Pravilnik o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere

NN 59/2020 (20.5.2020.), Pravilnik o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

1190

Na temelju članka 55. stavka 8. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18), glavni ravnatelj Državne geodetske uprave 11. svibnja 2020. donio je

PRAVILNIK

O IZLAGANJU NA JAVNI UVID ELABORATA KATASTARSKE IZMJERE

POGLAVLJE I.
OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih i obrađenih katastarskom izmjerom (u daljnjem tekstu: izlaganje na javni uvid katastarskih podataka).

Članak 2.

(1) Izlaganje na javni uvid katastarskih podataka provodi povjerenstvo Državne geodetske uprave (u daljnjem tekstu: povjerenstvo), koje odlukom imenuje glavni ravnatelj Državne geodetske uprave (u daljnjem tekstu: glavni ravnatelj), na prijedlog pročelnika područnog ureda za katastar odnosno tijela nadležnog za katastarske i geodetske poslove Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: katastarski ured).

(2) Glavni ravnatelj odlukom iz stavka 1. ovoga članka imenuje voditelja i članove povjerenstva.

Članak 3.

(1) Izlaganje na javni uvid katastarskih podataka se provodi u pravilu na području na kojem je provedena katastarska izmjera.

(2) Mjesto izlaganja na javni uvid katastarskih podataka određuje se u dogovoru s nadležnim općinskim sudom i jedinicom lokalne samouprave na čijem području se izlaganje obavlja.

(3) Prije početka izlaganja na javni uvid katastarskih podataka, a za potrebe izlaganja, Središnji ured Državne geodetske uprave (u daljnjem tekstu: Središnji ured) dostavlja povjerenstvu potvrđeni elaborat katastarske izmjere.

(4) Prije početka izlaganja na javni uvid katastarskih podataka održava se pripremni sastanak, organizira se edukacija članova povjerenstva te osigurava potrebna informatička i komunikacijska oprema.

Članak 4.

Na temelju podataka o katastarskim česticama, nositeljima prava na katastarskim česticama te drugih podataka sadržanih u elaboratu katastarske izmjere, za potrebe izlaganja na javni uvid katastarskih podataka uspostavlja se baza podataka izlaganja.

Članak 5.

Podaci o nositeljima prava na katastarskim česticama prikupljeni u katastarskoj izmjeri, pomoćni su podaci koji služe za potrebe izlaganja na javni uvid katastarskih podataka i za potrebe osnivanja, dopune i obnove zemljišne knjige.

Članak 6.

U postupku izlaganja na javni uvid katastarskih podataka izlažu se podaci iskazani u popisnom listu i na katastarskom planu i to podaci o:

– međama i drugim granicama katastarske čestice

– broju katastarske čestice

– adresi katastarske čestice

– zgradama izgrađenim na katastarskoj čestici

– načinu uporabe katastarske čestice i njezinih dijelova

– površini katastarske čestice te o površinama dijelova katastarske čestice koji se upotrebljavaju na različiti način i

– posebnim pravnim režimima koji su uspostavljeni na katastarskoj čestici.

Članak 7.

(1) Izlaganje na javni uvid katastarskih podataka provodi se za katastarsku općinu ili po zonama.

(2) Zonu čini definirano područje prioriteta unutar katastarske općine.

Članak 8.

Izlaganje na javni uvid katastarskih podataka obuhvaća:

– pripremne radove za izlaganje na javni uvid katastarskih podataka

– izlaganje katastarskih podataka

– dostavu obavijesti radi upisa zabilježbe u zemljišnoj knjizi

– radnje po prigovoru na izložene podatke

– promjenu podataka u elaboratu katastarske izmjere temeljem geodetskih elaborata

– vođenje iskaza promjena i pripadajućih zbirki i

– izradu završnog izvješća o provedenom izlaganju na javni uvid katastarskih podataka.

POGLAVLJE II.
PRIPREMNI RADOVI ZA IZLAGANJE

ODJELJAK 1.
AŽURIRANJE ELABORATA KATASTARSKE IZMJERE

Članak 9.

