Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 76/2020 (2.7.2020.), Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

1461

Na osnovi članka 20. stavka 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 2. sjednici održanoj 29. lipnja 2020. godine, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore, donijelo je

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se Osnovna lista lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Osnovna lista lijekova) koja, u skladu s člankom 20. stavkom 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) sadrži popis lijekova koji se osiguranim osobama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u cijelosti osiguravaju u okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznoga zdravstvenog osiguranja.

Ovom Odlukom utvrđuje se i Osnovna lista magistralnih pripravaka.

Članak 2.

Lijekovi utvrđeni Osnovnom listom lijekova primjenjuju se u okviru zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja koja se provodi u djelatnosti na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini te na razini zdravstvenih zavoda.

Osnovna lista lijekova sadrži sljedeće podatke: šifru anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, oznake, nezaštićeno ime lijeka (INN), definiranu dnevnu dozu (DDD) i jedinicu mjere, cijenu lijeka u kunama za definiranu dnevnu dozu (bez i sa PDV-om), način primjene lijeka, naziv nositelja odobrenja, naziv proizvođača, zaštićeno ime lijeka, oblik, jačinu i količinu prema pakiranju lijeka, cijenu u kunama za jedinicu oblika lijeka (bez i sa PDV-om), cijenu u kunama za originalno pakiranje lijeka (bez i sa PDV-om) te oznaku »R« i »RS«.

Oznaka uz nezaštićeno ime lijeka označava medicinske indikacije osnovom kojih osigurana osoba zavoda ima pravo na korištenje pojedinog lijeka iz Osnovne liste lijekova na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja te pravila njihove primjene prilikom korištenja zdravstvene zaštite na svim razinama zdravstvene djelatnosti.

Oznaka uz »R« i »RS« označava smjernicu propisivanja lijeka osnovom kojih osigurana osoba ima pravo na korištenje pojedinog lijeka iz Osnovne liste lijekova na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja te pravila njihovog propisivanja na recept.

Osnovna lista lijekova sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Osnovna lista magistralnih pripravaka sadrži sljedeće podatke: šifru anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, naziv pripravka, cijenu u kunama za originalno pakiranje lijeka (bez i sa PDV-om), te oznaku »R« ili »RS«.

Osnovna lista magistralnih pripravaka sastavni je dio ove Odluke.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 83/19., 89/19. – ispravak, 97/19., 104/19. – ispravak, 108/19., 118/19. – ispravak, 122/19., 125/19 – ispravak, 16/20., 22/20. – ispravak, 39/20. – ispravak, 39/20., 46/20. – ispravak, 46/20. i 65/20.)

Članak 5.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 13. srpnja 2020. godine.

Klasa: 025-04/20-01/167

Urbroj: 338-01-01-20-01

Zagreb, 29. lipnja 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.

Osnovna lista lijekova

Šifra ATKOznakaNezaštićeno ime lijeka – INNDDD i jed. mj.Cijena u kn za DDDCijena u kn za DDD (s PDV-om)Način primjeneNositelj odobrenjaProizvođačZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pak. lijekaCijena u kn za jed. oblik lijekaCijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)Cijena u kn za orig. pakiranje lijekaCijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)R/RS
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.
A01AA01 151
natrij-fluorid1,1 mg

O
A01AB12 451DSheksetidin


O
A01AD11 263
polivinil-pirolidon + natrij-hijalurat + gliciretinična kiselinaNA101


LHelsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.Helsinn Healthcare SAGelclairgel oralni konc., boč. 1x180 ml226,65237,98226,65237,98RSRA01
A02BA02 051DSranitidin0,3 g

P
A02BA02 101
ranitidin0,3 g2,032,13OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Peptorantbl. 20x150 mg1,021,0720,3321,35R
A02BA02 111
ranitidin0,3 g2,032,13OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Ranixtbl. film obl. 20x150 mg1,021,0720,3321,35R
A02BA02 113
ranitidin0,3 g2,032,14OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Ranixtbl. film obl. 30x150 mg1,021,0730,5032,03R
A02BA02 114
ranitidin0,3 g1,661,75OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Ranixtbl. film obl. 30x300 mg1,661,7549,9052,40R
A02BA02 115
ranitidin0,3 g2,032,13OSandoz d.o.o.Sandoz-LekRanitaltbl. film obl. 20x150 mg1,021,0720,3321,35R
A02BA02 116
ranitidin0,3 g1,661,75OSandoz d.o.o.Sandoz-LekRanitaltbl. film obl. 30x300 mg1,661,7549,9052,40R
A02BA02 117
ranitidin0,3 g2,032,14OSandoz d.o.o.Sandoz-LekRanitaltbl. film obl. 30x150 mg1,021,0730,5032,03R
A02BA03 141
famotidin40 mg1,982,08OAlkaloid d.o.o.AlkaloidFamosantbl. 20x20 mg0,991,0419,8020,79R
A02BA03 142
famotidin40 mg1,811,90OAlkaloid d.o.o.AlkaloidFamosantbl. 10x40 mg1,811,9018,0718,97R
A02BC01 112
omeprazol20 mg1,011,06OBelupo d.d.BelupoTarget pluscaps. 28x20 mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC01 116
omeprazol20 mg1,051,10OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Ortaloxcaps. 28x10 mg0,520,5514,6315,36RRA02
A02BC01 118
omeprazol20 mg1,011,06OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Ortaloxcaps. 28x20 mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC01 131
omeprazol20 mg1,501,58OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ultopcaps. 14x20 mg1,011,0614,1614,87RRA02
A02BC01 132
omeprazol20 mg1,501,57OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ultop Scaps. 28x10 mg0,520,5514,6315,36RRA02
A02BC01 134
omeprazol20 mg0,870,91OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ultopcaps. 28x40 mg1,731,8248,5350,96RRA02
A02BC01 135
omeprazol20 mg1,501,58OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ultopcaps. 28x20 mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC02 011DSpantoprazolNA20140 mg18,0418,94PBelupo d.d.BelupoZoltexpraš. za otop. za inj., boč. stakl. 1x40 mg18,0418,9418,0418,94
A02BC02 021DSpantoprazolNA20140 mg24,7425,98PSandoz d.o.o.Sandoz-LekPantoprazol Sandozpraš. za otop. za inj., boč. stakl. 1x40 mg24,7425,9824,7425,98
A02BC02 030DSpantoprazolNA20140 mg24,7425,98PKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Nolpazapraš. za otop. za inj., boč. 1x40 mg24,7425,9824,7425,98
A02BC02 071DSpantoprazolNA20140 mg14,6115,34PApta Medica International d.o.o.Sofarimex Indústria Quimica e Farmaceutica S.A.Pantoprazol AptaPharmapraš. za otop. za inj., boč. stakl. 1x40 mg14,6115,3414,6115,34
A02BC02 072DSpantoprazolNA20140 mg14,6115,34PApta Medica International d.o.o.Sofarimex Indústria Quimica e Farmaceutica S.A.Pantoprazol AptaPharmapraš. za otop. za inj., boč. stakl. 10x40 mg14,6115,34146,12153,43
A02BC02 101
pantoprazol40 mg1,051,10OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Zipantolatbl. 28x20 mg0,520,5514,6315,36RRA02
A02BC02 102
pantoprazol40 mg0,981,03OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Zipantolatbl. 56x20 mg0,490,5227,5528,93RRA02
A02BC02 103
pantoprazol40 mg1,151,20OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Zipantolatbl. 14x40 mg1,011,0614,1614,87RRA02
A02BC02 104
pantoprazol40 mg1,011,06OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Zipantolatbl. 28x40 mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC02 111
pantoprazol40 mg1,501,58OBelupo d.d.BelupoZoltextbl. 28x20 mg0,520,5514,6315,36RRA02
A02BC02 112
pantoprazol40 mg2,252,36OBelupo d.d.BelupoZoltextbl. 56x20 mg0,490,5227,5528,93RRA02
A02BC02 114
pantoprazol40 mg1,491,56OBelupo d.d.BelupoZoltextbl. 28x40 mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC02 121
pantoprazol40 mg1,051,10OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAcipantbl. žel. otp. 28x20 mg0,520,5514,6315,36RRA02
A02BC02 122
pantoprazol40 mg0,981,03OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAcipantbl. žel. otp. 56x20 mg0,490,5227,5528,93RRA02
A02BC02 123
pantoprazol40 mg1,151,20OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAcipantbl. žel. otp. 14x40 mg1,011,0614,1614,87RRA02
A02BC02 124
pantoprazol40 mg1,011,06OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAcipantbl. žel. otp. 28x40 mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC02 126
pantoprazol40 mg1,051,10OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Zopraxtbl. žel. otp. 28x20 mg0,520,5514,6315,36RRA02
A02BC02 127
pantoprazol40 mg0,981,03OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Zopraxtbl. žel. otp. 56x20 mg0,490,5227,5528,93RRA02
A02BC02 128
pantoprazol40 mg1,011,06OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Zopraxtbl. žel. otp. 28x40 mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC02 129
pantoprazol40 mg1,011,06OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Zopraxtbl. žel. otp. 56x40 mg1,011,0656,6259,45RRA02
A02BC02 131
pantoprazol40 mg1,051,10OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Nolpazatbl. film obl. žel. otp. 28x20 mg0,520,5514,6315,36RRA02
A02BC02 132
pantoprazol40 mg0,981,03OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Nolpazatbl. film obl. žel. otp. 56x20 mg0,490,5227,5528,93RRA02
A02BC02 133
pantoprazol40 mg1,201,26OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Nolpazatbl. film obl. žel. otp. 30x20 mg0,520,5515,6816,46RRA02
A02BC02 134
pantoprazol40 mg1,241,30OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Nolpazatbl. film obl. žel. otp. 60x20 mg0,490,5229,5231,00RRA02
A02BC02 135
pantoprazol40 mg1,151,20OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Nolpazatbl. film obl. žel. otp. 14x40 mg1,011,0614,1614,87RRA02
A02BC02 136
pantoprazol40 mg1,011,06OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Nolpazatbl. film obl. žel. otp. 28x40 mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC02 137
pantoprazol40 mg1,051,10OAlkaloid d.o.o.Atlantic Pharma – Produçoes Farmaceuticas, S.A.Pantoprazol Alkaloidtbl. žel. otp. 28x20 mg0,520,5514,6315,36RRA02
A02BC02 138
pantoprazol40 mg0,981,03OAlkaloid d.o.o.West Pharma, Atlantic PharmaPantoprazol Alkaloidtbl. žel. otp. 28x40 mg0,981,0327,4428,81RRA02
A02BC02 141
pantoprazol40 mg1,101,16OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Pantoprazol PharmaStbl. žel. otp. 28x20 mg0,520,5514,6315,36RRA02
A02BC02 142
pantoprazol40 mg0,860,90OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Pantoprazol PharmaStbl. žel. otp. 56x20 mg0,430,4524,0425,24RRA02
A02BC02 144
pantoprazol40 mg0,890,94OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Pantoprazol PharmaStbl. žel. otp. 28x40 mg0,890,9425,0426,29RRA02
A02BC02 162
pantoprazol40 mg1,011,06OTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaControloctbl. 28x40 mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC02 181
pantoprazol40 mg0,940,99OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelApazol Atbl. žel. otp. 28x20 mg0,470,4913,1713,83RRA02
A02BC02 182
pantoprazol40 mg0,890,93OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelApazol Atbl. žel. otp. 56x20 mg0,440,4724,8026,04RRA02
A02BC02 183
pantoprazol40 mg0,910,96OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelApazol Atbl. žel. otp. 28x40 mg0,910,9625,4826,75RRA02
A02BC03 111
lanzoprazol30 mg1,051,10OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Laronacaps. žel. otp. tvrde 28x15 mg0,520,5514,6315,36RRA02
A02BC03 112
lanzoprazol30 mg1,011,06OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Laronacaps. žel. otp. tvrde 28x30 mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC03 131
lanzoprazol30 mg1,501,58OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Lanzulcaps. 14x30 mg1,011,0614,1614,87RRA02
A02BC03 132
lanzoprazol30 mg1,501,58OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Lanzul Scaps. 28x15 mg0,520,5514,6315,36RRA02
A02BC03 133
lanzoprazol30 mg1,501,58OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Lanzulcaps. 28x30 mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC05 061DSesomeprazolNA20130 mg22,3923,51PAstraZeneca d.o.o.AstraZenecaNexiumboč. 10x40 mg29,1130,56291,05305,60
A02BC05 131
esomeprazol30 mg1,942,03OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Emaneracaps. žel. otp. 14x20 mg0,700,739,7510,24RRA02
A02BC05 132
esomeprazol30 mg1,881,97OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Emaneracaps. žel. otp. 28x20 mg0,700,7319,5120,49RRA02
A02BC05 133
esomeprazol30 mg1,221,28OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Emaneracaps. žel. otp. 14x40 mg1,351,4218,8719,81RRA02
A02BC05 134
esomeprazol30 mg1,591,67OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Emaneracaps. žel. otp. 28x40 mg1,351,4237,7539,64RRA02
A02BC05 135
esomeprazol30 mg0,940,99OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Emaneracaps. žel. otp. 56x20 mg0,630,6635,1236,88RRA02
A02BC05 136
esomeprazol30 mg0,910,96OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Emaneracaps. žel. otp. 56x40 mg1,211,2767,9571,35RRA02
A02BC05 163
esomeprazol30 mg1,501,58OAstraZeneca d.o.o.AstraZenecaNexiumtbl. 28x20 mg0,700,7319,5120,49RRA02
A02BX05 131
bizmut oksid0,48 g4,044,24OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ulcamedtbl. film obl. 56x120 mg1,011,0656,5659,39RRA16
A03BA01 051PRatropin1,5 mg

P
A03BB01 051DShioscin-butilbromid60 mg

P
A03BB01 551
hioscin-butilbromid60 mg

RR
A03BB01 563DShioscin-butilbromid60 mg

O
A03FA01 051PRmetoklopramid30 mg

P
A03FA01 111
metoklopramid30 mg1,351,42OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Metoprantbl. 40x10 mg0,450,4718,0118,91R
A03FA01 142
metoklopramid30 mg1,351,42OAlkaloid d.o.o.AlkaloidReglantbl. 40x10 mg0,450,4718,0118,91R
A03FA01 241
metoklopramid30 mg2,482,60OAlkaloid d.o.o.AlkaloidReglanotop. oral. 120 ml (5mg/5ml)9,9210,429,9210,42R
A04AA01 071DSondansetronNA40116 mg95,36100,13PFresenius Kabi d.o.o.Labesfal-Laboratorios AlmiroOndanzetron Kabiotop. za inj., boč. stakl. 5x2 ml (2 mg/ml)23,8425,03119,20125,16
A04AA01 072DSondansetronNA40116 mg89,8894,37PFresenius Kabi d.o.o.Labesfal-Laboratorios AlmiroOndanzetron Kabiotop. za inj., boč. stakl. 5x4 ml (2 mg/ml)44,9447,19224,70235,94
A04AA01 122
ondansetron16 mg30,2131,72OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasOndantortbl. film obl. 10x8 mg15,1115,86151,05158,60RSRA17
A04AA02 086DSgranisetronNA4013 mg83,1287,28PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGranizetron Kabiotop. za inj., amp. 5x1 mg/ml27,7129,10138,53145,46
A04AA02 087DSgranisetronNA4013 mg43,8646,05PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGranizetron Kabiotop. za inj., amp. 5x3 mg/3 ml43,8646,05219,28230,24
A04AA05 001DSpalonosetronNA4020,25 mg294,55309,28PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Palonozetron Plivaotop. za inj. boč. 1x250 mcg/5 ml294,55309,28294,55309,28
A04AA05 021DSpalonosetronNA4020,25 mg265,10278,36PSandoz d.o.o.Salutas Pharma GmbH, Haupt Pharma Wolfratshausen GmbHPalonozetron Sandozotop. za inj., boč. stakl. 1x250 mcg/5 ml265,10278,36265,10278,36
A04AA05 041DSpalonosetronNA4020,25 mg294,55309,28PAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare LtdPalonosetron Accordotop. za inj. boč. stakl. 1x250 mcg/5 ml294,55309,28294,55309,28
A04AA05 061DSpalonosetronNA4020,25 mg294,55309,28PHelsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.Helsinn Birex PharmaceuticalsAloxiotop. za inj. boč., 1x250 mcg/5 ml294,55309,28294,55309,28
A04AA05 071DSpalonosetronNA4020,25 mg294,55309,28PMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Ferantotop. za inj., amp. 1x250 mcg/5 ml294,55309,28294,55309,28
A04AA05 072DSpalonosetronNA4020,25 mg294,55309,28PMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Ferantotop. za inj., amp. 5x250 mcg/5 ml294,55309,281.472,751.546,39
A04AA05 081DSpalonosetronNA4020,25 mg238,59250,52PAlvogen Pharma Trading Europe EOODHaupt Pharma Wolfrathausen GmbHPalonozetron Alvogenotop. za inj., boč. 1x250 mcg/5 ml238,59250,52238,59250,52
A04AA55 131DSnetupitant + palonozetronNA402Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.Akynzeocaps. tvrda 1x(300 mg + 0,5 mg)563,89592,08563,89592,08
A04AD12 101DSaprepitantNA402165 mg165,23173,49OTeva B.V.Merckle GmbHAprepitant Tevacaps. tvrda 1x125 mg + 2x80 mg95,1399,89285,40299,67
A04AD12 161DSaprepitantNA402165 mg201,33211,39OMerck Sharp & Dohme B.V.Merck Sharp & DohmeEmendcaps. tvrda 1x125 mg + 2x80 mg115,92121,71347,75365,14
A04AD12 171DSaprepitantNA402165 mg156,97164,82OALPHA-MEDICAL d.o.o.Pharmathen International S.A., Pharmathen S.A.Aprepitant Alpha-Medicalcaps. tvrda 1x125 mg + 2x80 mg90,3894,90271,13284,69
A05AA02 161
ursodeoksikolna kiselina0,75 g5,846,13OWürth d.o.o.Dr. Falk PharmaUrsofalkcaps. 100x250 mg1,952,04194,67204,40RSRA03
A05AA02 171
ursodeoksikolna kiselina0,75 g4,524,74OAS GRINDEKSAS GrindeksUrsogrixcaps. 100x250 mg1,511,58150,62158,15RSRA03
A06AD11 361
laktuloza6,7 g0,570,60OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottDuphalac sirupboč. plast. s čaš. mjern. plast. 1x500 ml (66,7 g/100 ml)28,3329,7528,3329,75RRA12
A06AD11 365
laktuloza6,7 g0,580,61OMIP Pharma Croatia d.o.o.Chephasaar Chem.-pharm. Fabrik GmbHLactulose-MIP sirupboč. plast. 1x500 ml (65 g/100 ml)28,3329,7528,3329,75RRA12
A07AA12 161DSfidaksomicinNA7000,4 g1.113,491.169,17OAstellas Pharma Europe B.V.Astellas Pharma Europe B.V.Dificlirtbl. film obl. 20x200 mg556,75584,5811.134,9311.691,68
A07BA01 111DSaktivni (medicinski) ugljen5 g30,5632,08OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Carbomedtbl. 30x150 mg0,920,9627,5028,88
A07BA01 312DSaktivni (medicinski) ugljen5 g12,8313,47OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Carbomedgranule 1x50 g (19,25 g u 50 g)49,4051,8749,4051,87
A07CA01 351
natrij-klorid + kalij-klorid + natrij-citrat


OR
A07EC01 131
sulfasalazin2 g2,642,77OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Sulfasalazin Krka ENtbl. žel. otp. 50x500 mg0,660,6932,9434,59R
A07EC01 182
sulfasalazin2 g2,642,77OPfizer Croatia d.o.o.KemwellSalazopyrintbl. 100x500 mg0,660,6965,8769,16R
A09AA02 172
enzimi gušterače (visoko dozirani)


OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottKreon 10.000caps. 100x1 kom.0,760,8075,9379,73RSRA15
A09AA02 173
enzimi gušterače (visoko dozirani)


OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottKreon 25.000caps. 100x1 kom.2,022,12202,00212,10RSRA15
A09AA02 174
enzimi gušterače (visoko dozirani)


OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottKreon 40.000caps. 50x1 kom.3,643,82182,00191,10RSRA15
A09AA02 175
enzimi gušterače (visoko dozirani)


