Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

NN 60/2020 (22.5.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

1217

Na temelju članka 47. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ENERGETSKO CERTIFICIRANJE, ENERGETSKI PREGLED ZGRADE I REDOVITI PREGLED SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI

Članak 1.

U Pravilniku o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (»Narodne novine«, broj 73/15 i 133/15) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Pravilnikom propisuje se:

– način davanja ovlaštenja osobama za provođenje energetskog certificiranja, energetskog pregleda zgrade i redovitog pregleda sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

– sadržaj registra ovlaštenih osoba za provođenje energetskog certificiranja, energetskog pregleda zgrade i redovitog pregleda sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

– način davanja suglasnosti pravnim osobama za provođenje Programa izobrazbe

– obveze nositelja Programa izobrazbe

– sadržaj i način provedbe Programa izobrazbe (Program stručnog osposobljavanja Modul 1 i Modul 2 i Program usavršavanja ovlaštenih osoba) i provjeru znanja stručne osposobljenosti.«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. imenovana osoba je fizička osoba koja je zaposlena u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme u ovlaštenoj pravnoj osobi, te koja u ime te pravne osobe potpisuje izvješće o provedenom energetskom pregledu zgrade, energetski certifikat zgrade i izvješće o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, te provodi i radnje i postupke energetskog pregleda zgrade, energetskog certificiranja i redovitog pregleda sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (u daljnjem tekstu: imenovana osoba)

2. Ministarstvo je tijelo državne uprave nadležno za poslove graditeljstva

3. nositelj Programa izobrazbe je pravna osoba koja je u skladu s uvjetima propisanim Zakonom i ovim Pravilnikom dobila suglasnost Ministarstva za provedbu Programa izobrazbe

4. ovlaštena osoba je fizička ili pravna osoba koja ima ovlaštenje Ministarstva za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom, energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom, energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom te za redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

5. ploština korisne površine grijanog dijela zgrade Ak je ukupna ploština neto podne površine grijanog dijela zgrade (ne uključuje negrijane dijelove zgrade kao npr. skladišta, stubišta i ostale zatvorene negrijane dijelove zgrade)

6. Program izobrazbe je program propisan ovim Pravilnikom za ovlaštene osobe, a koji se sastoji od Programa stručnog osposobljavanja (Modul 1 i Modul 2) i Programa usavršavanja ovlaštenih osoba

7. potpis je vlastoručni ili kvalificirani elektronički potpis

8. tehnički sustav zgrade je tehnička oprema zgrade ili samostalne uporabne cjeline zgrade za grijanje prostora, hlađenje prostora, ventilaciju, klimatizaciju, pripremu potrošne tople vode, ugrađenu rasvjetu, automatizaciju i upravljanje zgradom, proizvodnju električne energije u krugu zgrade ili kombinaciju navedenog, uključujući sustave koji upotrebljavaju energiju iz obnovljivih izvora

9. Zakon je Zakon o gradnji

10. zaposlena osoba je fizička osoba koja je zaposlena na neodređeno vrijeme u ovlaštenoj pravnoj osobi koja provodi radnje i postupke energetskog pregleda zgrade, energetskog certificiranja i redovitog pregleda sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (u daljnjem tekstu: zaposlena osoba)

11. zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom jesu stambene i nestambene zgrade građevinske bruto površine (GBP) manje ili jednake 600 m2 s najviše tri samostalne uporabne cjeline i koje su:

– s pojedinačnim uređajima za pripremu potrošne tople vode i koje nisu opremljene sustavima grijanja, hlađenja, ventilacije

– s lokalnim i centralnim izvorima topline za grijanje i pripremu potrošne tople vode nazivne snage kotla do 30 kW, bez posebnih sustava za povrat topline

– sa solarnim kolektorima za pripremu potrošne tople vode do 4 m2 površine apsorbera

– s dizalicom topline sustava zrak – zrak izvora topline nazivnog učina do 12 kW

– s pojedinačnim rashladnim uređajima

– s lokalnim decentraliziranim sustavima ventilacije sa ili bez povrata topline, i bez dodatne obrade zraka

– posebni dijelovi zgrade koji imaju zasebno mjerilo za grijanje, etažno plinsko grijanje, priključak na zajedničku kotlovnicu ili priključak na daljinsko grijanje

12. zgrade sa složenim tehničkim sustavom jesu sve ostale stambene i nestambene zgrade koje prema ovome Pravilniku nisu zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom.«.

Članak 3.

U članku 4. stavku 1. podstavci 5., 6. i 12. brišu se.

