Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom

NN 70/2020 (19.6.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom

MINISTARSTVO FINANCIJA

1390

Na temelju članka 17. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (»Narodne novine«, broj 106/18) i članka 11. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (»Narodne novine«, broj 121/19) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM

Članak 1.

U Pravilniku o fiskalizaciji u prometu gotovinom (»Narodne novine«, broj 146/12 i 46/17) u članku 1. iza riječi: »zaštitni kod izdavatelja računa,« dodaju se riječi: »način generiranja i obvezne podatke koje sadrži QR kod,«, iza riječi: »poslovnih prostora,« dodaju se riječi: »dostava podataka o prodaji,«, iza riječi: »izdani račun,« dodaju se riječi: »izgled i sadržaj obavijesti o fiskalizaciji prodaje putem samoposlužnih uređaja,« i iza riječi: »Porezne uprave« dodaje se zarez i riječi: »dostava podataka o pratećem dokumentu«.

Članak 2.

U članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Radi provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa i fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja, obveznici fiskalizacije iz članka 8. stavaka 2. i 3. Zakona dužni su od Financijske agencije nabaviti produkcijski aplikativni certifikat za fiskalizaciju.«.

U stavku 3. iza riječi: »računa« dodaju se riječi: »i/ili postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja«.

Članak 3.

Iza članka 18. dodaje se poglavlje V.a s člancima 18.a, 18.b i 18.c koji glase:

»V.a QR kod

Članak 18.a

(1) QR kod je dvodimenzionalni kod koji sadrži zapis određenog seta podataka.

(2) QR kod stvara obveznik fiskalizacije i ispisuje ga na računu kao obvezni sadržaj računa prema članku 9. Zakona.

(3) QR kod koristi se u postupcima provjere računa od strane građana na temelju članka 27. Zakona.

Članak 18. b

(1) QR kod iz članka 18.a ovoga Pravilnika minimalno sadrži zapis sljedećih podataka:

1. URL adresa do web-stranice Porezne uprave za provjeru računa

2. JIR ili zaštitni kod obveznika fiskalizacije

3. datum i vrijeme izdavanja računa

4. ukupni iznos računa.

(2) Podaci QR koda iz stavka 1. ovog članka odvojeni su dodatnim separatorima.

Članak 18.c

(1) Pri određivanju QR koda koristi se QR kod model 1 ili model 2 najmanje moguće inačice. QR kod mora biti minimalno veličine 2 puta 2 centimetra pri čemu prazan prostor sa svih strana QR koda mora biti minimalno 2 milimetara. QR kod mora imati minimalno »L« (ECC level) razinu korekciju greške.

(2) QR kod određen na način propisan stavkom 1. ovoga članka mora biti usklađen sa standardom ISO/IEC 15415.

(3) QR kod ne smije na računu biti ispisan na slici ili logu niti sadržavati sliku ili logo.«.

Članak 4.

U članku 19. stavku 2. riječi: »stavka 6.« zamjenjuju se riječima: »stavka 7.«.

U stavku 3. točka 3. koja glasi: »3. promjena tipa poslovnog prostora« briše se.

Dosadašnje točke 4., 5. i 6. postaju točke 3., 4. i 5.

Iza dosadašnje točke 6. koja postaje točka 5. briše se točka i dodaje se nova točka 6. koja glasi:

»6. promjena podataka o oznaci o izdavanju dokumenta iz članka 27.b Zakona.«.

Dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Obveznik fiskalizacije kao podatak o adresi za internetsku trgovinu ili pokretnu trgovinu navodi adresu prebivališta ili uobičajenog boravišta odnosno sjedišta obveznika fiskalizacije.«.

Dosadašnji stavak 5. koji postaje stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Obveznik fiskalizacije, u slučaju prijave podataka o radnom vremenu za internetsku trgovinu, pokretnu trgovinu ili trgovinu putem samoposlužnog uređaja, može navesti kao radno vrijeme podatak od 0 do 24 sata.«.

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 7. riječi: »stavaka 1. do 5.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 1. do 6.«.

Dosadašnji stavak 7. koji postaje stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Ako obveznik fiskalizacije nije korisnik sustava ePorezna, prijavu podataka obavlja službena osoba u ispostavi Porezne uprave temeljem obrasca iz članka 19. stavka 9. Zakona. Obrazac se nalazi u Prilogu 2. i sastavni je dio ovoga Pravilnika.«.

Članak 5.

U članku 29. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Certifikat nije izdan od strane Fina RDC CA ili je istekao ili je ukinut.«.

Članak 6.

Iza članka 30. dodaju se poglavlja VII.a sa člancima 30.a do 30.e i VII.b sa člancima 30.f do 30.h koji glase:

»VII.a PROVEDBA POSTUPKA FISKALIZACIJE PRODAJE PUTEM SAMOPOSLUŽNIH UREĐAJA

Članak 30.a

(1) Samoposlužni uređaj kojim se provodi postupak fiskalizacije prodaje je automatizirani uređaj putem kojega se obavlja neposredna prodaja robe ili usluge na način da se umetne u za to predviđen otvor na uređaju sredstvo koje se smatra gotovinom u smislu članka 2. točke 6. Zakona pri čemu u naplati robe ili usluge ne sudjeluje osoba odnosno pri čemu osoba ne posreduje u prodaji.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članaka, smatra se da postoji zaseban samoposlužni uređaj kada se obavlja prodaja robe ili usluge bez sudjelovanja osobe ako se plaćanje izvršava slanjem sms poruke na za to predviđen broj.

(3) Samoposlužnim uređajem iz stavka 1. ovoga članka ne smatra se uređaj putem kojega se obavlja prodaja robe ili usluge žetonima i drugim sličnim sredstvima, a za čiju kupnju je prethodno proveden postupak fiskalizacije izdavanja računa.

(4) Iznimno od stavka 1. ovog članka, samoposlužnim uređajem ne smatra se uređaj putem kojega se obavlja prodaja robe ili usluge, za ostvarene promete u djelatnostima iz članka 5. Zakona.

Članak 30.b

(1) U skladu s odredbama Zakona, poslovnim prostorom smatra se svaki samoposlužni uređaj.

(2) Obveznik fiskalizacije koji obavlja prodaju robe ili usluge iz članka 30.a stavka 2. ovoga Pravilnika prema opisanom načinu plaćanja dužan je kao poslovni prostor prijaviti zaseban samoposlužni uređaj.

(3) Obveznik fiskalizacije iz članka 20.a Zakona radi provedbe postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja dužan je dostaviti podatak o svakom samoposlužnom uređaju u kojem će ostvarivati promet gotovinom.

(4) Na prijavu podataka o svakom samoposlužnom uređaju odgovarajuće se primjenjuju odredbe o prijavi podataka u sustav fiskalizacije propisane člankom 19. Zakona i člankom 19. ovoga Pravilnika.

