Odluka o lokalnim porezima Općine Brela

NN 70/2020 (19.6.2020.), Odluka o lokalnim porezima Općine Brela

Općina Brela

1400

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16, 101/17) i članka 32. Statuta Općine Brela (»Glasnik – službeno glasilo Općine Brela« broj 01/13), Općinsko vijeće Općine Brela, na svojoj 14. sjednici održanoj 28. svibnja 2020. godine donijelo je

ODLUKU

O LOKALNIM POREZIMA OPĆINE BRELA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poreza, stopa i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Općini Brela (u daljnjem tekstu: Općina).

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općini pripadaju sljedeći porezi:

– prirez porezu na dohodak,

– porez na potrošnju,

– porez na kuće za odmor,

– porez na korištenje javnih površina.

Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se na području Općine sukladno zakonu i podzakonskom aktu kojim se uređuje porez na dohodak te ovoj Odluci.

Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i porez na dohodak od drugog dohotka.

Članak 4.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5 % na osnovicu iz članka 4. ove Odluke.

Prirez porezu na dohodak prihod je Proračuna Općine Brela.

Porez na potrošnju

Članak 5.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine.

Članak 6.

Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Obveznik poreza dužan je podnijeti mjesečni izvještaj o obračunatom i uplaćenom porezu na propisanom obrascu PP-MI-PO do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Obveznik poreza na potrošnju mora u svom knjigovodstvu osigurati sve podatke potrebne za utvrđivanje i plaćanje poreza na potrošnju.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu iz stavka 1. ovog članka.

Porez na potrošnju prihod je Proračuna Općine.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju za Općinu obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava, nadležna Ispostava Porezne uprave prema sjedištu odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika.

Porez na kuće za odmor

Članak 7.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Državljani Republike Hrvatske koji imaju dvojno državljanstvo i prebivalište na području Općine Brela, ali nisu obveznici poreza na dohodak na području Općine Brela, niti ostvaruju mirovinu u Republici Hrvatskoj, a vlasnici su kuće na području Općine Brela, obveznici su poreza na kuće za odmor.

Članak 8.

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu odredbe članka 10. stavka 1. ove Odluke, osim osobne iskaznice, uzimat će se u obzir i sljedeća dokumentacija: putovnica, mjesto i visina naknade troška električne energije, vode, telefona, prijem poštanske pošiljke, potvrda zasnovanom radnom odnosu, izjava o izabranom liječniku, izjava svjedoka, mjesto podnošenja porezne prijave i svi drugi raspoloživi podatci.

Članak 9.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u iznosu od 15,00 kn po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor na cijelom području Općine.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju porezne obveze.

Porez na korištenje javnih površina

Članak 10.

Javnom površinom se smatraju sve površine koje su u stvarnosti u vlasništvu, posjedu i korištenju od strane Općine Brela i dijele se na: javne zelene površine, javno prometne površine, pješačke staze, pješačke zone, trgovi, parkovi, dječja igrališta, ogradni zidovi i fasade zgrada koje graniče s javnom površinom, te lučko područje i pomorsko dobro za koje nije dana koncesija niti koncesijsko odobrenje drugim pravnim i fizičkim osobama, te lučko područje i pomorsko dobro za koje je dana koncesija ili koncesijsko odobrenje drugim pravnim i fizičkim osobama ali van dnevnog vremena korištenja ili sezonskog termina korištenja koncesionara kao dopunski sadržaj korištenja drugog ili istog koncesionara, pravne ili fizičke osobe.

Članak 11.

Porez na korištenje javnih površina plaća se u godišnjem iznosu bez obzira na vremenski period korištenja javne površine ukoliko nije drugačije propisano i to prema svrsi korištenja, načinu korištenja i zoni, odnosno položaju korištenja.

Porez na korištenje javnih površina koje se nalaze na području Općine Brela prihod je Općine Brela.

Članak 12.

