Odluka o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2020./2021. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

NN 66/2020 (5.6.2020.), Odluka o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2020./2021. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1315

Na temelju članka 14. stavka 2. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (»Narodne novine«, broj 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. lipnja 2020. donijela

ODLUKU

O FINANCIRANJU OBVEZNIH UDŽBENIKA ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021. SREDSTVIMA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Vlada Republike Hrvatske, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, za školsku godinu 2020./2021. osigurat će obvezne udžbenike za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj koji su članovi kućanstva koje je do 31. kolovoza 2020. utvrđeno kao korisnik zajamčene minimalne naknade, sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi.

Pravo iz stavka 1. ove točke učenik ostvaruje za sve obvezne udžbenike za nastavne predmete za određeni razred iz odluke o odabiru udžbenika za srednju školu, razred i odjeljenje koji učenik pohađa, koju donosi svaka pojedina škola, a prema odabiru iz Kataloga odobrenih udžbenika koji objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja na svojim mrežnim stranicama.

Pravo iz stavka 1. ove točke ne ostvaruju učenici:

– koji ostvaruju pravo na sve obvezne udžbenike po drugoj osnovi

– koji ostvaruju pravo na puni novčani iznos za nabavu obveznih udžbenika

– koji ponavljaju razred.

II.

Način uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika financiranih sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske propisan je Naputkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnog proračuna (»Narodne novine«, broj 46/19).

III.

Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu, u okviru Razdjela 080 Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glave 08005, Programa 3701 Razvoj odgojno obrazovnog sustava, na aktivnosti A578045 Sufinanciranje nastavnih materijala i opreme za učenike osnovnih i srednjih škola.

IV.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/228

Urbroj: 50301-27/12-20-2

Zagreb, 4. lipnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.