Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

NN 62/2020 (27.5.2020.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

HRVATSKI SABOR

1236

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA

Proglašavam Zakon o o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 18. svibnja 2020.

Klasa: 011-01/20-01/80
Urbroj: 71-06-01/1-20-2
Zagreb, 22. svibnja 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, br. 69/99., 151/03., 157/03. – ispravak, 100/04., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14., 98/15., 44/17., 90/18. i 32/20.) u članku 1.a stavku 1. iza podstavka 3. točka se zamjenjuje zarezom i dodaje se podstavak 4. koji glasi:

» – Uredba (EU) 2019/880 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o unosu i uvozu kulturnih dobara (SL L 151, 7. 6. 2019., u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2019/880).«.

Članak 2.

U članku 6. iza točke 6. dodaje se nova točka 7. koja glasi:

»7. arheološki park je istraženo, zaštićeno i prezentirano arheološko nalazište ili njegov dio koji uključuje informativno-didaktičke sastavnice prezentacije i interpretacije u cilju podizanja svijesti o važnosti arheološke baštine,«.

Dosadašnje točke 7. do 11. postaju točke 8. do 12.

Dosadašnja točka 12., koja postaje točka 13., mijenja se i glasi:

»13. konzervatorski elaborat je stručni dokument koji se izrađuje za potrebe složenijih zahvata na kulturnom dobru zaštićenom posebnim rješenjem, koji mogu utjecati na tehničko stanje odnosno svojstva kulturnog dobra, te za postojeću građevinu ili planiranu izgradnju unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline na lokaciji koja je od interesa za očuvanje svojstva kulturo-povijesne cjeline,«.

Dosadašnje točke 13. do 21. postaju točke 14. do 22.

Članak 3.

U članku 7. podstavak 4. mijenja se i glasi:

» – memorijalno područje, mjesto, spomenik i obilježje u svezi s povijesnim događajima i osobama,«.

Čanak 4.

U članku 10. stavku 6. riječi: »prostorne međe« zamjenjuju se riječju: »granice«.

Članak 5.

U članku 43.b stavku 4. riječi: »ili središnje tijelo državne uprave nadležno za upravljanje državnom imovinom« brišu se.

Članak 6.

U članku 47. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Zabranjuje se pregled arheoloških zona, arheoloških nalazišta (lokaliteta) i područja pojedinačnih arheoloških nalaza uključujući i podvodne zone i nalazišta, zaštićenih u skladu s ovim Zakonom, detektorima za metal ili drugim sličnim uređajima u svrhu pronalaženja arheoloških nalaza, bez prethodnog odobrenja nadležnog tijela.«.

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 7.

U članku 49. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ministar kulture sukladno odredbama Pomorskog zakonika propisuje uvjete i način obavljanja arheoloških istraživanja, te postupak i način izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru Republike Hrvatske, zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu Republike Hrvatske i epikontinetalnom pojasu Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Nadzor nad obavljanjem podvodnih aktivnosti iz stavka 2. ovoga članka provode Ministarstvo kulture, lučka kapetanija, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove i Obalna straža Republike Hrvatske.«.

Članak 8.

U članku 53. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Podaci o stanju kulturnog dobra unose se u informacijski sustav kulturne baštine koji vodi Ministarstvo kulture, a koji je povezan u informacijski sustav sukladno propisu kojim se uređuje prostorno uređenje.«.

Članak 9.

U članku 55. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka uređuje se sadržaj sustava mjera zaštite za kulturna dobra te stupnjevi zaštite za nepokretna kulturna dobra.«.

Članak 10.

Članak 60. mijenja se i glasi:

»Za zahvate na nepokretnom kulturnom dobru, kao i na području unutar granica kulturnog dobra za koje se prema posebnom propisu izdaje lokacijska dozvola, nadležno tijelo na zahtjev upravnog tijela, odnosno tijela državne uprave nadležnog za izdavanje lokacijske dozvole u svrhu izrade idejnog projekta, a prije pokretanja postupka za izdavanje lokacijske dozvole, utvrđuje posebne uvjete zaštite kulturnog dobra.

Zahtjev za utvrđivanje posebnih uvjeta zaštite kulturnog dobra iz stavka 1. ovoga članka odbit će se rješenjem ako je predloženi zahvat suprotan utvrđenim mjerama zaštite i očuvanja kulturnog dobra ili svrsi zaštite kulturnog dobra propisanoj ovim Zakonom ili je odbijeno izdavanje potvrde konzervatorskog elaborata iz članka 61.a stavka 1. ovoga Zakona.