(1) Prije započinjanja izlaganja na javni uvid katastarskih podataka, potrebno je ažurirati elaborat katastarske izmjere podacima iz geodetskih elaborata koji nisu sadržani u elaboratu katastarske izmjere, a provedeni su u postojećem katastarskom operatu katastra zemljišta od trenutka započinjanja katastarske izmjere.

(2) Prije započinjanja izlaganja na javni uvid katastarskih podataka, elaborat katastarske izmjere potrebno je ažurirati i podacima geodetskih elaborata koji nisu sadržani u elaboratu izmjere, a potvrđeni su prema podacima katastra zemljišta.

ODJELJAK 2.
IDENTIFIKACIJA ČESTICA

Članak 10.

Identifikacijom se iskazuje veza između katastarskih čestica na katastarskom planu izrađenom u okviru katastarske izmjere i katastarskih čestica evidentiranih u katastarskom operatu katastra zemljišta odnosno katastarskih čestica evidentiranih u zemljišnoj knjizi.

Članak 11.

(1) Ukoliko se zemljišna knjiga temelji na brojevima katastarskih čestica katastarskog operata koji više nije u službenoj uporabi, izrađuje se identifikacija kojom se iskazuje veza između katastarskih čestica prikazanih na katastarskom planu koji je rezultat katastarske izmjere i katastarskih čestica evidentiranih u zemljišnoj knjizi (u daljnjem tekstu: zemljišnoknjižne čestice).

(2) Identifikacija se izrađuje na način da se prava upisana u postojećoj zemljišnoj knjizi mogu nesmetano prenijeti u zemljišnu knjigu koja se osniva, obnavlja ili dopunjuje.

(3) U slučaju da zbog oštećenosti ili nečitkosti podataka iz katastarskog operata ili zemljišne knjige nije moguće izvršiti identifikaciju, povjerenstvo o tome sastavlja zabilješku u popisnom listu.

Članak 12.

(1) Prije izlaganja na javni uvid katastarskih podataka, povjerenstvo provjerava identifikacije sadržane u elaboratu izmjere.

(2) Provjerene identifikacije se unose u bazu podataka izlaganja prije izlaganja pojedinačnih katastarskih čestica.

(3) Ukoliko se u tijeku izlaganja na javni uvid katastarskih podataka utvrdi da je identifikacije potrebno izmijeniti, promjene identifikacija u bazi podataka izlaganja obavlja povjerenstvo tijekom samog izlaganja na javni uvid katastarskih podataka.

ODJELJAK 3.
IZRADA PLANA I RASPOREDA IZLAGANJA NA JAVNI UVID KATASTARSKIH PODATAKA

Članak 13.

(1) Plan i raspored izlaganja na javni uvid katastarskih podataka radi organizacije provođenja izlaganja, izrađuje katastarsko povjerenstvo u suradnji sa zemljišnoknjižnim povjerenstvom.

(2) Planom i rasporedom izlaganja na javni uvid katastarskih podataka, određuju se popisni listovi, odnosno katastarske čestice koje će se izlagati po danima i vrijeme kada započinje izlaganje pojedinog popisnog lista, odnosno katastarske čestice.

Članak 14.

Plan i raspored izlaganja na javni uvid katastarskih podataka, sadrži i podatke o nositeljima prava koje će povjerenstvo pozvati na izlaganje.

ODJELJAK 4.
OBAVJEŠTAVANJE I POZIVANJE

Članak 15.

(1) Radi obavještavanja nositelja prava i zainteresiranih osoba na području za koje se provodi izlaganje na javni uvid katastarskih podataka, Državna geodetska uprava, zajedno s nadležnim općinskim sudom, na mjesno uobičajeni način objavljuje početak, mjesto i vrijeme izlaganja podataka najmanje 30 dana prije početka izlaganja.

(2) Obavijest o izlaganju na javni uvid katastarskih podataka obavezno sadrži: nazive tijela koje izdaju obavijest o izlaganju, ime jedinice lokalne samouprave na području koje je provedena katastarska izmjera, ime katastarske općine za koju će se izlaganje obavljati, datum početka izlaganja, adresu na kojoj će se izlaganje na javni uvid katastarskih podataka obavljati i radno vrijeme povjerenstva.

