Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave

NN 75/2020 (1.7.2020.), Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

1451

Na temelju članka 92. stavka 4., članka 100. stavka 4., članka 110. stavka 3., članka 124. stavka 3., članka 137. stavka 4., članka 200. stavka 7., članka 239. stavka 4., članka 280. stavka 11., članka 282. stavka 11., članka 290. stavka 3., članka 297. stavka 2., i članka 325. stavka 6. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16 u daljnjem tekstu: ZJN 2016), ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DOKUMENTACIJI O NABAVI TE PONUDI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

Članak 1.

U Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (»Narodne novine«, broj 65/17), u članku 20. stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Smatra se da su dokumenti iz članka 265. stavka 1. točke 1. ZJN 2016 ažurirani ako nisu stariji više od šest mjeseci od dana početka postupka javne nabave.«.

Iza stavka 9. dodaje se novi stavak 10. i stavak 11. koji glase:

»(10) Smatra se da su dokumenti iz članka 265. stavka 1. točke 2. i 3. i stavka 2. ZJN 2016 ažurirani ako nisu stariji od dana početka postupka javne nabave.«

»(11) U postupku javne nabave dopušteno je dokazivati da dostavljeni dokumenti nisu ažurirani sukladno odredbi stavka 2. ovoga članka«.

Dosadašnji stavak 10. postaje stavak 12.

Članak 2.

Postupci javne nabave pokrenuti do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se prema odredbama Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (»Narodne novine«, broj 65/17).

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/32

Urbroj: 526-06-02/1-20-1

Zagreb, 1. lipnja 2020.

Ministar
Darko Horvat, v. r.