Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija

NN 60/2020 (22.5.2020.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija

Vlada Republike Hrvatske

1211

Na temelju članka 31. stavka 6., članka 34. stavka 5., članka 36. stavka 1. i članka 46. stavka 9. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (»Narodne novine«, br. 100/15, 123/16, 131/17 i 111/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. svibnja 2020. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POTICANJU PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITIH KOGENERACIJA

Članak 1.

U Uredbi o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija (»Narodne novine«, broj 116/18), u članku 3. stavku 2. iza točke 5. dodaju se nove točke 6. i 7. koje glase:

»6. inovativna tehnologija – nova nedokazana tehnologija u odnosu na vrhunsku tehnologiju u industriji koja nije optimizacija ili poboljšanje postojeće tehnologije korištenja primarnih izvora energije, te kao takva nije dostupna na tržištu, već je njen razvoj osiguran sredstvima Europske unije

7. projekt korištenja inovativne tehnologije – inovativni projekt proizvodnje električne energije ili visokoučinkovite kogeneracije čiji se razvoj temelji na inovativnoj tehnologiji za koji se za potrebe klasifikacije izdaje energetsko odobrenje prema primarnom izvoru energije i instaliranoj snazi iz članka 4. ove Uredbe, te kao takav predstavlja prvi projekt takve vrste koji se planira realizirati«.

Dosadašnje točke 6. do 21. postaju točke 8. do 23.

Članak 2.

U članku 4. stavku 4. točki 1. iza riječi: »i biorazgradivog otpada« dodaju se riječi: »i mulja s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda«.

Iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

»(8) Projekti inovativnih tehnologija sukladno klasifikaciji proizvodnih postrojenja imaju pravo na iznos poticaja u visini maksimalno zajamčene otkupne cijene, odnosno maksimalne referentne vrijednosti električne energije određenih u skladu s odredbama ove Uredbe.«.

Dosadašnji stavci 8. do 11. postaju stavci 9. do 12.

Članak 3.

U članku 6. stavku 5. točka 9. mijenja se i glasi:

»9. važeću lokacijsku dozvolu ili građevinsku dozvolu ili drugu ispravu kojom se odobrava građenje proizvodnog postrojenja osim u slučaju jednostavnih proizvodnih postrojenja«.

Točka 11. briše se.

Dosadašnje točke 12. do 18. postaju točke 11. do 17.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) U slučaju projekata korištenja inovativne tehnologije, nositelj projekta će u prilogu ponude za dodjelu tržišne premije ili poticanja zajamčenom otkupnom cijenom, osim podataka iz stavka 5. ovoga članka, dostaviti i valjani dokaz da je razvoj projekta inovativne tehnologije financiran sredstvima Europske unije.«.

Dosadašnji stavci 6. do 14. postaju stavci 7. do 15.

Članak 4.

U članku 15. stavku 4. točka 5. mijenja se i glasi:

»5. podatke o važećoj lokacijskoj dozvoli ili građevinskoj dozvoli ili drugom aktu kojim se odobrava građenje postrojenja izuzev u slučaju kada se radi o proizvodnom postrojenju koje se smatra jednostavnom građevinom«.

Članak 5.

U članku 21. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Metodologija za izračun maksimalnih referentnih vrijednosti i maksimalnih zajamčenih otkupnih cijena iz stavka 1. ovoga članka, primjenjuje se i za inovativne tehnologije grupa postrojenja sukladno energetskom odobrenju.«.

Članak 6.

U članku 24. stavak 10. briše se.

Članak 7.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»(1) Nositelj projekta koji je s operatorom tržišta električne energije sklopio ugovor o tržišnoj premiji ili ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom mora za proizvodno postrojenje, odnosno proizvodnu jedinicu za koju je sklopljen ugovor o tržišnoj premiji ili ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom steći status povlaštenog proizvođača električne energije u roku od četiri godine za svoje proizvodno postrojenje.

(2) Početak roka iz stavka 1. ovoga članka računa se od dana sklapanja ugovora o tržišnoj premiji ili ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom. Ugovor se smatra sklopljenim danom obostranog potpisa ugovornih strana.

(3) Ukoliko nositelj projekta u roku iz stavka 1. ovoga članka ne dostavi operatoru tržišta električne energije dokaz o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije u skladu s uredbom kojom se uređuje korištenje obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija, ugovor o tržišnoj premiji i ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom sklopljen s operatorom tržišta električne energije se raskida.«.

Članak 8.

U članku 34. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ukoliko je nositelj projekta koji je s operatorom tržišta električne energije sklopio ugovor o tržišnoj premiji ili ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom napravio izmjene lokacijske dozvole i/ili građevinske dozvole i/ili lokacijskih uvjeta, u odnosu na natječajnu dokumentaciju na temelju kojeg je sklopljen ugovor s operatorom tržišta električne energije, nositelj projekta će operatoru tržišta električne energije dostaviti akte i drugu dokumentaciju vezanu uz promjenu najkasnije 30 dana od izmjene.«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 9.

Prethodna rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije koja su izdana i/ili produžena u skladu s odredbama Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (»Narodne novine«, br. 132/13, 81/14, 93/14, 24/15, 99/15 i 110/15), a čije bi važenje trebalo isteći nakon nastupanja okolnosti prouzrokovanih pandemijom virusa COVID-19, zbog čega projekti nisu mogli biti realizirani u rokovima važenja prethodnog rješenja, produžit će se na zahtjev nositelja projekta, na razdoblje ne dulje od šest mjeseci od dana isteka važenja prethodnog rješenja, uz dostavu dokumentacije kojom se dokazuje nemogućnost završetka proizvodnog postrojenja u rokovima iz prethodnog rješenja.

Članak 10.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-03/16
Urbroj: 50301-25/14-20-3
Zagreb, 21. svibnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.