Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Korčula za luke županijskog i lokalnog značaja

NN 60/2020 (22.5.2020.), Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Korčula za luke županijskog i lokalnog značaja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1212

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s člankom 74. stavkom 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16 i 98/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. svibnja 2020. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA
ODLUKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KORČULA ZA LUKE ŽUPANIJSKOG I
LOKALNOG ZNAČAJA

I.

Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Korčula za luke županijskog i lokalnog značaja, klase: 934-01/17-01/40, urbroja: 2117/1-04-19-10, koju je donijela Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na sjednici održanoj 13. prosinca 2019. godine, a kojom se utvrđuje obuhvat lučkog područja luke Žrnovska Banja (Polačište), te proširuje obuhvat lučkog područja za luke: Korčula, Zavalatica, Račišće, Pupnat i Badija.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/190
Urbroj: 50301-27/20-20-2
Zagreb, 21. svibnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.