(5) Obveznik fiskalizacije kao podatak o tipu poslovnog prostora navodi samoposlužni uređaj.

(6) Obveznik fiskalizacije kao podatak o adresi samoposlužnog uređaja navodi adresu gdje se samoposlužni uređaj nalazi, a ako se adresa ne može točno utvrditi navodi njegovu najbližu geolokacijsku adresu.

(7) Obveznik fiskalizacije, kod prijave samoposlužnog uređaja na adresi iz stavka 6. ovoga članka, obvezno popunjava dodatno polje u kojem pobliže opisno opisuje lokaciju samoposlužnog uređaja.

Članak 30.c

(1) Ministarstvo financija, Porezna uprava dodjeljuje Identifikator samoposlužnog uređaja koristeći podatke o poslovnom prostoru iz članka 19. Zakona, a osobito OIB obveznika fiskalizacije i oznaku poslovnog prostora koja se odnosi na samoposlužni uređaj putem kojega obveznik fiskalizacije provodi postupak fiskalizacije prodaje.

(2) Po uspješnoj prijavi svih podataka o poslovnom prostoru iz stavka 1. ovog članka, Ministarstvo financija, Porezna uprava dodjeljuje Identifikator samoposlužnog uređaja, a koji podatak obveznik fiskalizacije može preuzeti, spremiti te po potrebi koristiti putem sustava ePorezna.

(3) Dodjelom Identifikatora samoposlužnog uređaja iz stavka 2. ovog članka, obvezniku fiskalizacije omogućava se preuzimanje i ispis obavijesti iz članka 39.a ovoga Pravilnika.

(4) Ako obveznik fiskalizacije nije korisnik sustava ePorezna za potrebe dodjeljivanja Identifikatora samoposlužnog uređaja službena osoba u ispostavi Porezne uprave koristi podatke iz stavka 1. ovog članka putem podnesenog obrasca iz članka 19. stavka 9. Zakona. Obrazac se nalazi u Prilogu 2. i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

(5) Identifikator samoposlužnog uređaja određen na način propisan stavkom 1., 2. i 4. ovoga članka mora biti jedinstven za svaki samoposlužni uređaj.

(6) Ako obveznik fiskalizacije promijeni podatak o oznaci poslovnog prostora iz stavka 1. ovoga članka Porezna uprava dodjeljuje novi Identifikator samoposlužnog uređaja.

(7) Ako obveznik fiskalizacije promijeni podatak o adresi iz članka 30.b stavka 6. ovoga Pravilnika, podatak o Identifikatoru samoposlužnog uređaja ostaje isti.

(8) Podatak o Identifikatoru samoposlužnog uređaja i oznaci poslovnog prostora sastavni je dio obavijesti iz članka 39.a ovoga Pravilnika.

(9) Za Identifikator samoposlužnog uređaja koristi se kratica (ISU).

(10) ISU je sastavljen od 9 brojčanih znamenaka.

Članak 30.d

(1) Obveznik fiskalizacije iz članka 20.b Zakona radi provedbe fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja iz članka 20.a Zakona dužan je omogućiti korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje poruka o prodaji te omogućiti vezu (internet) za elektroničku razmjenu podataka s Ministarstvom financija, Poreznom upravom.

(2) Na korištenje programske podrške te razmjenu podataka iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe članaka 8. do 13. i 15. do 18. ovoga Pravilnika pri čemu se sve odredbe kojima se propisuje fiskalizacija izdavanja računa određuju kao odredbe za fiskalizaciju prodaje putem samoposlužnih uređaja.

(3) U skladu sa stavkom 2. ovoga članka, brojem računa kod provedbe postupka fiskalizacije prodaje smatra se broj transakcije prodaje koji se iskazuje u tri dijela:

1. numerički broj transakcije,

2. oznaka poslovnog prostora i

3. ISU.

Članak 30.e

(1) Podatkovni skup zahtjeva za fiskalizaciju prodaje putem samoposlužnih uređaja sastavni je dio ovoga Pravilnika i nalazi se u Privitku broj 3. ovoga Pravilnika.

VII.b PROTOKOLI I SIGURNOSNI MEHANIZMI ZA RAZMJENU PODATAKA O PRODAJI, MODEL PRIMJENE KOD KOJEG SE KORISTI CENTRALNI INFORMACIJSKI SUSTAV OBVEZNIKA FISKALIZACIJE ZA SLANJE I POTPISIVANJE ELEKTRONIČKIH PORUKA, MODEL PRIMJENE U KOJEM SE SLANJE I POTPISIVANJE PORUKA OBAVLJA POJEDINAČNO NA ELEKTRONIČKIM NAPLATNMIM UREĐAJIMA, STANDARDNE PORUKE O GREŠKAMA, PROTOKOLI O POSTUPANJU U SLUČAJU GREŠAKA, TE POSTUPANJA U SLUČAJU PREKIDA USPOSTAVLJENE VEZE I NEMOGUĆNOSTI USPOSTAVE VEZE

Članak 30.f

(1) Na protokole i sigurnosne mehanizme za razmjenu podataka o prodaji, modele primjene za slanje i potpisivanje elektroničkih poruka, standardne poruke o greškama i protokole o postupanju u slučaju grešaka za potrebe provedbe postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članaka 23. do 30. ovog Pravilnika.

(2) Sukladno članku 26. ovoga Pravilnika razmjena podataka između CIS-a i pristupne točke obveznika fiskalizacije odvija se putem web-servisa korištenjem XML poruka pri čemu, za potrebe provedbe postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja, format poruke podatkovnog skupa zahtjeva i odgovora za fiskalizaciju prodaje putem samoposlužnih uređaja specificiran je kroz XML shemu iskazanu u Privitku 3. ovoga Pravilnika.

Članak 30.g

(1) Na postupanja u slučaju prekida uspostavljene veze, za potrebe provedbe postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja, na odgovarajući način se primjenjuje odredba članka 21. Zakona.

(2) Ako dođe do prestanka rada samoposlužnog uređaja pri čemu je onemogućeno provođenje postupka fiskalizacije prodaje, broj transakcija koje neće biti evidentirane u sustavu fiskalizacije obveznik fiskalizacije propisuje internim aktom koji predočuje za potrebe poreznog nadzora.

Članak 30.h

Na nemogućnosti uspostave veze za razmjenu podataka, za potrebe provedbe postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja, na odgovarajući način se primjenjuje odredba članka 23. Zakona.«.

Članak 7.

Iza članka 39. dodaje se poglavlje X.a i članak 39.a koji glase:

»X.a IZGLED I SADRŽAJ OBAVIJESTI O FISKALIZACIJI PRODAJE PUTEM SAMOPOSLUŽNIH UREĐAJA

Članak 39.a

(1) Iznimno od članka 38. ovoga Pravilnika, obveznik fiskalizacije koji provodi postupak fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja u skladu s člankom 26.a Zakona dužan je na svakom samoposlužnom uređaju istaknuti obavijest o fiskalizaciji prodaje putem samoposlužnih uređaja.