Dosadašnji podstavci 7., 8., 9., 10. i 11. postaju podstavci 5., 6., 7., 8. i 9.

Članak 4.

Članak 5. briše se.

Članak 5.

U članku 6. stavku 4. točke 6. i 7. brišu se.

U dosadašnjoj točki 8. koja postaje točka 6. riječi: »(državni biljezi zalijepljeni na zahtjevu)« brišu se.

U stavku 5. točke 3. i 4. brišu se.

U dosadašnjoj točki 5. koja postaje točka 3. riječi: »(državni biljezi zalijepljeni na zahtjevu)« brišu se.

Članak 6.

U članku 7. stavku 1. riječi: »podstavka 1, 2 i 4 Zakona«, zamjenjuju se riječima: »podstavka 1., 2. i 3. Zakona« na svim mjestima gdje se spominju.

Članak 7.

U članku 8. riječi: »podstavka 1, 2 i 4 Zakona« zamjenjuju se riječima: »podstavka 1., 2. i 3. Zakona« na svim mjestima gdje se spominju.

Članak 8.

U članku 9. stavku 1. riječ: »godišnje« zamjenjuje se riječima: »u dvije godine«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Podaci o završenom Programu usavršavanja pohranjuju se pomoću Informacijskog sustava energetskih certifikata (IEC).«.

Članak 9.

U članku 10. stavku 1. podstavku 1. riječi: »mjesto i datum rođenja« i zarez iza tih riječi brišu se.

U podstavku 3. riječi: »i rok važenja« brišu se.

U stavku 2. podstavku 3. riječi: »i rok važenja« brišu se.

Članak 10.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»(1) Ovlaštenje za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redovite preglede sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi može se ponovno dati na zahtjev ovlaštene osobe.

(2) Na postupak i uvjete ponovnog davanja ovlaštenja iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona i ovoga Pravilnika.

(3) Osobe ovlaštene na temelju zahtjeva podnesenog prije 28. prosinca 2019. godine prilikom podnošenja zahtjeva za ponovno davanje ovlaštenja, dužne su priložiti jedno uvjerenje o pohađanju Programa usavršavanja.«.

Članak 11.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Registar ovlaštenih osoba za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade vodi se pomoću Informacijskog sustava energetskih certifikata (IEC).«.

Članak 12.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»(1) Za ovlaštenu fizičku osobu Registar iz članka 18. ovoga Pravilnika sadrži: registarski broj, klasifikacijski broj, urudžbeni broj, datum davanja ovlaštenja, datum izvršnosti rješenja, ime i prezime, akademski ili stručni naziv, osobni identifikacijski broj, datum i mjesto rođenja, adresu, e-adresu, broj telefona, vrstu ovlaštenja, podatke o završenom Programu osposobljavanja, podatke o usavršavanju, te odjeljak za napomene.

(2) Za ovlaštenu pravnu osobu Registar iz članka 18. ovoga Pravilnika sadrži: registarski broj, klasifikacijski broj, urudžbeni broj, datum davanja ovlaštenja, datum izvršnosti rješenja, naziv pravne osobe, osobni identifikacijski broj, adresu sjedišta, e-adresu, broj telefona, vrstu ovlaštenja, ime i prezime i osobni identifikacijski broj odgovorne osobe u pravnoj osobi, te za imenovane i druge zaposlene osobe: imena i prezimena, akademske ili stručne nazive, osobne identifikacijske brojeve, datume i mjesta rođenja, adrese, e-adrese, brojeve telefona, podatke o završenom Programu osposobljavanja, podatke o usavršavanju, te odjeljak za napomene.«.

Članak 13.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»Program izobrazbe sastoji se od Programa stručnog osposobljavanja (Modul 1 i Modul 2) i Programa usavršavanja ovlaštenih osoba, te provjere znanja stručne osposobljenosti, a provode ih pravne osobe koje za to imaju suglasnost Ministarstva.«.

Članak 14.

U članku 21. stavku 2. podstavak 7. briše se.

U dosadašnjim podstavcima 8. i 9. koji postaju podstavci 7. i 8. riječi: »(državni biljezi zalijepljeni na zahtjevu)« brišu se.

Članak 15.

U članku 22. stavku 1. podstavak 14. mijenja se i glasi:

» – ustrojiti evidencije osoba koje su završile Program izobrazbe u roku od 30 dana od dostave suglasnosti za provođenje Programa izobrazbe,«.