(3) Obavijest o izlaganju na javni uvid katastarskih podataka se objavljuje na mjestima za oglašavanje jedinice lokalne samouprave i na oglasnoj ploči nadležnog područnog ureda za katastar, u lokalnim javnim glasilima, na mrežnim stranicama Državne geodetske uprave te na drugi odgovarajući način.

Članak 16.

(1) Nositelji prava koji su u postupku predočavanja elaborata katastarske izmjere potpisali izjavu kojom potvrđuju da su suglasni s predočenim podacima u popisnom listu i izvodu iz katastarskog plana s koordinatama katastarske čestice koje su prilog popisnom listu, obavještavaju se da će se predočeni podaci preuzeti za potrebe izrade katastarskog operata katastra nekretnina i ne pozivaju se na izlaganje na javni uvid katastarskih podataka.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka, dostavlja se nositeljima prava uz napomenu da mogu pristupiti izlaganju na javni uvid katastarskih podataka.

(3) Ukoliko su podaci zemljišne knjige istovjetni s podacima prikupljenima u katastarskoj izmjeri, obavijest iz stavka 1. ovoga članka, dostavlja se nositeljima prava zajedno s obavijesti o sastavljanju uloška koju dostavlja zemljišnoknjižni odjel općinskog suda.

(4) Ukoliko podaci zemljišne knjige nisu istovjetni s podacima prikupljenima u katastarskoj izmjeri, obavijest iz stavka 1. ovoga članka, dostavlja se nositeljima prava zajedno sa pozivom na raspravu za sastavljanje uloška koju dostavlja zemljišnoknjižni odjel općinskog suda, a kojim se pozivaju stranke da dostave sudu isprave potrebne za dokazivanje prava i pravnih činjenica koje treba upisati.

(5) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka, uz napomenu iz stavka 1. i. 2. ovoga članka, obvezno sadrži i naziv katastarskog ureda, mjesto na kojem se provodi izlaganje, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, mjesto i datum obavijesti, ime i prezime odnosno naziv osobe kojoj se podaci dostavljaju i potpis službene osobe.

Članak 17.

(1) Nositelji prava koji u postupku predočavanja nisu bili suglasni s predočenim podacima te su odbili potpisati izjavu, kao i nositelji prava koji se nisu odazvali na predočavanje elaborata katastarske izmjere, pozivaju se na izlaganje na javni uvid katastarskih podataka.

(2) U pozivu iz stavka 1. ovoga članka obvezno se naznačuje naziv katastarskog ureda, oznaka nadležnog općinskog suda, klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj, mjesto i datum obavijesti, ime i prezime odnosno naziv osobe kojoj se podaci dostavljaju i potpis službene osobe, mjesto na kojem će se izlaganje na javni uvid katastarskih podataka obaviti, datum i sat izlaganja na javni uvid katastarskih podataka te dokumentacija koju pozvana stranka treba donijeti na izlaganje na javni uvid katastarskih podataka.

(3) Uz poziv iz stavka 1. ovoga članka obvezno se dostavlja popisni list i kopija katastarskoga plana.

(4) Poziv iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži i sljedeću rečenicu: »U slučaju da se pozvana osoba ne odazove pozivu, a niti opravda svoj nedolazak, smatrat će se da je suglasna sa stanjem podataka koji su joj dostavljeni«.

(5) Poziv iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se uz pisani dokaz o primitku.

Članak 18.

Kopija katastarskoga plana koja se dostavlja uz poziv iz članka 17. ovoga Pravilnika sadrži napomenu: »Ova kopija katastarskoga plana je izvod iz baze podataka izlaganja i može se koristiti samo za potrebe izlaganja na javni uvid katastarskih podataka«.

Članak 19.

U postupku izlaganja na javni uvid katastarskih podataka, mogu sudjelovati i osobe koje imaju pravni interes, bez obzira na to jesu li na izlaganje pozvane u skladu s člankom 17. ovoga Pravilnika.

POGLAVLJE III.
IZLAGANJE NA JAVNI UVID KATASTARSKIH PODATAKA

ODJELJAK 1.
IZLAGANJE NA JAVNI UVID

Članak 20.