(2) U obavijesti iz stavka 1. ovoga članka navode se riječi: »POZOR! Prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom svaki samoposlužni uređaj mora provoditi fiskalizaciju prodaje putem samoposlužnog uređaja. Nefiskaliziranje prodaje putem samoposlužnog uređaja kažnjivo je po Zakonu. Ministarstvo financija Porezna uprava« te podatak o dodijeljenom ISU koji dodjeljuje Ministarstvo financija, Porezna uprava i oznaci poslovnog prostora tog samoposlužnog uređaja koju određuje obveznik fiskalizacije.

(3) Ako obveznik fiskalizacije nije korisnik sustava ePorezna, obavijest iz stavka 1. ovoga članka dostavlja službena osoba u ispostavi Porezne uprave odmah nakon dodjele ISU-a iz članka 30.c ovoga Pravilnika.

(4) Ovisno o poslovnoj potrebi, obveznik fiskalizacije može obavijest iz stavka 1. ovog članka prilagoditi na sebi podoban način uz uvjet da zadrži sadržaj obavijesti iz stavka 2. ovog članka koji mora na samoposlužnom uređaju biti jasno istaknut, vidljiv, čitljiv i zaštićen od uništenja.«.

Članak 8.

Iza članka 41. dodaju se poglavlja XI.a sa člancima 41.a i 41.b i XI.b sa člancima 41.c, 41.d i 41.e koji glase:

»XI.a PROVEDBA POSTUPKA FISKALIZACIJE IZDAVANJA RAČUNA ZA PRATEĆI DOKUMENT

Članak 41.a

(1) Obveznik fiskalizacije prema članku 27.b Zakona radi provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa za prateći dokument na kojem navodi podatke o plaćanju iz članka 27.a Zakona dužan je omogućiti korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje poruka o pratećem dokumentu te omogućiti vezu (internet) za elektroničku razmjenu podataka s Ministarstvom financija, Poreznom upravom.

(2) Na korištenje programske podrške te razmjenu podataka iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe članaka 8. do 13. i 15. do 18. ovoga Pravilnika.

(3) Na svakom pratećem dokumentu iz članka 27.b Zakona na kojemu se navode podaci o plaćanju iz članka 27.a Zakona mora vidno pisati »OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN«.

(4) U skladu sa stavkom 3. ovoga članka, prateći dokument mora sadržavati sljedeće podatke:

1. OIB obveznika fiskalizacije

2. broj pratećeg dokumenta

3. datum i vrijeme izdavanja

4. JIR

5. zaštitni kod obveznika fiskalizacije i

6. ukupan iznos iskazan na pratećem dokumentu.

(5) Broj pratećeg dokumenta iz stavka 3. ovoga članka iskazuje se u tri dijela:

1. numerički broj pratećeg dokumenta

2. oznaka poslovnog prostora

3. oznaka naplatnog uređaja.

Članak 41.b

Podatkovni skup zahtjeva za fiskalizaciju izdavanja računa za prateći dokument sastavni je dio ovog Pravilnika i nalazi se u Privitku broj 4. ovoga Pravilnika.

XI.b PROTOKOLI I MODELI ZA RAZMJENU PODATAKA O PRATEĆEM DOKUMENTU, STANDARDNE PORUKE O GREŠKAMA I PROTOKOLI O POSTUPANJU U SLUČAJU GREŠAKA

Članak 41.c

(1) U skladu s odredbom članka 27.c Zakona, nakon provedenog postupka fiskalizacije izdavanja računa za prateći dokument iz članka 27.b Zakona, u trenutku izdavanja računa na temelju pratećeg dokumenta, obveznik fiskalizacije provodi postupak fiskalizacije izdavanja računa kada se izdaju računi koji se naplaćuju sredstvima koja se smatraju prometom gotovine sukladno odredbama Zakona.

(2) Radi provedbe fiskalizacije izdavanja računa za prateći dokument iz članka 27.b Zakona i radi provedbe fiskalizacije izdavanja računa iz stavka 1. ovoga članka obveznik fiskalizacije na odgovarajući način primjenjuje odredbe članaka 23. do 30. ovoga Pravilnika.

(3) Sukladno članku 26. ovoga Pravilnika razmjena podataka između CIS-a i pristupne točke obveznika fiskalizacije odvija se putem web-servisa korištenjem XML poruka pri čemu, za potrebe provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa za prateći dokument, format poruke podatkovnog skupa zahtjeva i odgovora za fiskalizaciju izdavanja računa za prateći dokument specificiran je kroz XML shemu iskazanu u Privitku broj 4. ovoga Pravilnika, a format poruke podatkovnog skupa zahtjeva i odgovora za fiskalizaciju izdavanja računa na temelju pratećeg dokumenta specificiran je kroz XML shemu iskazanu u Privitku broj 5. ovoga Pravilnika.

(4) Ako obveznik fiskalizacije nije proveo postupak fiskalizacije izdavanja računa za prateći dokument iz članka 27.b Zakona provodi postupak fiskalizacije izdavanja računa sukladno odredbama članaka 23. do 30. ovoga Pravilnika.

Članak 41.d

Na izdavanje pratećeg dokumenata između poreznih obveznika koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost odnosno obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i obveznika poreza na dobit prema posebnom propisu, koji račune naplaćuju sredstvima koja se ne smatraju prometom gotovine sukladno Zakonu, ako se na pratećem dokumentu navode podaci o plaćanju iz članka 27.a Zakona, ne provodi se postupak fiskalizacije izdavanja računa za prateći dokument sukladno članku 27.b Zakona.

Članak 41.e

Na postupanja u slučaju prekida uspostavljene veze, za potrebe provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa za prateći dokument iz članka 27.b Zakona, na odgovarajući način se primjenjuje odredba članka 21. Zakona.«.

Članak 9.

U članku 42. stavku 1. iza riječi: »poruke računa« briše se zarez i dodaju se riječi: »i/ili podataka o prodaji te poruke prodaje,«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Obveznici fiskalizacije koji provode postupak fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja dužni su od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika do 31. siječnja 2021. godine dostaviti podatke u sustav fiskalizacije za svaki postojeći samoposlužni uređaji te istaknuti obavijest na svakom samoposlužnom uređaju sukladno članku 6. i 7. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2020. godine osim članka 2. koji stupa na snagu 1. prosinca 2020. godine i članaka 3., 6., 7., 9. i 10. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 011-01/19-02/20

Urbroj: 513-07-21-01-20-4

Zagreb, 2. lipnja 2020.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRIVITAK 1.

1.1.1 Podatkovni skup zahtjeva za račun

U tablici u nastavku opisan je podatkovni skup poruke zahtjeva za račun.

