekuće godine.

(6) O zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka operator tržišta električne energije odlučuje rješenjem (u daljnjem tekstu: Rješenje) protiv kojeg se može izjaviti žalba Ministarstvu.

(7) Rješenje iz stavka 6. ovoga članka donosi se na rok važenja od jedne godine od pravomoćnosti Rješenja.

(8) Rješenje iz stavka 6. ovoga članka, operator tržišta električne energije objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

Članak 4.

(1) Ako je poduzetnik temeljem Rješenja iz članka 3. stavka 6. ove Uredbe stekao pravo na plaćanje umanjene visine naknade za OIEiK, a radi daljnjeg ostvarivanja takvog prava, dužan je ponovno podnijeti zahtjev iz članka 3. stavka 2. ove Uredbe, najkasnije 60 dana prije isteka važenja Rješenja.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, prilažu se sljedeći dokazi:

– dokumentacija iz članka 3. stavka 4. podstavaka 1., 2., 3., 5. i 6. ove Uredbe

– godišnje financijsko izvješće podneseno Financijskoj agenciji za godinu koja prethodi godini podnošenja zahtjeva

– godišnje količine potrošene električne energije u posljednjoj kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva

– godišnje troškove električne energije u posljednjoj kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva.

Električni intenzitet poduzetnika

Članak 5.

(1) Električni intenzitet poduzetnika određuje se kao trošak poduzetnika za električnu energiju koji se računa sukladno članku 10. ove Uredbe podijeljenom s BDV-om izračunatom sukladno članku 9. ove Uredbe.

(2) Trošak poduzetnika za električnu energiju utvrđuje se na temelju ukupnih godišnjih troškova za električnu energiju (TEE).

(3) Ukupni godišnji troškovi za električnu energiju iz članka 10. stavka 2. ove Uredbe računaju se kao suma mjesečnih troškova za električnu energiju iskazanih u mjesečnim računima.

Članak 6.

(1) Operator tržišta električne energije izračunava električni intenzitet poduzetnika na temelju dokumentacije iz članka 3. stavaka 3. i 4. ove Uredbe.

(2) Za potrebe izračuna električnog intenziteta poduzetnika, operator tržišta električne energije je ovlašten zatražiti od poduzetnika i / ili operatora distribucijskog i / ili prijenosnog sustava, odnosno nadležnih financijskih institucija i dodatne podatke.

Članak 7.

Uvjeti za ostvarivanje prava na plaćanje umanjenje naknade za OIEiK su da:

– poduzetnik mora dokazati prihvatljivost u smislu da se umanjenje troškova naknade za OIEiK provodi isključivo radi njegove konkurentnosti sukladno članku 8. ove Uredbe

– prosječna godišnja količina potrošene električne energije poduzetnika, koji može ostvariti pravo na umanjenje visine naknade za OIEiK, ne može biti manja od 1 GWh/god u svakoj godini promatranog razdoblja

– se poduzetnik ne smatra poduzetnikom u teškoćama sukladno važećim propisima o državnim potporama, odnosno da nad poduzetnikom nije otvoren ili proveden stečajni postupak ili postupak likvidacije

– poduzetnik nema duga ili nepodmirenog duga temeljem odluke Europske komisije o nezakonitosti ili nespojivosti potpore s unutarnjim tržištem i

– poduzetnik posluje više od jedne kalendarske godine do godine u kojoj se podnosi zahtjev iz članka 3. stavka 2. ove Uredbe.

Članak 8.

Da bi operator tržišta električne energije mogao utvrditi prihvatljivost u smislu umanjenja troškova naknade za OIEiK, poduzetnik je dužan dokazati da se bavi djelatnošću unutar jednog od sektora iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Uredbe ili da se bavi djelatnošću iz Priloga 2. koji je sastavni dio ove Uredbe te da može dokazati električni intenzitet veći od 20 %.

III. METODOLOGIJE IZRAČUNA ARITMETIČKE SREDINE BDV-a I POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Metodologija izračuna aritmetičke sredine BDV-a

Članak 9.