Porez na korištenje javnih površina utvrđuje se:

1. Za korištenje javnih površina za postavljanje klupa, stolova i stolica (tzv. štekati) radi pružanja ugostiteljskih usluga plaća se prema zauzetoj površini po četvornom metru godišnje, i to:

za područje naselja Brela plaća se:

– od plaže »Arca« do »Kamena Brela« 600 kuna

– od »MedvidineJ do granice do Općine Baška Voda 400 kn

– od »Kamena Brela« do »Jakiruše« 200 kuna

za područje naselja Gornja Brela plaća se:

– na cijelom dijelu naselja Gornja Brela 100 kuna

Porez na korištenje gore navedenih javnih površina za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti (štekata) koji je konstruktivno natkriven tendom – nadstrešnicom, a posluje tijekom cijele godine (min. 10 mjeseci) uvećava se:

– za štekat koji ima zatvorene čvrste bočne min. dvije stranice 30 %,

– za štekat koji ima zatvorene plastične bočne min. dvije stranice 20 %.

Površina štekata koju koristi isti korisnik na više lokacija računaju se pojedinačno za svaku lokaciju, te se za svaku pojedinačno izdaje porezno rješenje.

2. Za korištenje javnih površina radi postavljanja kioska, štanda, šanka na otvorenom ili kućice otvorenog tipa plaća se porez za sezonsko korištenje (1. travnja – 30. listopada), i to:

– za kiosk u iznosu od 15.000,00 kn; izuzev kioska za prodaju tiska

– za štand tip 1 – 300×100 cm u iznosu od 5.000,00 kn

– za štand tip 2 – do 6 m² za prodaju suvenira u iznosu od 10.000,00 kn

– za štand tip 2 – do 6 m² za prodaju bižuterije i nakita u iznosu od 15.000,00 kn

– za unikatne štandove uz odobrenje općine po m² u iznosu od 2.000,00 kn

– za šank na otvorenom (bar) veličine do 5 m² u iznosu od 7.000,00 kn.

– za šank na otvorenom (bar) veličine veće od 5 m² do maksimalno. 12 m² u iznosu od 15.000,00 kn.

– za kućicu otvorenog tipa veličine do 12 m² u iznosu od 20.000,00 kn

– za kućicu otvorenog tipa veličine do 5 m² u iznosu od 10.000 kn.

3. Za korištenje javnih površina radi postavljanja tezge (od 5 m² – maksimalno 10 m²) za prodaju robe plaća se porez na godišnje korištenje u iznosu od 25.000 kuna, za veličine do 5 m² naplaćuje se porez na godišnje korištenje u iznosu od 15.000 kuna.

4. Za korištenje javnih površina za postavljanje aparata za sok i aparata za tople napitke i sl. plaća se porez na sezonsko (1. travnja – 30. listopada) korištenje u iznosu od 5.000 kuna po aparatu.

5. Za korištenje javnih površina za postavljanje škrinje za konfekcijski sladoled plaća se porez na sezonsko (1. travnja – 30. listopada) korištenje u iznosu od 12.000 kuna po aparatu.

6. Za korištenje javnih površina za postavljanje rashladnog pulta za sladoled, piće i sl. plaća se porez na sezonsko (1. travnja – 30. listopada) korištenje u iznosu od 8.000 kuna.

7. Za korištenje javnih površina za postavljanje rashladnog uređaja za piće u originalnom pakiranju plaća se porez na sezonsko (1. travnja – 30. listopada) korištenje u iznosu od 8.000 kuna.

8. Za korištenje javnih površina izvan zakupljenih štekata za postavljanje aparata za sokove ili tople napitke plaća se porez na sezonsko (1. travnja – 30. listopada) korištenje u iznosu od 5.000 kuna.

9. Za korištenje javnih površina za postavljanje aparata za pečenje palačinki i sl. plaća se porez na sezonsko (1. travnja – 30. listopada) korištenje u iznosu od 15.000 kuna po aparatu.

10. Za korištenje javnih površina za postavljanje aparata za pečenje ili kuhanje raznih plodina (kokice, kukuruz i sl.) plaća se porez na sezonsko (1. travnja – 30. listopada) korištenje u iznosu od 5.000 kuna po aparatu.

