Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju

NN 57/2020 (15.5.2020.), Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1151

Na temelju članka 41. stavka 3. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (»Narodne novine«, br. 100/15, 123/16, 131/17 i 111/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. svibnja 2020. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O NAKNADI ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITU KOGENERACIJU

I.

U Odluci o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju (»Narodne novine«, broj 87/17) točka III. mijenja se i glasi:

»Visina naknade za obnovljive izvore energije i kogeneracije iznosi 0,105 kn/kWh za sve krajnje kupce električne energije.

Iznimno od stavka 1. ove točke, visina naknade za obnovljive izvore energije i kogeneracije za krajnje kupce električne energije koji su sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita zraka obveznici ishođenja dozvole za emisije stakleničkih plinova, iznosi 0,021 kn/kWh, temeljem točke (197) Smjernica.

Iznimno od stavka 1. ove točke, visina naknade za obnovljive izvore energije i kogeneracije za krajnje kupce električne energije, koji sukladno uredbi kojom se uređuju kriteriji za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju imaju pravo na umanjenu naknadu, visina naknade iznosi:

Razred električnog intenzitetaRaspon električnog
intenziteta
Iznos visine
naknade
R1od 5 % do uključivo 10 %0,063 kn/kWh
R2veći od 10 % do uključivo 20 %0,042 kn/kWh
R3veći od 20 %0,021 kn/kWh


U naknadu za obnovljive izvore energije i kogeneracije iz stavaka 1., 2. i 3. ove točke nije uključen porez na dodanu vrijednost.«.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2020. godine.

Klasa: 022-03/20-04/195

Urbroj: 50301-25/27-20-2

Zagreb, 14. svibnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.