PodatakOpis/Napomena

Obavezan

DA/NE

Tip/Duljina
Zaglavlje
Identifikator poruke

ID poruke (UUID).

Svaka poruka koja se šalje prema CIS-u mora sadržavati različiti ID poruke. Isto vrijedi i u slučaju kad se ponavlja slanje poruke zbog greške u razmjeni poruka.

DAChar(36)
Datum i vrijeme slanja

Datum i vrijeme slanja poruke zahtjeva.

dd.mm.ggggThh:mm:ss

DADate & Time
Račun
OIBOIB obveznika fiskalizacije.DAChar(11)
U sustavu PDV

Oznaka je li obveznik u sustavu PDV-a ili nije.

True ako je obveznik u sustavu PDV-a, u suprotnom false.

Boolean (1-true/0-false)

DABoolean
Datum i vrijeme izdavanja

Datum i vrijeme izdavanja koji se ispisuju na računu.

dd.mm.ggggThh:mm:ss

DADate & Time
Oznaka slijednosti

Oznaka slijednosti brojeva računa.

Oznaka koja govori gdje se određuje dodjela broja računa tj. dodjeljuje li se broj računa centralno na razini poslovnog prostora ili pojedinačno na svakom naplatnom uređaju.

Dodjela brojeva računa može biti na razini poslovnog prostora ili naplatnog uređaja:

P – na nivou poslovnog prostora

N – na nivou naplatnog uređaja

DAChar(1)
Broj računa

Propisat će se izgled broja računa kako se treba ispisivati na fizičkom računu u sljedećem obliku:

brojčana oznaka računa/oznaka poslovnog prostora/oznaka naplatnog uređaja

Primjer: 1234567890/POSL1/12

Podaci će se Poreznoj upravi dostavljati odvojeni u XML-u radi kasnije lakše manipulacije u izvještajima i analizama.

DA
Brojčana oznaka računaMože sadržavati samo znamenke 0-9. Nisu dozvoljene vodeće nule.DAVarchar(20)
Oznaka poslovnog prostora

Može sadržavati samo znamenke i slova 0-9, a-z, A-Z.

Mora biti jedinstvena na razini OIB-a obveznika.

DAVarchar(20)
Oznaka naplatnog uređaja

Može sadržavati samo znamenke 0-9. Nisu dozvoljene vodeće nule.

Mora biti jedinstvena na razini jednog poslovnog prostora obveznika.

DAVarchar(20)
PDV

Porez na dodanu vrijednost.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoji PDV.

Podatak se sastoji od porezne stope, osnovice i iznosa poreza.

Može postojati lista poreznih stopa.

NE
Porezna stopaIznos porezne stope. Npr. stopa od 25,00% se dostavlja kao 25.00.DA, ako postoji porezDecimal(3,2)
OsnovicaIznos osnovice.DA, ako postoji porezDecimal(15,2)
Iznos porezaDA, ako postoji porezDecimal(15,2)
PNP

Porez na potrošnju.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoji porez na potrošnju.

Podatak se sastoji od porezne stope, osnovice i iznosa poreza.

Može postojati lista poreznih stopa.

NE
Porezna stopaIznos porezne stope. Npr. stopa od 3,00% se dostavlja kao 3.00.DA, ako postoji porezDecimal(3,2)
OsnovicaIznos osnovice.DA, ako postoji porezDecimal(15,2)
Iznos porezaDA, ako postoji porezDecimal(15,2)
Ostali porezi

Ostali porezi koji se mogu pojaviti na računu osim PDV-a i poreza na potrošnju.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoje ostali porezi.

Podatak se sastoji od naziva poreza, porezne stope, osnovice i iznosa poreza.

Može postojati lista poreza.

NE
Naziv porezaNaziv poreza za koji se šalju podaci. Npr. Porez na luksuz.DA, ako postoji porezVarchar(100)
Porezna stopaIznos porezne stope. Npr. stopa od 15,00% se dostavlja kao 15.00.DA, ako postoji porezDecimal(3,2)
OsnovicaIznos osnovice.DA, ako postoji porezDecimal(15,2)
Iznos porezaDA, ako postoji porezDecimal(15,2)
Iznos oslobođenja

Ukupni iznos oslobođenja na računu.

Oslobođenja u slučajevima kada se isporučuju dobra ili obavljaju usluge koje su oslobođene od plaćanja PDV-a.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoji oslobođenje.

NEDecimal(15,2)
Iznos na koji se odnosi poseban postupak oporezivanja marže

Ukupni iznos na koji se odnosi poseban postupak oporezivanja marže na računu.

Marža za rabljena dobra, umjetnička djela, kolekcionarske ili antikne predmete.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoji poseban postupak oporezivanja marže.

NEDecimal(15,2)
Iznos koji ne podliježe oporezivanju

Ukupni iznos koji ne podliježe oporezivanju na računu.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoji iznos koji ne podliježe oporezivanju.

NEDecimal(15,2)
Naknade

Naknade koje se mogu pojaviti na računu tipa povratne naknade za ambalažu i sl.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoje naknade.

Podatak se sastoji od naziva naknade i iznosa naknade.

Može postojati lista naknada.

NE
Naziv naknadeOpisno naziv naknade.DA, ako postoji naknadaVarchar(100)
Iznos naknadeDA, ako postoji naknadaDecimal(15,2)
Ukupan iznosUkupan iznos iskazan na računu.DADecimal(15,2)
Način plaćanja

G – gotovina

K – kartice

C – ček

T – transakcijski račun

O – ostalo

U slučaju više načina plaćanja po jednom računu, isto je potrebno prijaviti pod 'Ostalo'.

Za sve načine plaćanja koji nisu prije navedeni koristiti će se oznaka 1397967985Ostalo’.

DAChar(1)
OIB operatera na naplatnom uređaju

OIB operatera na naplatnom uređaju koji izdaje račun.

U slučaju samouslužnih naplatnih uređaja i automata potrebno je dostaviti OIB izdavatelja (OIB s računa).

DAChar(11)
Zaštitni kod izdavatelja

Zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije je alfanumerički zapis kojim se potvrđuje veza između obveznika fiskalizacije i izdanog računa.

Zaštitni kod generira obveznik fiskalizacije sukladno algoritmu opisanom u poglavlju 12 ovog dokumenta i ispisuje na računu.

32-znamenkasti broj zapisan u heksadecimalnom formatu.

Može sadržavati znamenke 0-9 i mala slova a-f.

Primjer:

e4d909c290d0fb1ca068ffaddf22cbd0

DAChar(32)
Oznaka naknadne dostave računa

Pod naknadnom dostavom računa Poreznoj upravi smatra se situacija kad je isti prethodno izdan kupcu bez JIR-a (npr. prekid Internet veze ili potpuni prestanak rada naplatnog uređaja).