Posebni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka utvrđeni u svrhu izrade idejnog projekta mogu se koristiti za izradu glavnog projekta potrebnog za izdavanje građevinske dozvole.«.

Članak 11.

Članak 61. mijenja se i glasi:

»Za poduzimanje radnji na nepokretnom kulturnom dobru, kao i na području unutar granica kulturnog dobra za koje se prema posebnom propisu izdaje građevinska dozvola nadležno tijelo na zahtjev upravnog tijela, odnosno tijela državne uprave nadležnog za izdavanje građevinske dozvole u svrhu izrade glavnog projekta, a prije pokretanja postupka za izdavanje građevinske dozvole, utvrđuje posebne uvjete zaštite kulturnog dobra.

Zahtjev za utvrđivanje posebnih uvjeta zaštite kulturnog dobra iz stavka 1. ovoga članka odbit će se rješenjem ako su predložene radnje suprotne utvrđenim mjerama zaštite i očuvanja kulturnog dobra ili svrsi zaštite kulturnog dobra propisanoj ovim Zakonom ili je odbijeno izdavanje potvrde konzervatorskog elaborata iz članka 61.a stavka 1. ovoga Zakona.

Posebni uvjeti zaštite kulturnog dobra koji su utvrđeni u svrhu izrade idejnog projekta mogu se koristiti za izradu glavnog projekta potrebnog za izdavanje građevinske dozvole.

U svrhu utvrđivanja usklađenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima zaštite kulturnog dobra, odnosno posebnim uvjetima zaštite kulturnog dobra određenim lokacijskom dozvolom, nadležno tijelo na traženje upravnog tijela, odnosno tijela državne uprave nadležnog za izdavanje građevinske dozvole po službenoj dužnosti u postupku izdavanja građevinske dozvole izdaje potvrdu glavnog projekta koji je izrađen u skladu s posebnim uvjetima zaštite kulturnog dobra, odnosno posebnim uvjetima zaštite kulturnog dobra određenim lokacijskom dozvolom.

Ako glavni projekt iz stavka 4. ovoga članka nije usklađen s izdanim posebnim uvjetima zaštite kulturnog dobra, zahtjev za izdavanje potvrde odbija se rješenjem.

U postupku utvrđivanja posebnih uvjeta zaštite kulturnog dobra propisanom ovim člankom i člankom 60. ovoga Zakona nadležno tijelo, upravno tijelo i tijelo državne uprave nadležno za izdavanje lokacijske odnosno građevinske dozvole komuniciraju elektroničkim putem primjenom elektroničkog programa »eDozvola«.

Posebni uvjeti utvrđeni u postupku iz stavka 6. ovoga članka utvrđuju se kao elektroničke isprave.«.

Članak 12.

Članak 61.a mijenja se i glasi:

»Nadležno tijelo ovlašteno je radi utvrđivanja posebnih uvjeta zaštite kulturnog dobra iz članka 60. stavka 1. i članka 61. stavka 1. ovoga Zakona zatražiti izradu konzervatorskog elaborata za složenije zahvate na kulturnom dobru za koje je potrebno provesti prethodno istraživanje i/ili procjenu utjecaja na kulturno dobro.

Složeniji zahvat u smislu stavka 1. ovoga članka je zahvat koji se odnosi na više razvojnih povijesnih slojeva građevine (građevinskih i stilskih) koji nisu vidljivi u zatečenom stanju ili se radi o zahvatu na građevini izvedenoj složenom primjenom više različitih materijala, a što nije dokumentirano radi zaštite i očuvanja kulturnog dobra u skladu s ovim Zakonom.

Konzervatorski elaborat iz stavka 1. ovoga članka koji su izradile ovlaštene specijalizirane pravne i/ili fizičke osobe iz članka 100. ovoga Zakona potvrđuje nadležno tijelo.

Ako je konzervatorski elaborat iz stavka 1. ovoga članka suprotan utvrđenim mjerama zaštite i očuvanja kulturnog dobra ili svrsi zaštite kulturnog dobra propisanoj ovim Zakonom, zahtjev za izdavanje potvrde konzervatorskog elaborata odbija se rješenjem.«.

Članak 13.

Članak 61.b mijenja se i glasi:

»Za građenje jednostavnih i drugih građevina i radove unutar kulturno-povijesne cjeline, na pojedinačnom kulturnom dobru, kao i na području unutar granica kulturnog dobra koji se obavljaju na temelju glavnog projekta, a za koje sukladno propisu kojim se uređuje gradnja nije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu, na zahtjev upravnog tijela, odnosno tijela državne uprave iz članka 61. stavka 1. ovoga Zakona prije započinjanja radova nadležno tijelo izdaje posebne uvjete zaštite kulturnog dobra.