OMylan Hrvatska d.o.o.Abbott Laboratories GmbHKreon 35.000caps. 50x1 kom.3,463,63172,90181,55RSRA15
A10AB01 061
inzulin40 IU4,454,67PEli Lilly Hrvatska d.o.o.Lilly FranceHumulin Rotop. za inj., uložak 5x3 ml (100 IU/ml), susp.33,3435,01166,70175,04R
A10AB01 072
inzulin40 IU3,513,68PNovo Nordisk A/SNovo NordiskActrapid HMotop. za inj., boč. 1x10 ml (100 IU/ml)87,6492,0287,6492,02R
A10AB04 082
inzulin lispro40 U6,456,77PEli Lilly Nederland B.V.Lilly France S.A.S.Humalogotop. za inj., brizg. napunj. Junior KwikPen 5x3 ml (100 U/ml)48,3550,77241,77253,86R
A10AB04 083
inzulin lispro40 U5,896,18PEli Lilly Nederland B.V.Lilly FranceHumalogotop. za inj., uložak 5x3 ml (100 U/ml)44,2046,41221,00232,05R
A10AB04 084
inzulin lispro40 U6,456,77PEli Lilly Nederland B.V.Lilly FranceHumalogotop. za inj., brizg. napunj. KwikPen 5x3 ml (100 U/ml)48,3550,77241,77253,86R
A10AB04 085
inzulin lispro40 U6,596,92PEli Lilly Nederland B.V.Lilly FranceHumalogotop. za inj., brizg. napunj. KwikPen 5x3 ml (200 U/ml)98,79103,73493,95518,65R
A10AB05 071
inzulin aspart40 U6,837,17PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNovoRapidotop. za inj., brizg. napunj. FlexPen 5x3 ml (100 U/ml)51,2553,81256,23269,04R
A10AB05 072
inzulin aspart40 U5,896,18PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNovoRapidotop. za inj., uložak stakl. Penfil 5x3 ml (100 U/ml)44,2046,41221,00232,05R
A10AB05 075
inzulin aspart40 U6,837,17PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SFiaspotop. za inj., brizg. napunj. FlexTouch 5x3 ml (100 U/ml)51,2553,81256,23269,04R
A10AB05 076
inzulin aspartNA91240 U5,165,42PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SNovoRapidotop. za inj., boč. 1x10 ml (100 U/ml)129,06135,51129,06135,51RPA29
A10AB05 077
inzulin aspart40 U5,896,19PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SFiaspotop. za inj., uložak stakl. Penfil 5x3 ml (100 U/ml)44,2046,41221,00232,05R
A10AB06 061
inzulin glulizin40 U6,086,38PSanofi-Aventis Deutschland GmbHSanofi-Aventis GmbHApidraotop. za inj., brizg. napunj. SoloStar 5x3 ml (100 U/ml)45,5847,85227,88239,27R
A10AC01 066
inzulin40 IU4,454,67PEli Lilly Hrvatska d.o.o.Lilly FranceHumulin Nsusp. za inj. uložak 5x3 ml (100 IU/ml)33,3435,01166,70175,04R
A10AC01 077
inzulin human40 IU4,955,20PSanofi-Aventis Deutschland GmbHSanofi-Aventis Deutchland GmbHInsuman Basalsusp. za inj., brizg. napunj. SoloStar 5x3 ml (100 IU/ml)37,1138,97185,57194,85R
A10AD01 083
inzulin40 IU4,454,67PEli Lilly Hrvatska d.o.o.Lilly FranceHumulin M3susp. za inj., uložak 5x3 ml (100 IU/ml)33,3435,01166,70175,04R
A10AD04 081
inzulin lispro40 U5,896,18PEli Lilly Nederland B.V.Lilly FranceHumalog Mix 25susp. za inj., uložak 5x3 ml (100 U/ml)44,2046,41221,00232,05R
A10AD04 083
inzulin lispro40 U5,896,18PEli Lilly Nederland B.V.Lilly FranceHumalog Mix 50susp. za inj., uložak 5x3 ml (100 U/ml)44,2046,41221,00232,05R
A10AD04 085
inzulin lispro40 U6,626,95PEli Lilly Nederland B.V.Lilly FranceHumalog Mix 25susp. za inj., brizg, napunj. KwikPen 5x3 ml (100 U/ml)49,6352,11248,13260,54R
A10AD04 086
inzulin lispro40 U6,596,92PEli Lilly Nederland B.V.Lilly FranceHumalog Mix 50susp. za inj., brizg. napunj. KwikPen 5x3 ml (100 U/ml)49,4251,89247,08259,43R
A10AD05 073
inzulin aspart40 U6,847,19PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNovoMix 30susp. za inj., brizg. napunj. FlexPen 5x3 ml (100 U/ml)51,3353,90256,65269,48R
A10AD05 075
inzulin aspart40 U6,666,99PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNovoMix 50susp. za inj., brizg. napunj. FlexPen 5x3 ml (100 U/ml)49,9552,45249,75262,24R
A10AE04 061
inzulin glargin40 U9,309,76PSanofi-Aventis Deutschland GmbHSanofi-Aventis GmbHLantusotop. za inj., uložak stakl. 5x3 ml (100 U/ml)69,7473,23348,70366,14RRA08
A10AE04 062
inzulin glargin40 U9,149,60PSanofi-Aventis Deutschland GmbHSanofi-Aventis GmbHLantusotop. za inj., brizg. napunj. SoloStar 5x3 ml (100 U/ml)68,5671,99342,80359,94RRA08
A10AE04 071
inzulin glargin40 U9,149,59PSanofi-Aventis Deutschland GmbHSanofi-Aventis Deutschland GmbHToujeootop. za inj., brizg. napunj. SoloStar 3x1,5 ml (300 U/ml)102,77107,91308,32323,74RRA08
A10AE04 082
inzulin glargin40 U7,908,30PEli Lilly Nederland B.V.Lilly France S.A.S.Abasaglarotop. za inj., brizg. napunj. KwikPen 5x3 ml (100 U/ml)59,2862,24296,39311,21RRA08
A10AE04 091
inzulin glargin40 U7,117,47PMylan S.A.SMcDermott Laboratories t/a Mylan Dublin BiologicsSemgleeotop. za inj., brizg. napunj. 5x3 ml (100 U/ml)53,3556,02266,75280,09RRA08
A10AE05 071
inzulin detemir40 U9,9510,44PNovo Nordisk A/SNovo NordiskLevemirotop. za inj., brizg. napunj. FlexPen 5x3 ml (100 U/ml)74,6078,33373,00391,65RRA08
A10AE54 071
inzulin glargin + liksisenatid40 U26,1627,47Psanofi-aventis groupeSanofi-Aventis Deutschland GmbHSuliquaotop. za inj., brizg. napunj. SoloStar 3x3 ml (100 U + 33 mcg/ml)196,20206,01588,60618,03RSpa30
A10AE54 072
inzulin glargin + liksisenatid40 U26,1627,47Psanofi-aventis groupeSanofi-Aventis Deutschland GmbHSuliquaotop. za inj., brizg. napunj. SoloStar 3x3 ml (100 U + 50 mcg/ml)196,20206,01588,60618,03RSpa30
A10BA02 101
metformin2 g0,570,60OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Gluformintbl. film obl. 80x850 mg0,240,2619,4620,43R
A10BA02 102
metformin2 g0,540,56OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Gluformintbl. film obl. 80x1000 mg0,270,2821,4622,53R
A10BA02 103
metformin2 g0,560,59OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Gluformintbl. film obl. 30x850 mg0,240,257,207,56R
A10BA02 104
metformin2 g0,580,60OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Gluformintbl. film obl. 30x1000 mg0,290,308,649,07R
A10BA02 111
metformin2 g0,710,75OBelupo d.d.BelupoBelformintbl. film obl. 100x500 mg0,180,1917,7218,61R
A10BA02 112
metformin2 g0,710,75OBelupo d.d.BelupoBelformintbl. film obl. 30x850 mg0,300,329,009,45R
A10BA02 113
metformin2 g0,720,76OBelupo d.d.BelupoBelformintbl. film obl. 30x1000 mg0,360,3810,8011,34R
A10BA02 114
metformin2 g0,720,76OBelupo d.d.BelupoBelformintbl. film obl. 120x850 mg0,300,3236,5038,33R
A10BA02 115
metformin2 g0,670,70OBelupo d.d.BelupoBelformintbl. film obl. 120x1000 mg0,340,3540,2542,26R
A10BA02 122
metformin2 g0,720,76OSandoz d.o.o.Sandoz-LekMeglucontbl. film obl. 120x500 mg0,180,1921,2622,32R
A10BA02 124
metformin2 g0,660,69OSandoz d.o.o.Sandoz-LekMeglucontbl. film obl. 120x850 mg0,280,3033,7535,44R
A10BA02 125
metformin2 g0,670,70OSandoz d.o.o.Sandoz-LekMeglucontbl. film obl. 120x1000 mg0,340,3540,2542,26R
A10BA02 173
metformin2 g0,750,78OMedis Adria d.o.o.WeifaAglurabtbl. film obl. 100x500 mg0,180,1917,7218,61R
A10BA02 174
metformin2 g0,720,75OMedis Adria d.o.o.WeifaAglurabtbl. film obl. 100x850 mg0,300,3230,4231,94R
A10BA02 175
metformin2 g0,750,79OMedis Adria d.o.o.WeifaAglurabtbl. film obl. 60x1000 mg0,340,3520,1221,13R
A10BA02 181
metformin2 g0,750,78OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AGSiofor 500tbl. film obl. 120x500 mg0,180,1921,2622,32R
A10BA02 182
metformin2 g0,720,75OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AGSiofor 850tbl. film obl. 120x850 mg0,300,3236,5038,33R
A10BA02 183
metformin2 g0,750,79OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AGSiofor 1000tbl. film obl. 120x1000 mg0,340,3540,2542,26R
A10BB01 161
glibenklamid-mikrokrist.7 mg1,051,10OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HGlibenclamid Genericontbl. 30x3,5 mg0,530,5515,7516,54R
A10BB01 162
glibenklamid-mikrokrist.7 mg0,961,01OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HGlibenclamid Genericontbl. 120x3,5 mg0,480,5057,4660,33R
A10BB09 102
gliklazid60 mg0,540,57OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o., Merckle GmbHDiglical MRtbl. s prilag. osl. 30x60 mg0,540,5716,2017,01R
A10BB09 111
gliklazid60 mg0,760,80OBelupo d.d.Belupo d.d.Glikatbl. s prod. oslob. 60x30 mg0,380,4022,9124,06R
A10BB09 112
gliklazid60 mg0,550,58OBelupo d.d.Belupo d.d.Glikatbl. s prilag. oslob. 30x60 mg0,550,5816,6117,44R
A10BB09 113
gliklazid60 mg0,550,58OBelupo d.d.Belupo d.d.Glikatbl. s prilag. oslob. 60x60 mg0,550,5833,2234,88R
A10BB09 114
gliklazid60 mg0,550,58OBelupo d.d.Belupo d.d.Glikatbl. s prilag. oslob. 90x60 mg0,550,5849,8352,32R
A10BB09 131
gliklazid60 mg0,760,80OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Glicladatbl. s prilag. osl. 60x30 mg0,380,4022,9124,06R
A10BB09 132
gliklazid60 mg0,620,65OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHGlicladatbl. s prilag. oslob. 30x60 mg0,620,6518,7019,64R
A10BB09 133
gliklazid60 mg0,620,65OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHGlicladatbl. s prilag. oslob. 60x60 mg0,620,6537,1038,96R
A10BB09 134
gliklazid60 mg0,500,52OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Glicladatbl. s prilag. osl. 30x90 mg0,740,7822,2823,39R
A10BB09 182
gliklazid60 mg0,690,72OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma GmbHGliclazid Genericontbl. s prod. oslob. 60x30 mg0,340,3620,6221,65R
A10BB09 183
gliklazid60 mg0,620,65OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma GmbHGliclazid Genericontbl. s prod. oslob. 120x30 mg0,310,3237,1238,98R
A10BB12 111
glimepirid2 mg0,560,59OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Betaglidtbl. 30x2 mg0,560,5916,8017,64R
A10BB12 112
glimepirid2 mg0,530,55OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Betaglidtbl. 30x3 mg0,790,8323,7024,89R
A10BB12 116
glimepirid2 mg0,810,85OBelupo d.d.BelupoDiapiridtbl. 30x1 mg0,410,4312,1512,76R
A10BB12 117
glimepirid2 mg0,560,59OBelupo d.d.BelupoDiapiridtbl. 30x2 mg0,560,5916,8017,64R
A10BB12 118
glimepirid2 mg0,530,55OBelupo d.d.BelupoDiapiridtbl. 30x3 mg0,790,8323,7024,89R
A10BB12 121
glimepirid2 mg0,560,59OSandoz d.o.o.Sandoz-LekDibiglimtbl. 30x2 mg0,560,5916,8017,64R
A10BB12 122
glimepirid2 mg0,530,55OSandoz d.o.o.Sandoz-LekDibiglimtbl. 30x3 mg0,790,8323,7024,89R
A10BB12 145
glimepirid2 mg0,560,59OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Glimepirid PharmaStbl. 30x2 mg0,560,5916,8017,64R
A10BB12 146
glimepirid2 mg0,560,59OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Glimepirid PharmaStbl. 60x2 mg0,560,5933,6035,28R
A10BB12 147
glimepirid2 mg0,530,55OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Glimepirid PharmaStbl. 30x3 mg0,790,8323,7024,89R
A10BB12 148
glimepirid2 mg0,520,54OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Glimepirid PharmaStbl. 60x3 mg0,780,8246,6048,93R
A10BB12 161
glimepirid2 mg0,560,59OSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Sanofi-Aventis GmbH, Sanofi-Aventis S.p.A., Sanofi Winthrop ToursAmaryltbl. 30x2 mg0,560,5916,8017,64R
A10BB12 162
glimepirid2 mg0,530,55OSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Sanofi-Aventis GmbHSanofi-Aventis S.p.A.Sanofi Winthrop ToursAmaryltbl. 30x3 mg0,790,8323,7024,89R
A10BD02 171
metformin + glibenklamid


OMERCK d.o.o.MerckGlucovancetbl. film obl. 30x(500 mg + 5 mg)0,600,6217,8518,74R
A10BD02 172
metformin + glibenklamid


OMERCK d.o.o.MerckGlucovancetbl. film obl. 30x(500 mg + 2,5 mg)0,560,5816,6517,48R
A10BD05 161
pioglitazon + metformin


OTakeda Pharma A/STakedaCompetacttbl. film obl. 56x(15 mg + 850 mg)2,502,62139,86146,85R
A10BD08 111
vildagliptin + metformin


OBelupo d.d.BelupoAgnis Combitbl. film obl. 60x(50 mg + 850 mg)1,401,4783,7387,92R
A10BD08 112
vildagliptin + metformin


OBelupo d.d.BelupoAgnis Combitbl. film obl. 60x(50 mg + 1000 mg)1,401,4783,7387,92R
A10BD08 121
vildagliptin + metformin


OSandoz d.o.o.Sandoz-LekVilspoxtbl. film obl. 60x(50 mg + 1000 mg)1,631,7197,93102,83R
A10BD08 171
vildagliptin + metformin


OMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Daltextbl. film obl. 60x(50 mg + 1000 mg)1,471,5488,1492,55R
A10BG03 101
pioglitazon30 mg4,875,11OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Pioglitazon Pliva tbl. 15 mgtbl. 30x15 mg2,442,5673,0576,70R
A10BG03 102
pioglitazon30 mg3,663,84OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Pioglitazon Pliva tbl. 30 mgtbl. 30x30 mg3,663,84109,70115,19R
A10BG03 133
pioglitazon30 mg3,663,84OTeva B.V.Teva Pharmaceutical Works Private Limited CompanyPioglitazon Tevatbl. 28x45 mg5,495,76153,59161,27R
A10BG03 181
pioglitazon30 mg4,875,11OTakeda Pharma A/STakedaActostbl. 28x15 mg2,442,5668,1871,59R
A10BG03 182
pioglitazon30 mg3,663,84OTakeda Pharma A/STakedaActostbl. 28x30 mg3,663,84102,39107,51R
A10BH02 111
vildagliptin0,1 g2,642,77OBelupo d.d.Belupo d.d.Agnistbl. 60x50 mg1,321,3979,2283,18R
A10BH02 121
vildagliptin0,1 g2,382,50OSandoz d.o.o.Sandoz-LekSaxotintbl. 56x50 mg1,191,2566,6469,97R
A10BH02 131
vildagliptin0,1 g2,382,49OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbhGlypvilotbl. 60x50 mg1,191,2571,2874,84R
A10BH02 171
vildagliptin0,1 g2,933,08OMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Dalmevintbl. 60x50 mg1,471,5488,0292,42R
A10BJ01 061
eksenatid15 mcg26,4727,80PAstraZeneca ABLilly PharmaByettaotop. za inj., brzig. napunj. 1x1,2 ml, 5 mcg/20 mcl (0,25 mg/ml)529,47555,94529,47555,94RSRA11
A10BJ01 062
eksenatid15 mcg17,7518,64PAstraZeneca ABLilly PharmaByettaotop. za inj., brizg. napunj. 1x2,4 ml, 10 mcg/40 mcl, (0,25 mg/ml)532,48559,10532,48559,10RSRA11
A10BJ03 061
liksisenatid20 mcg177,49186,37Psanofi-aventis groupeSanofi-Aventis Deutchland GmbHLyxumiaotop. za inj., brizg. napunj. 1x3 ml (10 mcg/doza)266,24279,55266,24279,55RSRA11
A10BJ03 062
liksisenatid20 mcg88,7593,18Psanofi-aventis groupeSanofi-Aventis Deutchland GmbHLyxumiaotop. za inj., brizg. napunj. 2x3 ml (20 mcg/doza)266,24279,55532,48559,10RSRA11
A10BJ05 061
dulaglutid0.16 mg30,4331,95PEli Lilly Nederland B.V.Eli Lilly Italia S.p.A.Trulicityotop. za inj., brizg. napunj. 2x0,75 mg/0,5 ml142,65149,78285,29299,55RSRA11
A10BJ05 062
dulaglutid0.16 mg15,2215,98PEli Lilly Nederland B.V.Eli Lilly Italia S.p.A.Trulicityotop. za inj., brizg. napunj. 2x1,5 mg/0,5 ml142,65149,78285,29299,55RSRA11
A10BJ06 071
semaglutid0.11 mg29,2930,75PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SOzempicotop. za inj., brizg. napunj., 1x1,5 ml (0,25 mg/doza)532,48559,10532,48559,10RSRA11
A10BJ06 072
semaglutid0.11 mg29,2930,75PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SOzempicotop. za inj., brizg. napunj., 1x1,5 ml (0,5 mg/doza)532,48559,10532,48559,10RSRA11
A10BJ06 073
semaglutid0.11 mg14,6415,38PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SOzempicotop. za inj., brizg. napunj., 1x3 ml (1 mg/doza)532,48559,10532,48559,10RSRA11
A10BX02 103
repaglinid4 mg0,971,02OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Reodontbl. 90x2 mg0,480,5043,5045,68R
A10BX02 112
repaglinid4 mg0,971,02OBelupo d.d.BelupoReglinidtbl. 90x1 mg0,240,2521,7522,84R
A10BX02 113
repaglinid4 mg0,971,02OBelupo d.d.BelupoReglinidtbl. 90x2 mg0,480,5043,5045,68R
A10BX02 127
repaglinid4 mg0,920,96OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Repaglinid PharmaStbl. 90x2 mg0,460,4841,2143,27R
A10BX02 181
repaglinid4 mg0,870,91OAccord Healthcare LtdAccord Healthcare LimitedRepaglinid Accordtbl. 90x0,5 mg0,110,119,7910,28R
A10BX02 182
repaglinid4 mg0,870,91OAccord Healthcare LtdAccord Healthcare LimitedRepaglinid Accordtbl. 90x1 mg0,220,2319,5820,56R
A10BX02 183
repaglinid4 mg0,870,91OAccord Healthcare LtdAccord Healthcare LimitedRepaglinid Accordtbl. 90x2 mg0,440,4639,1541,11R
A11CC02 251
dihidrotahisterol1 mg

OR
A11CC04 051DSkalcitriol1 mcg

P
A11CC05 161
kolekalciferol20 mcg0,190,20OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelDekristolcaps. meka 14x20 000 IU (0,5 mg)4,744,9866,4069,72R
A11CC05 201
kolekalciferol20 mcg0,330,35OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivit D3boč. 1x10 ml (4.000 i.j./ml)16,7317,5716,7317,57R
A11CC05 261
kolekalciferol20 mcg0,230,25OFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiOleovit D3oralne kapi, boč. 1x12,5 ml (14400 i.j./ml)52,7055,3452,7055,34R
A11CC05 271
kolekalciferol20 mcg0,210,22OPROXIMUM d.o.o.SMB Technology S.A.D-VITALoralna otop., amp. 4x0,625 mg/ml (25000 i.j./ml)6,596,9226,3527,67R
A11EA01 051DSvitamini B kompleksa


P
A11HA03 052DStokoferolNA9010,2 g

P
A12AA02 051PRkalcij-glukobionat


P
A12AA04 131
kalcij-karbonat3 g2,782,92OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Kalcijev karbonattbl. 50x1 g0,930,9746,3348,65R
A12BA01 111
kalij-klorid3 g4,564,79OBelupo d.d.BelupoKalijev klorid Belupotbl. za oral. otop. 30x500 mg0,760,8022,8123,95R
A12BA01 112
kalij-klorid3 g4,564,79OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Kalijev klorid Jadrantbl. 30x500 mg0,760,8022,8123,95R
A12BA02 321
kalijev citrat


OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Kalijev citrat JGLpraš. za oral. otop., vreć. 15x1 (20,5 mg/ml)1,801,8927,0028,35R
A12BA30 161
kalij-citrat + kalij-hidrogenkarbonat


ODESMA d.o.o.Nordmark Arzneimittel GmbHKalinortbl. šum. 15x1 tbl. (2,17 g + 2 g/tbl.)2,002,1030,0031,50R
A16AA01 051DSlevokarnitin2 g

P
A16AA01 151DSlevokarnitin2 g

O
A16AB02 062KSimiglucerazaNA903300 j.7.877,128.270,97PGenzyme Europe B.V.GenzymeCerezymepraš. za konc. za otop. za inf., stakl. boč. 1x400 j.10.502,8211.027,9610.502,8211.027,96
A16AB03 062KSagalzidaza alfaNA9041 mg3.536,193.713,00PShire Human Genetic Therapies ABShire HGTReplagalkonc. za inf., boč. 1x3,5 mg/3,5 ml12.376,6512.995,4812.376,6512.995,48
A16AB04 061KSagalzidaza betaNA9045 mg3.501,843.676,93PGenzyme Europe B.V.GenzymeFabrazymepraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x35 mg24.512,8625.738,5024.512,8625.738,50
A16AB04 062KSagalzidaza betaNA9045 mg3.630,963.812,51PGenzyme Europe B.V.GenzymeFabrazymepraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x5 mg3.630,963.812,513.630,963.812,51
A16AB05 061KSlaronidazaNA9061 T j.9.688,6610.173,09PGenzyme Europe B.V.GenzymeAldurazymepraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x500 j./5 ml (100j./ml)4.844,335.086,554.844,335.086,55
A16AB07 061KSalglukozidaza alfaNA9070,1 g7.487,247.861,60PGenzyme Europe B.V.GenzymeMyozymepraš. za konc. za otop. za inf., boč. 1x50 mg3.743,623.930,803.743,623.930,80
A16AB08 061KSgalsulfazaNA908


PBioMarin International LimitedBioMarin International LimitedNaglazymekonc. otop. za inf., boč. 1x5 mg/5 ml10.350,0610.867,5610.350,0610.867,56
A16AB09 071KSidursulfaza NA909


PShire Human Genetic Therapies ABShire HGTElapraseboč. stakl. 1x6 mg/3 ml (2 mg/ml)20.405,5121.425,7920.405,5121.425,79
A16AB10 061KSvelagluceraza alfaNA903300 U8.238,438.650,35PShire Pharmaceuticals Ireland LimitedShire HGTVprivpraš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x400 U/20 ml (nakon rekonstitucije 100 U/1ml)10.984,5711.533,8010.984,5711.533,80
A16AB12 071KSelosulfaza alfaNA91320 mg25.067,3226.320,69PBioMarin International LimitedBioMarin International Ltd.Vimizimkonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x5 ml (1 mg/ml)6.266,836.580,176.266,836.580,17
A16AB17 071KLcerliponaza alfaNA91521 mg12.858,1913.501,10PBioMarin International LimitedBioMarin International LimitedBrineuraotop. za inf., boč. 2x150 mg/5 ml (30mg/ml)91.844,2496.436,45183.688,48192.872,90
A16AX04 151KSnitizinonNA90520 mg

O
A16AX08 071KLteduglutidNA9145 mg4.578,524.807,45PShire Pharmaceuticals Ireland LimitedShire Pharmaceuticals Ireland LimitedRevestivepraš. boč. 1x5 mg + 0,5 ml otap. za otop. za inj. u štrc. napunj. (10 mg/ml)4.578,524.807,454.578,524.807,45
A16AX08 072KLteduglutidNA9145 mg8.726,069.162,36PShire Pharmaceuticals Ireland LimitedShire Pharmaceuticals Ireland LimitedRevestivepraš. boč. 28x1,25 mg + 0,5 ml otap. za otop. za inj. u štrc. napunj. (2,5 mg/ml)2.181,522.290,5961.082,4264.136,54
A16AX08 073KLteduglutidNA9145 mg4.563,114.791,26PShire Pharmaceuticals Ireland LimitedShire Pharmaceuticals Ireland LimitedRevestivepraš. boč. 28x5 mg + 0,5 ml otap. za otop. za inj. u štrc. napunj. (10 mg/ml)4.563,114.791,26127.766,99134.155,34
A16AX10 161KSeliglustatNA910


OGenzyme Europe B.V.Genzyme Ireland Ltd.Cerdelgacaps. tvrda 56x84 mg2.667,532.800,91149.381,87156.850,96
A16AX14 161KSmigalastatNA911