True ako je riječ o naknadnoj dostavi računa, u suprotnom false.

Boolean (1-true/0-false)

DABoolean
Oznaka paragon računaDostavlja se samo u slučaju potpunog prestanka rada naplatnog uređaja kada obveznik fiskalizacije mora prepisati izdane paragon račune i prijaviti ih putem poruke Poreznoj upravi.NEVarchar(100)
Specifična namjenaPredviđeno za slučaj da se naknadno pojavi potreba za dostavom podataka koji nisu prepoznati tokom analize.NEVarchar(1000)1.1.1. Podatkovni skup odgovora za račun

U tablici u nastavku opisan je podatkovni skup poruke odgovora za račun.

PodatakOpis/Napomena

Obvezan

DA/NE

Tip/Duljina
Zaglavlje
Identifikator poruke

ID poruke (UUID).

Kao identifikator poruke odgovora uzima se ID iz poruke zahtjeva.

DAVarchar(0-36)
Datum i vrijeme obrade

Datum i vrijeme obrade poruke zahtjeva.

dd.mm.ggggThh:mm:ss

DADate & Time
Jedinstveni identifikator računa
JIR

Jedinstveni identifikator računa.

U slučaju greške, JIR se ne šalje u odgovoru.

NEChar(36)
Greške
Šifra greške

Šifra greške je u formatu sXXX gdje je XXX troznamenkasti prirodni broj.

Šifre grešaka sukladno šifarniku grešaka.

DA, ako ima grešakaVarchar(4)
PorukaPoruka greške je tekstualni opis greške sukladno šifarniku grešaka.DA, ako ima grešakaVarchar(500)


U nastavku je šifarnik grešaka koji je jedinstven za sve tipove poruka.

Šifra greškePoruka greške
s001'Poruka nije u skladu s XML shemom : #element ili lista elemenata koji nisu ispravni po shemi#'
s002'Certifikat nije izdan od strane Fina RDC CA ili je istekao ili je ukinut.'
s003'Certifikat ne sadrži naziv 'Fiskal' .'
s004'Neispravan digitalni potpis.'
s005'OIB iz poruke zahtjeva nije jednak OIB-u iz certifikata.'
s006'Sistemska pogreška prilikom obrade zahtjeva.'


PRIVITAK 2.

Obrazac prijave podataka u sustavu fiskalizacije

OBRAZAC PRIJAVE PODATAKA U SUSTAVU FISKALIZACIJE
Podaci o obvezniku fiskalizacije:
OIB
Ime i prezime/Naziv
Adresa
Oznaka poslovnog prostora
Adresa poslovnog prostora
Tip poslovnog prostora
Vrsta djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru
Radno vrijeme i radni dani
Datum otvaranja poslovnog prostora
Datum zatvaranja poslovnog prostora
Status poslovnog prostora
Oznaka o izdavanju dokumenta iz članka 27.b Zakona


Podaci o proizvođaču programskog rješenja:

OIB
Ime i prezime/Naziv
Adresa


Podaci o održavatelju programskog rješenja:

OIB
Ime i prezime/Naziv
Adresa


NAPOMENA*/**/***:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Kod prijave adrese samoposlužnog uređaja, obveznik fiskalizacije obavezno popunjava dodatno polje u kojem se pobliže opisno opisuje lokaciju samoposlužnog uređaja

** Kod polja »Oznaka o izdavanju dokumenta iz članka 27. b Zakona« obveznik fiskalizacije upisuje DA ako u poslovnom prostoru izdaje prateći dokument iz članka 27.b Zakona.

*** Ako je proizvođač i/ili održavatelj programskog rješenja strana fizička ili pravna osoba koja u Republici Hrvatskoj nema dodijeljen OIB, upisuju se podaci te osobe koji obavezno moraju sadržavati ime i prezime/naziv, adresu, oznaku države i identifikacijski broj strane fizičke ili pravne osobe iz države u kojoj ista ima poslovni nastan.


PRIVITAK 3.

1.1.3 Podatkovni skup zahtjeva za fiskalizaciju prodaje putem samoposlužnog uređaja

U tablici u nastavku opisan je podatkovni skup poruke zahtjeva za fiskalizaciju prodaje putem samoposlužnog uređaja.

PodatakOpis/Napomena

Obavezan

DA/NE

Tip/Duljina
Zaglavlje
Identifikator poruke

ID poruke (UUID).

Svaka poruka koja se šalje prema CIS-u mora sadržavati različiti ID poruke. Isto vrijedi i u slučaju kad se ponavlja slanje poruke zbog greške u razmjeni poruka.

DAChar(36)
Datum i vrijeme slanja

Datum i vrijeme slanja poruke zahtjeva.

dd.mm.ggggThh:mm:ss

DADate & Time
Račun
OIBOIB obveznika fiskalizacije.DAChar(11)
U sustavu PDV

Oznaka je li obveznik u sustavu PDV-a ili nije.

True ako je obveznik u sustavu PDV-a, u suprotnom false.

Boolean (1-true/0-false)

DABoolean
Datum i vrijeme izdavanja

Datum i vrijeme transakcije.

dd.mm.ggggThh:mm:ss

DADate & Time
Oznaka slijednosti

Oznaka slijednosti brojeva transakcije kod fiskalizacije prodaje.

Oznaka koja govori da se dodjela broja transakcije kod fiskalizacije prodaje dodjeljuje centralno na razini poslovnog prostora.

Dodjela brojeva transakcije kod fiskalizacije prodaje može biti na razini poslovnog prostora:

P – na nivou poslovnog prostora

DAChar(1)
Broj računa

Izgled broja transakcije u sljedećem obliku:

brojčana oznaka transakcije/oznaka poslovnog prostora/ISU

Primjer: 1234567890/POSL1/123456789

Podaci će se Poreznoj upravi dostavljati odvojeni u XML-u radi kasnije lakše manipulacije u izvještajima i analizama.

DA
Brojčana oznaka računaMože sadržavati samo znamenke 0-9. Nisu dozvoljene vodeće nule.DAVarchar(20)
Oznaka poslovnog prostora

Može sadržavati samo znamenke i slova 0-9, a-z, A-Z.

Mora biti jedinstvena na razini OIB-a obveznika.

DAVarchar(20)
Oznaka naplatnog uređajaMože sadržavati samo znamenke 0-9. Mora biti jedinstvena na razini jednog samoposlužnog uređaja. Dostavlja se ISU.DAVarchar(20)
PDV

Porez na dodanu vrijednost.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoji PDV.

Podatak se sastoji od porezne stope, osnovice i iznosa poreza.

Može postojati lista poreznih stopa.

NE
Porezna stopaIznos porezne stope. Npr. stopa od 25,00% se dostavlja kao 25.00.DA, ako postoji porezDecimal(3,2)
OsnovicaIznos osnovice.DA, ako postoji porezDecimal(15,2)
Iznos porezaDA, ako postoji porezDecimal(15,2)
PNP

Porez na potrošnju.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoji porez na potrošnju.