(1) Nositeljima prava se na izlaganju na javni uvid katastarskih podataka izlažu podaci sadržani u popisnom listu i na katastarskom planu, a po potrebi i podaci sadržani na skicama izmjere.

(2) Nositeljima prava se u postupku izlaganja na javni uvid katastarskih podataka daju sva potrebna objašnjenja vezana uz podatke koji se izlažu.

(3) Ako u postupku izlaganja na javni uvid katastarskih podataka povjerenstvo utvrdi da je potrebno izvršiti tehnički ispravak podataka na katastarskom planu i u popisnom listu, promijenit će katastarski plan, sastaviti iskaz promjena te u iskaz promjena upisati redni broj dopunske skice izmjere/godina promjene, a u napomenu: »Tehnički ispravak katastarskoga plana«. i izložiti izmijenjeni katastarski plan i izmijenjeni popisni list.

(4) O svakom tehničkom ispravku, kojim se mijenja katastarski plan, povjerenstvo izrađuje dopunsku skicu izmjere.

(5) Ako u postupku izlaganja na javni uvid katastarskih podataka povjerenstvo utvrdi da je potrebno izvršiti tehnički ispravak podataka samo u popisnom listu, sastavit će iskaz promjena te u iskaz promjena upisati redni broj dopunske skice izmjere/godina promjene, a u napomenu: »Tehnički ispravak popisnog lista«. i izložiti izmijenjeni popisni list.

(6) Kopija katastarskoga plana i kopija popisnog lista s izmijenjenim sadržajem, koji su rezultat tehničkog ispravka, uručuju se nositelju prava prilikom izlaganja na javni uvid katastarskih podataka.

Članak 21.

(1) Evidentiranje posebnih pravnih režima na katastarskim česticama provodi se u postupku izlaganja na javni uvid katastarskih podataka na temelju službenih dokumenata kojima su ti posebni pravni režimi uspostavljeni kroz iskaz promjena.

(2) U iskaz promjena upisuje se redni broj pod kojim je dokument o uspostavljenom pravnom režimu pohranjen u zbirku isprava izlaganja.

(3) Povjerenstvo putem identifikacija utvrđuje jesu li svi podaci o posebnim pravnim režimima iskazani u katastarskom operatu katastra zemljišta pridruženi odgovarajućim katastarskim česticama u elaboratu katastarske izmjere te sastavlja iskaze promjena.

ODJELJAK 2.
EVIDENTIRANJE SUGLASNOSTI NA IZLOŽENE PODATKE

Članak 22.

(1) Nositelj prava iskazuje suglasnost na izložene podatke potpisivanjem izjave na popisnom listu koji se zajedno s popisom koordinata mjerenih lomnih točaka granica katastarskih čestica ispisuje iz baze podataka izlaganja.

(2) Izjava na popisnom listu ima sljedeći sadržaj: »Izjavljujem da su mi podaci sadržani u popisnom listu i na katastarskom planu izloženi te sam suglasan s istima«.

(3) Popisni list potpisuje i član povjerenstva koji je izložio podatke.

Članak 23.

Ako nositelj prava nakon izlaganja na javni uvid katastarskih podataka odbije potpisati izjavu, povjerenstvo o toj činjenici na popisni list stavlja službenu zabilješku te se smatra da su mu podaci izloženi i utvrđeni danom sastavljanja zabilješke.

Članak 24.

(1) U slučaju kada se nositelji prava nisu odazvali pisanom pozivu iz članka 17. ovoga Pravilnika i svoj nedolazak nisu opravdali, a postoji dokaz da im je poziv uručen, povjerenstvo na popisni list stavlja službenu zabilješku o toj činjenici.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, popisnom listu obvezno se prilaže i dokaz o primitku poziva.

(3) U slučaju da povjerenstvu nije poznata prava adresa neke osobe iskazane u popisnom listu pa se iz tog razloga toj osobi nije mogao uručiti poziv, povjerenstvo o tim činjenicama na popisni list stavlja službenu zabilješku te se smatra da su mu podaci izloženi i utvrđeni danom sastavljanja zabilješke.