11. Za korištenje javnih površina za postavljanje aparata za kompjutersku izradu razglednica plaća se porez na sezonsko (1. travnja – 30. listopada) korištenje u iznosu od 7.500 kuna po aparatu.

12. Za korištenje javnih površina radi obavljanja djelatnosti crtanja portreta i izrade umjetničkih slika plaća se porez na sezonsko (1. travanja – 30. listopada) korištenje u iznosu od 7.000 kuna.

13. Za korištenje javnih površina radi obavljanja djelatnosti body painting i tatooa plaća se porez na sezonsko (1. travnja – 30. listopada) korištenje u iznosu od 5.000 kuna

14. Za korištenje javnih površina radi obavljanja djelatnosti prodaje karata za izlete, rafting, podmornice, glisere i sl. – prodajno mjesto, za svaku lokaciju posebno, plaća se porez na sezonsko (1. travnja – 30. listopada) korištenje u iznosu od:

– 10.000,00 kn za brod ili brodicu kapaciteta do 20 osoba, rafting, podmornice, iznajmljivanje glisera i brodica, animiranje gostiju

– 30.000,00 kn za brod kapaciteta preko 20 osoba.

Maksimalna dimenzija tabli na svakom prodajnom mjestu je do 180×90 cm.

15. Za korištenje javnih površina radi postavljanja reklame za određene proizvode ili usluge samo uz dozvolu Općine Brela, plaća se:

– za reklamnu tablu dimenzija 1,20×0,70 m iznos od 3.000,00 kn.

Obostrano korisni postavljeni reklamni panoi obračunati se u ukupnom iznosu.

16. Za korištenje javnih površina radi postavljanja naprava za zabavu malodobne djece plaća se prema zauzetoj površini godišnje, i to:

– do 2 m² 3.000 kuna

– od 5 m² do 10 m² 5.000 kuna

– od 10 m² do 20 m² 10.000 kuna.

17. Za korištenje javnih površina radi iznajmljivanja bicikla, motocikla, mopeda, skutera i dječjih automobila plaća se porez na sezonsko (1. travnja – 30. listopada) korištenje:

– za iznajmljivanje bicikla 400 kuna po komadu

– za iznajmljivanje motocikla na dva i četiri kotača, mopeda, skutera i ekoskutera po komadu 1.500,00 kn

– za jedan dječji automobil 600,00 kn, dječji romobil 300,00 kn.

18. Za korištenje javnih površina radi izlaganja dijela prodajnog programa ispred prodavaonica plaća se porez na godišnje korištenje, i to:

– za površine na pročelju zgrade ili uz pročelje zgrade po m² zauzetog pročelja – 700 kn/m²

– površine ispred prodavaonice za postavu stalaka ili nosača robe po kvadratnom metru – 2.000,00/m² kn

– za postavu stalaka i nosača robe nestandardnih dimenzija koji se mogu postaviti samo uz odobrenje Općine Brela obračunava se po m² korištene površine i to: – 3000 kn/m².

19. Za korištenje javnih površina za izlaganje i prodaju umjetničkih slika izvan tipskih štandova, samo uz odobrenje općine Brela naplaćuje se:

– po dužnom metru korištenja ako se izlažu u jednom redu min. 6 m2, a 2.000,00 kn/m'

– po m² korištenja ako se izlažu na uličnu fasadu zgrade min. 6 m², a 4.000,00 kn/m².

20. Za korištenje javnih površina prigodom blagdana i drugih jednodnevnih svečanosti u svrhu obavljanja ugostiteljskih i trgovačkih usluga plaća se porez na korištenje javnih površina dnevno i to:

