Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja

NN 70/2020 (19.6.2020.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1386

Na temelju članka 60. stavka 1. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, br. 141/13, 39/15, 130/17 i 118/18) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. lipnja 2020. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O MJERAMA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA TE POSTUPANJIMA U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA

Članak 1.

U Uredbi o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja (»Narodne novine«, broj 24/18) u članku 2. stavku 2. riječi: »(»Narodne novine«, br. 141/13, 39/15 i 130/17, u daljnjem tekstu: Zakon) zamjenjuju se riječima: »(»Narodne novine«, br. 141/13, 39/15, 130/17 i 118/18, u daljnjem tekstu: Zakon)«.

Članak 2.

U članku 3. točki 4. iza riječi: »ugrožene osobe« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »životinje i pokretna imovina«.

U točki 5. riječ: »zaklanjanje« zamjenjuje se riječju: »sklanjanje«.

Točka 6. mijenja se i glasi:

»6. koordinator na lokaciji u slučaju izvanrednog događaja je osoba koja koordinira aktivnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite na mjestu provedbe mjera zaštite«.

Točka 12. mijenja se i glasi:

»12. premještanje stanovništva je rana mjera zaštite koja se poduzima radi sprječavanja dugotrajnog izlaganja stanovništva ionizirajućem zračenju, a podrazumijeva premještanje ljudi iz njihovih domova u privremeni smještaj (prihvatni centri) na duže vremensko razdoblje, a osim ljudi, premještaju se i domaće životinje te pokretna osobna imovina; provodi se unutar mjesec dana nakon izvanrednog događaja; ako traje do dvije godine, radi se o privremenom premještanju, a ako povratak nije moguć u tom roku, radi se o trajnom premještanju«.

U točki 14. riječ: »preseljenje« zamjenjuje se riječju: »premještanje«.

Točka 17. mijenja se i glasi:

»17. sklanjanje je hitna mjera zaštite stanovništva koja se provodi u kućama ili bilo kojoj drugoj građevini koja sa ili bez prilagodbe omogućava zaštitu od radioaktivnog onečišćenja i direktnog zračenja iz radioaktivnog oblaka«.

Točka 18. mijenja se i glasi:

»18. žurne službe su vatrogasci, policija, hitna medicinska pomoć, gorska služba spašavanja, sa stalnim dežurstvom, za žurne intervencije kod iznenadnih pojedinačnih slučajeva u kojima se traži žurno pružanje medicinske pomoći, spašavanje života i imovine ili sigurnosna intervencija.«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 7. riječi: »Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (u daljnjem tekstu: Zavod)« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)«.

Članak 4.

U članku 7. stavku 1. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 5.

U članku 8. stavcima 1. i 2. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 6.

U članku 9. stavku 1. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 2. riječi: »ravnatelja Zavoda« zamjenjuju se riječima: »ministra unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: ministar)«.

Članak 7.

U članku 10. stavku 1. točki f) riječ: »središnja« briše se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Tijela državne uprave iz stavka 1. točke f) ovoga članka su:

a) ministarstvo nadležno za unutarnje poslove

b) ministarstvo nadležno za zdravstv

c) ministarstvo nadležno za poljoprivredu

d) ministarstvo nadležno za obranu

e) ministarstvo nadležno za financije

f) ministarstvo nadležno za gospodarstvo

g) ministarstvo nadležno za socijalnu politiku

h) ministarstvo nadležno za vanjske i europske poslove

i) Državni hidrometeorološki zavod.«.

Članak 8.

U članku 11. stavku 2. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 9.

U članku 13. stavku 2. riječi: »sukladno potrebama i slično« zamjenjuju se riječima: »na način da udovoljava važećim propisima u mjeriteljstvu«.

Članak 10.

U članku 14. stavku 4. ispred riječi: »vježba« dodaje se riječ: »terenska«.

U stavku 6. riječi: »od strane« brišu se, a riječ: »Zavoda« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

U stavku 9. riječ: »raditi« zamjenjuje se riječju: »provoditi«.

Stavak 11. mijenja se i glasi:

»(11) Organizacija vježbe na nacionalnoj razini obveza je Ministarstva.«.

Članak 11.

U članku 15. stavku 1. u drugoj rečenici riječ: »izvanredne« briše se, a iza riječi: »predviđene radi« dodaju se riječi: »ranog upozoravanja,«.

U stavcima 3. i 4. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 12.

U članku 16. stavku 3. riječ: »zaklanjanja« zamjenjuje se riječju: »sklanjanja«.

Članak 13.

U članku 17. stavku 1. riječ: »Zavoda« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

U stavku 3. riječi: »putem centra 112 obavijestiti Zavod« zamjenjuju se riječima: »obavijestiti centar 112«.

Članak 14.

U članku 18. stavku 2. riječ: »Zavoda« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

U stavku 3. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 15.

U članku 19. stavku 2. riječi: »Središnje tijelo državne uprave« zamjenjuju se riječima: »Tijelo državne uprave«.

Članak 16.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»U slučaju kada obavijest o izvanrednom događaju zaprimi operativno-komunikacijski centar Ministarstva (Operativni centar civilne zaštite ili županijski centar 112), daljnje postupanje provodi se u skladu s internim komunikacijskim protokolom Ministarstva.«.

Članak 17.