ODJELJAK 3.
DOSTAVA OBAVIJESTI RADI UPISA ZABILJEŽBE U ZEMLJIŠNOJ KNJIZI

Članak 25.

Nakon provedenoga izlaganja na javni uvid katastarskih podataka sukladno propisima kojima se uređuje područje gradnje, za zgrade koje su iskazane u popisnom listu i katastarskom planu, dostavlja se obavijest o tome je li na izlaganju na javni uvid katastarskih podataka priložen odgovarajući akt o uporabi zgrade ili rješenje o izvedenom stanju, koje se u tom slučaju dostavlja uz obavijest.

Članak 26.

(1) Obavijest iz članka 25. ovoga Pravilnika, sastavlja povjerenstvo.

(2) Obavijest i kopija dokumentacije iz članka 25. ovoga Pravilnika, prilaže se popisnom listu, a na kopiju dokumentacije povjerenstvo stavlja službenu zabilješku o istovjetnosti kopije s originalom.

ODJELJAK 4.
RADNJE PO PRIGOVORU NA IZLOŽENE PODATKE

Članak 27.

Tijekom izlaganju na javni uvid katastarskih podataka, na izložene podatke iskazane u popisnom listu ili na katastarskom planu može se izjaviti prigovor.

Članak 28.

(1) U okviru izlaganja na javni uvid katastarskih podataka, povjerenstvo vodi knjigu prigovora u elektroničkom obliku.

(2) U knjigu prigovora upisuju se sljedeći podaci: redni broj prigovora, ime i prezime/naziv te adresa/sjedište podnositelja prigovora, broj popisnog lista, datum podnošenja prigovora i postupak po prigovoru (odbijen/prihvaćen/odustao).

(3) Na popisnom listu na koji je izjavljen prigovor upisuje se i sadržaj samog prigovora.

(4) Prije ulaganja prigovora u knjigu prigovora stranka potpisuje prigovor, koji se označava rednim brojem te se izrađuje kopija popisnog lista na koji je stavljen prigovor.

(5) Stranka može u bilo kojem trenutku odustati od izjavljenog prigovora.

(6) Ako stranka odustane od prigovora, odustajanje će se povezati s prigovorom u knjizi prigovora.

Članak 29.

(1) Ukoliko se prigovor odnosi na podatke o međama i drugim granicama (položaj i oblik), izgrađenost katastarske čestice i način uporabe, povjerenstvo dostavlja prigovor osobi iz članka 19. stavka 4. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (»Narodne novine«, br. 25/18) (u daljnjem tekstu: izvoditelj), radi utvrđivanja potrebe obavljanja terenskog očevida.

(2) Izvoditelj nakon utvrđivanja potrebe obavljanja terenskog očevida odnosno po obavljenom terenskom očevidu, povjerenstvu obvezno dostavlja izvješće iz kojeg povjerenstvo utvrđuje osnovanost prigovora.

(3) Izvješće iz stavka 2. ovoga članka obvezno sadrži obrazloženje sljedećih činjenica:

1. je li riječ o propustu koji je izvoditelj učinio

2. je li stranka pozvana na obilježavanje granica zemljišta

3. jesu li obilježene međe i druge granice katastarske čestice vidljivim trajnim oznakama i

4. je li promjena podataka iskazana u prigovoru nastala nakon potvrde elaborata katastarske izmjere.

(4) Za svaku od činjenica obrazloženih u izvješću, izvoditelj je dužan priložiti dokaze.

(5) Ukoliko povjerenstvo iz izvješća i druge dokumentacije utvrdi da je prigovor neosnovan, katastarski ured rješenjem odbija prigovor.

(6) Ukoliko povjerenstvo iz izvješća i druge dokumentacije utvrdi da je prigovor osnovan, izvoditelja se upućuje na obavljanje terenskog očevida.

Članak 30.

(1) Na terenskom očevidu obavljaju se potrebna terenska mjerenja, terensko prikupljanje podataka te se sastavlja izvješće o obavljenom terenskom očevidu.

(2) Terenski očevid obavlja izvoditelj u roku od 30 dana od dana dostave prigovora.