Podstavak 15. mijenja se i glasi:

» – osigurati polaznicima koji pohađaju Program izobrazbe materijal u pisanom ili elektroničkom obliku sa sadržajem Programa izobrazbe.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Nositelj Programa izobrazbe u Informacijski sustav energetskih certifikata (IEC) unosi podatke o fizičkim osobama koje su završile Program osposobljavanja u roku od 7 dana od provedene provjere znanja, odnosno 7 dana od održanog Programa usavršavanja.«.

U stavku 3. riječi: »ukoliko se za te programe prijavi 15 i više polaznika« brišu se.

Iza stavka 7. dodaju se stavci 8., 9. i 10. koji glase:

»(8) Program izobrazbe nositelj Programa može provesti i putem online izobrazbe u skladu s posebnim propisima koji uređuju to područje, a koja treba biti stalno dostupna za osposobljavanje odnosno usavršavanje polaznika, neovisno o broju prijavljenih polaznika.

(9) Nositelj Programa izobrazbe obvezan je:

– provoditi Program online izobrazbe sukladno propisanom programu iz Priloga 4A, 4B i 4C ovoga Pravilnika i Metodologiji provođenja energetskog pregleda zgrada

– provjeriti identitet osobe koja pohađa Program online izobrazbe i omogućiti prijavu putem sustava eGrađani

– predavanja online izobrazbe moraju biti kontinuirano ažurirana u skladu s važećim propisima i pravilima struke.

(10) Program online izobrazbe Nositelj Programa dužan je dostaviti u Ministarstvo.«.

Članak 16.

U članku 24. iza stavka 11. dodaje se stavak 12. koji glasi:

»(12) Nositelj Programa koji Program osposobljavanja provodi putem online izobrazbe dužan je na isti način omogućiti i provjeru znanja.«.

Članak 17.

U članku 25. stavku 1. podstavku 7. riječi: »i njegov pečat« brišu se.

Članak 18.

U članku 26. stavku 1. podstavku 7. riječi: »i njegov pečat« brišu se.

Članak 19.

U članku 27. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Popis nositelja Programa izobrazbe ustrojava i vodi Ministarstvo kroz Informacijski sustav energetskih certifikata (IEC).«.

»(2) Popis iz stavka 1. ovoga članka sadrži: klasifikacijski broj, urudžbeni broj, datum davanja suglasnosti, datum izvršnosti rješenja, naziv pravne osobe i osobni identifikacijski broj, adresu sjedišta, e-adresu i broj telefona, ime i prezime odgovorne osobe i njezin osobni identifikacijski broj, imena i prezimena osoba koje provode Program izobrazbe i njihove osobne identifikacijske brojeve, akademske ili stručne nazive, e-adrese, brojeve telefona, imena i prezimena administrativnih osoba koje će u ime nositelja programa izobrazbe unositi podatke o provedenim izobrazbama u IEC i njihove osobne identifikacijske brojeve, e-adrese, brojeve telefona, i odjeljak za napomene.«

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 20.

Prilog 1A zamjenjuje se novim Prilogom 1A koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Prilog 1B zamjenjuje se novim Prilogom 1B koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

U Prilogu 1C riječi: »vlastoručni potpis i pečat ovlaštenog inženjera i/ili sudskog vještaka ukoliko ga ima« zamjenjuju se riječju: »potpis«.

U Prilogu 1D riječi: »vlastoručni« »i pečat« brišu se.

U Prilogu 4A točka 1.1. mijenja se i glasi:

»1.1. Ključni elementi i ciljevi bitnih direktiva i dokumenata iz područja energetske učinkovitosti«.

U Prilogu 4B iza naslova 2. Sustavi grijanja, hlađenja i ventilacije – 16 sati, dodaje se novi podnaslov 2.0. koji glasi:

»2.0. Rad s ustavâ u tipičnim ili prosječnim uvjetima vezano za redovite preglede sustava«.

Prilog 5 zamjenjuje se novim Prilogom 5 koji je sastavni dio ovog pravilnika.

U Prilogu 6 riječi: »i pečat« brišu se.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 21.

Postupci započeti po odredbama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (»Narodne novine«, broj 73/15 i 133/15) do stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se po odredbama ovog Pravilnika.

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/20-12/2
Urbroj: 531-04-3-2-11
Zagreb, 14. svibnja 2020.

Ministar
Predrag Štromar, v. r.