OAmicus Therapeutics UK LimitedAlmac Pharma Services LimitedGalafoldcaps. tvrde 14x123 mg7.809,298.199,75109.330,00114.796,50
B01AA03 162
varfarin7,5 mg0,900,95OOrion CorporationOrionMartefarintbl. 100x3 mg0,360,3836,1938,00R
B01AB01 011DSheparin10 T i.j.14,6015,33PBelupo d.d.BelupoHeparin Belupootop. za inj., lio amp. 10x25.000 i.j./5 ml36,5038,33365,00383,25
B01AB01 061DSheparinnatrij10 T i.j.13,8714,56PPanpharmaRotexmedica GmbH ArzneimittelwerkHeparin Panpharmaotop. za inj. ili inf., 5.000 i.j./ml (10x5 ml)34,6836,41346,75364,09
B01AB02 061DSantitrombin IIINB1012.1 T i.j.3.969,004.167,45PCSL Behring GmbHCSL Behring GmbHKyberninlio boč. 1x500 i.j./10ml945,00992,25945,00992,25
B01AB02 071DSantitrombin IIINB1012.1 T i.j.3.969,004.167,45PJana Pharm d.o.o.OctapharmaATenativlio boč. 1x500 i.j./10ml945,00992,25945,00992,25
B01AB02 082DSantitrombin IIINB1012.1 T i.j.3.969,004.167,45PBaxalta Innovations GmbHBaxter AGAntithrombin III Baxalta 50 IU/mlpraš. i otap. za otop. za inj./inf., boč. 1x500 IU/10 ml (50 IU/ml)945,00992,25945,00992,25
B01AB04 071DSPOdalteparinNB1022.5 T i.j.10,7711,31PPfizer Croatia d.o.o.PfizerFragminštrc. 10x2.500 i.j./0,2ml10,7711,31107,69113,07
B01AB04 072DSPOdalteparinNB1022.5 T i.j.9,9810,48PPfizer Croatia d.o.o.PfizerFragminštrc. 10x5.000 i.j./0,2ml19,9520,95199,53209,51
B01AB04 073DSPOdalteparinNB1022.5 T i.j.8,338,75PPfizer Croatia d.o.o.PfizerFragminštrc. 10x7.500 i.j./0,3ml25,0026,25249,97262,47RSRB10
B01AB04 074DSPOdalteparinNB1022.5 T i.j.7,768,15PPfizer Croatia d.o.o.PfizerFragminamp.10x10.000 i.j./1 ml31,0332,58310,25325,76
B01AB04 080
dalteparin2.5 T i.j.10,0710,57PPfizer Croatia d.o.o.Pfizer Manufacturing Belgium N.V.Fragminotop. za inj., štrc. napunj. 5x10.000 i.j./0,4 ml40,2642,28201,32211,39RSRB10
B01AB04 081
dalteparin2.5 T i.j.9,129,58PPfizer Croatia d.o.o.Pfizer Manufacturing Belgium N.V.Fragminotop. za inj., štrc. napunj. 5x12.500 i.j./0,5 ml45,6047,88228,02239,42RSRB10
B01AB04 082
dalteparin2.5 T i.j.8,548,97PPfizer Croatia d.o.o.Pfizer Manufacturing Belgium N.V.Fragminotop. za inj., štrc. napunj. 5x15.000 i.j./0,6 ml51,2653,82256,28269,09RSRB10
B01AB05 061DSPOenoksaparinNB5062.0 T i.j.10,5111,04PTechdow Europe ABHealth-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.Inhixašprica 10x20 mg/0,2 ml10,5111,04105,10110,36RSRB11
B01AB05 062DSPOenoksaparinNB5062.0 T i.j.9,8910,39PTechdow Europe ABHealth-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.Inhixašprica 6x40 mg/0,4 ml19,7820,77118,70124,64RSRB11
B01AB05 063DSPOenoksaparinNB5062.0 T i.j.9,8910,39PTechdow Europe ABHealth-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.Inhixašprica 10x40 mg/0,4 ml19,7820,77197,84207,73RSRB11
B01AB05 064DSPOenoksaparinNB1022.0 T i.j.8,749,18PTechdow Europe ABHealth-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.Inhixašprica 6x60 mg/0,6 ml26,2227,53157,30165,17
B01AB05 065DSPOenoksaparinNB1022.0 T i.j.8,749,18PTechdow Europe ABHealth-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.Inhixašprica 10x60 mg/0,6 ml26,2227,53262,16275,27
B01AB05 066DSPOenoksaparinNB1022.0 T i.j.7,748,13PTechdow Europe ABHealth-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.Inhixašprica 10x80 mg/0,8 ml30,9532,50309,53325,01
B01AB05 067DSPOenoksaparinNB1022.0 T i.j.6,336,65PTechdow Europe ABHealth-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.Inhixašprica 10x100 mg/1 ml31,6733,26316,73332,57
B01AB05 085DSPOenoksaparinNB5062.0 T i.j.11,3211,88PSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Sanofi Winthrop Maisons Alfort, Sanofi Winthrop Le Trait, Sanofi Aventis AlcorconClexanešprica 10x20 mg/0,2 ml11,3211,88113,17118,83RSRB11
B01AB05 086DSPOenoksaparinNB5062.0 T i.j.10,9211,46PSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Sanofi Winthrop Maisons Alfort, Sanofi Winthrop Le Trait, Sanofi Aventis AlcorconClexanešprica 10x40 mg/0,4 ml21,8322,92218,33229,25RSRB11
B01AB05 087DSPOenoksaparinNB1022.0 T i.j.9,9910,49PSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Sanofi Winthrop Maisons Alfort, Sanofi Winthrop Le Trait, Sanofi Aventis AlcorconClexanešprica 10x60 mg/0,6 ml29,9731,47299,70314,69
B01AB05 088DSPOenoksaparinNB1022.0 T i.j.8,869,30PSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Sanofi Winthrop Maisons Alfort, Sanofi Winthrop Le Trait, Sanofi Aventis AlcorconClexanešprica 10x80 mg/0,8 ml35,4337,20354,33372,05
B01AB05 089DSPOenoksaparinNB1022.0 T i.j.7,928,32PSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Sanofi Winthrop Maisons Alfort, Sanofi Winthrop Le Trait, Sanofi Aventis AlcorconClexanešprica 10x100 mg/1 ml39,5941,57395,91415,71
B01AB06 021DSPOnadroparinNB1022.85 T i.j.11,5012,08PAspen Pharma Trading LimitedAspen Notre Dame de BondevilleFraxiparineštrc. 10x2850 i.j. anti Xa/0,3 ml11,5012,08115,00120,75
B01AB06 022DSPOnadroparinNB1022.85 T i.j.9,199,65PAspen Pharma Trading LimitedAspen Notre Dame de BondevilleFraxiparineštrc. 10x5.700 i.j. anti Xa/0,6 ml18,3819,30183,81193,00
B01AB06 023DSPOnadroparinNB1022.85 T i.j.9,399,86PAspen Pharma Trading LimitedAspen Notre Dame de BondevilleFraxiparineštrc. 10x7.600 i.j. anti Xa/0,8 ml25,0426,29250,35262,87
B01AB06 024DSPOnadroparinNB1022.85 T i.j.9,499,96PAspen Pharma Trading LimitedAspen Notre Dame de BondevilleFraxiparineštrc. 10x3.800 i.j. anti Xa/0,4 ml12,6513,28126,49132,81
B01AC04 111
klopidogrel75 mg2,302,42OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Pigreltbl. film obl. 28x75 mg2,302,4264,4067,62RSRB01
B01AC04 115
klopidogrel75 mg2,302,42OBelupo d.d.BelupoKlopidextbl. film obl. 30x75 mg2,302,4269,0072,45RSRB01
B01AC04 125
klopidogrel75 mg2,302,42OSandoz d.o.o.Sandoz-LekKogreltbl. film obl. 30x75 mg2,302,4269,0072,45RSRB01
B01AC04 126
klopidogrel75 mg1,992,09OSandoz d.o.o.Sandoz-LekKogreltbl. film obl. 60x75 mg1,992,09119,20125,16RSRB01
B01AC04 131
klopidogrel75 mg2,302,42OKrka, Tovarna zdravil d.d.KRKA-FARMA d.o.o.Zyllttbl. film obl. 28x75 mg2,302,4264,4067,62RSRB01
B01AC04 132
klopidogrel75 mg1,992,09OKrka, Tovarna zdravil d.d.KRKA-FARMA d.o.o.Zyllttbl. film obl. 56x75 mg1,992,09111,25116,81RSRB01
B01AC04 135
klopidogrel75 mg2,262,38OMylan Hrvatska d.o.o.Phamathen International SAGardintbl. film obl. 28x75 mg2,262,3863,4066,57RSRB01
B01AC04 145
klopidogrel75 mg2,282,39OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Klopidogrel PharmaStbl. film obl. 28x75 mg2,282,3963,8066,99RSRB01
B01AC04 163DSklopidogrelNB10375 mg3,423,59OSanofi Clir SNCSanofi Winthrop IndustriePlavixtbl. film obl. 30x300 mg13,6814,36410,40430,92
B01AC06 151DSacetilsalicilna kiselina100 mg

O
B01AC07 051DSdipiridamolNB1040,2 g

P
B01AC11 062KSiloprostNB1050,15 mg13.861,0014.554,05IBayer AGBerlimed S.A.Ventavisotop. za atomizator, amp. stakl. 90x2 ml (10 mcg/ml)184,81194,0516.633,2017.464,86
B01AC16 061DSeptifibatidNB106


PGlaxoSmithKline (Ireland) LimitedGlaxo Operations UK Ltd., GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.Integrilinboč. 1x10 ml (2 mg/ml)136,58143,41136,58143,41
B01AC16 062DSeptifibatidNB106


PGlaxoSmithKline (Ireland) LimitedGlaxo Operations UK Ltd., GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.Integrilinboč. 1x100 ml (0,75 mg/ml)420,24441,25420,24441,25
B01AC16 071DSeptifibatidNB106


PAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare LtdEptifibatid Accordotop. za inj., boč. stakl. 1x10 ml (2 mg/ml)95,61100,3995,61100,39
B01AC16 072DSeptifibatidNB106


PAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare LtdEptifibatid Accordotop. za inj., boč. stakl. 1x100 ml (0,75 mg/ml)301,05316,10301,05316,10
B01AC22 101
prasugrel10 mg11,7912,38OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prasugrel Plivatbl. film obl. 28x10 mg11,7912,38330,03346,53RS RB02
B01AC24 961
tikagrelor0,18 g16,3417,15OAstraZeneca ABAstraZenecaBriliquetbl. film obl. 56x90 mg8,178,58457,40480,27RS RB02
B01AD02 061DSalteplazaNB1070,1 g6.210,306.520,82PBoehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.Boehringer IngelheimActilyselio boč. 1x50 mg3.105,153.260,413.105,153.260,41
B01AE07 162DSdabigatran eteksilat NB1080,22 g22,6723,81OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimPradaxacaps. tvrda 30x75 mg7,738,12231,90243,50
B01AE07 164DSdabigatran eteksilat NB1080,22 g15,5016,28OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimPradaxacaps. tvrda 30x110 mg7,758,14232,50244,13
B01AF01 161DSrivaroksaban NB10810 mg16,5617,39OBayer AGBayer AGXareltotbl. film obl. 10x10 mg16,5617,39165,63173,91
B01AF01 162DSrivaroksaban NB10810 mg16,1516,95OBayer AGBayer AGXareltotbl. film obl. 30x10 mg16,1516,95484,40508,62
B01AF02 161DSapiksabanNB1085 mg15,1415,89OBristol-Myers Squibb/Pfizer EEIGBristol-Myers Squibb S.r.l.Eliquistbl. film obl. 20x2,5 mg7,577,95151,38158,95
B01AX05 061DSfondaparinuksNB1092,5 mg32,5334,16PAspen Pharma Trading LimitedAspen Notre Dame de BondevilleArixtraotop. za inj., štrc. napunj. 10x2,5 mg/0,5 ml32,5334,16325,33341,60
B02AA01 052DSaminokapronska kiselina16 g

P
B02AA02 051DStraneksamična kiselinaNB2012 g

P
B02AA02 151DStraneksamična kiselinaNB2012 g

O
B02AB01 051DSaprotinin NB202500 T i.j.

P
B02BA01 062PRfitomenadion20 mg7,768,15PCheplapharm Arzneimittel GmbHRocheKonakionamp. 5x10 mg/ml3,884,0719,4020,37
B02BA01 151
fitomenadion20 mg

OR
B02BB01 051DSfibrinogen (humani)5 g

P
B02BC30 962DSljudski fibrinogen, ljudski trombin


LTakeda Austria GmbHTakedaTachoSil1 matrica tkivnog ljepila 9,5 cm x 4,8 cm1.866,181.959,491.866,181.959,49
B02BC30 963DSljudski fibrinogen, ljudski trombin


LTakeda Austria GmbHTakedaTachoSil1 matrica tkivnog ljepila 3,0 cm x 2,5 cm355,62373,40355,62373,40
B02BC30 964DSljudski fibrinogen, ljudski trombin


LTakeda Austria GmbHTakeda Austria GmbHTachoSil2 matrice tkivnog ljepila od 4,8 x 4,8 cm1.270,441.333,962.540,882.667,92
B02BC30 965DSljudski fibrinogen, ljudski trombin


LTakeda Austria GmbHTakeda Austria GmbHTachoSil1 prethodno zarolana matrica tkivnog ljepila od 4,8 x 4,8 cm1.589,311.668,781.589,311.668,78
B02BD01 071DSljudski protrombinski kompleksNB203


PJana Pharm d.o.o.OctapharmaOctaplex 500 IUpraš. i otap. za otop. za inf. boč. stakl. boč. s praš., boč. stakl. 1x500 i.j., s 20 ml otap. i 1 set za prijenos (igla za filtraciju i dvostrana igla)2.240,002.352,002.240,002.352,00
B02BD01 081DSljudski protrombinski kompleksNB203


PCSL Behring GmbHCSL Behring GmbHBeriplexpraš. i otap. za otop. za inf. boč. stakl. boč. s praš., boč. stakl. 1x500 i.j., s 20 ml otap. i 1 set za prijenos s filterom1.654,761.737,501.654,761.737,50
B02BD01 082DSljudski protrombinski kompleksNB203


PCSL Behring GmbHCSL Behring GmbHBeriplexpraš. i otap. za otop. za inf. boč. stakl. boč. s praš., boč. stakl. 1x1000 i.j., s 40 ml otap. i 1 set za prijenos s filterom3.333,413.500,083.333,413.500,08
B02BD02 001DSrekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa)NB205


PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum ABEloctapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.1.264,021.327,221.264,021.327,22
B02BD02 002DSrekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa)NB205


PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum ABEloctapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.2.528,052.654,452.528,052.654,45
B02BD02 003DSrekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa)NB205


PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum ABEloctapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x750 i.j.3.792,083.981,683.792,083.981,68
B02BD02 004DSrekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa)NB205


PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum ABEloctapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 i.j.5.056,105.308,915.056,105.308,91
B02BD02 005DSrekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa)NB205


PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum ABEloctapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1500 i.j.7.584,157.963,367.584,157.963,36
B02BD02 006DSrekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa)NB205


PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum ABEloctapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2000 i.j.10.112,2010.617,8110.112,2010.617,81
B02BD02 007DSrekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa)NB205


PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum ABEloctapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x3000 i.j.15.168,3115.926,7315.168,3115.926,73
B02BD02 021DSrekombinantni čimbenik VIII (rurioktokog alfa pegol)NB207


PBaxalta Innovations GmbHBaxalta Belgium Manufacturing SAAdynovipraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.3.120,773.276,813.120,773.276,81
B02BD02 022DSrekombinantni čimbenik VIII (rurioktokog alfa pegol)NB207


PBaxalta Innovations GmbHBaxalta Belgium Manufacturing SAAdynovipraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 i.j.6.094,886.399,626.094,886.399,62
B02BD02 031DSrekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa)NB205


PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SNovoEightpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.1.189,591.249,071.189,591.249,07
B02BD02 033DSrekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa)NB205


PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SNovoEightpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 i.j.4.670,494.904,014.670,494.904,01
B02BD02 034DSrekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa)NB205


PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SNovoEightpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.500 i.j.6.923,777.269,966.923,777.269,96
B02BD02 035DSrekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa)NB205


PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SNovoEightpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2.000 i.j.9.340,989.808,039.340,989.808,03
B02BD02 036DSrekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa)NB205


PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SNovoEightpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x3.000 i.j.13.847,5414.539,9213.847,5414.539,92
B02BD02 061DSčimbenik VIIINB204


PKedrion S.p.A.Kedrion S.p.A.Emoclotpraš. i otap. za otop. za inf., boč. stakl. 1x500 i.j. (50 IU/ml)1.284,881.349,121.284,881.349,12
B02BD02 062DSčimbenik VIIINB204


PKedrion S.p.A.Kedrion S.p.A.Emoclotpraš. i otap. za otop. za inf., boč. stakl. 1x1000 i.j. (100 IU/ml)2.373,502.492,182.373,502.492,18
B02BD02 071DSčimbenik VIIINB204


PJana Pharm d.o.o.OctapharmaOctanatelio. boč. 250 i.j.659,30692,27659,30692,27
B02BD02 072DSčimbenik VIIINB204


PJana Pharm d.o.o.OctapharmaOctanatelio. boč. 500 i.j.1.427,651.499,031.427,651.499,03
B02BD02 073DSčimbenik VIIINB204


PJana Pharm d.o.o.OctapharmaOctanatelio. boč. 1.000 i.j.2.637,232.769,092.637,232.769,09
B02BD02 079DSrekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)NB205


PBaxter AGBaxalta, BaxterAdvatepraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 IU/5 ml2.555,522.683,302.555,522.683,30
B02BD02 080DSrekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)NB205


PBaxter AGBaxalta, BaxterAdvatepraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 IU/5 ml5.162,035.420,135.162,035.420,13
B02BD02 081DSrekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)NB205


PBayer AGBayer HealthCare Manufacturing S.r.l.Kogenate Bayer 500 i.jpraš. i otap. za otop. za inj., boč. 500 i.j. + štrc. napunj. s 2,5 ml vode za inj. + Bio-Set2.581,332.710,402.581,332.710,40
B02BD02 082DSrekombinantni čimbenik VIII (moroktokog alfa)NB205


PPfizer Europe MA EEIGWyeth Farma S.A.ReFacto AFpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.1.214,241.274,951.214,241.274,95
B02BD02 083DSrekombinantni čimbenik VIII (moroktokog alfa)NB205


PPfizer Europe MA EEIGWyeth Farma S.A.ReFacto AFpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.2.299,972.414,972.299,972.414,97
B02BD02 084DSrekombinantni čimbenik VIII (moroktokog alfa)NB205


PPfizer Europe MA EEIGWyeth Farma S.A.ReFacto AFpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 i.j.4.767,275.005,634.767,275.005,63
B02BD02 085DSrekombinantni čimbenik VIII (moroktokog alfa)NB205


PPfizer Europe MA EEIGWyeth Farma S.A.ReFacto AFpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2.000 i.j.9.534,5410.011,279.534,5410.011,27
B02BD02 086DSrekombinantni čimbenik VIII (simoktokog alfa)NB205


POctapharma ABOctapharma ABNuwiqpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.1.189,591.249,071.189,591.249,07
B02BD02 087DSrekombinantni čimbenik VIII (simoktokog alfa)NB205


POctapharma ABOctapharma ABNuwiqpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.2.253,282.365,942.253,282.365,94
B02BD02 088DSrekombinantni čimbenik VIII (simoktokog alfa)NB205


POctapharma ABOctapharma ABNuwiqpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 i.j.4.670,494.904,014.670,494.904,01
B02BD02 089DSrekombinantni čimbenik VIII (simoktokog alfa)NB205


POctapharma ABOctapharma ABNuwiqpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2.000 i.j.9.340,989.808,039.340,989.808,03
B02BD02 090DSrekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)NB205


PBayer AGBayer HealthCare Manufacturing S.r.l.Kogenate Bayer 1000 i.jpraš. i otap. za otop. za inj., boč. 1000 i.j. + boč. s otap. 2,5 ml + Bio-Set5.138,285.395,195.138,285.395,19
B02BD02 095DSrekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)NB205


PBayer AGBayer AGKovaltrypraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.2.528,052.654,452.528,052.654,45
B02BD02 096DSrekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)NB205


PBayer AGBayer AGKovaltrypraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 i.j.5.056,105.308,915.056,105.308,91
B02BD02 097DSrekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)NB205


PBayer AGBayer AGKovaltrypraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2000 i.j.10.112,2010.617,8110.112,2010.617,81
B02BD03 063DSaktivirani koncentrat čimbenika protrombinskog kompleksaNB204


PBaxalta Innovations GmbHBaxter AGFeiba 50 U/mlpraš. i otap. za otop. za inf., boč. 1x500 U/10 ml (50 U/ml)3.026,143.177,453.026,143.177,45
B02BD04 063DSčimbenik IX NB204


PJana Pharm d.o.o.OctapharmaOctanine Fpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j. + 5 ml otap. + set1.401,291.471,351.401,291.471,35
B02BD04 064DSčimbenik IX NB204


PJana Pharm d.o.o.OctapharmaOctanine Fpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 i.j. + 10 ml otap. + set2.404,932.525,182.404,932.525,18
B02BD04 072DSčimbenik IX NB204


PBaxalta Innovations GmbHBaxter AGImmunine 600 IUpraš. i otap. za otop. za inj. ili inf., boč. 1x600 IU/5 ml1.601,001.681,051.601,001.681,05
B02BD04 074DSrekombinantni čimbenik IXFc (eftrenonakog alfa)NB205


PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)Alprolixpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.1.898,751.993,691.898,751.993,69
B02BD04 075DSrekombinantni čimbenik IXFc (eftrenonakog alfa)NB205


PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)Alprolixpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.3.797,503.987,383.797,503.987,38
B02BD04 076DSrekombinantni čimbenik IXFc (eftrenonakog alfa)NB205


PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)Alprolixpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 i.j.7.595,007.974,757.595,007.974,75
B02BD04 077DSrekombinantni čimbenik IXFc (eftrenonakog alfa)NB205


PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)Alprolixpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2000 i.j.15.190,0015.949,5015.190,0015.949,50
B02BD04 078DSrekombinantni čimbenik IXFc (eftrenonakog alfa)NB205


PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)Alprolixpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x3000 i.j.22.785,0023.924,2522.785,0023.924,25
B02BD04 091DSrekombinantni humani faktor IX (nonakog beta pegol)NB205


PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SRefixiapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.4.745,004.982,254.745,004.982,25
B02BD04 092DSrekombinantni humani faktor IX (nonakog beta pegol)NB205


PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SRefixiapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 i.j.9.490,009.964,509.490,009.964,50
B02BD04 093DSrekombinantni humani faktor IX (nonakog beta pegol)NB205


PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SRefixiapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2000 i.j.18.980,0019.929,0018.980,0019.929,00
B02BD06 075DSkoagulacijski faktor VIII, ljudski, von Willebrandov faktor, ljudskiNB206


PJana Pharm d.o.o.OctapharmaWilate 500, 500 IU FVIII i 500 IU vWFpraš. i otap. za otop. za inj., boč. 1x500 IU i 500 IU2.014,482.115,202.014,482.115,20
B02BD06 076DSkonc. čimbenik VIII s von Willebrandovim čimbenikomNB204


PBaxalta Innovations GmbHBaxter AGImmunate 500 IU FVIII/375 IU vWFpraš. i otap. za otop. za inj., boč. 1x500 IU FVIII/375 IU vWF/5 ml1.551,001.628,551.551,001.628,55
B02BD07 051DSčimbenik ugrušavanja krvi XIIINB204


P
B02BD08 084DSaktivirani rekombinantni čimbenik VII A NB204


PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNovoSevenpraš. i otap. za otop. za inj., 1x1 mg (50 KIU)4.744,544.981,774.744,544.981,77
B02BD08 088DSaktivirani rekombinantni čimbenik VII A NB204


PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNovoSevenpraš. i otap. za otop. za inj., 1x2 mg (100 KIU)9.424,389.895,609.424,389.895,60
B02BD08 089DSaktivirani rekombinantni čimbenik VII A NB204


PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNovoSevenpraš. i otap. za otop. za inj., 1x5 mg (250 KIU)23.219,3124.380,2823.219,3124.380,28
B02BD09 061DSrekombinantni čimbenik IX (nonakog alfa)NB205


PPfizer Europe MA EEIGWyeth Farma S.A.BeneFIXpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.891,19935,75891,19935,75
B02BD09 062DSrekombinantni čimbenik IX (nonakog alfa)NB205


PPfizer Europe MA EEIGWyeth Farma S.A.BeneFIXpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.1.782,381.871,501.782,381.871,50
B02BD09 063DSrekombinantni čimbenik IX (nonakog alfa)NB205


PPfizer Europe MA EEIGWyeth Farma S.A.BeneFIXpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 i.j.3.564,763.743,003.564,763.743,00
B02BD09 064DSrekombinantni čimbenik IX (nonakog alfa)NB205


PPfizer Europe MA EEIGWyeth Farma S.A.BeneFIXpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2.000 i.j.7.129,527.486,007.129,527.486,00
B02BX04 063KSromiplostimNB50430 mcg494,28519,00PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Nplatepraš. i otap. za otop. za inj., štrc. napunj. 1x250 mcg4.119,024.324,974.119,024.324,97
B02BX04 064KSromiplostimNB50430 mcg497,55522,42PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Nplatepraš. i otap. za otop. za inj., štrc. napunj. 1x500 mcg8.292,468.707,088.292,468.707,08
B02BX05 161KSeltrombopagNB50450 mg484,83509,07ONovartis Europharm Limited IrskaGlaxo Operations UK Ltd.Revoladetbl. film obl. 28x25 mg242,41254,536.787,567.126,94
B02BX05 162KSeltrombopagNB50450 mg484,83509,07ONovartis Europharm Limited IrskaGlaxo Operations UK Ltd.Revoladetbl. film obl. 28x50 mg484,83509,0713.575,1314.253,89
B02BX06 071DSemicizumabNB50715 mg8.572,359.000,97PRoche Registration GmbHRoche Austria GmbHHemlibraotop. za inj., boč. stakl. 1x1 ml (30 mg/ml)17.144,7018.001,9417.144,7018.001,94
B02BX06 072DSemicizumabNB50715 mg8.572,359.000,97PRoche Registration GmbHRoche Austria GmbHHemlibraotop. za inj., boč. stakl. 1x0,4 ml (150 mg/ml)34.289,4036.003,8734.289,4036.003,87
B02BX06 073DSemicizumabNB50715 mg8.572,359.000,97PRoche Registration GmbHRoche Austria GmbHHemlibraotop. za inj., boč. stakl. 1x0,7 ml (150 mg/ml)60.006,4563.006,7760.006,4563.006,77
B02BX06 074DSemicizumabNB50715 mg8.572,359.000,97PRoche Registration GmbHRoche Austria GmbHHemlibraotop. za inj., boč. stakl. 1x1 ml (150 mg/ml)85.723,5090.009,6885.723,5090.009,68
B03AA02 141
željezo II -fumarat0,2 g0,490,51OAlkaloid d.o.o.AlkaloidHeferolcaps. 30x350 mg0,860,9025,8227,11R
B03AC01 021DSželjezo karboksimaltoza


PVifor France S.A.Vifor France S.A.Ferinjectotop. za inj. ili inf. , boč. 1x10 ml (50 mg/ml)745,21782,47745,21782,47
B03AC02 051DSželjezo III-oksid saharat100 mg44,3646,58P


1x100 mg44,3646,58


B03AC05 051POželjezo III-sorbitol glukonska kiselina


P
B03AC06 062DSželjezov (III) izomaltozid 1000


PPharmacosmos A/SPharmacosmos A/SMonoferotop. za inj./inf., amp./boč. 5x5 ml (100 mg/ml)745,21782,473.726,053.912,35
B03BA01 051PRcijanokobalamin20 mcg

P
B03BB01 112
folatna kiselina10 mg2,332,45OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Folacintbl. 30x5 mg1,171,2234,9836,73R
B03BB01 161
folatna kiselina10 mg1,631,71OMakpharm d.o.o.G.L. Pharma GmbHFolbellatbl. 30x5 mg0,820,8624,4825,70R
B03XA01 001DSPOeritropoetin thetaNB3011 T i.j.37,8539,74Pratiopharm GmbHPliva Hrvatska d.o.oEporatiootop. za inj., štrc. napunj. 6x2.000 i.j./0,5 ml75,6979,47454,16476,87
B03XA01 002DSPOeritropoetin thetaNB3011 T i.j.37,8239,71Pratiopharm GmbHPliva Hrvatska d.o.oEporatiootop. za inj., štrc. napunj. 6x3.000 i.j./0,5 ml113,46119,13680,74714,78
B03XA01 003DSPOeritropoetin thetaNB3011 T i.j.37,5139,39Pratiopharm GmbHPliva Hrvatska d.o.oEporatiootop. za inj. štrc. napunj. 6x4.000 i.j./0,5 ml150,05157,55900,28945,29
B03XA01 004DSPOeritropoetin thetaNB3011 T i.j.34,9936,74Pratiopharm GmbHPliva Hrvatska d.o.oEporatiootop. za inj., štrc. napunj. 6x10.000 i.j./ml349,89367,382.099,362.204,33
B03XA01 005DSPOeritropoetin thetaNB3011 T i.j.38,0539,95Pratiopharm GmbHPliva Hrvatska d.o.oEporatiootop. za inj., štrc. napunj. 1x20.000 i.j./ml760,92798,97760,92798,97
B03XA01 021DSPOepoetin alfaNB3011 T i.j.34,0635,76PSandoz GmbHSandozBinocritotop. za inj., štrc. napunj. 6x2.000 i.j/ml68,1271,53408,74429,18
B03XA01 022DSPOepoetin alfaNB3011 T i.j.34,0435,74PSandoz GmbHSandozBinocritotop. za inj., štrc. napunj. 6x3.000 i.j/0,3 ml102,11107,22612,67643,30
B03XA01 023DSPOepoetin alfaNB3011 T i.j.33,7635,45PSandoz GmbHSandozBinocritotop. za inj., štrc. napunj. 6x4.000 i.j/0,4 ml135,04141,79810,25850,76
B03XA01 075DSPOepoetin betaNB3011 T i.j.34,2235,93PRoche Registration GmbHRocheNeoRecormonšprica 6x2.000 i.j/0,3 ml68,4471,86410,64431,17
B03XA01 077DSPOepoetin betaNB3011 T i.j.33,2634,92PRoche Registration GmbHRocheNeoRecormonšprica 6x4.000 i.j/0,3 ml133,02139,67798,12838,03
B03XA01 078DSPOepoetin betaNB3011 T i.j.32,7234,36PRoche Registration GmbHRocheNeoRecormonšprica 6x10.000 i.j/0,6 ml327,22343,581.963,342.061,51
B03XA01 081DSPOeritropoetin zetaNB3011 T i.j.37,8539,74PPfizer Europe MA EEIGSTADA Arzneimittel AG, Hospira Enterprises B.V.Retacritotop. za inj., štrc. napunj. 6x2.000 i.j/0,6 ml75,6979,48454,16476,87
B03XA01 082DSPOeritropoetin zetaNB3011 T i.j.37,5139,39PPfizer Europe MA EEIGSTADA Arzneimittel AG, Hospira Enterprises B.V.Retacritotop. za inj., štrc. napunj. 6x4.000 i.j/0,4 ml150,05157,55900,28945,29
B03XA01 083DSPOeritropoetin zetaNB3011 T i.j.33,4935,16PPfizer Europe MA EEIGSTADA Arzneimittel AG, Hospira Enterprises B.V.Retacritotop. za inj., štrc. napunj. 6x10.000 i.j/ml334,89351,642.009,362.109,83
B03XA02 061DSPOdarbepoetin alfaNB3014,5 mcg52,9855,63PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Aranespotop. za inj., štrc. stakl. 1x10 mcg/0,4 ml (25 mcg/ml)117,73123,62117,73123,62
B03XA02 062DSPOdarbepoetin alfaNB3014,5 mcg51,6554,23PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Aranespotop. za inj., štrc. stakl. 1x30 mcg/0,3ml (100 mcg/ml)344,30361,52344,30361,52
B03XA02 063DSPOdarbepoetin alfaNB3014,5 mcg51,9654,56PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Aranespotop. za inj., štrc. stakl. 1x20 mcg/0,5 ml (40 mcg/ml)230,93242,48230,93242,48
B03XA02 064DSPOdarbepoetin alfaNB3014,5 mcg51,9654,55PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Aranespotop. za inj., štrc. stakl. 1x40 mcg/0,4 ml (100 mcg/ml)461,84484,93461,84484,93
B03XA02 065DSPOdarbepoetin alfaNB3014,5 mcg51,9654,55PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Aranespotop. za inj., štrc. stakl. 1x50 mcg/0,5 ml (100 mcg/ml)577,30606,17577,30606,17
B03XA02 066DSPOdarbepoetin alfaNB3014,5 mcg51,9654,55PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Aranespotop. za inj., štrc. stakl. 1x60 mcg/0,3 ml (200 mcg/ml)692,76727,40692,76727,40
B03XA02 067DSPOdarbepoetin alfaNB3014,5 mcg51,9654,55PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Aranespotop. za inj., štrc. stakl. 1x80 mcg/0,4 ml (200 mcg/ml)923,68969,86923,68969,86
B03XA03 062DSPOmetoksi polietilenglikol-epoetin betaNB3014 mcg46,4648,79PRoche Registration GmbHRocheMirceraotop. za inj., štrc. napunj. 1x50 mcg/0,3 ml580,79609,83580,79609,83
B03XA03 063DSPOmetoksi polietilenglikol-epoetin betaNB3014 mcg45,5647,83PRoche Registration GmbHRocheMirceraotop. za inj., štrc. napunj. 1x75 mcg/0,3 ml854,19896,90854,19896,90
B03XA03 064DSPOmetoksi polietilenglikol-epoetin betaNB3014 mcg45,5647,83PRoche Registration GmbHRocheMirceraotop. za inj., štrc. napunj. 1x100 mcg/0,3ml1.138,911.195,861.138,911.195,86
B03XA03 065DSPOmetoksi polietilenglikol-epoetin betaNB3014 mcg45,5647,83PRoche Registration GmbHRocheMirceraotop. za inj., štrc. napunj. 1x120 mcg/0,3ml1.366,691.435,021.366,691.435,02
B03XA03 066DSPOmetoksi polietilenglikol-epoetin betaNB3014 mcg45,5647,83PRoche Registration GmbHRocheMirceraotop. za inj., štrc. napunj. 1x150 mcg/0,3ml1.708,361.793,781.708,361.793,78
B03XA03 067DSPOmetoksi polietilenglikol-epoetin betaNB3014 mcg45,5647,83PRoche Registration GmbHRocheMirceraotop. za inj. štrc. napunj. 1x200 mcg/0,3ml2.277,822.391,712.277,822.391,71
B03XA03 068DSPOmetoksi polietilenglikol-epoetin betaNB3014 mcg45,5647,83PRoche Registration GmbHRocheMirceraotop. za inj., štrc. napunj. 1x250 mcg/0,3ml2.847,282.989,642.847,282.989,64
B05AA01 011DSljudski albumin 5%NB501


PImunološki zavod d.d.Imunološki zavodAlbumin ljudski 50 g/lotop. za inf., boca stakl. 1x250 ml258,00270,90258,00270,90
B05AA01 012DSljudski albumin 20%NB502


PImunološki zavod d.d.Imunološki zavodAlbumin (ljudski) 20%otop. za inf., boca stakl. 1x50 ml200,77210,81200,77210,81
B05AA01 013DSljudski albumin 20%NB502


PImunološki zavod d.d.Imunološki zavodAlbumin (ljudski) 20%otop. za inf., boca stakl. 1x100 ml408,59429,02408,59429,02
B05AA01 061DSljudski albumin 5%NB501


PJana Pharm d.o.o.OctapharmaAlbunorm 5%otop. za inf., boč. stakl. 1x100 ml123,50129,68123,50129,68
B05AA01 064DSljudski albumin 20%NB502


PJana Pharm d.o.o.OctapharmaAlbunorm 20%otop. za inf., boč. stakl. 1x100 ml408,59429,02408,59429,02
B05AA01 065DSljudski albumin 5%NB501


PJana Pharm d.o.o.Octapharma Pharmazeutika Octapharma S.A.S., Octapharma AB, Octapharma Produktionsgesellschaft, Octapharma GmbHAlbunorm 5%otop. za inf., boca stakl. 1x250 ml258,00270,90258,00270,90
B05AA01 066DSljudski albumin 20%NB502


PJana Pharm d.o.o.OctapharmaAlbunorm 20%otop. za inf., boca stakl. 1x50 ml200,77210,81200,77210,81
B05AA01 075DSljudski albumin 20%NB502


PKedrion S.p.A.Kedrion S.p.A.Human albumin Kedrionotop. za inf., stakl. boč. 1x50 ml (200 g/l)200,77210,81200,77210,81
B05AA01 076DSljudski albumin 20%NB502


PKedrion S.p.A.Kedrion S.p.A.Human albumin Kedrionotop. za inf., stakl. boč. 1x100 ml (200 g/l)408,59429,02408,59429,02
B05AA01 081DSljudski albumin 20%NB502


PCSL Behring GmbHCSL Behring GmbHAlbumeon 200 g/lboč. 1x50 ml200,77210,81200,77210,81
B05AA01 083DSljudski albumin 20%NB502


PBaxalta Innovations GmbHBaxter AGFlexbuminotop. za inf. (200 g/l), vreć. 1x50 ml/kutija200,77210,81200,77210,81
B05AA01 084DSljudski albumin 20%NB502


PBaxalta Innovations GmbHBaxter AGFlexbuminotop. za inf. (200 g/l), vreć. 12x50 ml/kutija, 2 kutije200,77210,814.818,485.059,40
B05AA01 085DSljudski albumin 20%NB502


PBaxalta Innovations GmbHBaxter AGFlexbuminotop. za inf. (200 g/l), vreć. 1x50 ml/kutija, 24 kutije200,77210,814.818,485.059,40
B05AA01 086DSljudski albumin 20%NB502


PBaxalta Innovations GmbHBaxter AGFlexbuminotop. za inf. (200 g/l), vreć. 1x100 ml/kutija408,59429,02408,59429,02
B05AA01 087DSljudski albumin 20%NB502


PBaxalta Innovations GmbHBaxter AGFlexbuminotop. za inf. (200 g/l), vreć. 6x100 ml/kutija, 2 kutije408,59429,024.903,085.148,23
B05AA01 088DSljudski albumin 20%NB502


PBaxalta Innovations GmbHBaxter AGFlexbuminotop. za inf. (200 g/l), vreć. 1x100 ml/kutija, 12 kutija408,59429,024.903,085.148,23
B05AA01 089DSljudski albumin 20%NB502


PCSL Behring GmbHCSL Behring GmbHAlbumeon 200 g/lboč. 1x100 ml388,16407,57388,16407,57
B05AA02 061DSproteini ljudske plazmeNV701


POctapharma (IP) SPRLOctapharma Pharmazeutika Produktionsges. m.b.H., Octapharma ABoctaplasLGotop. za inf., vreć. 1x200 ml (45-70 mg/ml)704,57739,80704,57739,80
B05AA05 002PRdekstran 40


PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Soludeks 40otop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (100 mg/ml)42,6544,78426,50447,83
B05AA06 051DSželatina


P
B05AA07 063DShidroksietil škrob


PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiVoluven 6%boca 10x500 ml49,4151,88494,10518,81
B05AA07 064DShidroksietil škrob


PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiVoluven 6%vreć. plast. 20x500 ml49,4151,88988,201.037,61
B05AA07 081DShidroksietil škrob (poli-o-2-hidroksietil škrob)


PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiVolulyte 6%otop. za inf., vreć. poliolef. 20x500 ml40,0242,02800,44840,46
B05BA01 081DSinfuzije aminokiselina (N (2)-L-alanin-L-glutamin)


PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiDipeptivenboč. 10x100 ml233,94245,642.339,362.456,33
B05BA02 065DSotopine masti i masnih kiselina


PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSMOFlipid 20% emulzija za infuzijuboca stakl. 10x100 ml35,2437,00352,40370,02
B05BA02 066DSotopine masti i masnih kiselina


PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSMOFlipid 20% emulzija za infuzijuboca stakl. 10x500 ml93,7798,46937,70984,59
B05BA03 008POglukoza


PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukoza HZTM 5% otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (50 mg/ml)6,857,1968,5071,93
B05BA03 010POglukoza


PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukoza HZTM 10% otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (100 mg/ml)8,869,3088,6093,03
B05BA03 012DSglukoza


PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukoza HZTM 10% otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x250 ml (100 mg/ml)7,597,9775,9079,70
B05BA03 021POglukoza


PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukoza 5%otop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (50 mg/ml)6,857,1968,5071,93
B05BA03 022PRglukoza


PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukoza HZTM 5% otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x250 ml (50 mg/ml)6,206,5162,0065,10
B05BA03 023DSglukoza


PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukoza HZTM 5% otopina za infuzijuotop. za inf., boč. stakl. 20x100 ml (50 mg/ml)5,866,15117,20123,06
B05BA03 024POglukoza


PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukoza 10%otop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (100 mg/ml)8,869,3088,6093,03
B05BA03 026DSglukoza


PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukoza HZTM 10% otopina za infuzijuotop. za inf., boč. stakl. 20x100 ml (100 mg/ml)6,476,79129,40135,87
B05BA03 061DSglukoza


PBaxter d.o.o.Baxter, Bieffe MeditalGlukoza 5% Viaflootop. za inf.,vreć. plast. 50x100 ml (50mg/ml)6,536,86326,50342,83
B05BA03 062PRglukoza


PBaxter d.o.o.Baxter, Bieffe MeditalGlukoza 5% Viaflootop. za inf., vreć. plast. 30x250 ml (50mg/ml)6,937,28207,90218,30
B05BA03 063POglukoza


PBaxter d.o.o.Baxter, Bieffe MeditalGlukoza 5% Viaflootop. za inf., vreć. plast. 20x500 ml (50mg/ml)7,658,03153,00160,65
B05BA03 067DSglukoza


PBaxter d.o.o.Baxter, Bieffe MeditalGlukoza 5% Viaflootop. za inf., vreć. plast. 60x100 ml (50mg/ml)5,585,86334,80351,54
B05BA03 071DSglukoza


PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Glukoza B. Braun 50 mg/mlotop. za inf., 50 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 20x100 ml5,886,17117,54123,42
B05BA03 072PRglukoza


PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Glukoza B. Braun 50 mg/mlotop. za inf., 50 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 10x250 ml6,246,5562,3765,49
B05BA03 073POglukoza


PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Glukoza B. Braun 50 mg/mlotop. za inf., 50 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 10x500 ml6,897,2368,8572,29
B05BA03 074DSglukoza


PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Glukoza B. Braun 50 mg/mlotop. za inf., 50 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 10x1000 ml11,9212,51119,17125,13
B05BA03 075POglukoza


PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Glukoza B. Braun 100 mg/mlotop. za inf., 100 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 10x500 ml8,899,3388,9093,35
B05BA03 076DSglukoza


PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Glukoza B. Braun 100 mg/mlotop. za inf., 100 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 10x1000 ml12,3312,94123,28129,44
B05BA03 077DSglukoza


PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza Fresenius Kabi 5%otop. za inf., boca plast. 40x100 ml5,295,55211,60222,18
B05BA03 078POglukoza


PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza Fresenius Kabi 10%otop. za inf., boca plast. 10x500 ml8,008,4080,0084,00
B05BA03 079PRglukoza


PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza Fresenius Kabi 5%otop. za inf., boca plast. 20x250 ml5,625,90112,32117,94
B05BA03 080POglukoza


PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza Fresenius Kabi 5%otop. za inf., boca plast. 10x500 ml6,206,5161,9765,07
B05BA03 081DSglukoza


PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza 5% Fresenius Kabiotop. za inf., vreć. plast. 60x50 ml5,305,57318,06333,96
B05BA03 084POglukoza


PBaxter d.o.o.Bieffe Medital S.A.Glukoza 10% Viaflootop. za inf., vreć. plast. 20x500 ml, (100 mg/ml)7,207,56144,00151,20
B05BA03 086DSglukoza


PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza 5% Fresenius Kabiotop. za inf., vreć. plast. 50x100 ml5,886,17293,85308,54
B05BA03 087PRglukoza


PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza 5% Fresenius Kabiotop. za inf., vreć. plast. 30x250 ml6,246,55187,11196,47
B05BA03 088POglukoza


PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza 5% Fresenius Kabiotop. za inf., vreć. plast. 20x500 ml6,897,23137,70144,59
B05BA03 089DSglukoza


PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza 5% Fresenius Kabiotop. za inf., vreć. plast. 10x1000 ml13,0813,74130,82137,36
B05BA10 031DSglukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + masna emulzija


PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Omega Specijal B.Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x625 ml111,78117,37558,90586,85
B05BA10 032DSglukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + masna emulzija


PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Omega Specijal B.Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x1250 ml193,14202,80965,701.013,99
B05BA10 033DSglukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + masna emulzija


PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Omega Specijal B.Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x1875 ml263,65276,831.318,251.384,16
B05BA10 092DSglukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + masna emulzija


PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSmofKabiven Peripheralemulzija za infuziju, vreć. 4x1206 ml211,35221,92845,40887,67
B05BA10 093DSglukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + masna emulzija


PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSmofKabiven Peripheralemulzija za infuziju, vreć. 4x1448 ml227,39238,76909,56955,04
B05BA10 094DSglukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + masna emulzija


PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSmofKabiven Peripheralemulzija za infuziju, vreć. 4x1904 ml247,76260,15991,041.040,59
B05BA10 035DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid


PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Lipid peri B. Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x1250 ml158,21166,12791,05830,60
B05BA10 036DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid


PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Lipid peri B. Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x1875 ml179,79188,78898,95943,90
B05BA10 038DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid


PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Lipid specijal B. Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x1250 ml223,58234,761.117,901.173,80
B05BA10 039DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid


PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Lipid specijal B. Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x1875 ml233,97245,671.169,851.228,34
B05BA10 041DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid


PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Lipid plus B. Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x1250 ml151,08158,63755,40793,17
B05BA10 042DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid


PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Lipid plus B. Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x1875 ml253,92266,621.269,601.333,08
B05BA10 044DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid


PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Omega Plus B.Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x1250 ml165,64173,92828,20869,61
B05BA10 045DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid


PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Omega Plus B.Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x1875 ml226,17237,481.130,851.187,39
B05BA10 060DSglukoza + otopina aminokiselina + emulzija lipidaNB400


PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius Kabi ABSmofKabiven extra Nitrogen bez elektrolitaemulz. za inf., vreć. 4x2025 ml669,30702,772.677,202.811,06
B05BA10 061DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid


PAgmar d.o.o.Baxter S.A.OliClinomel N4-550Eemulz. za inf., vreć. plast. 6x1000 ml161,16169,21966,931.015,28
B05BA10 062DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid


PAgmar d.o.o.Baxter S.A.OliClinomel N4-550Eemulz. za inf., vreć. plast. 4x2000 ml219,43230,40877,70921,59
B05BA10 064DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid


PAgmar d.o.o.Baxter S.A.OliClinomel N7-1000Eemulz. za inf., vreć. plast. 6x1000 ml169,27177,731.015,621.066,40
B05BA10 065DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid


PAgmar d.o.o.Baxter S.A.OliClinomel N7-1000Eemulz. za inf., vreć. plast. 4x2000 ml253,52266,201.014,091.064,79
B05BA10 066DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid


PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiKabivenvreć. plast. 4x1026 ml167,84176,23671,37704,94
B05BA10 067DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid


PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiKabivenvreć. plast. 4x1540 ml185,78195,07743,11780,27
B05BA10 068DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid


PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiKabiven Peripheralvreć. plast. 4x1440 ml184,07193,27736,28773,09
B05BA10 069DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid


PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiKabiven Peripheralvreć. plast. 4x1920 ml194,88204,62779,52818,50
B05BA10 070DSglukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + emulzija lipidaNB400


PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius Kabi ABSmofKabiven extra Nitrogenemulz. za inf., vreć. 4x1518 ml492,84517,481.971,362.069,93
B05BA10 075DSinfuzije aminokiselina


PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiAminoven Infant 10%boč. 10x250 ml55,5558,33555,50583,28
B05BA10 076DSinfuzije aminokiselina


PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiAminosteril N hepa 8%boca 10x500 ml69,7673,25697,60732,48
B05BA10 078DSinfuzije aminokiselina


PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiAminoven 10%boca 1x500 ml56,3559,1756,3559,17
B05BA10 080DSglukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + emulzija lipidaNB400


PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius Kabi ABSmofKabiven extra Nitrogenemulz. za inf., vreć. 4x2025 ml669,30702,772.677,202.811,06
B05BA10 081DSinfuzije aminokiselina


PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGAminoplasmal B. Braun 5% Eotop. za inf., 5%, boca 10x500 ml35,1736,93351,70369,29
B05BA10 082DSinfuzije aminokiselina


PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGAminoplasmal B. Braun 10% Eotop. za inf., 10%, boca 10x500 ml48,1150,51481,05505,10
B05BA10 084DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid


PAgmar d.o.o.Baxter S.A.Periolimel N4Eemulz. za inf., vreć. plast. 6x1000 ml285,00299,251.710,001.795,50
B05BA10 085DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid


PAgmar d.o.o.Baxter S.A.Periolimel N4Eemulz. za inf., vreć. plast. 4x2000 ml367,31385,681.469,241.542,70
B05BA10 086DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid


PAgmar d.o.o.Baxter S.A.Olimel N7Eemulz. za inf., vreć. plast. 4x2000 ml380,00399,001.520,001.596,00
B05BA10 087DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid


PAgmar d.o.o.Baxter S.A.Olimel N9Eemulz. za inf., vreć. plast. 6x1000 ml330,52347,051.983,142.082,30
B05BA10 088DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid


PAgmar d.o.o.Baxter S.A.Olimel N9Eemulz. za inf., vreć. plast. 4x2000 ml411,70432,291.646,801.729,14
B05BA10 089DSglukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + emulzija lipida


PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius Kabi ABSmofKabiven Low Osmo Peripheralemulz. za inf., vreć. 4x1400 ml399,00418,951.596,001.675,80
B05BA10 090DSglukoza + otopina aminokiselina + emulzija lipidaNB400


PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius Kabi ABSmofKabiven extra Nitrogen bez elektrolitaemulz. za inf., vreć. 4x1518 ml501,73526,822.006,922.107,27
B05BA10 091DSinfuzije aminokiselina


PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNephrotect 10%boč. 10x500 ml110,85116,391.108,501.163,93
B05BA10 095DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza


PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSmofKabiven bez elektrolitaemulz. za inf., plast. vreć. (Excel) 4x986 ml184,64193,87738,56775,49
B05BA10 096DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid


PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSmofKabivenemulz. za inf., plast. vreć. (Excel) 4x986 ml184,64193,87738,56775,49
B05BA10 097DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid


PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSmofKabivenemulz. za inf., plast. vreć. (Excel) 4x1477 ml232,80244,44931,20977,76
B05BA10 098DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid


PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSmofKabivenemulz. za inf., plast. vreć. (Excel) 4x1970 ml290,97305,521.163,881.222,07
B05BA10 099DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid


PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSmofKabivenemulz. za inf., plast. vreć. (Excel) 3x2463 ml338,16355,071.014,481.065,20
B05BB01 014POnatrij-klorid


PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Natrijev klorid HZTM 9 mg/ml (0,9%) otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (9 mg/ml)7,607,9876,0079,80
B05BB01 018POnatrij-klorid


PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Natrijev klorid HZTM 9 mg/ml (0,9%) otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x250 ml (9 mg/ml)6,606,9366,0069,30
B05BB01 029POnatrij-klorid


PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Natrijev klorid HZTM 9 mg/ml (0,9%) otopina za infuzijuotop. za inf., boca polietil. 20x500 ml (9 mg/ml)7,628,00152,40160,02
B05BB01 031POnatrij-klorid


PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Natrijev klorid HZTM 9 mg/ml (0,9%) otopina za infuzijuotop. za inf., boč. stakl. 20x100 ml (9 mg/ml)6,406,72128,00134,40
B05BB01 032DSnatrij-klorid


PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Natrijev klorid HZTM 10% koncentrat za otopinu za infuzijukonc. za otop. za inf. 10%, boč. stakl. 40x50 ml (100 mg/ml)7,087,43283,20297,36
B05BB01 033DSnatrij-klorid


PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Natrijev klorid HZTM 9 mg/ml (0,9%) otopina za infuzijuotop. za inf. 0,9%, vreć. PP 12x1000 ml12,4013,02148,80156,24
B05BB01 034DSnatrij-klorid


PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Natrijev klorid HZTM 9 mg/ml (0,9%) otopina za infuzijuotop. za inf. 0,9%, vreć. PP 6x2000 ml19,8320,82118,98124,93
B05BB01 041POnatrij-klorid


PAgmar d.o.o.Baxter/Bieffe MeditalNatrijev klorid Viaflo 9 mg/mlotop. za inf., 9 mg/ml, vreć. plast. 50x100 ml6,436,75321,50337,58
B05BB01 042POnatrij-klorid


PAgmar d.o.o.Baxter/Bieffe MeditalNatrijev klorid Viaflo 9 mg/mlotop. za inf., 9 mg/ml, vreć. plast. 30x250 ml6,656,98199,50209,48
B05BB01 043POnatrij-klorid


PAgmar d.o.o.Baxter/Bieffe MeditalNatrijev klorid Viaflo 9 mg/mlotop. za inf., 9 mg/ml, vreć. plast. 20x500 ml7,658,03153,00160,65
B05BB01 044DSnatrij-klorid


PAgmar d.o.o.Baxter/Bieffe MeditalNatrijev klorid Viaflo 9 mg/mlotop. za inf., 9 mg/ml, vreć. plast. 10x1000 ml13,7814,47137,80144,69
B05BB01 046POnatrij-klorid


PAgmar d.o.o.Baxter, Bieffe MeditalNatrijev klorid Viaflo 9 mg/mlotop. za inf., 9 mg/ml, vreć. plast. 60x100 ml5,495,76329,40345,87
B05BB01 051DSnatrij-klorid


P


amp. 10%, 1x10 ml
B05BB01 071POnatrij-klorid


PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Natrijev klorid B. Braun 9 mg/mlotop. za inf., 9 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 20x100 ml6,436,75128,60135,03
B05BB01 072POnatrij-klorid


PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Natrijev klorid B. Braun 9 mg/mlotop. za inf., 9 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 10x250 ml6,656,9866,5069,83
B05BB01 073POnatrij-klorid


PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Natrijev klorid B. Braun 9 mg/mlotop. za inf., 9 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 10x500 ml7,658,0376,5080,33
B05BB01 074DSnatrij-klorid


PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Natrijev klorid B. Braun 9 mg/mlotop. za inf., 9 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 10x1000 ml13,7814,47137,80144,69
B05BB01 078POnatrij-klorid


PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNatrijev klorid 9 mg/ml Fresenius Kabiotop. za inf., vreć. plast. 50x100 ml (9 mg/ml)5,796,08289,35303,82
B05BB01 079POnatrij-klorid


PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNatrijev klorid 9 mg/ml Fresenius Kabiotop. za inf., vreć. plast. 30x250 ml (9 mg/ml)5,996,28179,55188,53
B05BB01 085DSnatrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + kalcij-klorid dihidrat + natrij-acetat trihidrat + L-malatna kiselina


PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Sterofundin Iso B. Braunotop. za inf., polietil. Ecoflac plus boca, 10x500 ml10,1910,70101,90107,00
B05BB01 086DSnatrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + kalcij-klorid dihidrat + natrij-acetat trihidrat + L-malatna kiselina


PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Sterofundin Iso B. Braunotop. za inf., polietil. Ecoflac plus boca, 10x1000 ml12,5413,17125,41131,68
B05BB01 087DSnatrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + natrij-acetat trihidrat


PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiIonolyteotop. za inf., vreć. plast. 20x500 ml9,179,63183,42192,59
B05BB01 088DSnatrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + natrij-acetat trihidrat


PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiIonolyteotop. za inf., vreć. plast. 10x1000 ml11,2911,85112,87118,51
B05BB01 091DSnatrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + natrij-acetat-trihidrat + natrij-glukonat


PBaxter d.o.o.Baxter, Bieffe MeditalPlasma-Lyte 148 Viaflootop. za inf., vreć. plast. 20x500 ml11,3311,90226,60237,93
B05BB01 092DSnatrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + natrij-acetat-trihidrat + natrij-glukonat


PBaxter d.o.o.Baxter, Bieffe MeditalPlasma-Lyte 148 Viaflootop. za inf., vreć. plast. 10x1000 ml13,9414,64139,40146,37
B05BB01 093POnatrij-klorid


PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNatrijev klorid 9 mg/ml Fresenius Kabiotop. za inf., vreć. plast. 20x500 ml (9 mg/ml)6,897,23137,70144,59
B05BB01 094DSnatrij-klorid


PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNatrijev klorid 9 mg/ml Fresenius Kabiotop. za inf., vreć. plast. 60x50 ml (9 mg/ml)5,225,48313,20328,86
B05BB01 095POnatrij-klorid


PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNatrijev klorid 9 mg/ml Fresenius Kabiotop. za inf., boca plast. 40x100 ml (9 mg/ml)5,796,08231,48243,05
B05BB01 096POnatrij-klorid


PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNatrijev klorid 9 mg/ml Fresenius Kabiotop. za inf., boca plast. 20x250 ml (9 mg/ml)5,996,29119,70125,69
B05BB01 097POnatrij-klorid


PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNatrijev klorid 9 mg/ml Fresenius Kabiotop. za inf., boca plast. 10x500 ml (9 mg/ml)6,897,2368,8572,29
B05BB01 098DSnatrij-klorid


PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNatrijev klorid 9 mg/ml Fresenius Kabiotop. za inf., vreć. plast. 10x1000 ml (9 mg/ml)11,1611,72111,60117,18
B05BB01 099DSnatrij-klorid


PAgmar d.o.o.Baxter, Bieffe MeditalNatrijev-klorid Viaflo 9 mg/mlotop. za inf. 9 mg/ml, vreć. plast. 75x50 ml5,225,48391,50411,08
B05BB02 021DSglukoza + natrij-klorid


PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukosalina I 50 mg/ml + 9 mg/ml otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (50 mg/ml + 9 mg/ml)8,769,2087,6091,98
B05BB02 022DSglukoza + natrij-klorid


PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukosalina I 50 mg/ml + 9 mg/ml otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x250 ml (50 mg/ml + 9 mg/ml)7,748,1377,4081,27
B05BB02 024DSglukoza + natrij-klorid


PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukosalina III 25 mg/ml + 4,5 mg/ml otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (25 mg/ml + 4,5 mg/ml)9,209,6692,0096,60
B05BB02 061DSglukoza + natrij-klorid


PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Natrijev klorid 9 mg/ml + Glukoza 50 mg/ml B. Braunotop. za inf., (9 mg/ml + 50 mg/ml), polietil. Ecoflac plus boca, 10x500 ml7,888,2778,8082,74
B05BB02 062DSglukoza + natrij-klorid


PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Natrijev klorid 9 mg/ml + Glukoza 50 mg/ml B. Braunotop. za inf., (9 mg/ml + 50 mg/ml), polietil. Ecoflac plus boca, 10x1000 ml13,7514,44137,50144,38
B05BC01 006DSmanitol + natrij-klorid + natrij-acetat


PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Manitol 10% + elektroliti HZTM otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (100 mg/ml + 2,6 mg/ml + 2,7 mg/ml)13,5214,19135,18141,94
B05BC01 007DSmanitol


PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Manitol HZTM 20% otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x250 ml (200 mg/ml)13,2313,89132,30138,92
B05CX10 961DSotopine za ispiranje mokraćnog mjehura


LFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiPurisole SMvreć. plast. 1x3000 ml55,7958,5855,7958,58
B05CX10 963DSotopina za ispiranje kod endoskopskih pretraga i operativnih zahvata


LB. Braun Adria d.o.o.B.BraunSorbitol/Manitol 3% B. Braunecobag/ecobag Click 4x3.000 ml50,2152,72200,84210,88
B05CX10 964DSotopina za ispiranje


LAgmar d.o.o.Baxter, Bieffe MeditalManitol i sorbitolotop. za ispir., vreć. Clear-Flex 4x3.000 ml45,1847,44180,72189,76
B05XA01 027DSkalij-klorid


PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.1 M Kalijev klorid HZTM 7,45% koncentrat za otopinu za infuzijukonc. za otop. za inf., boč. stakl. 40x50 ml (74,5 mg/ml)8,619,04344,40361,62
B05XA01 061DSkalij-klorid


PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGKalijev klorid B. Braun 74,5 mg/mlkonc. za otop. za inf., 74,5 mg/ml, boca stakl. 20x100 ml15,4916,26309,80325,29
B05XA02 052DSnatrij-hidrogenkarbonat


P
B05XA05 051DSmagnezij-sulfat


P
B05XA07 017DSkalcij-klorid


PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Kalcijev klorid 100 mg/ml (10%) HZTM otopina za injekcijuotop. za inj., boč. stakl. 40x30 ml (100 mg/ml)8,028,42320,80336,84
B05XA30 001DSnatrij-klorid + kalcij-klorid + kalij-klorid


PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Ringerova otopina HZTM otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (8,6 mg/ml + 0,34 mg/ml + 0,30 mg/ml)7,628,0076,2080,01
B05XA30 002DSnatrij-klorid + natrij-acetat + natrij-laktat + kalcij-klorid + kalij-klorid + magnezij klorid


PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Infusolotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (5,723 mg/ml + 5,305 mg/ml + 0,56 mg/ml + 0,294 mg/ml + 0,372 mg/ml + 0,305 mg/ml))8,659,0886,5090,83
B05XA30 011DSnatrij-klorid + kalcij-klorid + kalij-klorid


PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Ringerova otopinaotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (8,6 mg/ml + 0,33 mg/ml + 0,30 mg/ml)7,628,0076,2080,01
B05XA30 061DSnatrij-klorid + kalij- klorid + kalcij-klorid-dihidrat + natrij-laktat


PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiRingerov laktat Fresenius Kabiotop. za inf., boca plast. 10x500 ml6,106,4161,0064,05
B05XA30 065DSnatrij-klorid + kalcij-klorid + kalij-klorid


PAgmar d.o.o.Baxter, Bieffe MeditalRingerova otopina Viaflootop. za inf., vreć. plast. 20x500 ml7,658,03153,00160,65
B05XA30 075DSnatrij-klorid + kalcij-klorid + kalij-klorid


PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Ringerova otopina B. Braunotop. za inf., polietil. Ecoflac plus boca, 10x500 ml7,658,0376,5080,33
B05XA30 076DSnatrij-klorid + kalcij-klorid + kalij-klorid


PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Ringerova otopina B.Braunotop. za inf., polietil. Ecoflac plus boca, 10x1000 ml11,8512,44118,50124,43
B05XA30 077DSnatrij-klorid + kalij-klorid + kalcij-klorid-dihidrat + natrij-laktat


PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Slož. otop. natrijevog laktata (Hartmannova otopina)otop. za inf., polietil. Ecoflac plus boca, 10x500 ml6,787,1267,8471,23
B05XA30 078DSnatrij-klorid + kalij-klorid + kalcij-klorid-dihidrat + natrij-laktat


PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Slož. otop. natrijevog laktata (Hartmannova otopina) otopina za infuzijuotop. za inf., polietil. Ecoflac plus boca, 10x1000 ml9,479,9594,7299,46
B05XA30 091DSnatrij-klorid + kalcij-klorid + kalij-klorid


PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiRinger Fresenius Kabiotop. za inf., boca plast. 10x500 ml6,897,2368,8572,29
B06AC02 061DSikatibantNB50530 mg11.845,7812.438,07PShire Pharmaceuticals Ireland LimitedShireFirazyrštrc. napunj. 1x30 mg11.845,7812.438,0711.845,7812.438,07
B06AC04 061DSkonestat alfaNB5053,5 TU9,7210,21PPharming Group N.V.Pharming Technologies B.V.Ruconestpraš. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2100 U5.832,056.123,655.832,056.123,65
C01AA08 051PRmetildigoksin0,2 mg

P
C01AA08 101
metildigoksin0,2 mg0,991,04OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Lanitoptbl. 50x0,1 mg0,500,5224,7525,99R
C01BB01 051PRlidokain3 g

P
C01BC03 073PRpropafenon0,3 g33,8135,50PMylan Hrvatska d.o.o.Famar Health Care Services Madrid S.A.U.Rytmonormamp. 5x70 mg/20 ml7,898,2839,4441,41
C01BC03 142
propafenon0,3 g0,991,04OAlkaloid d.o.o.AlkaloidPropafenon Alkaloidtbl. 50x150 mg0,490,5124,7025,94R
C01BD01 022DSamjodaron0,2 g11,8312,42PSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Sanofi Winthrop AmbaresCordaroneamp. 6x150 mg/3 ml8,879,3153,2055,86
C01BD01 061DSamjodaron0,2 g8,288,69Phameln pharma plus gmbhHBM Pharma s.r.o.Amiodaronklorid Hamelnamp. 10x150 mg/3 ml6,216,5262,0965,19
C01BD01 112
amjodaron0,2 g1,221,28OBelupo d.d.BelupoAmiodaronklorid Belupotbl. 60x200 mg1,221,2873,2076,86R
C01BD01 121
amjodaron0,2 g1,221,28OSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Sanofi Winthrop AmbaresCordaronetbl. 60x200 mg1,221,2873,2076,86R
C01BD01 133
amjodaron0,2 g1,221,28OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Amiokordintbl. 60x200 mg1,221,2873,2076,86R
C01CA01 052DSetiladrianolNC10150 mg

P
C01CA01 151DSetiladrianolNC10150 mg

O
C01CA03 051PRnoradrenalin (norepinefrin)6 mg

P
C01CA04 061DSdopamin0,5 g175,36184,13PMedicuspharma d.o.o.Wuelfing PharmaDopamin Admedaamp. 5x50 mg/5 ml17,5418,4287,6892,06
C01CA07 051DSdobutamin0,5 g

P
C01CA24 051PRadrenalin (epinefrin)0,5 mg

P
C01CA24 071
adrenalin (epinefrin)0,5 mg130,07136,57PMylan Hrvatska d.o.o.Meda Pharma GmbHEpiPen Jrotop. za inj., autoinjektor 1x1 mg/2 ml (doza 0,15 mg/0,3 ml)260,14273,15260,14273,15RSRC09
C01CA24 072
adrenalin (epinefrin)0,5 mg65,0468,29PMylan Hrvatska d.o.o.Meda Pharma GmbHEpiPenotop. za inj., autoinjektor 1x2 mg/2 ml (doza 0,3 mg/0,3 ml)260,14273,15260,14273,15RSRC09
C01CX08 061DSlevosimendanNC10211 mg5.090,145.344,65POrion CorporationOrionSimdaxkonc. otop. za inf., boč. stak. 1x5ml (2,5mg/1ml)5.784,256.073,465.784,256.073,46
C01DA02 764
gliceriltrinitrat2,5 mg1,151,21OMedis Adria d.o.o.G. Pohl-BoskampNitrolingualrasprš. oral. boč. 1x14,4 ml (0,4 mg/doza, 200 doza)36,7338,5736,7338,57R
C01DA08 101
izosorbid-dinitrat20 mg0,680,71SLPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Tinidiltbl. sublingv. 40x5 mg0,170,186,857,19R
C01DA14 111
izosorbid-5-mononitrat40 mg0,630,66OMylan Hrvatska d.o.o.Temmler PharmaOlicard 40caps. retard 50x40 mg0,630,6631,6933,27R
C01DA14 112
izosorbid-5-mononitrat40 mg0,630,66OMylan Hrvatska d.o.o.Temmler PharmaOlicard 60caps. retard 50x60 mg0,951,0047,4549,82R
C01DA14 113
izosorbid-5-mononitrat40 mg0,600,63OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelCardox retardtbl. retard 50x40 mg0,600,6330,0031,50R
C01DA14 115
izosorbid mononitrat40 mg0,630,66OBelupo d.d.BelupoIsocard 40 mgtbl. s prod. oslob. 50x40 mg0,630,6631,6933,27R
C01DA14 116
izosorbid mononitrat40 mg0,630,66OBelupo d.d.BelupoIsocard 60 mgtbl. s prod. osl. 50x60 mg0,951,0047,4549,82R
C01DA14 121
izosorbid-5-mononitrat40 mg0,630,66OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.ISMN Jadran 20tbl. 60x20 mg0,320,3419,0119,96R
C01DA14 122
izosorbid-5-mononitrat40 mg0,630,66OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.ISMN Jadran 40tbl. 60x40 mg0,630,6638,0339,93R
C01DA14 161
izosorbid-5-mononitrat40 mg0,630,67OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HISMN Genericontbl. 60x20 mg0,320,3319,0119,96R
C01DA14 162
izosorbid-5-mononitrat40 mg0,630,67OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HISMN Genericontbl. 60x40 mg0,630,6738,0339,93R
C01EA01 061DSalprostadilNC1030,5 mg304,28319,49PPfizer Croatia d.o.o.PfizerProstin VRamp. 5x1 ml (0,5 mg/ml)304,28319,491.521,391.597,46
C01EB15 145
trimetazidin40 mg0,480,50OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Trimetazidin PharmaStbl. s prilag. oslob. 60x35 mg0,420,4425,2326,49RS
C02AB01 151
l-metildopa1g