(1) BDV se određuje na sljedeći način:

gdje su:

BDV – bruto dodana vrijednost

PP – poslovni prihodi na poziciji AOP 125 iz Godišnjeg financijskog izvješća (dio Račun dobiti i gubitka) poduzetnika koji uključuju sve prihode na pozicijama AOP 126-130 uključivo sve primljene priznate subvencije

MT – materijalni troškovi na poziciji AOP 133 iz Godišnjeg financijskog izvješća (dio Račun dobiti i gubitka) poduzetnika

NP – neizravni porezi koji se računaju kao suma svih uplaćenih trošarina iz izvješća o uplaćenim trošarinama. Ukoliko poduzetnik nije trošarinski obveznik, NP iznosi nula.

(2) Pri određivanju BDV-a koristi se aritmetička sredina od tri prethodne godine poslovanja koje prethode godini podnošenja zahtjeva, a za koje je dostupan podatak o BDV-u, sukladno izrazu:

gdje su:

BDVas – aritmetička sredina BDV-a

BDVn-i – BDV u godini n-i

n – godina podnošenja zahtjeva.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, kada nisu dostupne vrijednosti BDV-a za tri prethodne godine, aritmetička sredina BDV-a određuje se kao:

– aritmetička sredina BDV-a od dvije godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev sukladno izrazu:

ili

– ako nisu dostupne vrijednosti BDV-a za dvije godine, uzima se u obzir BDV iz godine koja prethodi godini u kojoj je podnesen zahtjev sukladno izrazu:

Metodologija izračuna aritmetičke sredine troška električne energije

Članak 10.

(1) Za izračun troška poduzetnika za električnu energiju upotrebljava se aritmetička sredina troškova za tri uzastopne pune kalendarske godine koje su prethodile godini u kojoj je podnesen zahtjev i pod uvjetom da to razdoblje odgovara onome iz izračuna aritmetičke sredine BDV-a, sukladno izrazu:

gdje su:

TEEas – aritmetička sredina troška poduzetnika za električnu energiju

TEEn-i – trošak poduzetnika za električnu energiju u godini n-i

n – godina podnošenja zahtjeva.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako nisu dostupni iznosi troška električne energije za tri prethodne godine, aritmetička sredina troška poduzetnika za električnu energiju određuje se na sljedeći način:

– aritmetička sredina troška za električnu energiju za dvije godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev sukladno izrazu:

– ako nije dostupan trošak za električnu energiju za dvije godine, uzima se u obzir trošak za električnu energiju iz godine koja prethodi godini u kojoj je podnesen zahtjev sukladno izrazu:

Članak 11.

Električni intenzitet određuje se kao omjer aritmetičke sredine troška električne energije i aritmetičke sredine BDV-a sukladno sljedećem izrazu:

IV. METODOLOGIJA IZRAČUNA UMANJENJA VISINE NAKNADE ZA OIEiK

Članak 12.

(1) Iznos umanjene visine naknade određuje se sukladno razredima električnog intenziteta. Za svaki razred određen je postotni dio umanjenja naknade za OIEiK koji se oduzima od naknade za OIEiK kako slijedi:

Razred električnog intenzitetaRaspon električnog
intenziteta
Umanjenje naknade za OIEiK – UN (%)
R1od 5 % do uključivo 10 %UNOIEiK1=40 %
R2veći od 10 % do uključivo 20 %UNOIEiK2= 60 %
R3veći od 20 %UNOIEiK3= 80 %


(2) Iznos umanjene visine naknade računa se sukladno izrazu:

gdje su:

NOIEiK,um – umanjena visina naknada za OIEiK

NOIEiK – visina naknade za OIEiK

UNOIEiK(1-3) – umanjenje naknade za OIEiK izraženo u postocima, a koje ne može biti veće od 80 %

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, visina naknade za OIEiK za krajnje kupce električne energije koji su sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita zraka obveznici ishođenja dozvole za emisije stakleničkih plinova iznosi 20 % visine naknade za OIEiK.

V. NAČIN PRIMJENE UMANJENJA NAKNADE ZA OIEiK ZA PRIHVATLJIVE PODUZETNIKE

Članak 13.

(1) Poduzetnik je dužan u roku od osam dana od pravomoćnosti Rješenja obavijestiti opskrbljivača električne energije o ostvarenju prava na plaćanje umanjene naknade za OIEiK.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka obavezno mora sadržavati jedinstveni registarski broj poduzetnika iz evidencije poduzetnika prihvaćenih za umanjenje visine naknade za OIEiK i presliku Rješenja.