PRILOG 1A

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA DAVANJE OVLAŠTENJA ZA ENERGETSKO CERTIFICIRANJE, ENERGETSKI PREGLED ZGRADE I REDOVITE PREGLEDE SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI ZA FIZIČKE OSOBE

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20

ZAHTJEV ZA DAVANJE OVLAŠTENJA ZA FIZIČKE OSOBE

(zahtjev popuniti tiskanim slovima, po mogućnosti u elektroničkoj formi)

I. Podaci o fizičkoj osobi
Ime
Prezime
Akademski ili stručni naziv
Mjesto i datum rođenja
OIB
Adresa stanovanja (ulica i kućni broj)
Poštanski broj i mjesto stanovanja
E-adresa
Broj telefona / mobilnog telefona
 
Razlog podnošenja zahtjeva
Izdavanje prvog rješenja o ovlaštenju
Izmjena rješenja o ovlaštenju
Ponovno izdavanje rješenja o ovlaštenju
Izdavanje rješenja o ovlaštenju, nakon što je prethodno ukinuto
Zahtjev za ukidanje ovlaštenja
 
Podaci o već izdanom rješenju o ovlaštenju
Klasifikacijska oznaka
Urbroj
Datum izdavanja
Datum izvršnosti
 
Naznaka rješenja o ovlaštenju za koje se podnosi zahtjev (potrebno označiti sa X)
Energetsko certificiranje i energetski pregled zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom
Provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavomGrađevinski dio
Strojarski dio
Elektrotehnički dio
Automatsko reguliranje i upravljanje
Redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 
II. Prilozi zahtjevu
1.Preslika osobne iskaznice
2.Preslika diplome
3.Preslika uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja / Programu usavršavanja
4.Dokaz o radnom iskustvu u struci:
4.1.Preslika potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu i stažu ili elektronički zapis o radno-pravnom statusu i stažu i/ili
4.2.Potvrda poslodavca o radnom iskustvu u struci
5.Opis područja rada i iskustva u struci na priloženoj tablici iz Priloga 1C


III. Izjava podnositelja zahtjeva
Da su podaci navedeni u ovom zahtjevu točni potvrđujem potpisom, te sam suglasan da se javno objave moji sljedeći podaci (odabrano označiti s X):
Broj telefona
Broj mobilnog telefona
E-adresa
Datum podnošenja zahtjevaIme i prezime podnositelja zahtjevaPotpis podnositelja zahtjeva


PRILOG 1B

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA DAVANJE OVLAŠTENJA ZA ENERGETSKO CERTIFICIRANJE, ENERGETSKI PREGLED ZGRADE I REDOVITE PREGLEDE SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI ZA PRAVNE OSOBE

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20

ZAHTJEV ZA DAVANJE OVLAŠTENJA ZA PRAVNE OSOBE

(zahtjev popuniti tiskanim slovima, po mogućnosti u elektroničkoj formi)

I. Podaci o pravnoj osobi
Naziv podnositelja zahtjeva – tvrtka trgovačkog društva

Sjedište trgovačkog društva

iz sudskog registra (adresa)

Poštanski broj i mjesto
OIB
MB (matični broj trgovačkog društva iz sudskog registra)
E-adresa
Broj telefona / mobilnog telefona
 
Razlog podnošenja zahtjeva
Izdavanje prvog rješenja o ovlaštenju
Izmjena rješenja o ovlaštenju
Ponovno izdavanje rješenja o ovlaštenju
Izdavanje rješenja o ovlaštenju, nakon što je prethodno ukinuto
Zahtjev za ukidanje ovlaštenja
 
Podaci o već izdanom rješenju o ovlaštenju
Klasifikacijska oznaka
Urbroj
Datum izdavanja
Datum izvršnosti
 
Naznaka rješenja o ovlaštenju za koje se podnosi zahtjev (potrebno označiti sa X)
Energetsko certificiranje i energetski pregled zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom
Provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavomGrađevinski dio
Strojarski dio
Elektrotehnički dio
Automatsko reguliranje i upravljanje
Energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom
Redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 
II. Podaci o odgovornoj osobi podnositelja zahtjeva
Ime
prezime
OIB
Ulica i kućni broj
Poštanski broj i mjesto
E-adresa
Broj telefona / mobilnog telefona
 
III. Podaci o osobi koja će u ovlaštenoj pravnoj osobi biti imenovana za potpisivanje energetskih certifikata, izvješća o energetskim pregledima zgrada i izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
Ime
Prezime
Akademski ili stručni naziv
Mjesto i datum rođenja
OIB
Adresa stanovanja (ulica i kućni broj)
Poštanski broj i mjesto
E-adresa
Broj telefona/ mobilnog telefona
 
