Odluka o privremenoj mjeri pomoći nakladnicima televizije s problemima u poslovanju uzrokovanim epidemijom bolesti COVID-19 umanjenjem plaćanja davanja trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o.

NN 64/2020 (29.5.2020.), Odluka o privremenoj mjeri pomoći nakladnicima televizije s problemima u poslovanju uzrokovanim epidemijom bolesti COVID-19 umanjenjem plaćanja davanja trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1273

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. svibnja 2020. donijela

ODLUKU

O PRIVREMENOJ MJERI POMOĆI NAKLADNICIMA TELEVIZIJE S PROBLEMIMA U POSLOVANJU UZROKOVANIM EPIDEMIJOM BOLESTI COVID-19 UMANJENJEM PLAĆANJA DAVANJA TRGOVAČKOM DRUŠTVU
ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o.

I.

Trgovačko društvo Odašiljači i veze d.o.o. će zbog posebne okolnosti uvjetovane epidemijom bolesti COVID-19 nakladnicima televizije, kojima je narušena gospodarska aktivnost i koji to mogu dokazati, umanjiti iznos naknada za odašiljanje za razdoblje od 1. travnja 2020. do dana prelaska na odašiljanje u DVB-T2 sustavu, kako slijedi:

– za odašiljanje programa u MUX-u A i MUX-u B iznos naknade umanjuje se za 20%

– za odašiljanje programa u MUX-u D iznos naknade umanjuje se za 30%.

II.

Nakladnici televizije iz točke I. ove Odluke plaćat će umanjeni iznos mjesečne naknade na način da se 50% iznosa uplati po dospijeću, a preostalih 50% iznosa mjesečne naknade beskamatnom otplatom u jednakim mjesečnim obrocima, počevši od prvog sljedećeg mjeseca nakon dospijeća do najkasnije 31. ožujka 2022.

III.

Umanjenje iznosa naknada iz točke I. ove Odluke i obročna otplata iz točke II. ove Odluke ne primjenjuju se na nakladnike televizije kojima su osnivači ili imatelji dionica ili udjela Republika Hrvatska i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, i/ili Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP), i/ili pravne osobe koje se na temelju posebnog propisa financiraju pretežito ili u cijelosti iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno iz javnih sredstava, kao ni na njihova trgovačka društva kćeri, neovisno o veličini udjela.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/245
Urbroj: 50301-27/20-20-3
Zagreb, 28. svibnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.