Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta na dijelu k.o. Solin, predio Brodoremontno brodogradilište Vranjic

NN 68/2020 (12.6.2020.), Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta na dijelu k.o. Solin, predio Brodoremontno brodogradilište Vranjic

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1356

Na temelju članka 20. stavka 3. i članka 80. stavka 4. točke 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16 i 98/19), te članka 36. stavka 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 69/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. lipnja 2020. donijela

ODLUKU

O KONCESIJI NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – BRODOGRADILIŠTA NA DIJELU k.o. SOLIN, PREDIO BRODOREMONTNO BRODOGRADILIŠTE VRANJIC

I.

Sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta na dijelu k.o. Solin, predio Brodoremontno brodogradilište Vranjic, objavljenoj u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (broj objave: 2019/S 01K-0042390) od 25. listopada 2019. i ponuda pristiglih na Javno otvaranje ponuda za dodjelu koncesije, održano 30. prosinca 2019. u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, te Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru, osnovanog i imenovanog Odlukom Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 44/16 i 95/19), Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) daje trgovačkom društvu YACHT CLUB VRANJIC d.o.o., Jesenice, OIB: 58553622527 (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije), ovlaštenje za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene – brodogradilišta na dijelu k.o. Solin, predio Brodoremontno brodogradilište Vranjic.

II.

Područje pomorskog dobra – lučkog područja koje se daje u koncesiju omeđeno je poligonom određenim koordinatnim točkama izraženim u HTRS96 projekciji kako slijedi:

TočkaEN
1497277,524821287,75
2497350,434821266,90
3497360,784821296,35
4497373,014821292,18
5497373,584821293,86
6497376,764821292,83
7497369,244821270,30
8497372,364821269,22
9497371,004821265,36
10497374,544821264,06
11497322,364821118,13
12497221,674821148,89
13497211,744821141,05
14497180,514821144,62
15497172,454821180,97
16497201,674821267,49
17497271,214821289,86III.

Površina pomorskog dobra – lučkog područja koje se daje u koncesiju ukupno iznosi 24.260 m², a sve kako je prikazano na grafičkoj podlozi, koja čini Prilog 1. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

IV.

Koncesija se daje na vremensko razdoblje od 30 godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji pomorskog dobra iz točke VIII. ove Odluke.

V.

Koncesija na pomorskom dobru iz točke II. ove Odluke daje se u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta na dijelu k.o. Solin, predio Brodoremontno brodogradilište Vranjic.

Ovlaštenik koncesije dužan je izgraditi luku sukladno Idejnom projektu izrađenom od strane ovlaštenog arhitekte Jurice Guća, iz travnja 2019., koji čini Prilog 2. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«, te u opsegu opisanom u Studiji gospodarske opravdanosti ulaganja u koncesiju na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta na dijelu k.o. Solin, predio Brodoremontno brodogradilište Vranjic, iz prosinca 2019.

Ovlaštenik koncesije dužan je u pomorsko dobro koje se daje u koncesiju uložiti sveukupno 40.012.000,00 kuna kao investicijsko ulaganje, od čega je 6.417.500,00 kuna dužan investirati u zaštitu okoliša koncesijskog područja, a sve u opsegu i na način opisan u Studiji gospodarske opravdanosti, koja čini Prilog 3. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Ovlaštenik koncesije je ovlašten i dužan u roku ne dužem od 36 mjeseci od dana zaključenja ugovora o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke dovršiti izgradnju i predati Davatelju koncesije uporabnu dozvolu.

Ovlaštenik koncesije dužan je za svaku daljnju gradnju ili rekonstrukciju na koncesioniranom pomorskom dobru zatražiti suglasnost Davatelja koncesije, te ishoditi dozvole sukladno propisima koji uređuju prostorno uređenje i gradnju.

VI.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje da pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobiva na gospodarsko korištenje, koristi isključivo za obavljanje djelatnosti gradnje i popravaka plovnih objekata, te za obavljanje drugih djelatnosti koje su u vezi s obavljanjem osnovne djelatnosti za koju je luka namijenjena.

Ovlaštenik koncesije dužan je gospodarski koristiti pomorsko dobro iz točke II. ove Odluke sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama te drugim zakonima i podzakonskim aktima iz područja sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša, i to na način koji će osigurati zaštitu okoliša.

Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom, niti djelomično, niti u cijelosti prenositi na drugoga, bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

VII.

Za gospodarsko korištenje pomorskog dobra navedenog u točki II. ove Odluke, Ovlaštenik koncesije obvezuje se da će uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju koncesijsku naknadu.

