Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta

NN 65/2020 (3.6.2020.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

1293

Na temelju članka 133. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBVEZNOM SADRŽAJU IDEJNOG PROJEKTA

Članak 1.

U Pravilniku o obveznom sadržaju idejnog projekta (»Narodne novine«, broj 118/19) u članku 24. stavcima 2. i 3. riječi: »31. ožujka 2020.« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2020.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 350-01/20-01/160

Urbroj: 531-06-2-2-20-1

Zagreb, 12. svibnja 2020.

Ministar
Predrag Štromar, v. r.