(3) Poduzetnik je dužan obavijestiti opskrbljivača električne energije o svakoj promjeni utvrđenoj od strane operatora tržišta električne energije tijekom važenja Rješenja, u roku od osam dana od dana njegove pravomoćnosti.

(4) Po zaprimanju obavijesti o ishođenom Rješenju, opskrbljivač električne energije je dužan:

– obavijestiti nadležnog operatora sustava o nastaloj promjeni i danu pravomoćnosti Rješenja poduzetnika

– obračunavati poduzetniku umanjenu naknadu od dana pravomoćnosti Rješenja, na način da se obračun primjenjuje od prvoga dana u mjesecu koji slijedi mjesec u kojem je Rješenje postalo pravomoćno.

(5) Operator distribucijskog sustava i operator prijenosnog sustava obvezni su, zasebno po kategorijama kupaca, dostavljati operatoru tržišta električne energije podatke o ukupnim količinama električne energije koju su opskrbljivači električne energije u prethodnom mjesecu isporučili svojim kupcima.

VI. EVIDENCIJA PODUZETNIKA PRIHVAĆENIH ZA UMANJENJE NAKNADE ZA OIEiK

Članak 14.

(1) Evidenciju poduzetnika prihvaćenih za smanjenje naknade za OIEiK vodi operator tržišta električne energije.

(2) Upis u evidenciju iz stavka 1. ovoga članka obavlja operator tržišta električne energije po pravomoćnosti Rješenja iz članka 3. stavka 6. ove Uredbe.

Članak 15.

(1) U evidenciji iz članka 14. stavka 1. ove Uredbe upisuju se sljedeći podaci:

– jedinstveni registarski broj poduzetnika

– naziv poduzetnika i odgovorne osobe

– glavna djelatnost (NACE sektor) u kojem djeluje poduzetnik

– godišnja potrošnja električne energije poduzetnika

– godišnji BDV

– godišnji električni intenzitet

– godišnji troškovi električne energije

– kronološki popis opskrbljivača električne energije poduzetnika.

(2) Pregled podataka iz evidencije iz stavka 1. ovoga članka javno je dostupan putem interneta.

Članak 16.

(1) Operator tržišta električne energije je ovlašten, po službenoj dužnosti ili na prijedlog fizičke ili pravne osobe koja ima pravni interes, zatražiti od poduzetnika i / ili operatora distribucijskog i / ili prijenosnog sustava, odnosno nadležnih financijskih institucija, podatke radi utvrđivanja sukladnosti korištenja prava umanjenja naknade za OIEiK iz Rješenja.

(2) Ako operator tržišta električne energije, za vrijeme važenja Rješenja, utvrdi da je poduzetnik svoje pravo na umanjenje naknade stekao na nepravilan način ili temeljem neistinitih podataka ili da poduzetnik iz bilo kojeg razloga nije ostvario svoje pravo na umanjenje visine naknade za OIEiK prema razredu električnog intenziteta kojem iz članka 12. ove Uredbe pripada, operator tržišta električne energije o tome donosi rješenje.

(3) U slučaju da operator tržišta električne energije rješenjem iz stavka 2. ovoga članka, utvrdi da je poduzetnik svoje pravo na umanjenje naknade za OIEiK stekao na nepravilan način ili temeljem neistinitih podataka, poduzetnik je dužan isplatiti svom opskrbljivaču utvrđeni novčani iznos koji predstavlja razliku između umanjenog iznosa visine naknade za OIEiK poduzetniku i punog iznosa naknade za OIEiK koja se primjenjuje na sve krajnje kupce.

(4) Opskrbljivač je dužan isplatiti operatoru tržišta električne energije utvrđenu razliku iz stavka 3. ovoga članka.

(5) U slučaju da operator tržišta električne energije rješenjem iz stavka 2. ovoga članka utvrdi da poduzetnik, iz bilo kojeg razloga, nije ostvario svoje pravo na pravilno umanjenje visine naknade temeljem razreda električnog intenziteta iz članka 12. ove Uredbe kojem pripada, a uslijed čega je poduzetnik preplatio iznos naknade za OIEiK, opskrbljivač je dužan poduzetniku isplatiti utvrđeni iznos preplaćenog iznosa naknade za OIEiK.

(6) Operator tržišta električne energije dužan je isplatiti opskrbljivaču utvrđeni iznos iz stavka 5. ovoga članka.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 17.