(3) U slučajevima u kojima se prigovor odnosi na tijek međe katastarske čestice, na terenski se očevid pozivaju i osobe koje su susjedni nositelji prava.

(4) Poziv na terenski očevid dostavlja se nositeljima prava osam dana prije dana terenskog očevida.

(5) U pozivu na terenski očevid nositelji prava pozivaju se na obilježavanje granica zemljišta vidljivim trajnim oznakama, upućuju se da su na terenskom očevidu dužni pokazati te granice i upozoravaju na posljedice koje će nastupiti u slučaju neobilježavanja i nepokazivanja granica.

Članak 31.

(1) Prilikom i tijekom terenskog očevida izvoditelj sastavlja izvješće o obavljenom terenskom očevidu.

(2) Izvješće o obavljenom terenskom očevidu sadrži podatak o rednom broju prigovora i vezama na druge prigovore, datum obavljenog terenskog očevida, popis osoba koje su se odazvale pozivu na terenski očevid, dokaze o tome da su osobe koje se nisu odazvale terenskom očevidu pozvane, opis utvrđenog stanja na terenu, opis utvrđenog tijeka granica katastarskih čestica te potpise osoba koje su prisustvovale terenskom očevidu.

(3) Ako neka od osoba koje su prisustvovale terenskom očevidu odbije potpisati izvješće o obavljenom terenskom očevidu, o toj činjenici se u izvješću sastavlja zabilješka.

(4) U zabilješci se navode i razlozi zbog kojih osoba nije potpisala izvješće o obavljenom terenskom očevidu.

(5) Ako se terenskim očevidom utvrdi da se neka međa mora iskazati spornom, iako kao takva nije bila iskazana u elaboratu katastarske izmjere, iskazivanje se obavlja u skladu s propisima kojima se uređuje katastarska izmjera.

(6) Ako je temeljem obavljenog terenskog očevida potrebno promijeniti podatke katastarske izmjere sadržane u elaboratu katastarske izmjere, izvoditelj povjerenstvu dostavlja dopunsku skicu izmjere, popis koordinata s pripadajućim atributima točaka i obračun površina.

(7) Na temelju dostavljenih podataka iz stavka 6. ovoga članka, povjerenstvo ažurira bazu podataka izlaganja sastavljanjem iskaza promjene.

(8) Iskaz promjene sadrži redni broj promjene, podatke o katastarskoj čestici prije i poslije promjene, podatke o nositelju prava prije i poslije promjene te razlog mijenjanja podatka uz napomenu: »Promjena podataka temeljem prigovora«.

Članak 32.

Popisni listovi i katastarski plan u kojima su temeljem podataka prikupljenih terenskim očevidom po prigovoru promijenjeni podaci, ponovno se izlažu na javni uvid u roku od 30 dana od obavljenog terenskog očevida.

Članak 33.

Ukoliko na podatke o katastarskim česticama u popisnim listovima na koje je nositelj prava u postupku izlaganja na javni uvid katastarskih podataka već izdao suglasnost bude izjavljen prigovor, povjerenstvo predlaže donošenje rješenja o odbijanju prigovora.

Članak 34.

(1) Ukoliko se u postupanju po prigovoru po potrebi i terenskim očevidom utvrdi da nema osnove za promjenu podataka u elaboratu katastarske izmjere, prigovor se smatra neosnovanim.

(2) Neosnovane prigovore za promjenu podataka u elaboratu katastarske izmjere, rješenjem odbija katastarski ured.

Članak 35.

(1) Ukoliko je prigovor na podatke o katastarskim česticama u popisnim listovima rješenjem odbijen, a na rješenje o odbijanju nije uložena žalba ili je žalba odbijena ili odbačena, podaci o katastarskim česticama u popisnim listovima ne izlažu se ponovno na javni uvid i temelj su za obnovu, osnivanje ili dopunu zemljišne knjige.

(2) Ukoliko u tijeku postupka po prigovoru podnositelj odustane od prigovora, po izvršnosti rješenja kojim je odlučeno o odustanku, podaci o katastarskim česticama u popisnim listovima ne izlažu se ponovno na javni uvid i temelj su za obnovu, osnivanje ili dopunu zemljišne knjige.