U članku 21. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Odmah po aktiviranju sustava odgovora na izvanredni događaj, a do aktiviranja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, odgovorom na izvanredni događaj izvan lokacije pod kontrolom nositelja odobrenja, upravlja načelnik stožera civilne zaštite jedinice lokalne i (područne) regionalne samouprave.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Načelnik Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, putem Operativnog centra civilne zaštite, obavještava načelnika stožera civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave o preuzimanju upravljanja odgovorom na izvanredni događaj izvan lokacije pod kontrolom nositelja odobrenja.«.

Stavak 4. briše se.

Članak 18.

U članku 22. stavku 2. iza riječi: »koordinator na lokaciji« dodaju se riječi: »u slučaju izvanrednog događaja«.

Članak 19.

U članku 23. stavku 1. iza riječi: »koordinator na lokaciji« dodaju se riječi: »u slučaju izvanrednog događaja«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Kada u odgovoru na izvanredni događaj pri aktivnostima koje predstavljaju četvrtu kategoriju ne sudjeluju ostale žurne službe, inspektor za radiološku i nuklearnu sigurnost Ministarstva smatra se koordinatorom na lokaciji u slučaju izvanrednog događaja.«.

Članak 20.

U članku 24. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Odmah po aktiviranju sustava odgovora na izvanredni događaj, a do aktiviranja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, odgovorom na izvanredni događaj izvan lokacije pod kontrolom nositelja odobrenja, upravlja načelnik stožera civilne zaštite jedinice lokalne i (područne) regionalne samouprave.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Načelnik Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, putem Operativnog centra civilne zaštite, obavještava načelnika stožera civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave o preuzimanju upravljanja odgovorom na izvanredni događaj izvan lokacije pod kontrolom nositelja odobrenja.«.

Stavak 4. briše se.

Članak 21.

U članku 25. stavku 1. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 3. riječ: »Zavodu« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«, a riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 4. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 22.

U članku 26. stavku 1. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«, a iza riječi: »koordinatoru na lokaciji« dodaju se riječi: »u slučaju izvanrednog događaja«.

U stavcima 2., 3. i 4. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 23.

U članku 27. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Nositelj odobrenja objekta prve i druge kategorije je o svakom izvanrednom događaju obvezan neodgodivo obavijestiti Operativni centar civilne zaštite ili županijski centar 112.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Nositelj odobrenja objekta prve i druge kategorije obvezan je neodgodivo obavijestiti Operativni centar civilne zaštite ili županijski centar 112 i o događajima koji se ne smatraju izvanrednim događajima, a mogu narušiti nuklearnu sigurnost.«.

Članak 24.

Naslov iznad članka 29.: »Uzbunjivanje« zamjenjuje se naslovom: »Rano upozoravanje i uzbunjivanje«.

Članak 25.

U članku 30. stavku 1. riječi: »Ravnatelj Zavoda odredit će odlukom« zamjenjuju se riječima: »Ministar će odlukom odrediti«.

Članak 26.

U članku 31. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako je osigurano da referentna razina neće biti prijeđena, zaštitne mjere se i nadalje provode u svrhu daljnjeg smanjivanja izlaganja osoba ionizirajućem zračenju, a u skladu s načelima opravdanosti i optimizacije.«.

U stavku 4. riječ: »Zaklanjanje« zamjenjuje se riječju: »Sklanjanje«.

U stavku 7. riječ: »Zavoda« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

U stavku 9. riječ: »Zavoda« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

Članak 27.

U članku 32. stavku 1. riječ: »Zavoda« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

U stavku 4. riječ: »Zavoda« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Pojačani nadzor prekograničnog prometa ljudi i roba provode nadležne službe Ministarstva i ministarstva nadležnog za financije u suradnji s nadležnim inspekcijskim službama.«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) O privremenom ili trajnom premještanju stanovništva odlučuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva.«.

Članak 28.

U članku 34. stavku 2. riječ: »središnja« briše se.

Članak 29.

U članku 36. stavku 12. riječi: »koji se vodi pri Zavodu« zamjenjuju se riječima: »koji vodi Ministarstvo«.

Članak 30.

U članku 37. stavcima 1. i 2. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 31.

U članku 38. stavcima 4. i 5. riječ: »Zavoda« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

Članak 32.

U članku 39. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 33.

U članku 40. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U slučaju izvanrednog događaja čije posljedice nije moguće ukloniti i/ili ublažiti kapacitetima kojima raspolaže Republika Hrvatska, odluku o traženju međunarodne pomoći, na prijedlog Ministarstva, donosi Vlada Republike Hrvatske.«.

U stavcima 2 i 3. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 34.

U članku 41. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U slučaju izvanrednog događaja u drugoj zemlji kada je ta zemlja zatražila međunarodnu pomoć u uklanjanju i/ili ublažavanju posljedica tog događaja, odluku o pružanju međunarodne pomoći, na prijedlog Ministarstva, donosi Vlada Republike Hrvatske.«.

U stavcima 2., 3. i 4. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 35.

Naslov iznad članka 43. mijenja se i glasi:

»Završetak izvanrednog događaja u objektu prve, druge ili pete kategorije«.

Članak 36.

U članku 43. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako je tijekom izvanrednog događaja u objektu prve, druge ili pete kategorije došlo do ispuštanja radioaktivnog materijala u okoliš, o završetku izvanrednog događaja odlučuje načelnik Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.«.

Članak 37.

U članku 45. stavku 2. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 5. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 38.

U članku 47. stavku 1. riječ: »Zavodu« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

U stavcima 3. i 4. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 39.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03-20-03/04

Urbroj: 50301-29/23-20-5

Zagreb, 18. lipnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.