Podatak se sastoji od porezne stope, osnovice i iznosa poreza.

Može postojati lista poreznih stopa.

NE
Porezna stopaIznos porezne stope. Npr. stopa od 3,00% se dostavlja kao 3.00.DA, ako postoji porezDecimal(3,2)
OsnovicaIznos osnovice.DA, ako postoji porezDecimal(15,2)
Iznos porezaDA, ako postoji porezDecimal(15,2)
Ostali porezi

Ostali porezi koji se mogu pojaviti na računu osim PDV-a i poreza na potrošnju.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoje ostali porezi.

Podatak se sastoji od naziva poreza, porezne stope, osnovice i iznosa poreza.

Može postojati lista poreza.

NE
Naziv porezaNaziv poreza za koji se šalju podaci. Npr. Porez na luksuz.DA, ako postoji porezVarchar(100)
Porezna stopaIznos porezne stope. Npr. stopa od 15,00% se dostavlja kao 15.00.DA, ako postoji porezDecimal(3,2)
OsnovicaIznos osnovice.DA, ako postoji porezDecimal(15,2)
Iznos porezaDA, ako postoji porezDecimal(15,2)
Iznos oslobođenja

Ukupni iznos oslobođenja na računu.

Oslobođenja u slučajevima kada se isporučuju dobra ili obavljaju usluge koje su oslobođene od plaćanja PDV-a.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoji oslobođenje.

NEDecimal(15,2)
Iznos na koji se odnosi poseban postupak oporezivanja marže

Ukupni iznos na koji se odnosi poseban postupak oporezivanja marže na računu.

Marža za rabljena dobra, umjetnička djela, kolekcionarske ili antikne predmete.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoji poseban postupak oporezivanja marže.

NEDecimal(15,2)
Iznos koji ne podliježe oporezivanju

Ukupni iznos koji ne podliježe oporezivanju na računu.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoji iznos koji ne podliježe oporezivanju.

NEDecimal(15,2)
Naknade

Naknade koje se mogu pojaviti na računu tipa povratne naknade za ambalažu i sl.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoje naknade.

Podatak se sastoji od naziva naknade i iznosa naknade.

Može postojati lista naknada.

NE
Naziv naknadeOpisno naziv naknade.DA, ako postoji naknadaVarchar(100)
Iznos naknadeDA, ako postoji naknadaDecimal(15,2)
Ukupan iznosUkupan iznos transakcije.DADecimal(15,2)
Način plaćanja

G – gotovina

K – kartice

O – ostalo (plaćanje putem sms poruka, mobilne aplikacije i slično).

U slučaju više načina plaćanja po jednoj prodaji, isto je potrebno prijaviti pod 'Ostalo'.

Za sve načine plaćanja koji nisu prije navedeni koristiti će se oznaka 1397967985Ostalo’.

DAChar(1)
OIB operatera na naplatnom uređajuOIB obveznika fiskalizacijeDAChar(11)
Zaštitni kod izdavatelja

Zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije je alfanumerički zapis kojim se potvrđuje veza između obveznika fiskalizacije i fiskalizacije transakcije.

Zaštitni kod generira obveznik fiskalizacije sukladno algoritmu opisanom u poglavlju 12 ovog dokumenta.

32-znamenkasti broj zapisan u heksadecimalnom formatu.

Može sadržavati znamenke 0-9 i mala slova a-f.

Primjer:

e4d909c290d0fb1ca068ffaddf22cbd0

DAChar(32)
Oznaka naknadne dostave računa

Pod naknadnom dostavom transakcije Poreznoj upravi smatra se situacija kad je došlo do prestanka internet veze.

True ako je riječ o naknadnoj dostavi transakcije, u suprotnom false.

Boolean (1-true/0-false)

DABoolean
Oznaka paragon računaOznaka paragon računa se ne dostavlja kod fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja.NEVarchar(100)
Specifična namjenaPredviđeno za slučaj da se naknadno pojavi potreba za dostavom podataka koji nisu prepoznati tokom analize.NEVarchar(1000)1.1.3. Podatkovni skup odgovora za fiskalizaciju prodaje putem samoposlužnih uređaja

U tablici u nastavku opisan je podatkovni skup poruke odgovora za fiskalizaciju prodaje putem samoposlužnih uređaja.

PodatakOpis/Napomena

Obvezan

DA/NE

Tip/Duljina
Zaglavlje
Identifikator poruke

ID poruke (UUID).

Kao identifikator poruke odgovora uzima se ID iz poruke zahtjeva.

DAVarchar(0-36)
Datum i vrijeme obrade

Datum i vrijeme obrade poruke zahtjeva.

dd.mm.ggggThh:mm:ss

DADate & Time
Jedinstveni identifikator računa
JIR

Oznaka JIR se odnosi na uredno zaprimljene elemente transakcije.

U slučaju greške, JIR se ne šalje u odgovoru.

NEChar(36)
Greške
Šifra greške

Šifra greške je u formatu sXXX gdje je XXX troznamenkasti prirodni broj.

Šifre grešaka sukladno šifarniku grešaka.

DA, ako ima grešakaVarchar(4)
PorukaPoruka greške je tekstualni opis greške sukladno šifarniku grešaka.DA, ako ima grešakaVarchar(500)


U nastavku je šifarnik grešaka koji je jedinstven za sve tipove poruka.

Šifra greškePoruka greške
s001'Poruka nije u skladu s XML shemom : #element ili lista elemenata koji nisu ispravni po shemi#'
s002'Certifikat nije izdan od strane Fina RDC CA ili je istekao ili je ukinut.'
s003'Certifikat ne sadrži naziv 'Fiskal' .'
s004'Neispravan digitalni potpis.'
s005'OIB iz poruke zahtjeva nije jednak OIB-u iz certifikata.'
s006'Sistemska pogreška prilikom obrade zahtjeva.'


PRIVITAK 4.

1.1.4. Podatkovni skup zahtjeva za prateći dokument

U tablici u nastavku opisan je podatkovni skup poruke zahtjeva za prateći dokument.

PodatakOpis/Napomena

Obavezan

DA/NE

Tip/Duljina
Zaglavlje
Identifikator poruke

ID poruke (UUID).

Svaka poruka koja se šalje prema CIS-u mora sadržavati različiti ID poruke. Isto vrijedi i u slučaju kad se ponavlja slanje poruke zbog greške u razmjeni poruka.