OR
C02AC05 112
moksonidin0,3 mg1,401,47OBelupo d.d.Belupo d.d.Moksonidin Belupotbl. film obl. 28x0,2 mg0,940,9826,2027,51Rpc03
C02AC05 113
moksonidin0,3 mg1,241,30OBelupo d.d.Belupo d.d.Moksonidin Belupotbl. film obl. 28x0,4 mg1,651,7346,2048,51RRC07
C02AC05 121
moksonidin0,3 mg1,401,47OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasMoxavivtbl. film obl. 28x0,2 mg0,940,9826,2027,51Rpc03
C02AC05 122
moksonidin0,3 mg1,241,30OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasMoxavivtbl. film obl. 28x0,4 mg1,651,7346,2048,51RRC07
C02AC05 123
moksonidin0,3 mg1,271,33OSandoz d.o.o.Salutas PharmaMoxavivtbl. film obl. 60x0,2 mg0,840,8950,6653,19Rpc03
C02AC05 124
moksonidin0,3 mg1,121,17OSandoz d.o.o.Salutas PharmaMoxavivtbl. film obl. 60x0,4 mg1,491,5689,3593,82Rpc03
C02AC05 162
moksonidin0,3 mg1,241,30OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASPhysiotenstbl. film obl. 28x0,4 mg1,651,7346,2048,51RRC07
C02AC05 163
moksonidin0,3 mg1,401,47OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASCynttbl. film obl. 28x0,2 mg0,940,9826,2027,51RRC07
C02AC05 164
moksonidin0,3 mg1,241,30OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASCynttbl. film obl. 28x0,4 mg1,651,7346,2048,51RRC07
C02CA04 111
doksazosin4 mg1,501,58OBelupo d.d.BelupoDoxatbl. 20x2 mg0,750,7915,0015,75R
C02CA04 112
doksazosin4 mg1,501,58OBelupo d.d.BelupoDoxatbl. 20x4 mg1,501,5830,0031,50R
C02CA04 123
doksazosin4 mg2,012,11OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Doxazintbl. 30x2 mg0,750,7922,5023,63R
C02CA04 124
doksazosin4 mg1,381,45OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Doxazintbl. 30x4 mg1,381,4541,3043,36R
C02CA04 131
doksazosin4 mg1,501,58OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Kamirentbl. 20x2 mg0,750,7915,0015,75R
C02CA04 132
doksazosin4 mg1,671,75OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Kamirentbl. 30x2 mg0,750,7922,5023,63R
C02CA04 133
doksazosin4 mg1,501,58OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Kamirentbl. 90x2 mg0,750,7967,4770,84R
C02CA04 134
doksazosin4 mg1,501,58OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Kamirentbl. 20x4 mg1,501,5830,0031,50R
C02CA04 135
doksazosin4 mg1,381,45OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Kamirentbl. 30x4 mg1,381,4541,3043,36R
C02CA04 136
doksazosin4 mg1,171,23OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Kamirentbl. 90x4 mg1,171,23105,30110,57R
C02CA04 137
doksazosin4 mg1,371,44OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Kamiren XLtbl. s prilag. osl. 30x4 mg1,371,4441,0043,05R
C02CA04 138
doksazosin4 mg1,361,43OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Kamiren XLtbl. s prilag. osl. 60x4 mg1,361,4381,6085,68R
C02CA06 064POurapidil50 mg33,5635,24PTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaEbrantilamp. 5x50 mg/10 ml33,5635,23167,78176,17
C02CA06 065POurapidil50 mg46,1848,49PTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaEbrantilamp. 5x25 mg/5 ml23,0924,24115,45121,22
C02DA01 051DSdiazoksid0,3g

P
C02DC01 151DSminoksidilNC99120 mg

ORSRC91
C02DD01 051DSnitroprusid-natrij50 mg

P
C02KX01 131KSbosentanNC2010,25 g447,05469,41OMakpharm d.o.o.Pharmascience International Limited, Kern Pharma S.L.Bosentan Makpharmtbl. film obl. 56x62,5 mg111,76117,356.258,756.571,69
C02KX01 132KSbosentanNC2010,25 g272,57286,19OMakpharm d.o.o.Pharmascience International Limited, Kern Pharma S.L.Bosentan Makpharmtbl. film obl. 56x125 mg136,28143,107.631,828.013,41
C02KX01 141KSbosentanNC2010,25 g509,14534,60OCipla Europe NVCipla (EU) Limited, Cipla Europe NVBosentan Ciplatbl. film obl. 56x62,5 mg127,29133,657.128,007.484,40
C02KX01 142KSbosentanNC2010,25 g302,85317,99OCipla Europe NVCipla (EU) Limited, Cipla Europe NVBosentan Ciplatbl. film obl. 56x125 mg151,43159,008.479,808.903,79
C02KX01 181KSbosentanNC2010,25 g412,41433,03OALPHA-MEDICAL d.o.o.Pharmadox Healthcare LimitedPhantbl. film obl. 56x62,5 mg103,10108,265.773,686.062,36
C02KX01 182KSbosentanNC2010,25 g245,31257,57OALPHA-MEDICAL d.o.o.Pharmadox Healthcare LimitedPhantbl. film obl. 56x125 mg122,65128,796.868,647.212,07
C02KX02 061KSambrisentanNC2017,5 mg854,26896,97OGlaxoSmithKline (Ireland) LimitedAspen Bad Oldesloe, GlaxoSmithKline Trading Services LimitedVolibristbl. film obl. 30x5 mg569,50597,9817.085,1017.939,36
C02KX02 062KSambrisentanNC2017,5 mg429,04450,49OGlaxoSmithKline (Ireland) LimitedAspen Bad Oldesloe, GlaxoSmithKline Trading Services LimitedVolibristbl. film obl. 30x10 mg572,05600,6517.161,5718.019,65
C02KX02 101KSambrisentanNC2017,5 mg597,98627,87OTeva B.V.Teva UK Ltd.Ambrisentan Tevatbl. film obl. 30x5 mg398,65418,5811.959,5012.557,48
C02KX02 102KSambrisentanNC2017,5 mg300,33315,34OTeva B.V.Teva UK Ltd.Ambrisentan Tevatbl. film obl. 30x10 mg400,44420,4612.013,1012.613,76
C03BA04 151
klortalidon25 mg

OR
C03BA11 101
indapamid2,5 mg1,261,32OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Indapamid SR Plivadrag. 30x1,5 mg0,680,7120,4121,43R
C03BA11 111
indapamid2,5 mg1,131,19OBelupo d.d.BelupoIndamid SRdrag. 30x1,5 mg0,680,7120,4121,43R
C03BA11 131
indapamid2,5 mg1,131,19OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Rawel SRtbl. film obl. 30x1,5 mg0,680,7120,4121,43R
C03BA11 132
indapamid2,5 mg1,131,19OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Rawel SRtbl. film obl. 60x1,5 mg0,680,7140,8242,86R
C03BA11 145
indapamid2,5 mg0,910,95OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelDipam retardtbl. s prod. oslob. 30x1,5 mg0,540,5716,3117,13R
C03BA11 172
indapamid2,5 mg1,261,32OServier Pharma d.o.o.LLS, SII, AnpharmTertensif SRtbl. 30x1,5 mg0,680,7120,4121,43R
C03CA01 014PRfurosemid40 mg5,375,64PBelupo d.d.BelupoFursemidamp. 5x20 mg/2 ml2,692,8213,4314,10
C03CA01 023PRfurosemid40 mg4,094,29PSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasEdemidotop. za inj., amp. 5x40 mg/4 ml4,094,2920,4321,45
C03CA01 061PRfurosemid40 mg5,105,36Phameln pharma plus gmbhHameln rds, Siegfried Hameln GmbHFurosemid Hamelnamp. 10x20 mg/2 ml2,552,6825,5226,80
C03CA01 112
furosemid40 mg

OBelupo d.d.BelupoFursemid fortetbl. 20x500 mg2,802,9455,9858,78R
C03CA01 122
furosemid40 mg

OSandoz d.o.o.Sandoz-LekEdemid fortetbl. 30x500 mg2,802,9483,9788,17R
C03CA01 171
furosemid40 mg0,440,46OSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Sanofi Winthrop IndustrieLasixtbl. 20x40 mg0,440,468,809,24R
C04AB01 051DSfentolamin1 mg

P
C05BA01 404DSheparin


LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Heparin kremakrema 30g (250 i.j./g)28,0629,4628,0629,46
C07AA05 121
propranolol0,16 g1,671,75OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPropranolol Sandoztbl. 50x40 mg0,420,4420,8921,93R
C07AA05 270
propranolol0,16 g458,21481,12OPierre Fabre DermatologieFarmea, PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION – CHATEAURENARDHemangioloral. otop., boca 1x120 ml (3,75 mg/ml)1.288,711.353,151.288,711.353,15RSRC10
C07AB02 163
metoprolol150 mg1,261,32ORecordati Ireland LtdAstraZenecaBetaloc ZOKtbl. s prod. oslob. 28x100 mg0,840,8823,4324,60R
C07AB03 101
atenolol75 mg0,650,68OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Atenololtbl. 30x50 mg0,430,4512,9513,60R
C07AB03 112
atenolol75 mg0,650,68OBelupo d.d.BelupoOrmidoltbl. 30x50 mg0,430,4512,9513,60R
C07AB03 113
atenolol75 mg0,650,68OBelupo d.d.BelupoOrmidoltbl. 28x100 mg0,860,9124,1625,37R
C07AB07 101
bisoprolol10 mg1,922,02OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Kordobistbl. 20x1,25 mg0,220,234,404,62R
C07AB07 102
bisoprolol10 mg1,511,59OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Kordobistbl. 30x2,5 mg0,380,4011,3311,90R
C07AB07 103
bisoprolol10 mg0,830,87OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Kordobistbl. 30x5 mg0,410,4312,4213,04R
C07AB07 111
bisoprolol10 mg1,041,09OBelupo d.d.BelupoBisobeltbl. 30x5 mg0,410,4312,4213,04R
C07AB07 112
bisoprolol10 mg0,670,70OBelupo d.d.BelupoBisobeltbl. 30x10 mg0,540,5716,2017,01R
C07AB07 114
bisoprolol10 mg0,830,87OBelupo d.d.BelupoBisobeltbl. 60x5 mg0,410,4324,8426,08R
C07AB07 115
bisoprolol10 mg0,830,87OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelBiproltbl. 30x5 mg0,410,4312,4213,04R
C07AB07 117
bisoprolol10 mg1,681,76OBelupo d.d.BelupoBisobeltbl. 30x2,5 mg0,380,4011,3311,90R
C07AB07 118
bisoprolol10 mg1,511,59OBelupo d.d.BelupoBisobeltbl. 60x2,5 mg0,380,4022,6623,79R
C07AB07 119
bisoprolol10 mg1,511,59OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelBiproltbl. 30x2,5 mg0,380,4011,3311,90R
C07AB07 121
bisoprolol10 mg0,920,97OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasByoltbl. film obl. 30x5 mg0,410,4312,4213,04R
C07AB07 122
bisoprolol10 mg0,600,63OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasByoltbl. film obl. 30x10 mg0,540,5716,2017,01R
C07AB07 125
bisoprolol10 mg1,681,76OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasByol Cortbl. film obl. 30x2,5 mg0,380,4011,3311,90R
C07AB07 126
bisoprolol10 mg1,511,59OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasByol Cortbl. film obl. 50x2,5 mg0,380,4018,8819,82R
C07AB07 127
bisoprolol10 mg1,761,85OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasByol Cortbl. film obl. 30x1,25 mg0,220,236,606,93R
C07AB07 128
bisoprolol10 mg0,830,87OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasByoltbl. film obl. 60x5 mg0,410,4324,8426,08R
C07AB07 136
bisoprolol10 mg1,511,59OAlkaloid d.o.o.AlkaloidTyreztbl. film obl. 30x2,5 mg0,380,4011,3311,90R
C07AB07 137
bisoprolol10 mg0,830,87OAlkaloid d.o.o.AlkaloidTyreztbl. film obl. 30x5 mg0,410,4312,4213,04R
C07AB07 138
bisoprolol10 mg0,540,57OAlkaloid d.o.o.AlkaloidTyreztbl. film obl. 30x10 mg0,540,5716,2017,01R
C07AB07 141
bisoprolol10 mg2,082,18OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Lybroltbl. 20x1,25 mg0,220,234,404,62R
C07AB07 142
bisoprolol10 mg1,511,59OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Lybroltbl. 30x2,5 mg0,380,4011,3311,90R
C07AB07 143
bisoprolol10 mg1,161,22OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Lybroltbl. 30x3,75 mg0,440,4613,0513,70R
C07AB07 144
bisoprolol10 mg0,830,87OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Lybroltbl. 30x5 mg0,410,4312,4213,04R
C07AB07 163
bisoprolol10 mg0,930,97OMERCK d.o.o.MerckConcortbl. 30x10 mg0,930,9727,8029,19R
C07AB07 181
bisoprolol10 mg1,511,59OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Sobycortbl. film obl. 30x2,5 mg0,380,4011,3311,90R
C07AB07 182
bisoprolol10 mg0,830,87OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Sobycortbl. film obl. 30x5 mg0,410,4312,4213,04R
C07AB07 183
bisoprolol10 mg0,540,57OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Sobycortbl. film obl. 30x10 mg0,540,5716,2017,01R
C07AB07 184
bisoprolol10 mg1,361,43OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Sobycortbl. film obl. 60x2,5 mg0,340,3620,3921,41R
C07AB07 185
bisoprolol10 mg0,750,78OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Sobycortbl. film obl. 60x5 mg0,370,3922,3623,48R
C07AB07 186
bisoprolol10 mg0,490,51OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Sobycortbl. film obl. 60x10 mg0,490,5129,1630,62R
C07AB12 101
nebivolol5 mg1,161,22OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Nebivolol Plivatbl. 28x5 mg0,930,9826,0427,34R
C07AB12 111
nebivolol5 mg0,900,94OBelupo d.d.BelupoNibeltbl. 14x5 mg0,900,9412,5513,18R
C07AB12 112
nebivolol5 mg0,940,99OBelupo d.d.BelupoNibeltbl. 28x5 mg0,930,9826,0427,34R
C07AB12 121
nebivolol5 mg0,930,98OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasNebyoltbl. 30x5 mg0,930,9827,9029,30R
C07AB12 122
nebivolol5 mg0,840,88OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasNebyoltbl. 60x5 mg0,840,8850,5453,07R
C07AB12 141
nebivolol5 mg0,840,88OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid – int d.o.o.Massidotbl. 28x5 mg0,840,8823,4424,61R
C07AG02 101
karvedilol37,5 mg1,791,88OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Carvetrendtbl. 28x25 mg0,940,9826,2027,51R
C07AG02 102
karvedilol37,5 mg2,132,24OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Carvetrendtbl. 28x12,5mg0,620,6517,4618,33R
C07AG02 103
karvedilol37,5 mg4,564,79OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Carvetrendtbl. 28x6,25 mg0,580,6016,1116,92R
C07AG02 104
karvedilol37,5 mg3,603,78OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Carvetrendtbl. 28x3,125 mg0,300,328,408,82R
C07AG02 114
karvedilol37,5 mg4,885,12OBelupo d.d.BelupoCarveloltbl. 30x3,125 mg0,300,329,009,45R
C07AG02 115
karvedilol37,5 mg4,224,43OBelupo d.d.BelupoCarveloltbl. 30x6,25 mg0,580,6017,2618,12R
C07AG02 116
karvedilol37,5 mg2,132,24OBelupo d.d.BelupoCarveloltbl. 30x12,5 mg0,620,6518,7119,65R
C07AG02 117
karvedilol37,5 mg1,671,75OBelupo d.d.BelupoCarveloltbl. 30x25 mg0,940,9828,0729,47R
C07AG02 131
karvedilol37,5 mg3,603,78OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Coryoltbl. 28x3,125 mg0,300,328,408,82R
C07AG02 132
karvedilol37,5 mg3,453,62OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Coryoltbl. 28x6,25 mg0,580,6016,1116,92R
C07AG02 133
karvedilol37,5 mg1,871,96OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Coryoltbl. 28x12,5 mg0,620,6517,4618,33R
C07AG02 134
karvedilol37,5 mg1,401,47OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Coryoltbl. 28x25 mg0,940,9826,2027,51R
C08CA01 101
amlodipin5 mg0,480,51OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Vilpintbl. 30x5 mg0,480,5114,5415,27R
C08CA01 102
amlodipin5 mg0,290,30OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Vilpintbl. 30x10 mg0,580,6017,2618,12R
C08CA01 111
amlodipin5 mg0,480,51OBelupo d.d.BelupoAmonextbl. 30x5 mg0,480,5114,5415,27R
C08CA01 112
amlodipin5 mg0,340,36OBelupo d.d.BelupoAmonextbl. 30x10 mg0,580,6017,2618,12R
C08CA01 113
amlodipin5 mg0,460,48OBelupo d.d.BelupoAmonextbl. 60x5 mg0,360,3821,6022,68R
C08CA01 114
amlodipin5 mg0,460,48OBelupo d.d.BelupoAmonextbl. 90x5 mg0,360,3832,4034,02R
C08CA01 115
amlodipin5 mg0,330,35OBelupo d.d.BelupoAmonextbl. 60x10 mg0,540,5732,4034,02R
C08CA01 116
amlodipin5 mg0,340,36OBelupo d.d.BelupoAmonextbl. 90x10 mg0,540,5748,6051,03R
C08CA01 123
amlodipin5 mg0,480,51OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAmlopintbl. 30x5 mg0,480,5114,5415,27R
C08CA01 124
amlodipin5 mg0,360,38OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAmlopintbl. 60x5 mg0,360,3821,6022,68R
C08CA01 125
amlodipin5 mg0,450,47OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAmlopintbl. 90x5 mg0,360,3832,4034,02R
C08CA01 126
amlodipin5 mg0,290,30OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAmlopintbl. 30x10 mg0,580,6017,2618,12R
C08CA01 127
amlodipin5 mg0,270,28OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAmlopintbl. 60x10 mg0,540,5732,4034,02R
C08CA01 128
amlodipin5 mg0,330,34OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAmlopintbl. 90x10 mg0,540,5748,6051,03R
C08CA01 131
amlodipin5 mg0,480,51OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Tenoxtbl. 30x5 mg0,480,5114,5415,27R
C08CA01 132
amlodipin5 mg0,290,30OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Tenoxtbl. 30x10 mg0,580,6017,2618,12R
C08CA01 133
amlodipin5 mg0,360,38OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Tenoxtbl. 60x5 mg0,360,3821,6022,68R
C08CA01 134
amlodipin5 mg0,270,28OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Tenoxtbl. 60x10 mg0,540,5732,4034,02R
C08CA01 141
amlodipin5 mg0,480,51OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelLopintbl. 30x5 mg0,480,5114,5415,27R
C08CA01 142
amlodipin5 mg0,380,40OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelLopintbl. 30x10 mg0,580,6017,2618,12R
C08CA01 143
amlodipin5 mg0,270,28OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Amlodipin PharmaStbl. 30x10 mg0,540,5716,1816,99R
C08CA01 145
amlodipin5 mg0,450,47OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Amlodipin PharmaStbl. 30x5 mg0,450,4713,4914,16R
C08CA01 146
amlodipin5 mg0,350,36OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Amlodipin PharmaStbl. 60x5 mg0,350,3620,7921,83R
C08CA01 147
amlodipin5 mg0,480,51OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCapreztbl. 30x5 mg0,480,5114,5415,27R
C08CA01 148
amlodipin5 mg0,290,30OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCapreztbl. 30x10 mg0,580,6017,2618,12R
C08CA01 149
amlodipin5 mg0,240,26OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Amlodipin PharmaStbl. 60x10 mg0,490,5129,2130,67R
C08CA01 161
amlodipin5 mg0,480,51OJadran – Galenski Laboratorij d.d.CiplaAlmirintbl. 30x5 mg0,480,5114,5415,27R
C08CA01 171
amlodipin5 mg0,480,51OPfizer Croatia d.o.o.Heinrich MackNorvasctbl. 30x5 mg0,480,5114,5415,27R
C08CA01 172
amlodipin5 mg0,460,49OPfizer Croatia d.o.o.Heinrich MackNorvasctbl. 30x10 mg0,580,6017,2618,12R
C08CA01 181
amlodipin5 mg0,430,46OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HAmlodipin Genericontbl. 30x5 mg0,430,4613,0013,65R
C08CA01 182
amlodipin5 mg0,250,27OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HAmlodipin Genericontbl. 30x10 mg0,510,5315,2516,01R
C08CA01 183
amlodipin5 mg0,320,34OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HAmlodipin Genericontbl. 90x5 mg0,320,3429,1630,62R
C08CA01 184
amlodipin5 mg0,240,26OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HAmlodipin Genericontbl. 90x10 mg0,490,5143,7445,93R
C08CA05 131
nifedipin srednje dugodjelujući30 mg0,710,75OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Cordipin Rtbl. 30x20 mg0,470,4914,1114,82R
C08CA05 132
nifedipin dugodjelujući30 mg0,750,79OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Cordipin XLtbl. 20x40 mg1,011,0620,1021,11R
C08CA06 041DSnimodipinNC80150 mg427,60448,98PBayer d.o.o.Bayer HealthCare AGNimotop Sboč. inf. 1x10 mg/50 ml85,5289,8085,5289,80
C08CA09 171
lacidipin4 mg0,440,46ODOUBLE-E-PHARMA LimitedLaboratories BTTLacydynatbl. film obl. 28x4 mg0,440,4612,2912,90R
C08CA09 172
lacidipin4 mg0,380,39ODOUBLE-E-PHARMA LimitedLaboratories BTTLacydynatbl. film obl. 28x6 mg0,560,5915,7616,55R
C08CA13 111
lerkanidipin10 mg0,480,51OBelupo d.d.BelupoPinoxtbl. film obl. 28x10 mg0,480,5113,5714,25R
C08CA13 112
lerkanidipin10 mg0,360,38OBelupo d.d.BelupoPinoxtbl. film obl. 56x10 mg0,360,3820,1621,17R
C08CA13 141
lerkanidipin10 mg0,470,50OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Lerkanidipin PharmaStbl. film obl. 28x10 mg0,470,5013,2113,87R
C08CA13 142
lerkanidipin10 mg0,350,37OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Lerkanidipin PharmaStbl. film obl. 56x10 mg0,350,3719,5920,57R
C08DA01 101
verapamil0,24 g1,521,60OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Isoptintbl. 30x40 mg0,250,277,607,98R
C08DA01 103
verapamil0,24 g1,041,09OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Isoptintbl. 20x120 mg0,520,5510,4010,92R
C09AA02 131
enalapril10 mg0,480,50OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Enaptbl. 20x5 mg0,200,214,004,20R
C09AA02 132
enalapril10 mg0,480,50OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Enaptbl. 20x10 mg0,350,377,007,35R
C09AA03 101
lizinopril10 mg0,380,40OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Optimontbl. 30x5 mg0,190,205,705,99R
C09AA03 102
lizinopril10 mg0,290,30OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Optimontbl. 30x10 mg0,290,308,709,14R
C09AA03 103
lizinopril10 mg0,320,33OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Optimontbl. 30x20 mg0,630,6719,0019,95R
C09AA03 104
lizinopril10 mg0,400,42OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicortbl. 30x5 mg0,200,216,006,30R
C09AA03 113
lizinopril10 mg0,480,50OBelupo d.d.BelupoIrumedtbl. 60x5 mg0,200,2112,0012,60R
C09AA03 114
lizinopril10 mg0,480,50OBelupo d.d.BelupoIrumedtbl. 30x5 mg0,200,216,006,30R
C09AA03 115
lizinopril10 mg0,350,37OBelupo d.d.BelupoIrumedtbl. 30x10 mg0,350,3710,5011,03R
C09AA03 116
lizinopril10 mg0,320,33OBelupo d.d.BelupoIrumedtbl. 30x20 mg0,630,6719,0019,95R
C09AA03 117
lizinopril10 mg0,480,50OFarmal d.d.Farmal d.d.Lizinopril Farmaltbl. 30x5 mg0,200,216,006,30R
C09AA03 118
lizinopril10 mg0,340,35OFarmal d.d.Farmal d.d.Lizinopril Farmaltbl. 30x10 mg0,340,3510,0510,55R
C09AA03 119
lizinopril10 mg0,320,33OFarmal d.d.Farmal d.d.Lizinopril Farmaltbl. 30x20 mg0,630,6719,0019,95R
C09AA03 124
lizinopril10 mg0,350,37OBelupo d.d.BelupoIrumedtbl. 60x10 mg0,350,3721,0022,05R
C09AA03 125
lizinopril10 mg0,300,31OBelupo d.d.BelupoIrumedtbl. 60x20 mg0,590,6235,4037,17R
C09AA03 126
lizinopril10 mg0,400,42OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicortbl. 60x5 mg0,200,2112,0012,60R
C09AA03 127
lizinopril10 mg0,350,37OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicortbl. 30x10 mg0,350,3710,5011,03R
C09AA03 128
lizinopril10 mg0,350,37OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicortbl. 60x10 mg0,350,3721,0022,05R
C09AA03 129
lizinopril10 mg0,320,33OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicortbl. 30x20 mg0,630,6719,0019,95R
C09AA03 130
lizinopril10 mg0,300,31OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicortbl. 60x20 mg0,590,6235,4037,17R
C09AA03 135
lizinopril10 mg0,400,42OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Laaventbl. 60x5 mg0,200,2112,0012,60R
C09AA03 137
lizinopril10 mg0,290,30OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Laaventbl. 30x10 mg0,290,308,709,14R
C09AA03 138
lizinopril10 mg0,350,37OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Laaventbl. 60x10 mg0,350,3721,0022,05R
C09AA03 140
lizinopril10 mg0,320,33OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Laaventbl. 30x20 mg0,630,6719,0019,95R
C09AA03 141
lizinopril10 mg0,300,31OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Laaventbl. 60x20 mg0,590,6235,4037,17R
C09AA03 143
lizinopril10 mg0,290,30OAlkaloid d.o.o.AlkaloidSkopryltbl. 30x10 mg0,290,308,709,14R
C09AA03 144
lizinopril10 mg0,320,33OAlkaloid d.o.o.AlkaloidSkopryltbl. 30x20 mg0,630,6719,0019,95R
C09AA03 165
lizinopril10 mg0,350,37OFarmal d.d.Farmal d.d.Lizinopril Farmaltbl. 60x10 mg0,350,3721,0022,05R
C09AA03 166
lizinopril10 mg0,300,31OFarmal d.d.Farmal d.d.Lizinopril Farmaltbl. 60x20 mg0,590,6235,4037,17R
C09AA04 101
perindopril4 mg0,480,50OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oArticeltbl. film obl. 30x2,5 mg0,300,329,029,47R
C09AA04 102
perindopril4 mg0,480,50OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oArticeltbl. film obl. 30x5 mg0,600,6318,0418,94R
C09AA04 103
perindopril4 mg0,480,50OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oArticeltbl. film obl. 30x10 mg1,201,2635,9137,71R
C09AA04 130
perindopril4 mg0,400,42OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Perinevatbl. 30x2 mg0,200,216,006,30R
C09AA04 131
perindopril4 mg0,480,50OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Perinevatbl. 30x4 mg0,350,3710,5011,03R
C09AA04 132
perindopril4 mg0,480,50OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Perinevatbl. 60x4 mg0,350,3721,0022,05R
C09AA04 133
perindopril4 mg0,320,33OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Perinevatbl. 30x8 mg0,630,6719,0019,95R
C09AA05 104
ramipril2,5 mg0,480,50OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilentbl. 30x2,5 mg0,350,3710,5011,03R
C09AA05 105
ramipril2,5 mg0,320,33OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilentbl. 30x5 mg0,630,6719,0019,95R
C09AA05 106
ramipril2,5 mg0,240,25OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilentbl. 30x10 mg0,971,0229,1030,56R
C09AA05 107
ramipril2,5 mg0,480,50OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilentbl. 60x2,5 mg0,350,3721,0022,05R
C09AA05 108
ramipril2,5 mg0,250,27OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilentbl. 60x5 mg0,510,5330,4031,92R
C09AA05 109
ramipril2,5 mg0,250,26OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilentbl. 60x10 mg1,001,0560,0063,00R
C09AA05 111
ramipril2,5 mg0,480,50OBelupo d.d.BelupoRamedtbl. 28x1,25 mg0,200,215,605,88R
C09AA05 112
ramipril2,5 mg0,350,37OBelupo d.d.BelupoRamedtbl. 28x2,5 mg0,350,379,8010,29R
C09AA05 113
ramipril2,5 mg0,320,33OBelupo d.d.BelupoRamedtbl. 28x5 mg0,630,6617,7318,62R
C09AA05 114
ramipril2,5 mg0,240,25OBelupo d.d.BelupoRamedtbl. 28x10 mg0,971,0227,1628,52R
C09AA05 115
ramipril2,5 mg0,480,50OBelupo d.d.BelupoRamedtbl. 56x2,5 mg0,350,3719,6020,58R
C09AA05 116
ramipril2,5 mg0,290,30OBelupo d.d.BelupoRamedtbl. 56x5 mg0,580,6132,2933,90R
C09AA05 117
ramipril2,5 mg0,350,37OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Blocartbl. 28x2,5 mg0,350,379,8010,29R
C09AA05 118
ramipril2,5 mg0,320,33OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Blocartbl. 28x5 mg0,630,6617,7318,62R
C09AA05 119
ramipril2,5 mg0,240,25OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Blocartbl. 28x10 mg0,971,0227,1628,52R
C09AA05 121
ramipril2,5 mg0,400,42OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPiramiltbl. 28x1,25 mg0,200,215,605,88R
C09AA05 122
ramipril2,5 mg0,420,44OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPiramiltbl. 28x2,5 mg0,350,379,8010,29R
C09AA05 123
ramipril2,5 mg0,470,49OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPiramiltbl. 50x2,5 mg0,350,3717,5018,38R
C09AA05 124
ramipril2,5 mg0,320,33OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPiramiltbl. 28x5 mg0,630,6617,7318,62R
C09AA05 125
ramipril2,5 mg0,300,31OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPiramiltbl. 50x5 mg0,590,6229,5030,98R
C09AA05 126
ramipril2,5 mg0,240,25OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPiramiltbl. 28x10 mg0,971,0227,1628,52R
C09AA05 127
ramipril2,5 mg0,240,25OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPiramiltbl. 50x10 mg0,971,0248,5050,93R
C09AA05 131
ramipril2,5 mg0,430,45OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampriltbl. 30x1,25 mg0,200,216,006,30R
C09AA05 132
ramipril2,5 mg0,430,45OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampriltbl. 60x1,25 mg0,200,2112,0012,60R
C09AA05 133
ramipril2,5 mg0,420,44OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampriltbl. 30x2,5 mg0,350,3710,5011,03R
C09AA05 134
ramipril2,5 mg0,470,49OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampriltbl. 60x2,5 mg0,350,3721,0022,05R
C09AA05 135
ramipril2,5 mg0,320,33OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampriltbl. 30x5 mg0,630,6719,0019,95R
C09AA05 136
ramipril2,5 mg0,250,27OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampriltbl. 60x5 mg0,510,5330,4031,92R
C09AA05 137
ramipril2,5 mg0,240,25OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampriltbl. 30x10 mg0,971,0229,1030,56R
C09AA05 138
ramipril2,5 mg0,250,26OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampriltbl. 60x10 mg1,001,0560,0063,00R
C09AA05 141
ramipril2,5 mg0,430,45OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbHRamipril Farmal/Ramipril Mibetbl. 28x2,5 mg0,350,379,8010,29R
C09AA05 142
ramipril2,5 mg0,320,33OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbHRamipril Farmal/Ramipril Mibetbl. 28x5 mg0,630,6617,7318,62R
C09AA05 143
ramipril2,5 mg0,240,25OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbHRamipril Farmal/Ramipril Mibetbl. 28x10 mg0,971,0227,1628,52R
C09AA05 161
ramipril2,5 mg0,320,33OSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Sanofi-Aventis S.p.A., Sanofi-Aventis GmbH, Sanofi Winthrop QuetignyTritacetbl. 28x5 mg0,630,6617,7318,62R
C09AA05 164
ramipril2,5 mg0,240,25OSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Sanofi-Aventis S.p.A., Sanofi-Aventis GmbH, Sanofi Winthrop QuetignyTritacetbl. 28x10 mg0,971,0227,1628,52R
C09AA05 172
ramipril2,5 mg0,320,33OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HRamipril Genericontbl. 30x5 mg0,630,6719,0019,95R
C09AA05 173
ramipril2,5 mg0,240,25OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HRamipril Genericontbl. 30x10 mg0,971,0229,1030,56R
C09AA05 174
ramipril2,5 mg0,320,33OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HRamipril Genericontbl. 90x2,5 mg0,320,3328,3529,77R
C09AA05 175
ramipril2,5 mg0,300,31OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HRamipril Genericontbl. 90x5 mg0,590,6253,1055,76R
C09AA05 176
ramipril2,5 mg0,250,26OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HRamipril Genericontbl. 90x10 mg1,001,0590,0094,50R
C09AA08 133
cilazapril2,5 mg0,480,50OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Cazaproltbl. film obl. 30x2,5 mg0,350,3710,5011,03R
C09AA08 134
cilazapril2,5 mg0,480,50OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Cazaproltbl. film obl. 60x2,5 mg0,350,3721,0022,05R
C09BA02 132
enalapril + hidroklorotiazid


