Pravilnik o provedbi mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima te mjere Potpora za krizno skladištenje vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

NN 73/2020 (26.6.2020.), Pravilnik o provedbi mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima te mjere Potpora za krizno skladištenje vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1418

Na temelju članka 49. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/2018 i 42/2020) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERE DESTILACIJA VINA U KRIZNIM SLUČAJEVIMA TE MJERE POTPORA ZA KRIZNO SKLADIŠTENJE VINA IZ NACIONALNOG PROGRAMA POMOĆI SEKTORU VINA ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2023. GODINE

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se način provedbe mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima te mjere Potpora za krizno skladištenje vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine, koji je donesen Odlukom Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/18-07/597, urbroj: 50301-25/06-19-3 od 3. siječnja 2019. godine i Izmjenama i dopunama Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine, koje su donesene Odlukom Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/20-04/62, urbroj: 50301-25/14-20-3, od 25. lipnja 2020. godine (u daljnjem tekstu: Nacionalni program).

Javni poziv

Članak 2.

(1) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) provodi mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima i Potpora za krizno skladištenje vina raspisom Javnog poziva (u daljnjem tekstu: Poziv).

(2) Poziv se objavljuje na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) (u daljnjem tekstu: mrežnim stranicama Agencije za plaćanja).

(3) Pozivom se određuju okviri za provođenje mjera Destilacija vina u kriznim slučajevima i Potpora za krizno skladištenje vina u skladu s točkama 9. i 10. Nacionalnog programa, rokovi za podnošenje prijava na Poziv, rokovi za dostavu zahtjeva za isplatu potpore, način obavješćivanja podnositelja Prijave o rezultatima postupka odabira, dokumentacija koju podnositelj Prijave mora priložiti u postupku prijave na Poziv, način podnošenja zahtjeva za isplatu potpore, te obrasci za provedbu Poziva.

(4) Agencija za plaćanja može prema potrebi, a u cilju provedbe mjere utvrditi i dodatne uvjete te rokove za podnošenje prijava na Poziv ili pravo na sudjelovanje u ovim mjerama.

(5) Obrasci iz stavka 3. ovoga članka i upute za njihovo popunjavanje objavljuju se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

Administrativna kontrola i kontrola na terenu

Članak 3.

(1) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu u skladu s člancima 140. i 141. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18 i 42/2020) i odredbama Nacionalnog programa.

(2) U provođenju mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima Agencija za plaćanja u vezi s kontrolom destilatera i obvezom da se proizvedeni alkohol koristi u namjene utvrđene Nacionalnim programom te izvan prehrambenog lanca, provodi ex post kontrolu u razdoblju od jedne godine dana od dana kad je destilater kupio vino namijenjeno destilaciji.

Odluke

Članak 4.

(1) Nakon provedenih kontrola iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika Agencija za plaćanja donosi odluke u skladu s člankom 15. Zakona o poljoprivredi:

– Odluku o odobrenju kvote podnositeljima prijava koji su udovoljili uvjetima Poziva za dodjelu potpore

– Odluku o isplati potpore podnositeljima prijava koji su udovoljili uvjetima za isplatu, a koja je ujedno i obavijest da im je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno članku 6. Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013

– Odluke kojima se odlučuje o odbijanju prijave, odnosno odbijanju zahtjeva za isplatu potpore.

(2) Agencija za plaćanja odluke iz stavka 1. ovoga članka podnositeljima prijava dostavlja pisanim putem preporučenom pošiljkom s povratnicom ili elektronskom poštom.

Prigovori

Članak 5.

(1) Na odluke iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika korisnik može podnijeti prigovor Ministarstvu poljoprivrede u skladu s člankom 15. stavkom 3. Zakona o poljoprivredi u roku od osam dana od dana dostave odluke.

(2) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona o poljoprivredi Agenciji za plaćanja isključivo pisanim putem neposredno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom u dva primjerka.

Povrat potpore

Članak 6.

(1) U slučaju neopravdanih plaćanja, korisnik potpore će vratiti iznos, koji mu je Agencija za plaćanja odredila Odlukom o povratu sredstava iz članka 144. Zakona o poljoprivredi.

(2) Povrat sredstava i poravnanje povrata sredstava izvršit će se u skladu s člancima 144., 145. i 146. Zakona o poljoprivredi.

Zaštita osobnih podataka

Članak 7.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

II. ZAVRŠNA ODREDBA

Stupanje na snagu

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/57
Urbroj: 525-07/0132-20-2
Zagreb, 23. lipnja 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.