POGLAVLJE IV.
PROVEDBA GEODETSKIH ELABORATA IZRAĐENIH NAKON ZAPOČINJANJA IZLAGANJA NA JAVNI UVID KATASTARSKIH PODATAKA

Članak 36.

(1) Na području za koje je započeto izlaganje na javni uvid katastarskih podataka, geodetski elaborati obvezno se izrađuju i prema stanju podataka sadržanom u bazi podataka izlaganja.

(2) Podatke sadržane u geodetskom elaboratu iz stavka 1. ovoga članka, povjerenstvo unosi u bazu podataka izlaganja, o čemu se sastavlja iskaz promjena.

(3) U iskazu promjena iz stavka 2. ovoga članka, upisuje se redni broj elaborata, godina i napomena: »Promjena podataka temeljem geodetskog elaborata izrađenog nakon započinjanja izlaganja«.

ODJELJAK 1.
VOĐENJE ISKAZA PROMJENA I PRIPADAJUĆIH ZBIRKI

Članak 37.

(1) Iskaz promjena vodi se u bazi podataka izlaganja.

(2) Brojevi iskaza promjena dodjeljuju se promjenama redom sastavljanja iskaza promjena u godini kada je iskaz promjena sastavljen.

Članak 38.

(1) U zbirku isprava izlaganja na javni uvid katastarskih podataka ulažu se popisni listovi na koje su stranke dale suglasnost na stanje izloženih podataka, kao i popisni listovi koji se smatraju izloženim sukladno članku 16. ovoga Pravilnika.

(2) Uz popisne listove, koji su ponovo izlagani na javni uvid katastarskih podataka temeljem uloženog prigovora, prilažu se izvješća o terenskom očevidu i terenskom izvidu.

(3) Uz popisne listove koji sadrže podatke na koje je izjavljen prigovor, prilažu se rješenja donesena u postupku po prigovoru.

(4) Uz popisne listove prilažu se akti o gradnji prikupljeni u postupku izlaganja ili rješavanja po prigovoru.

(5) U zbirku isprava izlaganja ulažu se odluke o uspostavljenim pravnim režimima na zemljištu.

(6) Uz popisne listove prilaže se i druga dokumentacija temeljem koje je mijenjan sadržaj podataka u popisnom listu.

(7) Zbirka isprava vodi se u bazi podataka izlaganja.

Članak 39.

(1) U zbirku dopunskih skica izmjere i geodetskih elaborata ulažu se skice izmjere zajedno s pripadajućim popisima koordinata i obračun površina te geodetski elaborati temeljem kojih je izvršena promjena u bazi podataka izlaganja.

(2) Prilikom ulaganja u zbirku iz stavka 1. ovoga članka, dopunske skice izmjere i geodetski elaborati označavaju se rednim brojem iz zbirke i godinom.

(3) Prije ulaganja u zbirku iz stavka 1. ovoga članka, na dopunsku skicu izmjere i naslovnu stranicu geodetskog elaborata upisuje se redni broj promjene iz iskaza promjena i broj popisnog lista na koji je dana suglasnost.

ODJELJAK 2.
ZAVRŠNO IZVJEŠĆE

Članak 40.

Nakon završenog izlaganja na javni uvid katastarskih podataka svih katastarskih čestica za koje su osnovani novi zemljišnoknjižni ulošci, povjerenstvo izrađuje završno izvješće koje se dostavlja u Središnji ured.

Članak 41.

U završnom izvješću iz članka 40. ovoga Pravilnika, iskazuje se da su podaci o katastarskim česticama iskazani u popisnim listovima izloženi na način propisan ovim Pravilnikom.

Članak 42.

U završnom izvješću iskazuju se brojčani i drugi pokazatelji baze podataka izlaganja vezani za provedeni postupak izlaganja na javni uvid katastarskih podataka.

POGLAVLJE V.
ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije (»Narodne novine«, br. 90/18).

Članak 44.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/07

Urbroj: 541-1-20-24

Zagreb, 11. svibnja 2020.

Glavni ravnatelj
dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., v. r.