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Enap Htbl. 20x(10 mg + 25 mg)0,600,6211,9012,50R
C09BA02 134
enalapril + hidroklorotiazid


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Enap HL 20tbl. 30x(20 mg + 12,5 mg)0,890,9426,8028,14R
C09BA02 135
enalapril + hidroklorotiazid


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Enap HL 20tbl. 60x(20 mg + 12,5 mg)0,840,8950,6053,13R
C09BA03 101
lizinopril + hidroklorotiazid


OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Optimon Plustbl. 30x(20 mg + 12,5 mg)0,930,9727,8029,19R
C09BA03 112
lizinopril + hidroklorotiazid


OBelupo d.d.BelupoIruzidtbl. 30x(20 mg + 12,5 mg)0,930,9727,8029,19R
C09BA03 113
lizinopril + hidroklorotiazid


OBelupo d.d.BelupoIruzidtbl. 60x(20 mg + 12,5 mg)0,930,9755,6058,38R
C09BA03 114
lizinopril + hidroklorotiazid


OBelupo d.d.BelupoIruzidtbl. 30x(10 mg + 12,5 mg)0,670,7120,2121,22R
C09BA03 115
lizinopril + hidroklorotiazid


OBelupo d.d.BelupoIruzidtbl. 60x(10 mg + 12,5 mg)0,670,7140,4042,42R
C09BA03 116
lizinopril + hidroklorotiazid


OBelupo d.d.BelupoIruzidtbl. 30x(20 mg + 25 mg)1,091,1532,7534,39R
C09BA03 117
lizinopril + hidroklorotiazid


OBelupo d.d.BelupoIruzidtbl. 60x(20 mg + 25 mg)1,091,1565,5068,78R
C09BA03 121
lizinopril + hidroklorotiazid


OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicor Htbl. 20x(10 mg + 12,5 mg)0,650,6813,0013,65R
C09BA03 122
lizinopril + hidroklorotiazid


OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicor Htbl. 20x(20 mg + 12,5 mg)0,930,9718,5319,46R
C09BA03 123
lizinopril + hidroklorotiazid


OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicor Htbl. 30x(10 mg + 12,5 mg)0,650,6819,5020,48R
C09BA03 124
lizinopril + hidroklorotiazid


OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicor Htbl. 30x(20 mg + 12,5 mg)0,930,9727,8029,19R
C09BA03 131
lizinopril + hidroklorotiazid


OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Laaven HLtbl. 30x(10 mg + 12,5 mg)0,590,6217,7018,59R
C09BA03 132
lizinopril + hidroklorotiazid


OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Laaven HLtbl. 60x(10 mg + 12,5 mg)0,590,6235,4037,17R
C09BA03 134
lizinopril + hidroklorotiazid


OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Laaven HL 20tbl. 30x(20 mg + 12,5 mg)0,930,9727,8029,19R
C09BA03 135
lizinopril + hidroklorotiazid


OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Laaven HL 20tbl. 60x(20 mg + 12,5 mg)0,930,9755,6058,38R
C09BA03 137
lizinopril + hidroklorotiazid


OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Laaven HDtbl. 30x(20 mg + 25 mg)0,920,9727,7329,12R
C09BA03 138
lizinopril + hidroklorotiazid


OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Laaven HDtbl. 60x(20 mg + 25 mg)1,091,1465,3468,61R
C09BA03 141
lizinopril + hidroklorotiazid


OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbHLizinopril H/Lizinopril H Mibetbl. 30x(10 mg + 12,5 mg)0,640,6719,2020,16R
C09BA03 142
lizinopril + hidroklorotiazid


OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbHLizinopril H/Lizinopril H Mibetbl. 30x(20 mg + 12,5 mg)0,930,9727,8029,19R
C09BA03 145
lizinopril + hidroklorotiazid


OAlkaloid d.o.o.AlkaloidSkopryl Plustbl. 30x(20 mg + 12,5 mg)0,930,9727,8029,19R
C09BA03 146
lizinopril + hidroklorotiazid


OAlkaloid d.o.o.AlkaloidSkopryl Plustbl. 60x(20 mg + 12,5 mg)0,870,9152,0054,60R
C09BA03 165
lizinopril + hidroklorotiazid


OSTADA d.o.o.STADAVitozidtbl. 30x(10 mg + 12,5 mg)0,590,6217,7018,59R
C09BA03 166
lizinopril + hidroklorotiazid


OSTADA d.o.o.STADAVitozidtbl. 60x(10 mg + 12,5 mg)0,590,6235,4037,17R
C09BA03 167
lizinopril + hidroklorotiazid


OSTADA d.o.o.STADAVitozidtbl. 30x(20 mg + 12,5 mg)0,930,9727,8029,19R
C09BA03 168
lizinopril + hidroklorotiazid


OSTADA d.o.o.STADAVitozidtbl. 60x(20 mg + 12,5 mg)0,870,9152,0054,60R
C09BA04 102
perindopril + indapamid


OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oCo-Articeltbl. film obl. 30x(5 mg + 1,25 mg)0,830,8724,8126,05R
C09BA04 104
perindopril + indapamid


OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva UK Ltd., Merckle GmbHCo-Articeltbl. film obl. 30x(10 mg + 2,5 mg)1,912,0157,3960,26R
C09BA04 131
perindopril + indapamid


OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Co-Perinevatbl. 60x(2 mg + 0,625 mg)0,340,3520,2221,23R
C09BA04 132
perindopril + indapamid


OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Co-Perinevatbl. 30x(4 mg + 1,25 mg)0,670,7120,2121,22R
C09BA04 133
perindopril + indapamid


OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Co-Perinevatbl. 60x(4 mg + 1,25 mg)0,670,7140,4242,44R
C09BA04 134
perindopril + indapamid


OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Co-Perinevatbl. 30x(8 mg + 2,5 mg)1,091,1532,7534,39R
C09BA04 135
perindopril + indapamid


OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Co-Perinevatbl. 60x(8 mg + 2,5 mg)1,091,1565,5068,78R
C09BA04 136
perindopril + indapamid


OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Co-Perinevatbl. 30x(2 mg + 0,625 mg)0,340,3510,1110,62R
C09BA05 103
ramipril + hidroklorotiazid


OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilen Plustbl. 30x(2,5 mg + 12,5 mg)0,640,6719,1020,06R
C09BA05 104
ramipril + hidroklorotiazid


OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilen Plustbl. 30x(5 mg + 25 mg)0,930,9727,8029,19R
C09BA05 105
ramipril + hidroklorotiazid


OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilen Plustbl. 60x(2,5 mg + 12,5 mg)0,640,6738,2040,11R
C09BA05 106
ramipril + hidroklorotiazid


OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilen Plustbl. 60x(5 mg + 25 mg)0,840,8850,2052,71R
C09BA05 111
ramipril + hidroklorotiazid


OBelupo d.d.BelupoRamzidtbl. 28x(2,5mg + 12,5 mg)0,640,6717,8318,72R
C09BA05 112
ramipril + hidroklorotiazid


OBelupo d.d.BelupoRamzidtbl. 28x(5 mg + 25 mg)1,091,1530,5732,10R
C09BA05 113
ramipril + hidroklorotiazid


OBelupo d.d.BelupoRamzidtbl. 56x(2,5 mg + 12,5 mg)0,640,6735,6537,43R
C09BA05 114
ramipril + hidroklorotiazid


OBelupo d.d.BelupoRamzidtbl. 56x(5 mg + 25 mg)0,840,8846,8549,19R
C09BA05 121
ramipril + hidroklorotiazid


OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasPiramil HLtbl. 28x(2,5 mg + 12,5 mg)0,640,6717,8318,72R
C09BA05 123
ramipril + hidroklorotiazid


OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasPiramil Htbl. 28x(5mg + 25 mg)0,930,9725,9527,25R
C09BA05 128
ramipril + hidroklorotiazid


OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Blocar Plustbl. 28x(2,5mg + 12,5 mg)0,560,5915,6216,40R
C09BA05 129
ramipril + hidroklorotiazid


OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Blocar Plustbl. 28x(5 mg + 25 mg)0,910,9525,4526,72R
C09BA05 131
ramipril + hidroklorotiazid


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampril HLtbl. 30x(2,5 mg + 12,5 mg)0,640,6719,1020,06R
C09BA05 132
ramipril + hidroklorotiazid


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampril HLtbl. 60x(2,5 mg + 12,5 mg)0,640,6738,2040,11R
C09BA05 133
ramipril + hidroklorotiazid


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampril HDtbl. 30x(5 mg + 25 mg)0,930,9727,8029,19R
C09BA05 134
ramipril + hidroklorotiazid


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampril HDtbl. 60x(5 mg + 25 mg)0,840,8850,2052,71R
C09BA05 141
ramipril + hidroklorotiazid


OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbHRamipril H Farmal/Ramipril H Mibetbl. 28x(2,5 mg + 12,5 mg)0,640,6717,8318,72R
C09BA05 142
ramipril + hidroklorotiazid


OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbHRamipril H Farmal/Ramipril H Mibetbl. 28x(5 mg + 25 mg)0,930,9725,9527,25R
C09BA05 161
ramipril + hidroklorotiazid


OSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Aventis Pharma S.p.ATritazidetbl. 28x(2,5 mg + 12,5 mg)0,640,6717,8318,72R
C09BA05 171
ramipril + hidroklorotiazid


OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HRamicomp Genericon 2,5 mg/12,5 mgtbl. 30x(2,5 mg + 12,5 mg)0,620,6518,6019,53R
C09BA05 172
ramipril + hidroklorotiazid


OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HRamicomp Genericon 5 mg/25 mgtbl. 30x(5 mg + 25 mg)0,930,9727,8029,19R
C09BA05 173
ramipril + hidroklorotiazid


OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HRamicomp Genericon 2,5 mg/12,5 mgtbl. 90x(2,5 mg + 12,5 mg)0,610,6454,5757,30R
C09BA05 174
ramipril + hidroklorotiazid


OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HRamicomp Genericon 5 mg/25 mgtbl. 90x(5 mg + 25 mg)0,870,9177,9981,89R
C09BA08 131
cilazapril + hidroklorotiazid


OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Co-Cazaproltbl. film obl. 30x(5 mg + 12,5 mg)0,930,9727,8029,19R
C09BA08 132
cilazapril + hidroklorotiazid


OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Co-Cazaproltbl. film obl. 60x(5 mg + 12,5 mg)0,870,9152,0054,60R
C09BB04 101
perindopril + amlodipin


OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva Czech Industries s.r.o., Teva Pharma S.L.U., Teva UK Ltd., Teva Operations Poland Sp. z o.o., Teva Pharmaceuticals, Teva Pharma B.V.Articel-Amtbl. 30x(5 mg + 5 mg)1,081,1332,4034,02R
C09BB04 102
perindopril + amlodipin


OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva Czech Industries s.r.o., Teva Pharma S.L.U., Teva UK Ltd., Teva Operations Poland Sp. z o.o., Teva Pharmaceuticals, Teva Pharma B.V.Articel-Amtbl. 30x(5 mg + 10 mg)1,181,2435,4037,17R
C09BB04 103
perindopril + amlodipin


OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva Czech Industries s.r.o., Teva Pharma S.L.U., Teva UK Ltd., Teva Operations Poland Sp. z o.o., Teva Pharmaceuticals, Teva Pharma B.V.Articel-Amtbl. 30x(10 mg + 5 mg)1,681,7650,4052,92R
C09BB04 104
perindopril + amlodipin


OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva Czech Industries s.r.o., Teva Pharma S.L.U., Teva UK Ltd., Teva Operations Poland Sp. z o.o., Teva Pharmaceuticals, Teva Pharma B.V.Articel-Amtbl. 30x(10 mg + 10 mg)1,781,8753,4056,07R
C09BB04 111
perindopril + amlodipin


OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Adamed Pharma S.A., Jadran Galenski laboratorij d.d.Almirincombtbl. 30x(4 mg + 5 mg)0,470,5014,1514,86R
C09BB04 112
perindopril + amlodipin


OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Adamed Pharma S.A., Jadran Galenski laboratorij d.d.Almirincombtbl. 30x(4 mg + 10 mg)0,470,5014,1514,86R
C09BB04 113
perindopril + amlodipin


OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Adamed Pharma S.A., Jadran Galenski laboratorij d.d.Almirincombtbl. 30x(8 mg + 5 mg)0,780,8223,3124,48R
C09BB04 114
perindopril + amlodipin


OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Adamed Pharma S.A., Jadran Galenski laboratorij d.d.Almirincombtbl. 30x(8 mg + 10 mg)0,820,8724,7225,96R
C09BB04 131
perindopril + amlodipin


OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Dalnevatbl. 30x(4 mg + 5 mg)0,670,7120,2121,22R
C09BB04 132
perindopril + amlodipin


OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Dalnevatbl. 30x(4 mg + 10 mg)0,670,7120,2121,22R
C09BB04 133
perindopril + amlodipin


OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Dalnevatbl. 30x(8 mg + 5 mg)1,111,1733,3034,97R
C09BB04 134
perindopril + amlodipin


OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Dalnevatbl. 30x(8 mg + 10 mg)1,181,2435,3237,09R
C09BB04 135
perindopril + amlodipin


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Predalnevatbl. 30x(2,85 mg + 2,5 mg)0,390,4011,5612,14R
C09BB07 101
ramipril + amlodipin


OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva-Hrvatska d.o.o.Prilen-Amcaps. tvrda 30x(5 mg + 5 mg)1,181,2435,3237,09R
C09BB07 102
ramipril + amlodipin


OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva-Hrvatska d.o.o.Prilen-Amcaps. tvrda 60x(5 mg + 5 mg)0,951,0057,0059,85R
C09BB07 103
ramipril + amlodipin


OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva-Hrvatska d.o.o.Prilen-Amcaps. tvrda 30x(5 mg + 10 mg)1,181,2435,3237,09R
C09BB07 104
ramipril + amlodipin


OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva-Hrvatska d.o.o.Prilen-Amcaps. tvrda 60x(5 mg + 10 mg)1,061,1163,5866,76R
C09BB07 105
ramipril + amlodipin


OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva-Hrvatska d.o.o.Prilen-Amcaps. tvrda 30x(10 mg + 5 mg)1,401,4741,9244,02R
C09BB07 106
ramipril + amlodipin


OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva-Hrvatska d.o.o.Prilen-Amcaps. tvrda 30x(10 mg + 10 mg)1,401,4741,9244,02R
C09BB07 110
ramipril + amlodipin


OBelupo d.d.BelupoAmoracaps. tvrda 60x(10 mg + 10 mg)1,021,0761,1364,19R
C09BB07 111
ramipril + amlodipin


OBelupo d.d.BelupoAmoracaps. tvrda 30x(2,5 mg + 5 mg)0,710,7421,1522,21R
C09BB07 112
ramipril + amlodipin


