Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu

NN 58/2020 (19.5.2020.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu

HRVATSKI SABOR

1173

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/2008, 136/2012 i 15/2015), Hrvatski sabor na sjednici 18. svibnja 2020., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Putničkom prijevozu na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od645.606.993 kune
– ukupne rashode u iznosu od866.168.197 kuna
– manjak u iznosu od220.561.204 kune
– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od209.010.000 kuna
– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od27.500.000 kuna.


II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/20-01/16
Zagreb, 18. svibnja 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Plan za 2020.Povećanje/ SmanjenjeNovi plan
za 2020.
PRIHODI POSLOVANJA908.888.896-273.481.903635.406.993
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE10.200.000010.200.000
UKUPNI PRIHODI919.088.896-273.481.903645.606.993
RASHODI POSLOVANJA711.066.717-135.904.242575.162.475
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE411.005.990-120.000.268291.005.722
UKUPNI RASHODI1.122.072.707-255.904.510866.168.197
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK-202.983.811-17.577.393-220.561.204B. RAČUN FINANCIRANJA

Plan za 2020.Povećanje/ SmanjenjeNovi plan
za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA237.352.347-28.342.347209.010.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA34.368.536-6.868.53627.500.000
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE40.000.00014.017.37154.017.371
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU-40.000.00025.033.833-14.966.167
NETO FINANCIRANJE202.983.81117.577.393220.561.204
VIŠAK/MANJAK + NETO-FINANCIRANJE000


A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod­skupinaNaziv prihodaPlan za 2020.Povećanje/ smanjenjeNovi plan
za 2020.
6PRIHODI POSLOVANJA908.888.896-273.481.903635.406.993
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna590.231.566-146.703.879443.527.687
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU228.0000228.000
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna464.200.535-22.004.732442.195.803
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava125.803.031-124.699.1471.103.884
64Prihodi od imovine55.649.380-547.07455.102.306
641Prihodi od financijske imovine510.0000510.000
642Prihodi od nefinancijske imovine55.139.380-547.07454.592.306
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija263.007.950-126.230.950136.777.000
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga263.007.950-126.230.950136.777.000
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE10.200.000010.200.000
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine10.200.000010.200.000
723Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava10.200.000010.200.000


RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod­skupinaNaziv rashodaPlan za 2020.Povećanje/ smanjenjeNovi plan
za 2020.
3RASHODI POSLOVANJA711.066.717-135.904.242575.162.475
31Rashodi za zaposlene255.472.000-37.161.000218.311.000
311Plaće (Bruto)164.291.376-26.463.376137.828.000
312Ostali rashodi za zaposlene5.722.000-183.0005.539.000
313Doprinosi na plaće85.458.624-10.514.62474.944.000
32Materijalni rashodi434.213.129-93.282.111340.931.018
321Naknade troškova zaposlenima22.377.261-3.562.26118.815.000
322Rashodi za materijal i energiju136.302.224-44.311.20691.991.018
323Rashodi za usluge267.539.296-43.568.296223.971.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa322.260-78.260244.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja7.672.088-1.762.0885.910.000
34Financijski rashodi15.079.588-5.461.1319.618.457
342Kamate za primljene kredite i zajmove12.319.588-5.130.1317.189.457
343Ostali financijski rashodi2.760.000-331.0002.429.000
38Ostali rashodi6.302.00006.302.000
383Kazne, penali i naknade štete6.302.00006.302.000
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE411.005.990-120.000.268291.005.722
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine319.505.990-106.056.268213.449.722
423Prijevozna sredstva310.305.990-100.836.268209.469.722
426Nematerijalna proizvedena imovina9.200.000-5.220.0003.980.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini91.500.000-13.944.00077.556.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima1.500.000-1.500.000
453Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima90.000.000-12.444.00077.556.000B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-redSku-pinaPod­skupina
Plan za 2020.Povećanje/ smanjenjeNovi plan
za 2020.
NETO-FINANCIRANJE202.983.811-21.473.811181.510.000
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA237.352.347-28.342.347209.010.000
84Primici od zaduživanja237.352.347-28.342.347209.010.000
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora237.352.347-28.342.347209.010.000
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA34.368.536-6.868.53627.500.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova34.368.536-6.868.53627.500.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora34.368.536-6.868.53627.500.000


II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivPlan za 2020.Povećanje/ smanjenjeNovi plan
za 2020.
     
009HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ1.156.441.243-262.773.046893.668.197
     
9000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE698.747.129-130.774.111567.973.018
     
A900000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE698.747.129-130.774.111567.973.018
31Rashodi za zaposlene255.472.000-37.161.000218.311.000
311Plaće (bruto)164.291.376-26.463.376137.828.000
312Ostali rashodi za zaposlene5.722.000-183.0005.539.000
313Doprinosi na plaće85.458.624-10.514.62474.944.000
32Materijalni rashodi434.213.129-93.282.111340.931.018
321Naknade troškova zaposlenima22.377.261-3.562.26118.815.000
322Rashodi za materijal i energiju136.302.224-44.311.20691.991.018
323Rashodi za usluge267.539.296-43.568.296223.971.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa322.260-78.260244.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja7.672.088-1.762.0885.910.000
34Financijski rashodi2.760.000-331.0002.429.000
343Ostali financijski rashodi2.760.000-331.0002.429.000
38Ostali rashodi6.302.00006.302.000
383Kazne, penali i naknade štete6.302.00006.302.000
     
9001SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA46.688.124-11.998.66734.689.457
     
A900001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA46.688.124-11.998.66734.689.457
34Financijski rashodi12.319.588-5.130.1317.189.457
342Kamate za primljene kredite i zajmove12.319.588-5.130.1317.189.457
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova34.368.536-6.868.53627.500.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora34.368.536-6.868.53627.500.000
9002PROGRAM ULAGANJA411.005.990-120.000.268291.005.722
     
K900000NABAVA NOVIH MOTORNIH VLAKOVA310.305.990-100.836.268209.469.722
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine310.305.990-100.836.268209.469.722
423Prijevozna sredstva310.305.990-100.836.268209.469.722
     
K900001INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE90.000.000-12.444.00077.556.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini90.000.000-12.444.00077.556.000
453Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima90.000.000-12.444.00077.556.000
     
K900002INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE10.700.000-6.720.0003.980.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine9.200.000-5.220.0003.980.000
426Nematerijalna proizvedena imovina9.200.000-5.220.0003.980.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini1.500.000-1.500.0000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima1.500.000-1.500.0000