(1) Zahtjev iz članka 3. stavka 5. ove Uredbe poduzetnik može podnijeti od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

(2) Visina naknade za OIEiK iz članka 12. stavka 3. ove Uredbe određuje se isključivo za krajnje kupce električne energije koji su do stupanja na snagu ove Uredbe postali obveznici ishođenja dozvole za emisije stakleničkih plinova sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita zraka.

Članak 18.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2020. godine.

Klasa: 022-03/20-03/33

Urbroj: 50301-25/27-20-3

Zagreb, 14. svibnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG 1.

POPIS SEKTORA PRIHVATLJIVIH ZA SMANJENJE NAKNADE ZA OIEiK

NACEOpis
510Vađenje kamenog ugljena
729Vađenje ostalih ruda obojenih metala
811Vađenje ukrasnog kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca
891Vađenje minerala za kemikalije i gnojiva
893Vađenje soli
899Vađenje ostalih ruda i kamena, d. n.
1032Proizvodnja sokova od voća i povrća
1039Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća
1041Proizvodnja ulja i masti
1062Proizvodnja škroba i škrobnih proizvoda
1104Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pića
1106Proizvodnja slada
1310Priprema i predenje tekstilnih vlakana
1320Tkanje tekstila
1394Proizvodnja užadi, konopaca, upletenog konca i mreža
1395Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta od netkanog tekstila, osim odjeće
1411Proizvodnja kožne odjeće
1610Piljenje i blanjanje drva
1621Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva
1711Proizvodnja celuloze
1712Proizvodnja papira i kartona
1722Proizvodnja robe za kućanstvo i higijenu te toaletnih potrepština
1920Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda
2012Proizvodnja koloranata i pigmenata
2013Proizvodnja ostalih anorganskih osnovnih kemikalija
2014Proizvodnja ostalih organskih osnovnih kemikalija
2015Proizvodnja gnojiva i dušičnih spojeva
2016Proizvodnja plastike u primarnim oblicima
2017Proizvodnja sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima
2060Proizvodnja umjetnih vlakana
2110Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
2221Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike
2222Proizvodnja ambalaže od plastike
2311Proizvodnja ravnog stakla
2312Oblikovanje i obrada ravnog stakla
2313Proizvodnja šupljeg stakla
2314Proizvodnja staklenih vlakana
2319Proizvodnja i obrada ostalog stakla uključujući tehničku robu od stakla
2320Proizvodnja vatrostalnih proizvoda
2331Proizvodnja keramičkih pločica i ploča
2342Proizvodnja sanitarne keramike
2343Proizvodnja keramičkih izolatora i izolacijskog pribora
2349Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike
2399Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n.
2410Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura
2420Proizvodnja čeličnih cijevi i pribora
2431Hladno vučenje šipki
2432Hladno valjanje uskih vrpci
2434Hladno vučenje žica
2441Proizvodnja plemenitih metala
2442Proizvodnja aluminija
2443Proizvodnja olova, cinka i kositra
2444Proizvodnja bakra
2445Proizvodnja ostalih obojenih metala
2446Prerada nuklearnoga goriva
2720Proizvodnja baterija i akumulatora
3299Ostala prerađivačka industrija, d. n.
2011Proizvodnja industrijskih plinova
2332Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline za građevinarstvo
2351Proizvodnja cementa
2352Proizvodnja vapna i gipsa
2451/2452/2453/2454Lijevanje željeza, čelika, lakih metala i drugih obojenih metala
2611Proizvodnja elektroničkih komponenata
2680Proizvodnja magnetskih i optičkih medija
3832Oporaba posebno izdvojenih materijala


PRILOG 2.