DAChar(36)
Datum i vrijeme slanja

Datum i vrijeme slanja poruke zahtjeva.

dd.mm.ggggThh:mm:ss

DADate & Time
Prateći dokument
OIBOIB obveznika fiskalizacije.DAChar(11)
Datum i vrijeme izdavanja

Datum i vrijeme izdavanja koji se ispisuju na pratećem dokumentu.

dd.mm.ggggThh:mm:ss

DADate & Time
Broj pratećeg dokument

Izgled broja pratećeg dokumenta u sljedećem obliku:

brojčana oznaka pratećeg dokumenta/oznaka poslovnog prostora/oznaka naplatnog uređaja

Primjer: 1234567890/POSL1/12

Podaci će se Poreznoj upravi dostavljati odvojeni u XML-u radi kasnije lakše manipulacije u izvještajima i analizama.

DA
Brojčana oznaka pratećeg dokumentaMože sadržavati samo znamenke 0-9. Nisu dozvoljene vodeće nule.DAVarchar(20)
Oznaka poslovnog prostora

Može sadržavati samo znamenke i slova 0-9, a-z, A-Z.

Mora biti jedinstvena na razini OIB-a obveznika.

DAVarchar(20)
Oznaka naplatnog uređaja

Može sadržavati samo znamenke 0-9. Nisu dozvoljene vodeće nule.

Mora biti jedinstvena na razini jednog poslovnog prostora obveznika.

DAVarchar(20)
Ukupan iznosUkupan iznos iskazan na pratećem dokumentu.DADecimal(15,2)
Zaštitni kod izdavatelja

Zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije je alfanumerički zapis kojim se potvrđuje veza između obveznika fiskalizacije i pratećeg dokumenta.

Zaštitni kod generira obveznik fiskalizacije sukladno algoritmu opisanom u poglavlju 12 ovog dokumenta i ispisuje na pratećem dokumentu.

32-znamenkasti broj zapisan u heksadecimalnom formatu.

Može sadržavati znamenke 0-9 i mala slova a-f.

Primjer:

e4d909c290d0fb1ca068ffaddf22cbd0

DAChar(32)
Oznaka naknadne dostave pratećeg dokumenta

Pod naknadnom dostavom pratećeg dokumenta Poreznoj upravi smatra se situacija kad je isti prethodno izdan kupcu bez JIR-a (npr. prekid Internet veze).

True ako je riječ o naknadnoj dostavi pratećeg dokumenta, u suprotnom false.

Boolean (1-true/0-false)

DABoolean1.1.4. Podatkovni skup odgovora za prateći dokument

U tablici u nastavku opisan je podatkovni skup poruke odgovora za prateći dokument.

PodatakOpis/Napomena

Obvezan

DA/NE

Tip/Duljina
Zaglavlje
Identifikator poruke

ID poruke (UUID).

Kao identifikator poruke odgovora uzima se ID iz poruke zahtjeva.

DAVarchar(0-36)
Datum i vrijeme obrade

Datum i vrijeme obrade poruke zahtjeva.

dd.mm.ggggThh:mm:ss

DADate & Time
Jedinstveni identifikator računa
JIR

Jedinstveni identifikator pratećeg dokumenta.

U slučaju greške, JIR se ne šalje u odgovoru.

NEChar(36)
Greške
Šifra greške

Šifra greške je u formatu sXXX gdje je XXX troznamenkasti prirodni broj.

Šifre grešaka sukladno šifarniku grešaka.

DA, ako ima grešakaVarchar(4)
PorukaPoruka greške je tekstualni opis greške sukladno šifarniku grešaka.DA, ako ima grešakaVarchar(500)


U nastavku je šifarnik grešaka koji je jedinstven za sve tipove poruka.

Šifra greškePoruka greške
s001'Poruka nije u skladu s XML shemom : #element ili lista elemenata koji nisu ispravni po shemi#'
s002'Certifikat nije izdan od strane Fina RDC CA ili je istekao ili je ukinut.'
s003'Certifikat ne sadrži naziv 'Fiskal' .'
s004'Neispravan digitalni potpis.'
s005'OIB iz poruke zahtjeva nije jednak OIB-u iz certifikata.'
s006'Sistemska pogreška prilikom obrade zahtjeva.'


PRIVITAK 5.

1.1.5. Podatkovni skup zahtjeva i odgovora za račun nakon pratećeg dokumenta

U tablici u nastavku opisan je podatkovni skup poruke zahtjeva za račun-veza prateći dokument

PodatakOpis/Napomena

Obavezan

DA/NE

Tip/Duljina
Zaglavlje
Identifikator poruke

ID poruke (UUID).

Svaka poruka koja se šalje prema CIS-u mora sadržavati različiti ID poruke. Isto vrijedi i u slučaju kad se ponavlja slanje poruke zbog greške u razmjeni poruka.

DAChar(36)
Datum i vrijeme slanja

Datum i vrijeme slanja poruke zahtjeva.

dd.mm.ggggThh:mm:ss

DADate & Time
Račun
OIBOIB obveznika fiskalizacije.DAChar(11)
U sustavu PDV

Oznaka je li obveznik u sustavu PDV-a ili nije.

True ako je obveznik u sustavu PDV-a, u suprotnom false.

Boolean (1-true/0-false)

DABoolean
Datum i vrijeme izdavanja

Datum i vrijeme izdavanja koji se ispisuju na računu.

dd.mm.ggggThh:mm:ss

DADate & Time
Oznaka slijednosti

Oznaka slijednosti brojeva računa.

Oznaka koja govori gdje se određuje dodjela broja računa tj. dodjeljuje li se broj računa centralno na razini poslovnog prostora ili pojedinačno na svakom naplatnom uređaju.

Dodjela brojeva računa može biti na razini poslovnog prostora ili naplatnog uređaja:

P – na nivou poslovnog prostora

N – na nivou naplatnog uređaja

DAChar(1)
Broj računa

Propisat će se izgled broja računa kako se treba ispisivati na fizičkom računu u sljedećem obliku:

brojčana oznaka računa/oznaka poslovnog prostora/oznaka naplatnog uređaja

Primjer: 1234567890/POSL1/12

Podaci će se Poreznoj upravi dostavljati odvojeni u XML-u radi kasnije lakše manipulacije u izvještajima i analizama.

DA
Brojčana oznaka računaMože sadržavati samo znamenke 0-9. Nisu dozvoljene vodeće nule.DAVarchar(20)
Oznaka poslovnog prostora

Može sadržavati samo znamenke i slova 0-9, a-z, A-Z.

Mora biti jedinstvena na razini OIB-a obveznika.

DAVarchar(20)
Oznaka naplatnog uređaja

Može sadržavati samo znamenke 0-9. Nisu dozvoljene vodeće nule.

Mora biti jedinstvena na razini jednog poslovnog prostora obveznika.

DAVarchar(20)
PDV

Porez na dodanu vrijednost.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoji PDV.

Podatak se sastoji od porezne stope, osnovice i iznosa poreza.

Može postojati lista poreznih stopa.