IV. Podaci o drugim osobama zaposlenim u pravnoj osobi koje će provoditi radnje i postupke energetskog certificiranja, energetskog pregleda zgrada i redovitog pregleda sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
Ime
Prezime
Akademski ili stručni naziv
Mjesto i datum rođenja
OIB
Adresa stanovanja (ulica i kućni broj)
Poštanski broj i mjesto
E-adresa
Broj telefona / mobilnog telefona
 
V. Prilozi zahtjevu
1.Preslike ugovora o radu zaposlenih osoba na neodređeno vrijeme koje će provoditi energetske preglede zgrada, energetsko certificiranje i redovite preglede sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, te imenovanje osobe za potpisivanje izvješća o energetskim pregledima zgrada, energetskih certifikata zgrada i izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, ispunjeni obrazac iz Priloga 1D
2.Dokazi za imenovanu i druge zaposlene osobe
2.1.Preslika osobne iskaznice /ako je više osoba navesti broj/
2.2.Preslika diplome /ako je više osoba navesti broj/
2.3.Preslika uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja / Programu usavršavanja /ako je više osoba navesti broj/
2.4.Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje /ako je više osoba navesti broj/
2.5.Opis područja rada i iskustva u struci na priloženoj tablici iz Priloga 1C /ako je više osoba navesti broj/VI. Izjava podnositelja zahtjeva
Da su podaci navedeni u ovom zahtjevu točni potvrđujem potpisom, te sam suglasan da se javno objave sljedeći podaci tvrtke (odabrano označiti s X):
Broj telefona
Broj mobilnog telefona
E-adresa

Datum podnošenja zahtjeva


Ime i prezime odgovorne osobePotpis odgovorne osobe


PRILOG 5

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA DAVANJE SUGLASNOSTI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA IZOBRAZBE

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20

ZAHTJEV ZA DAVANJE SUGLASNOSTI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA IZOBRAZBE

(popuniti formular tiskanim slovima, po mogućnosti u elektroničkoj formi)

I. Podaci o pravnoj osobi
Naziv podnositelja zahtjeva – tvrtka trgovačkog društva
Sjedište trgovačkog društva iz sudskog registra (adresa)
Poštanski broj i mjesto
OIB
MB (matični broj trgovačkog društva iz sudskog registra)
Banka i broj žiro računa
E-adresa
Broj telefona/ mobilnog telefona
Razlog podnošenja zahtjeva
Davanje prve suglasnosti
Izmjena suglasnosti
Produženje važenja suglasnosti
Davanje suglasnosti, nakon što je prethodna ukinuta
Podaci o već danoj suglasnosti
Klasifikacijska oznaka
Urbroj
Datum i mjesto davanja
 
II. Podaci o odgovornoj osobi podnositelja zahtjeva
Ime
Prezime
OIB
Adresa stanovanja (ulica i kućni broj
Poštanski broj i mjesto
E-adresa
Broj telefona/ mobilnog telefona
 
III. Podaci o administrativnoj osobi koja u ime podnositelja zahtjeva unosi podatke u Informacijski sustav energetskih certifikata (IEC)
Ime
Prezime
OIB
Adresa stanovanja (ulica i kućni broj
Poštanski broj i mjesto
E-adresa
Broj telefona/ mobilnog telefona
 
IV. Podaci o osobama koje će provoditi Program izobrazbe (navesti za sve osobe)
Ime
Prezime
Akademski ili stručni naziv
Mjesto i datum rođenja
OIB
Adresa stanovanja (ulica i kućni broj)
Poštanski broj i mjesto
E-adresa
Broj telefona/ mobilnog telefona
 
V. Prilozi zahtjevu
1.Preslike ugovora o radu na neodređeno vrijeme administrativnih osoba i pojedinih predavača
2.Preslike diploma /ako je više osoba navesti broj/
3.Razrađeni program izobrazbe
4.Sadržaj i način provođenja provjere znanja
5.Dokaz o vlasništvu, najmu ili pravu korištenja prostora (npr. preslika ugovora)
6.Životopisi predavača (dostaviti CV na Europass obrascu na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu)
7.Preslike ugovora o djelu predavača koji nisu zaposleni kod Nositelja ProgramaVI. Izjava podnositelja zahtjeva
Da su podaci navedeni u ovom zahtjevu točni potvrđujem potpisom

Datum podnošenja zahtjeva


Ime i prezime odgovorne osobePotpis odgovorne osobe