– za prodaju i usluživanje pića do 2 m² – 500 kn

– za prodaju i usluživanje hrane bez pripreme do 2 m² – 400 kn

– za prodaju i usluživanje hrane i pića do 2 m² – 700 kn

– za prodaju i usluživanje pića do 5 m² – 1000 kn

– za prodaju i usluživanje hrane bez pripreme do 5 m² – 800 kn

– za prodaju i usluživanje hrane i pića do 5 m² – 1400 kn

– za prodaju i usluživanje pića preko 5 m² – 3000 kn

– za prodaju i usluživanje hrane bez pripreme preko 5 m² – 2000 kn

– za prodaju i usluživanje hrane i pića preko 5 m² – 4000 kn

– za pečenje i prodaju mesa s roštilja do 2 m² – 500 kn

– za pečenje i prodaju mesa s roštilja do 5 m² – 1000 kn

– za pečenje i prodaju ribe s roštilja do 2 m² – 200 kn

– za pečenje i prodaju ribe s roštilja do 5 m² – 300 kn

– za pečenje i prodaju mesa s ražnja do 5 m² – 1000 kn

– za pečenje i prodaju mesa s ražnja preko 5 m² – 1500 kn

– za prodaju trgovačke robe do 2 m² – 200 kn

– za prodaju trgovačke robe do 5 m² – 400 kn

– za prodaju voća i povrća do 5 m² – 100 kn.

21. Za korištenje javnih površina radi obavljanja djelatnosti prodaje raznih predmeta s dnevnom naplatom (knjiga, umjetničkih slika, suvenira, bižuterije, tekstila, željezne galanterije, voća i povrća i sl.) plaća se porez za svaki započeti dan u iznosu od 300 kuna.

22. Za korištenje javne površine radi obavljanja djelatnosti prodaje raznih predmeta a ispred privatnog posjeda u iznosu od 1.000,00 kn/m².

23. Za ambulantnu prodaju raznih plodina i pekarskih proizvoda (kokice, kukuruz, krafne i sl.) plaća se porez na sezonsko (1. travnja – 30. listopada) korištenje u iznosu od:

– od plaže »Arca« do Kamena Brela« 15.000,00 kuna

– od »Medvidine« do granice do Općine Baška Voda 7.500,00 kn

– od Kamena Brela do Jakiruše 3.750,00 kuna.

Porez za korištenje javnih površina utvrđen od stavka 2. do stavka 22. ovog članka umanjuje se ako se površine koriste:

– od »Medvidine« do granice do Općine Baška Voda – odobrava se popust 50 %

– od Kamena Brela do Jakiruše – odobrava se popust 75 %

– na cijelom dijelu naselja Gornja Brela – odobrava se popust 80 %.

Članak 13.

Porez na korištenje javnih površina ne plaća se za korištenje javnih površina za humanitarne manifestacije.

Članak 14.

Porez na korištenje javnih površina plaća se u roku od 30 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju porezne obveze.

Članak 15.

Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza na korištenje javnih površina obavljat će Jedinstveni upravni odjel Općine Brela.

Članak 16.

Porezni obveznik dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brela dostaviti dokaze o svakoj promjeni koja utječe na utvrđivanje porezne obveze u roku od 15 dana od nastale promjene.

III. NADLEŽNOST I PRIMJENA PROPISA

Članak 17.

Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza iz članka 2. točke 1. i 2. ove Odluke za Općinu Brela obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza iz članka 2. točke 3. i 4. ove Odluke obavljat će Jedinstveni upravni odjel Općine Brela.

Članak 18.

Porezni obveznik dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brela dostaviti dokaze o svakoj promjeni koja utječe na utvrđivanje porezne obveze za porez iz članka 2. točke 3., 4. i 5. u roku od 15 dana od nastale promjene.

Članak 19.

Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak, kao i sve ostale postupovne radnje, primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o lokalnim porezima Općine Brela i Odluka o porezu na korištenje javnih površina Općine Brela (»Glasnik – službeno glasilo Općine Brela«, broj 2/19).

Članak 21.

Postupci u svezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na tvrtku ili naziv i poreza na kuće za odmor započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se prema odredbama Odluke o općinskim porezima Općine Brela (»Glasnik – službeno glasilo Općine Brela« broj 01/10).

Članak 22.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Glasniku« – službenom glasilu Općine Brela.

Ova Odluka stupa na snagu dana 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 021-01/20-01/266
Urbroj: 2147/03-01-01/20-01
Brela, 28. svibnja 2020.

Predsjednik Općinskog vijeća
Berislav Filipović, v. r.