Zahtjev za utvrđivanje posebnih uvjeta zaštite kulturnog dobra iz stavka 1. ovoga članka odbit će se rješenjem ako su predloženi radovi u suprotnosti s utvrđenim mjerama zaštite i očuvanja kulturnog dobra ili svrhom zaštite kulturnog dobra propisanom ovim Zakonom.

Za građenje i radove iz stavka 1. ovoga članka, na zahtjev upravnog tijela odnosno tijela državne uprave putem kojeg je zatraženo utvrđivanje posebnih uvjeta zaštite kulturnog dobra, nadležno tijelo prije započinjanja radova izdaje potvrdu kojom utvrđuje da je glavni projekt u skladu s ovim Zakonom glede pitanja u vezi s kojima su utvrđeni posebni uvjeti zaštite kulturnog dobra.

Ako glavni projekt iz stavka 3. ovoga članka nije usklađen s izdanim posebnim uvjetima, zahtjev za izdavanje potvrde odbija se rješenjem.

Za građenje i radove iz stavka 1. ovoga članka koji se ne obavljaju na temelju glavnog projekta investitor je dužan prije započinjanja radova pribaviti prethodno odobrenje nadležnog tijela.«.

Članak 14.

U članku 62. stavku 1. riječi: »prostornih međa« zamjenjuju se riječima: »unutar granica«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Izdavanje prethodnog odobrenja ne znači da je utvrđeno da su za obavljanje radnji iz stavka 1. ovoga članka ispunjeni uvjeti propisani posebnim propisom, već da su navedene radnje u skladu s posebnim uvjetima zaštite kulturnog dobra prema ovom Zakonu.«.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 6. i 7.

Članak 15.

Članak 70. mijenja se i glasi:

»Kulturna dobra mogu se uvoziti i unositi u Republiku Hrvatsku uz poštivanje zakona ili drugih propisa zemlje iz koje se uvoze ili unose, odnosno zemlje na čijem su državnom području stvorena ili otkrivena.

Kulturna dobra određena Uredbom (EU) 2019/880 mogu se uvoziti u Republiku Hrvatsku izvan carinskog područja Europske unije temeljem uvozne dozvole koju izdaje nadležno tijelo ili izjave uvoznika u skladu s Uredbom (EU) 2019/880.«.

Članak 16.

U članku 73. stavcima 1. i 2. riječi: »prostornih međa« zamjenjuju se riječima: »unutar granica«.

Članak 17.

U članku 76. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ministar kulture može u slučaju nastanka ili proglašenja izvanrednih okolnosti radi zaštite kulturnih dobara naredbom utvrditi poduzimanje posebnih mjera zaštite za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti, što uključuje mjere za sprječavanje nastanka štete na kulturnim dobrima, utvrđivanje nastale štete, ublažavanje i njezino uklanjanje.«.

U stavku 2. riječ: »dužno« zamjenjuje se riječju: »dužan«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»U slučaju nastanka ili proglašenja izvanrednih okolnosti Ministarstvo kulture obavit će popis štete na kulturnim dobrima u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijim se područjima kulturna dobra nalaze te upisati štete na kulturnim dobrima u odgovarajući registar šteta.

U svrhu ublažavanja i uklanjanja nastale štete na kulturnim dobrima ministar kulture izradit će i donijeti program mjera zaštite kulturnih dobara u suradnji s jedinicama lokalne i područje (regionalne) samouprave iz stavka 3. ovoga članka.«.

Članak 18.

Iza članka 76. dodaju se naslov iznad članka i članak 76.a koji glase:

»14. Plan upravljanja kulturnim dobrom

Članak 76.a

Plan upravljanja kulturnim dobrom donosi se u svrhu upravljanja kulturnim dobrom, a sadrži analizu stanja, ciljeve upravljanja, aktivnosti za provođenje ciljeva i pokazatelje provedbe plana.

Upravljanjem kulturnim dobrom, u smislu stavka 1. ovoga članka, podrazumijeva se utvrđivanje i praćenje stvarnog stanja radi unaprjeđenja njegove zaštite, trajnog očuvanja kulturnog dobra te njegova održivog korištenja u skladu s planom upravljanja uz sudjelovanje svih zainteresiranih dionika za njegovu zaštitu i očuvanje.