NE
Porezna stopaIznos porezne stope. Npr. stopa od 25,00% se dostavlja kao 25.00.DA, ako postoji porezDecimal(3,2)
OsnovicaIznos osnovice.DA, ako postoji porezDecimal(15,2)
Iznos porezaDA, ako postoji porezDecimal(15,2)
PNP

Porez na potrošnju.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoji porez na potrošnju.

Podatak se sastoji od porezne stope, osnovice i iznosa poreza.

Može postojati lista poreznih stopa.

NE
Porezna stopaIznos porezne stope. Npr. stopa od 3,00% se dostavlja kao 3.00.DA, ako postoji porezDecimal(3,2)
OsnovicaIznos osnovice.DA, ako postoji porezDecimal(15,2)
Iznos porezaDA, ako postoji porezDecimal(15,2)
Ostali porezi

Ostali porezi koji se mogu pojaviti na računu osim PDV-a i poreza na potrošnju.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoje ostali porezi.

Podatak se sastoji od naziva poreza, porezne stope, osnovice i iznosa poreza.

Može postojati lista poreza.

NE
Naziv porezaNaziv poreza za koji se šalju podaci. Npr. Porez na luksuz.DA, ako postoji porezVarchar(100)
Porezna stopaIznos porezne stope. Npr. stopa od 15,00% se dostavlja kao 15.00.DA, ako postoji porezDecimal(3,2)
OsnovicaIznos osnovice.DA, ako postoji porezDecimal(15,2)
Iznos porezaDA, ako postoji porezDecimal(15,2)
Iznos oslobođenja

Ukupni iznos oslobođenja na računu.

Oslobođenja u slučajevima kada se isporučuju dobra ili obavljaju usluge koje su oslobođene od plaćanja PDV-a.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoji oslobođenje.

NEDecimal(15,2)
Iznos na koji se odnosi poseban postupak oporezivanja marže

Ukupni iznos na koji se odnosi poseban postupak oporezivanja marže na računu.

Marža za rabljena dobra, umjetnička djela, kolekcionarske ili antikne predmete.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoji poseban postupak oporezivanja marže.

NEDecimal(15,2)
Iznos koji ne podliježe oporezivanju

Ukupni iznos koji ne podliježe oporezivanju na računu.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoji iznos koji ne podliježe oporezivanju.

NEDecimal(15,2)
Naknade

Naknade koje se mogu pojaviti na računu tipa povratne naknade za ambalažu i sl.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoje naknade.

Podatak se sastoji od naziva naknade i iznosa naknade.

Može postojati lista naknada.

NE
Naziv naknadeOpisno naziv naknade.DA, ako postoji naknadaVarchar(100)
Iznos naknadeDA, ako postoji naknadaDecimal(15,2)
Ukupan iznosUkupan iznos iskazan na računu.DADecimal(15,2)
Način plaćanja

G – gotovina

K – kartice

C – ček

T – transakcijski račun

O – ostalo

U slučaju više načina plaćanja po jednom računu, isto je potrebno prijaviti pod 'Ostalo'.

Za sve načine plaćanja koji nisu prije navedeni koristiti će se oznaka 1397967985Ostalo’.

DAChar(1)
OIB operatera na naplatnom uređaju

OIB operatera na naplatnom uređaju koji izdaje račun.

U slučaju samouslužnih naplatnih uređaja i automata potrebno je dostaviti OIB izdavatelja (OIB s računa).

DAChar(11)
Zaštitni kod izdavatelja

Zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije je alfanumerički zapis kojim se potvrđuje veza između obveznika fiskalizacije i izdanog računa.

Zaštitni kod generira obveznik fiskalizacije sukladno algoritmu opisanom u poglavlju 12 ovog dokumenta i ispisuje na računu.

32-znamenkasti broj zapisan u heksadecimalnom formatu.

Može sadržavati znamenke 0-9 i mala slova a-f.

Primjer:

e4d909c290d0fb1ca068ffaddf22cbd0

DAChar(32)
Oznaka naknadne dostave računa

Pod naknadnom dostavom računa Poreznoj upravi smatra se situacija kad je isti prethodno izdan kupcu bez JIR-a (npr. prekid Internet veze ili potpuni prestanak rada naplatnog uređaja).

True ako je riječ o naknadnoj dostavi računa, u suprotnom false.

Boolean (1-true/0-false)

DABoolean
Oznaka paragon računaDostavlja se samo u slučaju potpunog prestanka rada naplatnog uređaja kada obveznik fiskalizacije mora prepisati izdane paragon račune i prijaviti ih putem poruke Poreznoj upravi.NEVarchar(100)
Specifična namjenaPredviđeno za slučaj da se naknadno pojavi potreba za dostavom podataka koji nisu prepoznati tokom analize.NEVarchar(1000)
JIR PDJedinstveni identifikator pratećeg dokumenta. U slučaju kada postoji više pratećih dokumenta potrebno je dostaviti podatak o JIR PD jednog od pratećih dokumenata.Da, ako ne postoji JIR PD, obvezan je ZKI PD
Zaštitni kod izdavatelja PDZaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije za prateći dokument. U slučaju kada postoji više pratećih dokumenta, potrebno je dostaviti Zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije za isti prateći dokument za koji se dostavlja JIR PD.Da, ako ne postoji JIR PD
1.1.5. Podatkovni skup odgovora za račun

U tablici u nastavku opisan je podatkovni skup poruke odgovora za račun.

PodatakOpis/Napomena

Obvezan

DA/NE

Tip/Duljina
Zaglavlje
Identifikator poruke

ID poruke (UUID).

Kao identifikator poruke odgovora uzima se ID iz poruke zahtjeva.

DAVarchar(0-36)
Datum i vrijeme obrade

Datum i vrijeme obrade poruke zahtjeva.

dd.mm.ggggThh:mm:ss

DADate & Time
Jedinstveni identifikator računa
JIR

Jedinstveni identifikator računa.

U slučaju greške, JIR se ne šalje u odgovoru.

NEChar(36)
Greške
Šifra greške

Šifra greške je u formatu sXXX gdje je XXX troznamenkasti prirodni broj.

Šifre grešaka sukladno šifarniku grešaka.

DA, ako ima grešakaVarchar(4)
PorukaPoruka greške je tekstualni opis greške sukladno šifarniku grešaka.DA, ako ima grešakaVarchar(500)U nastavku je šifarnik grešaka koji je jedinstven za sve tipove poruka.

Šifra greškePoruka greške
s001'Poruka nije u skladu s XML shemom : #element ili lista elemenata koji nisu ispravni po shemi#'
s002'Certifikat nije izdan od strane Fina RDC CA ili je istekao ili je ukinut.'
s003'Certifikat ne sadrži naziv 'Fiskal' .'
s004'Neispravan digitalni potpis.'
s005'OIB iz poruke zahtjeva nije jednak OIB-u iz certifikata.'
s006'Sistemska pogreška prilikom obrade zahtjeva.'