POPIS SEKTORA RUDARSTVA I PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE KOJI NISU NAVEDENI U POPISU IZ PRILOGA 1. OVE UREDBE, A PRIHVATLJIVI SU ZA UMANJENJE NAKNADE ZA OIEiK AKO DOKAŽU DA IMAJU ELEKTRIČNI INTENZITET VEĆI OD 20 %

NACEOpis sektora
610Vađenje sirove nafte
620Vađenje prirodnog plina
710Vađenje željeznih ruda
812Djelatnosti šljunčara i pješčara; vađenje gline i kaolina
1011Prerada, obrada i konzerviranje mesa
1012Prerada i konzerviranje mesa peradi
1013Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi
1020Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki
1031Prerada i konzerviranje krumpira
1042Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti
1051Djelatnosti mljekara i proizvođača sira
1061Proizvodnja mlinskih proizvoda
1072Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i sličnih proizvoda te kolača
1073Proizvodnja makarona, njoka, kuskusa i sličnih brašnastih proizvoda
1081Proizvodnja šećera
1082Proizvodnja kakaa, čokoladnih i bombonskih proizvoda
1083Prerada čaja i kave
1084Proizvodnja začina i drugih dodataka jelima
1085Proizvodnja gotove hrane i jela
1086Proizvodnja homogeniziranih prehrambenih pripravaka i dijetetske hrane
1089Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d. n.
1091Proizvodnja pripremljene stočne hrane
1092Proizvodnja pripremljene hrane za kućne ljubimce
1101Destiliranje, pročišćavanje i miješanje alkoholnih pića
1102Proizvodnja vina od grožđa
1103Proizvodnja jabukovače i ostalih voćnih vina
1105Proizvodnja piva
1107Proizvodnja osvježavajućih napitaka; proizvodnja mineralne vode i drugih flaširanih voda
1200Proizvodnja duhanskih proizvoda
1391Proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina
1392Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće
1393Proizvodnja tepiha i sagova
1396Proizvodnja ostalog tehničkog i industrijskog tekstila
1399Proizvodnja ostalog tekstila, d. n.
1412Proizvodnja radne odjeće
1413Proizvodnja ostale vanjske odjeće
1414Proizvodnja rublja
1419Proizvodnja ostale odjeće i modnih dodataka
1420Proizvodnja proizvoda od krzna
1431Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa
1439Proizvodnja ostale pletene i kukičane odjeće
1511Štavljenje i obrada kože; dorada i bojenje krzna
1512Proizvodnja putnih i ručnih torbi i slično, sedlarskih i remenarskih proizvoda
1520Proizvodnja obuće
1622Proizvodnja sastavljenog parketa
1623Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata
1624Proizvodnja ambalaže od drva
1629Proizvodnja ostalih proizvoda od drva; proizvodnja proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala
1721Proizvodnja valovitog papira i kartona te ambalaže od papira i kartona
1723Proizvodnja uredskog materijala od papira
1724Proizvodnja zidnih tapeta
1729Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona
1813Usluge pripreme za tisak i objavljivanje
1910Proizvodnja proizvoda koksnih peći
2020Proizvodnja pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda
2030Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
2041Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje
2042Proizvodnja parfema i toaletno-kozmetičkih preparata
2051Proizvodnja eksploziva
2052Proizvodnja ljepila
2053Proizvodnja eteričnih ulja
2059Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda, d. n.
2120Proizvodnja farmaceutskih pripravaka
2211Proizvodnja vanjskih i unutarnjih guma za vozila; protektiranje vanjskih guma
2219Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
2223Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo
2229Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
2341Proizvodnja keramičkih predmeta za kućanstvo i ukrasnih predmeta
2344Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike
2362Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinarstvo
2365Proizvodnja fibro-cementa
2369Proizvodnja ostalih predmeta od betona, cementa i gipsa
2370Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
2391Proizvodnja brusnih proizvoda
2433Hladno oblikovanje i profiliranje
2511Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
2512Proizvodnja vrata i prozora od metala
2521Proizvodnja radijatora i kotlova za centralno grijanje
2529Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda
2530Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom
2540Proizvodnja oružja i streljiva
2571Proizvodnja sječiva
2572Proizvodnja brava i okova
2573Proizvodnja alata
2591Proizvodnja čeličnih bačvi i sličnih posuda
2592Proizvodnja ambalaže od lakih metala
2593Proizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga
2594Proizvodnja zakovica i vijčane robe
2599Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.
2612Proizvodnja punih elektroničkih ploča
2620Proizvodnja računala i periferne opreme
2630Proizvodnja komunikacijske opreme
2640Proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju
2651Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju
2652Proizvodnja satova
2660Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme
2670Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme
2680Proizvodnja magnetskih i optičkih medija
2711Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora
2712Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije
2731Proizvodnja kablova od optičkih vlakana
2732Proizvodnja ostalih elektroničkih i električnih žica i kablova
2733Proizvodnja elektroinstalacijskog materijala
2740Proizvodnja električne opreme za rasvjetu
2751Proizvodnja električnih aparata za kućanstvo
2752Proizvodnja neelektričnih aparata za kućanstvo
2790Proizvodnja ostale električne opreme
2811Proizvodnja motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna vozila
2812Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja
2813Proizvodnja ostalih crpki i kompresora
2814Proizvodnja ostalih slavina i ventila
2815Proizvodnja ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata
2821Proizvodnja peći, industrijskih peći i plamenika
2822Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje
2823Proizvodnja uredskih strojeva i opreme (osim proizvodnje računala i periferne opreme)
2824Proizvodnja mehaniziranog ručnog alata
2825Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo
2829Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, drugdje nespomenuto
2830Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo
2841Proizvodnja strojeva za obradu metala
2849Proizvodnja ostalih alatnih strojeva
2891Proizvodnja strojeva za metalurgiju
2892Proizvodnja strojeva za rudnike, kamenolome i građevinarstvo
2893Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana
2894Proizvodnja strojeva za industriju tekstila, odjeće i kože
2895Proizvodnja strojeva za industriju papira i kartona
2896Proizvodnja strojeva za plastiku i gumu
2899Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n.
2910Proizvodnja motornih vozila
2920Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica
2931Proizvodnja električne i elektroničke opreme za motorna vozila
2932Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila
3011Gradnja brodova i plutajućih objekata
3012Gradnja čamaca za razonodu i sportskih čamaca
3020Proizvodnja željezničkih lokomotiva i tračničkih vozila
3030Proizvodnja zrakoplova i svemirskih letjelica te srodnih prijevoznih sredstava i opreme
3040Proizvodnja vojnih borbenih vozila
3091Proizvodnja motocikala
3092Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica
3099Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava, d. n.
3101Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore
3102Proizvodnja kuhinjskog namještaja
3103Proizvodnja madraca
3109Proizvodnja ostalog namještaja
3211Kovanje novca
3212Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda
3213Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda
3220Proizvodnja glazbenih instrumenata
3230Proizvodnja sportske opreme
3240Proizvodnja igara i igračaka
3250Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata te pribora
3291Proizvodnja metli i četaka


