Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu odvijanja programa Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020.

NN 57/2020 (15.5.2020.), Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu odvijanja programa Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1147


Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16 i 98/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. svibnja 2020. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU KONCESIJE ZA POSEBNU UPOTREBU POMORSKOG DOBRA U SVRHU ODVIJANJA PROGRAMA RIJEKA – EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.

I.

Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), na temelju zahtjeva Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije), daje Ovlašteniku koncesije koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu odvijanja programa Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020.

II.

Pomorsko dobro koje se daje u koncesiju u svrhu odvijanja programa Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020., obuhvaća čestice zemljišta katastarskih oznaka 4646, 4654, 4681/2 4678/1 u dijelu, sve k.o. Stari Grad, a koje odgovaraju česticama zemljišta zemljišnoknjižnih oznaka 2446/51, 2446/52, 2446/53 i 2466/54 u dijelu, sve k.o. Trsat Sušak.

Područje pomorskog dobra obilježeno je poligonima određenim koordinatnim točkama izraženim u HTRS96/TM projekciji, kako slijedi:

TočkaEN
115338878.155022408.09
116338897.175022434.65
117338906.045022447.10
118338919.035022465.83
119338938.085022494.41
120338957.585022525.46
121338959.005022524.56
122338959.715022525.84
123338960.865022525.84
124338969.295022521.13
124 A338963.075022510.55
124 B338956.855022500.05
124 C338978.945022486.94
124 D338912.985022376.08
124 E338890.935022388.91


III.

Površina pomorskog dobra koje se daje u koncesiju ukupno iznosi 5.641 m², a sve prema grafičkoj podlozi koja čini Prilog ove Odluke i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

IV.

Davatelj koncesije daje na posebnu upotrebu pomorsko dobro navedeno u točki II. ove Odluke Ovlašteniku koncesije na vremensko razdoblje od 5 godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke.

Ugovor o koncesiji će se sporazumno raskinuti i prije isteka roka iz stavka 1. ove točke u slučaju da Lučka uprava Rijeka donese odluku o dodjeli koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, koje je predmet ove koncesije.

U slučaju iz stavka 2. ove točke Ovlaštenik koncesije nema pravo na odštetu zbog raskida ugovora o koncesiji.

V.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje da će pomorsko dobro, koje ovom Odlukom dobiva na posebnu upotrebu, koristiti isključivo za potrebe odvijanja programa Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020., a osobito za produkciju i izvedbu kulturnih, umjetničkih i zabavnih programa i događanja vezanih uz projekt Rijeka 2020. Europska prijestolnica kulture i njegovog dugotrajnog nasljeđa, organiziranja kongresa, nacionalnih i međunarodnih skupova te festivala i promotivnih događanja, organiziranja edukativnih i obrazovnih programa za djecu i mladež te postavljanje i korištenje dolazne stanice za Zipline Rijeka.

Ovlaštenik koncesije dužan je za svaku gradnju ili rekonstrukciju na koncesioniranom pomorskom dobru iz točke II. ove Odluke zatražiti suglasnost Davatelja koncesije, te dozvole sukladno propisima koji uređuju prostorno uređenje i gradnju.

Ovlaštenik koncesije dužan je koristiti pomorsko dobro iz točke II. ove Odluke sukladno zakonu kojim se uređuju pomorsko dobro i morske luke, te drugim zakonima i podzakonskim propisima iz područja sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša, prostornog uređenja i gradnje i to na način koji će osigurati zaštitu okoliša i prirode.

VI.

Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom niti djelomično niti u cijelosti prenositi na drugog bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

VII.

Za upotrebu pomorskog dobra navedenog u točki II. ove Odluke Ovlaštenik koncesije obvezuje se da će uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju koncesijsku naknadu u simboličkom iznosu od 1,00 kune po metru kvadratnom zauzete površine pomorskog dobra, odnosno 5.641,00 kunu godišnje.

Godišnja koncesijska naknada iz stavka 1. ove točke plaća se unaprijed za tekuću godinu, najkasnije do 1. ožujka:

– za godinu u kojoj je dana koncesija i za godinu u kojoj koncesija istječe, naknada se plaća razmjerno mjesecima upotrebe

– za početnu godinu koncesijskog perioda naknada se plaća u roku 45 dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

VIII.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture da sklopi ugovor o koncesiji pomorskog dobra iz točke II. ove Odluke, u roku 90 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«.

IX.

Ovlaštenik koncesije dužan je prije sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke Davatelju koncesije dostaviti zadužnice u korist Republike Hrvatske – Ministarstva mora, prometa i infrastrukture na iznos od dvije godišnje koncesijske naknade, a u ukupnom iznosu od 11.282,00 kune, kao instrumente osiguranja naplate naknade za koncesiju, te za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji.

X.

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Rijeci, u roku 30 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-022-03/20-04/01

Urbroj: 50301-27/04-20-2

Zagreb, 14. svibnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.