Ministar kulture može za arheološke parkove, otvorena arheološka nalazišta ili njihove dijelove te memorijalna područja donijeti odluku o njihovu povjeravanju na upravljanje jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave na njezin zahtjev ili upravljanje povjeriti pravnoj osobi kojoj je osnivač Republika Hrvatska, uz obvezu izrade i donošenja plana upravljanja u roku od godinu dana.

Na temelju odluke iz stavka 3. ovoga članka sklapa se ugovor kojim se uređuju prava i obveze ugovornih strana te rok na koji se navedena kulturna dobra povjeravaju na upravljanje, kao i nositelj izrade i donošenja plana upravljanja.

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kojoj je povjereno na upravljanje kulturno dobro iz stavka 3. ovoga članka može radi provedbe plana upravljanja osnovati pravnu osobu ili provođenje plana upravljanja kulturnim dobrom povjeriti drugoj pravnoj osobi uz prethodnu suglasnost ministra kulture.

Planovi upravljanja iz stavka 1. ovoga članka obvezno se izrađuju za kulturna dobra koja su upisana na Listu svjetske baštine i Listu ugrožene svjetske baštine, a mogu se izraditi i za druga kulturna dobra.

U postupku donošenja plana upravljanja provodi se javna rasprava o prijedlogu plana upravljanja u trajanju koje ne može biti kraće od 30 dana, a plan se donosi uz prethodnu suglasnost ministra kulture i objavljuje se na mrežnim stranicama donositelja plana.«.

Članak 19.

U članku 96. stavak 2. briše se.

Članak 20.

U članku 99. stavku 2. iza riječi: »Hrvatski državni arhiv« dodaju se riječi: »po službenoj dužnosti ili«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka može se podnijeti žalba Ministarstvu kulture.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 21.

U članku 115. stavku 1. iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5. obavlja pregled arheoloških zona, arheoloških nalazišta (lokaliteta) i područja pojedinačnih arheoloških nalaza uključujući i podvodne zone i nalazišta suprotno propisanoj zabrani (članak 47. stavak 2.),«.

Dosadašnje točke 5. do 8. postaju točke 6. do 9.

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»Predmeti i sredstva koji su bili namijenjeni i uporabljeni za počinjenje prekršaja iz stavka 1. točke 5. ovoga članka ili su nastali njegovim počinjenjem obvezno će se oduzeti.

Arheološki nalazi koji su pronađeni i/ili iskopani počinjenjem prekršaja iz stavka 1. točke 5. ovoga članka obvezno će se oduzeti.«.

Članak 22.

U članku 116. stavku 1. točki 9. riječi: »stavak 3.« zamjenjuju se riječima: »stavci 1., 2., 3. i 4.«.

Članak 23.

U članku 117. stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. unese kulturno dobro u Republiku Hrvatsku iz zemlje koja je izvan carinskog područja Europske unije, a u kojoj je ono stvoreno ili otkriveno, uz kršenje zakona ili drugih propisa te zemlje (članak 3. stavak 1. Uredbe (EU) 2019/880),«.

Iza točke 4. dodaju se nove točke 5. i 6. koje glase:

»5. uveze kulturno dobro u Republiku Hrvatsku iz zemlje koja je izvan carinskog područja Europske unije bez uvozne dozvole ili izjave uvoznika (članak 3. stavak 2. Uredbe (EU) 2019/880 i članak 70.),

6. da lažnu izjavu ili podnese lažnu informaciju u svrhu uvoza kulturnog dobra u Republiku Hrvatsku iz zemlje izvan carinskog područja Europske unije (članak 4. stavak 4. i članak 5. stavak 2. Uredbe (EU) 2019/880),«.

Dosadašnje točke 5., 6. i 7. postaju točke 7., 8. i 9.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Kulturna dobra uporabljena u počinjenju prekršaja iz stavka 1. točaka 4., 5. ili 6. ovoga članka oduzet će se u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju prekršaji.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona nastavit će se i dovršiti prema odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, br. 69/99., 151/03., 157/03. – ispravak, 100/04., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14., 98/15., 44/17., 90/18. i 32/20.).

Članak 25.

Planove upravljanja za kulturna dobra koja su upisana na Listu svjetske baštine, a za koja nije usvojen plan upravljanja, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijim se područjima nalaze navedena kulturna dobra dužne su izraditi u skladu s ovim Zakonom i početi provoditi u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 26.

Ministar kulture donijet će u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona pravilnik iz članka 9. ovoga Zakona.

Članak 27.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/70
Zagreb, 18. svibnja 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.