Godišnja koncesijska naknada koju Ovlaštenik koncesije plaća za gospodarsko korištenje pomorskog dobra sastoji se od stalnog i promjenjivog dijela naknade, s tim da:

a) stalni dio iznosi 30,00 kuna po m2 zauzete ukupne površine pomorskog dobra godišnje, odnosno 727.800,00 kuna godišnje plativo u jednom obroku, te s time da će se stalni dio koncesijske naknade povećavati svakih 5 godina za 0,50 kuna po m2 zauzetog pomorskog dobra

b) promjenjivi dio iznosi 15 % prihoda ostvarenog na pomorskom dobru koje se daje u koncesiju, s tim da se prihodom ponuditelja smatra onaj dio prihoda kojim se pokrivaju iz računa dobiti i gubitka koncesionara kako slijedi: troškovi osoblja (AOP 120), amortizacija (AOP 124) i dobit razdoblja (AOP 153), a ukoliko je poslovni rezultat razdoblja gubitak (AOP 154), osnovica za obračun koncesijske naknade računa se samo zbrajanjem pozicija troškova osoblja (AOP 120) i amortizacije (AOP 124).

Navedena koncesijska naknada plaća se na sljedeći način:

a) Stalni dio naknade plaća se unaprijed za tekuću godinu, najkasnije do 1. ožujka:

– za godinu u kojoj je dana koncesija i za godinu u kojoj koncesija istječe, naknada se plaća razmjerno mjesecima korištenja

– za početnu godinu koncesijskog perioda naknada se plaća u roku od 45 dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

b) Promjenjivi dio naknade plaća se unatrag u jednom obroku, i to do 30. travnja tekuće godine za ostvareni ukupni godišnji prihod prethodne godine, s tim da se prihodom ponuditelja smatra onaj dio prihoda kojim se pokrivaju iz računa dobiti i gubitka koncesionara kako slijedi: troškovi osoblja (AOP 120), amortizacija (AOP 124) i dobit razdoblja (AOP 153), a ukoliko je poslovni rezultat razdoblja gubitak (AOP 154), osnovica za obračun koncesijske naknade računa se samo zbrajanjem pozicija troškova osoblja (AOP 120) i amortizacije (AOP 124).

Promjene naknade za koncesiju (stalnog i promjenjivog dijela) moguće su temeljem:

1. indeksacije vezane uz promjenu tečaja kune i eura u odnosu na fluktuaciju tečaja

2. indeksa potrošačkih cijena, odnosno

3. izmjena posebnog propisa u dijelu kojim se uređuje visina i način plaćanja naknade za koncesiju

4. gospodarskih okolnosti koje značajno utječu na ravnotežu odnosa naknade za koncesiju i procijenjene vrijednosti koncesije koja je bila temelj sklapanja ugovora o koncesiji.

Promjena naknade za koncesiju u skladu sa stavkom 4. ove točke utvrđuje se ugovorom o koncesiji i posebnim zakonima, a obavlja se ovisno o nastanku okolnosti i/ili periodično u za to određenim vremenskim razdobljima ovisno u uvjetima fluktuacije tečaja ili promjena potrošačkih cijena.

VIII.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture da u roku od 90 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«, sklopi ugovor o koncesiji pomorskog dobra iz točke II. ove Odluke, kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika koncesije, posebno u odnosu na zaštitu okoliša, sigurnost plovidbe, izgradnju i održavanje te nadzor nad gospodarskim korištenjem pomorskog dobra koje se daje u koncesiju.

IX.

Ovlaštenik koncesije dužan je prije sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke Davatelju koncesije dostaviti garanciju banke radi dobrog izvršenja posla u korist Republike Hrvatske – Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, na iznos od 2.000.600,00 kuna, a što je 5 % od ukupne vrijednosti investicije, koja prema Studiji gospodarske opravdanosti iz točke V. ove Odluke iznosi 40.012.000,00 kuna, s rokom važenja garancije do šest mjeseci od završetka planiranog investicijskog ciklusa, a koja garancija je bezuvjetna, bez prigovora i naplativa na prvi poziv.

Ovlaštenik koncesije dužan je prije sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke Davatelju koncesije dostaviti ovjerene zadužnice na iznos od dvije godišnje naknade za stalni dio koncesijske naknade, u ukupnom iznosu od 1.455.600,00 kuna, kao instrumente osiguranja naplate naknade za koncesiju, te za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora.

Ako Ovlaštenik koncesije ne dostavi garanciju banke iz stavka 1. ove točke i ovjerene zadužnice iz stavka 2. ove točke, neće se sklopiti ugovor o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke, te Ovlaštenik koncesije gubi sva prava utvrđena ovom Odlukom.

X.

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Splitu, u roku od 30 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-022-03/20-04/02

Urbroj: 50301-27/20-20-2

Zagreb, 10. lipnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.