PRILOG 3.

ZAHTJEV ZA UMANJENJE VISINE NAKNADE OIEiK

Osnovni podaci
Adresa sjedišta poslovnog subjekta
OIB poslovnog subjekta
Glavna djelatnost (naziv)
Glavna djelatnost (razred prema NACE)
Osoba za kontakt
e-mail:
Telefon:
GodinaN-3*N-2*N-1*
Potrošnja električne energije (kWh)
Trošak električne energije (kn)
BDV (kn)
Komentar

*N je godina podnošenja zahtjeva.

PRILOZI:

1.     Potvrda trgovačkog suda nadležnog prema sjedištu poduzetnika kojom se dokazuje da nad poduzetnikom nije otvoren ili proveden stečajni postupak ili postupak likvidacije

2.     Potvrda porezne uprave o plaćanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i druga javna davanja, ne stariju od 30 dana od dana predaje ponude

3.     Dokaz o glavnoj djelatnosti ishođen u Državnom zavodu za statistiku

4.     Godišnje financijsko izvješće (račun dobiti i gubitka) za zadnje tri fiskalne godine predano nadležnoj poreznoj upravi u sklopu podnošenja godišnjeg financijskog izvještaja, odnosno ako je poduzetnik aktivan kraće od tri godine za sve godine poslovanja

5.     Javnobilježnički ovjerena izjava poduzetnika o ukupnim primljenim državnim potporama u zadnje tri fiskalne godine

6.     Javnobilježnički ovjerena izjava poduzetnika o ukupnim plaćenim trošarinama za zadnje tri fiskalne godine, te sva mjesečna izvješća o uplaćenim trošarinama za zadnje tri fiskalne godine, ukoliko je poduzetnik trošarinski obveznik u Republici Hrvatskoj, o ukupnim troškovima za električnu energiju poduzetnika (po svim obračunskim mjernim mjestima koja se vode na tog poduzetnika) za isto razdoblje kao i godišnja financijska izvješća, u čijem prilogu se nalaze kopije svih mjesečnih računa za električnu energiju na osnovu kojih je izračunat ukupan trošak električne energije.

Datum:Ime, prezime i potpis zakonskog zastupnika