OBelupo d.d.BelupoAmoracaps. tvrda 60x(2,5 mg + 5 mg)0,630,6738,0739,97R
C09BB07 113
ramipril + amlodipin


OBelupo d.d.BelupoAmoracaps. tvrda 30x(5 mg + 5 mg)0,951,0028,6130,04R
C09BB07 114
ramipril + amlodipin


OBelupo d.d.BelupoAmoracaps. tvrda 60x(5 mg + 5 mg)0,860,9051,5054,08R
C09BB07 115
ramipril + amlodipin


OBelupo d.d.BelupoAmoracaps. tvrda 30x(5 mg + 10 mg)0,951,0028,6130,04R
C09BB07 116
ramipril + amlodipin


OBelupo d.d.BelupoAmoracaps. tvrda 60x(5 mg + 10 mg)0,860,9051,5054,08R
C09BB07 117
ramipril + amlodipin


OBelupo d.d.BelupoAmoracaps. tvrda 30x(10 mg + 5 mg)1,131,1933,9635,66R
C09BB07 118
ramipril + amlodipin


OBelupo d.d.BelupoAmoracaps. tvrda 60x(10 mg + 5 mg)1,021,0761,1364,19R
C09BB07 119
ramipril + amlodipin


OBelupo d.d.BelupoAmoracaps. tvrda 30x(10 mg + 10 mg)1,131,1933,9635,66R
C09BB07 122
ramipril + amlodipin


OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPrylarcaps. tvrda 30x(5 mg + 5 mg)1,181,2435,3237,09R
C09BB07 123
ramipril + amlodipin


OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPrylarcaps. tvrda 30x(10 mg + 5 mg)1,401,4741,9244,02R
C09BB07 124
ramipril + amlodipin


OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPrylarcaps. tvrda 30x(5 mg + 10 mg)1,181,2435,3237,09R
C09BB07 125
ramipril + amlodipin


OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPrylarcaps. tvrda 30x(10 mg + 10 mg)1,401,4741,9244,02R
C09BB07 131
ramipril + amlodipin


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHRameamcaps. tvrda 30x(5 mg + 5 mg)1,061,1131,7933,38R
C09BB07 132
ramipril + amlodipin


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHRameamcaps. tvrda 30x(5 mg + 10 mg)1,061,1131,7933,38R
C09BB07 133
ramipril + amlodipin


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHRameamcaps. tvrda 30x(10 mg + 5 mg)1,261,3237,7339,62R
C09BB07 134
ramipril + amlodipin


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHRameamcaps. tvrda 30x(10 mg + 10 mg)1,261,3237,7339,62R
C09BX01 131
perindopril + indapamid + amlodipin


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Co-Dalnevatbl. film obl. 30x(4 mg + 1,25 mg + 5 mg)0,830,8724,8526,09R
C09BX01 132
perindopril + indapamid + amlodipin


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Co-Dalnevatbl. film obl. 30x(4 mg + 1,25 mg + 10 mg)0,880,9326,5027,83R
C09BX01 133
perindopril + indapamid + amlodipin


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Co-Dalnevatbl. film obl. 30x(8 mg + 2,5 mg + 5 mg)1,651,7349,3951,86R
C09BX01 134
perindopril + indapamid + amlodipin


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Co-Dalnevatbl. film obl. 30x(8 mg + 2,5 mg + 10 mg)1,701,7951,0553,60R
C09BX03 171
ramipril + amlodipin + hidroklorotiazid


OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Adamed Pharma S.A.Pinmirol Pluscaps. tvrda 30x(5 mg + 5 mg + 12,5 mg)1,071,1232,0033,60R
C09BX03 172
ramipril + amlodipin + hidroklorotiazid


OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Adamed Pharma S.A.Pinmirol Pluscaps. tvrda 30x(5 mg + 5 mg + 25 mg)1,071,1232,0033,60R
C09BX03 173
ramipril + amlodipin + hidroklorotiazid


OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Adamed Pharma S.A.Pinmirol Pluscaps. tvrda 30x(10 mg + 5 mg + 25 mg)1,421,4942,7044,84R
C09BX03 174
ramipril + amlodipin + hidroklorotiazid


OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Adamed Pharma S.A.Pinmirol Pluscaps. tvrda 30x(10 mg + 10 mg + 25 mg)1,501,5744,9547,20R
C09CA01 101
losartan50 mg0,730,77OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Losartictbl. 28x50 mg0,550,5815,4016,17RRC02
C09CA01 121
losartan50 mg0,730,77OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelLotantbl. film obl. 28x50 mg0,550,5815,4016,17RRC02
C09CA01 125
losartan50 mg0,550,58OAlkaloid d.o.o.AlkaloidLotartbl. film obl. 30x50 mg0,550,5816,5017,33RRC02
C09CA01 126
losartan50 mg0,590,62OAlkaloid d.o.o.AlkaloidLotartbl. film obl. 30x100 mg1,191,2535,6037,38RRC02
C09CA01 131
losartan50 mg0,550,58OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Loristatbl. 28 x 50 mg0,550,5815,4016,17RRC02
C09CA01 132
losartan50 mg0,590,62OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Loristatbl. 28x100 mg1,191,2533,2334,89RRC02
C09CA03 111
valsartan80 mg0,660,69OBelupo d.d.BelupoValtbl. film obl. 28x80 mg0,550,5815,4016,17RRC02
C09CA03 112
valsartan80 mg0,590,62OBelupo d.d.BelupoValtbl. film obl. 28x160 mg1,191,2533,2334,89RRC02
C09CA03 113
valsartan80 mg0,740,78OBelupo d.d.BelupoValtbl. film obl. 56x80 mg0,550,5830,8032,34RRC02
C09CA03 114
valsartan80 mg0,590,62OBelupo d.d.BelupoValtbl. film obl. 56x160 mg1,191,2566,4569,77RRC02
C09CA03 121
valsartan80 mg0,550,58OSandoz d.o.o.Sandoz-LekValnormtbl. film obl. 30x80 mg0,550,5816,5017,33RRC02
C09CA03 122
valsartan80 mg0,590,62OSandoz d.o.o.Sandoz-LekValnormtbl. film obl. 30x160 mg1,191,2535,6037,38RRC02
C09CA03 124
valsartan80 mg0,530,56OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Desarttbl. film obl. 28x80 mg0,530,5614,8015,54RRC02
C09CA03 125
valsartan80 mg0,590,62OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Desarttbl. film obl. 28x160 mg1,191,2533,2334,89RRC02
C09CA03 131
valsartan80 mg0,820,86OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Valsacortbl. film obl. 28x40 mg0,410,4311,4812,05RRC02
C09CA03 132
valsartan80 mg0,550,58OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Valsacortbl. film obl. 28x80 mg0,550,5815,4016,17RRC02
C09CA03 133
valsartan80 mg0,590,62OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Valsacortbl. film obl. 28x160 mg1,191,2533,2334,89RRC02
C09CA03 134
valsartan80 mg0,580,61OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Valsacortbl. film obl. 28x320 mg2,332,4565,2468,50RRC02
C09CA03 135
valsartan80 mg0,790,83OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Valsacortbl. film obl. 56x320 mg2,332,45130,48137,00RRC02
C09CA06 122
kandesartan8 mg0,590,62OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Kandeprestbl. 28x16 mg1,191,2533,2334,89Rpc04
C09CA07 131
telmisartan40 mg0,690,72OKrka, Tovarna zdravil d.d.Krka d.d., Krka PolskaToluratbl. 30x40 mg0,550,5816,5017,33RRC02
C09CA07 132
telmisartan40 mg0,580,61OKrka, Tovarna zdravil d.d.Krka d.d., Krka PolskaToluratbl. 30x80 mg1,161,2134,7036,44RRC02
C09CA07 182
telmisartan40 mg0,570,60OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimMicardistbl. 28x80 mg1,141,2031,9233,52Rpc04
C09DA01 101
losartan + hidroklorotiazid


OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Losartic plustbl. 28x(50 mg + 12,5 mg)0,951,0026,6027,93RRC02
C09DA01 121
losartan + hidroklorotiazid


OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelLotan Htbl. 28x(50 mg + 12,5 mg)0,951,0026,6027,93RRC02
C09DA01 131
losartan + hidroklorotiazid


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Lorista Htbl. film obl. 28x(50 mg + 12,5 mg)0,951,0026,6027,93RRC02
C09DA01 132
losartan + hidroklorotiazid


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Lorista HDtbl. film obl. 30x(100 mg + 25 mg)1,151,2134,6036,33RRC02
C09DA01 133
losartan + hidroklorotiazid


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Lorista HDtbl. film obl. 60x(100 mg + 25 mg)1,151,2169,2072,66RRC02
C09DA01 134
losartan + hidroklorotiazid


OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA d.d.Lorista Htbl. film obl. 28x(100 mg + 12,5 mg)1,271,3335,5637,34RRC02
C09DA01 161
losartan + hidroklorotiazid


OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeHyzaartbl. 28x(50 mg + 12,5 mg)0,951,0026,6027,93Rpc04
C09DA01 162
losartan + hidroklorotiazid


OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeFortzaartbl. 28x(100 mg + 25 mg)1,311,3836,7738,61RRC02
C09DA01 163
losartan + hidroklorotiazid


OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeHyzaartbl. film obl. 28x(100 mg + 12,5 mg)1,271,3335,5637,34RRC02
C09DA03 111
valsartan + hidroklorotiazid


OBelupo d.d.BelupoVal Plustbl. film obl. 28x(80 mg + 12,5 mg)0,951,0026,6027,93RRC02
C09DA03 112
valsartan + hidroklorotiazid


OBelupo d.d.BelupoVal Plustbl. film obl. 28x(160 mg + 12,5 mg)1,361,4338,0839,98RRC02
C09DA03 113
valsartan + hidroklorotiazid


OBelupo d.d.BelupoVal Plustbl. film obl. 56x(80 mg + 12,5 mg)0,951,0053,2055,86RRC02
C09DA03 114
valsartan + hidroklorotiazid


OBelupo d.d.BelupoVal Plustbl. film obl. 56x(160 mg + 12,5 mg)1,922,02107,53112,91RRC02
C09DA03 121
valsartan + hidroklorotiazid


OSandoz d.o.o.Sandoz-LekValnorm Htbl. film obl. 30x(80 mg + 12,5 mg)0,951,0028,5029,93RRC02
C09DA03 122
valsartan + hidroklorotiazid


OSandoz d.o.o.Sandoz-LekValnorm Htbl. film obl. 30x(160 mg + 12,5 mg)1,361,4340,8042,84RRC02
C09DA03 124
valsartan + hidroklorotiazid


OSandoz d.o.o.Sandoz-LekValnorm Htbl. film obl. 30x(160 mg + 25 mg)1,361,4340,8042,84RRC02
C09DA03 131
valsartan + hidroklorotiazid


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Valsacombitbl. film obl. 28x(80 mg + 12,5 mg)0,951,0026,6027,93RRC02
C09DA03 132
valsartan + hidroklorotiazid


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Valsacombitbl. film obl. 56x(80 mg + 12,5 mg)0,951,0053,2055,86RRC02
C09DA03 133
valsartan + hidroklorotiazid


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Valsacombitbl. film obl. 28x(160 mg + 12,5 mg)1,361,4338,0839,98RRC02
C09DA03 134
valsartan + hidroklorotiazid


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Valsacombitbl. film obl. 56x(160 mg + 12,5 mg)1,922,02107,53112,91RRC02
C09DA03 135
valsartan + hidroklorotiazid


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Valsacombitbl. film obl. 28x(160 mg + 25 mg)1,361,4338,0839,98RRC02
C09DA03 136
valsartan + hidroklorotiazid


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Valsacombitbl. film obl. 56x(160 mg + 25 mg)1,361,4376,1679,97RRC02
C09DA03 137
valsartan + hidroklorotiazid


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Valsacombitbl. film obl. 28x(320 mg + 12,5 mg)2,722,8676,2580,06RRC02
C09DA03 138
valsartan + hidroklorotiazid


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Valsacombitbl. film obl. 56x(320 mg + 12,5 mg)2,722,86152,50160,13RRC02
C09DA03 139
valsartan + hidroklorotiazid


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Valsacombitbl. film obl. 28x(320 mg + 25 mg)2,722,8676,2580,06RRC02
C09DA03 164
valsartan + hidroklorotiazid


ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaCo-Diovantbl. film obl. 28x(320 mg + 12,5 mg)2,722,8676,2580,06RRC02
C09DA06 121
kandesartan + hidroklorotiazid


OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Kandepres Plustbl. 28x(16 mg + 12,5 mg)1,361,4338,0839,98Rpc04
C09DA07 131
telmisartan + hidroklorotiazid


OKrka, Tovarna zdravil d.d.Krka d.d., Krka Polska Sp. zo. o., TAD Pharma GmbHTolucombitbl. 30x(40 mg + 12,5 mg)0,951,0028,5029,93RRC02
C09DA07 132
telmisartan + hidroklorotiazid


OKrka, Tovarna zdravil d.d.Krka d.d., Krka Polska Sp. zo. o., TAD Pharma GmbHTolucombitbl. 30x(80 mg + 12,5 mg)1,361,4340,8042,84RRC02
C09DA07 133
telmisartan + hidroklorotiazid


OKrka, Tovarna zdravil d.d.Krka d.d., Krka Polska Sp. zo. o., TAD Pharma GmbHTolucombitbl. 30x(80 mg + 25 mg)1,361,4340,8042,84RRC02
C09DA07 134
telmisartan + hidroklorotiazid


OKrka, Tovarna zdravil d.d.Krka d.d., Krka Polska Sp. zo. o., TAD Pharma GmbHTolucombitbl. 60x(40 mg + 12,5 mg)0,930,9755,7158,50RRC02
C09DA07 135
telmisartan + hidroklorotiazid


OKrka, Tovarna zdravil d.d.Krka d.d., Krka Polska Sp. zo. o., TAD Pharma GmbHTolucombitbl. 60x(80 mg + 12,5 mg)1,581,6694,8099,54RRC02
C09DA07 136
telmisartan + hidroklorotiazid


OKrka, Tovarna zdravil d.d.Krka d.d., Krka Polska Sp. zo. o., TAD Pharma GmbHTolucombitbl. 60x(80 mg + 25 mg)1,751,84105,00110,25RRC02
C09DB01 121
amlodipin + valsartan


OSandoz d.o.o.Novartis Pharma GmbHAmlodipin/valsartan Sandoztbl. film obl. 28x(5 mg + 80 mg)0,610,6417,1518,01Rpc04
C09DB01 122
amlodipin + valsartan


OSandoz d.o.o.Novartis Pharma GmbHAmlodipin/valsartan Sandoztbl. film obl. 28x(5 mg + 160 mg)1,071,1229,9231,42Rpc04
C09DB01 123
amlodipin + valsartan


OSandoz d.o.o.Novartis Pharma GmbHAmlodipin/valsartan Sandoztbl. film obl. 28x(10 mg + 160 mg)1,071,1229,9231,42Rpc04
C09DB01 141
amlodipin + valsartan


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., Krka-farma d.o.o.Wamloxtbl. film obl. 30x(5 mg + 160 mg)1,071,1231,9933,59Rpc04
C09DB01 142
amlodipin + valsartan


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., Krka-farma d.o.o.Wamloxtbl. film obl. 30x(10 mg + 160 mg)1,071,1231,9933,59Rpc04
C09DB01 143
amlodipin + valsartan


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbhWamloxtbl. film obl. 30x(5 mg + 80 mg)0,550,5816,4717,29Rpc04
C09DX01 124
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid


OSandoz d.o.o.Salutas Pharma GmbHDipperam HCTtbl. film obl. 28x(5 mg + 160 mg + 12,5 mg)1,251,3235,0736,82RRC02
C09DX01 125
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid


OSandoz d.o.o.Salutas Pharma GmbHDipperam HCTtbl. film obl. 28x(5 mg + 160 mg + 25 mg)1,251,3235,0736,82RRC02
C09DX01 126
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid


OSandoz d.o.o.Salutas Pharma GmbHDipperam HCTtbl. film obl. 28x(10 mg + 160 mg + 12,5 mg)1,331,3937,1739,03RRC02
C09DX01 131
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GMBHValtricomtbl. film obl. 30x(5 mg + 160 mg + 12,5 mg)1,171,2335,0736,82RRC02
C09DX01 132
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GMBHValtricomtbl. film obl. 30x(10 mg + 160 mg + 12,5 mg)1,241,3037,1739,03RRC02
C09DX01 133
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GMBHValtricomtbl. film obl. 30x(5 mg + 160 mg + 25 mg)1,171,2335,0736,82RRC02
C09DX01 134
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GMBHValtricomtbl. film obl. 30x(10 mg + 320 mg + 25 mg)2,222,3366,6369,96RRC02
C10AA01 106
simvastatin30mg1,141,20OAlkaloid d.o.o.AlkaloidLipterratbl. film obl. 28x10 mg0,380,4010,6411,17RRC03
C10AA01 108
simvastatin30mg1,041,09OAlkaloid d.o.o.AlkaloidLipterratbl. film obl. 28x20 mg0,690,7319,4020,37RRC03
C10AA01 109
simvastatin30mg1,001,05OAlkaloid d.o.o.AlkaloidLipterratbl. film obl. 28x40 mg1,331,4037,2439,10RRC03
C10AA01 112
simvastatin30mg1,141,20OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Simvaxtbl. film obl. 28x10 mg0,380,4010,6411,17RRC03
C10AA01 114
simvastatin30mg1,041,09OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Simvaxtbl. film obl. 28x20 mg0,690,7319,4020,37RRC03
C10AA01 116
simvastatin30mg1,001,05OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Simvaxtbl. film obl. 28x40 mg1,331,4037,2439,10RRC03
C10AA01 131
simvastatin30mg1,171,23OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Vasiliptbl. film obl. 20x10 mg0,380,407,607,98RRC03
C10AA01 132
simvastatin30mg1,141,20OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Vasiliptbl. film obl. 28x10 mg0,380,4010,6411,17RRC03
C10AA01 133
simvastatin30mg1,041,09OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Vasiliptbl. film obl. 20x20 mg0,690,7313,8614,55RRC03
C10AA01 134
simvastatin30mg1,041,09OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Vasiliptbl. film obl. 28x20 mg0,690,7319,4020,37RRC03
C10AA01 135
simvastatin30mg1,001,05OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Vasiliptbl. film obl. 28x40 mg1,331,4037,2439,10RRC03
C10AA01 136
simvastatin30mg1,171,23OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Vasiliptbl. film obl. 60x10 mg0,380,4022,8023,94RRC03
C10AA01 137
simvastatin30mg1,041,09OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Vasiliptbl. film obl. 60x20 mg0,690,7341,5743,65RRC03
C10AA01 138
simvastatin30mg0,780,82OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Vasiliptbl. film obl. 60x40 mg1,051,1062,8065,94RRC03
C10AA01 141
simvastatin30mg1,421,49OBelupo d.d.BelupoProtectatbl. film obl. 28x10 mg0,380,4010,6411,17RRC03
C10AA01 142
simvastatin30mg1,421,49OBelupo d.d.BelupoProtectatbl. film obl. 28x20 mg0,690,7319,4020,37RRC03
C10AA01 143
simvastatin30mg1,001,05OBelupo d.d.BelupoProtectatbl. film obl. 28x40 mg1,331,4037,2439,10RRC03
C10AA01 144
simvastatin30mg1,041,09OBelupo d.d.BelupoProtectatbl. film obl. 56x20 mg0,690,7338,8040,74RRC03
C10AA01 146
simvastatin30mg1,011,06OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Simvastatin PharmaStbl. film obl. 28x20 mg0,670,7118,8919,83RRC03
C10AA01 148
simvastatin30mg1,011,06OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Simvastatin PharmaStbl. film obl. 28x40 mg1,351,4137,6739,55RRC03
C10AA01 164
simvastatin30mg1,001,05OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeLipextbl. 28x40 mg1,331,4037,2439,10RRC03
C10AA01 165
simvastatin30mg1,041,09OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeLipextbl. 28x20 mg0,690,7319,4020,37RRC03
C10AA01 166
simvastatin30mg1,041,09OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HSimvastatin Genericontbl. film obl. 30x20 mg0,690,7320,7921,83RRC03
C10AA01 167
simvastatin30mg0,950,99OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HSimvastatin Genericontbl. film obl. 30x40 mg1,261,3337,9039,80RRC03
C10AA04 141
fluvastatin60mg1,041,09OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasFluvascoltbl. s prod. oslob. 28x80 mg1,391,4638,9240,87RRC03
C10AA05 101
atorvastatin20mg1,101,15OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Atorvoxtbl. film obl. 30x10 mg0,540,5616,0916,89RRC03
C10AA05 102
atorvastatin20mg1,211,27OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Atorvoxtbl. film obl. 60x10 mg0,540,5632,1833,79RRC03
C10AA05 103
atorvastatin20mg1,151,21OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Atorvoxtbl. film obl. 30x20 mg1,121,1833,6435,32RRC03
C10AA05 104
atorvastatin20mg1,241,30OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Atorvoxtbl. film obl. 60x20 mg1,121,1867,2970,65RRC03
C10AA05 105
atorvastatin20mg0,961,01OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Atorvoxtbl. film obl. 30x40 mg1,851,9555,5858,36RRC03
C10AA05 106
atorvastatin20mg1,041,09OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Atorvoxtbl. film obl. 60x40 mg1,851,95111,15116,71RRC03
C10AA05 107
atorvastatin20mg0,610,64OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Atorvoxtbl. film obl. 30x80 mg2,442,5673,2076,86RRC03
C10AA05 111
atorvastatin20mg1,071,13OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelLiptintbl. film obl. 30x10 mg0,540,5616,0916,89RRC03
C10AA05 112
atorvastatin20mg1,071,13OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelLiptintbl. film obl. 60x10 mg0,540,5632,1833,79RRC03
C10AA05 113
atorvastatin20mg1,121,18OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelLiptintbl. film obl. 30x20 mg1,121,1833,6435,32RRC03
C10AA05 114
atorvastatin20mg1,121,18OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelLiptintbl. film obl. 60x20 mg1,121,1867,2970,65RRC03
C10AA05 115
atorvastatin20mg0,930,97OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelLiptintbl. film obl. 30x40 mg1,851,9555,5858,36RRC03
C10AA05 121
atorvastatin20mg1,071,13OSandoz d.o.o.Sandoz-LekTuliptbl. film obl. 30x10 mg0,540,5616,0916,89RRC03
C10AA05 122
atorvastatin20mg1,151,21OSandoz d.o.o.Sandoz-LekTuliptbl. film obl. 30x20 mg1,121,1833,6435,32RRC03
C10AA05 123
atorvastatin20mg1,211,27OSandoz d.o.o.Sandoz-LekTuliptbl. film obl. 60x10 mg0,540,5632,1833,79RRC03
C10AA05 124
atorvastatin20mg1,241,30OSandoz d.o.o.Sandoz-LekTuliptbl. film obl. 60x20 mg1,121,1867,2970,65RRC03
C10AA05 125
atorvastatin20mg0,961,01OSandoz d.o.o.Sandoz-LekTuliptbl. film obl. 30x40 mg1,851,9555,5858,36RRC03
C10AA05 126
atorvastatin20mg1,041,09OSandoz d.o.o.Sandoz-LekTuliptbl. film obl. 60x40 mg1,851,95111,15116,71RRC03
C10AA05 127
atorvastatin20mg1,071,13OMylan Hrvatska d.o.o.Pharmathen International SASynordiatbl. film obl. 30x10 mg0,540,5616,0916,89RRC03
C10AA05 129
atorvastatin20mg1,121,18OMylan Hrvatska d.o.o.Pharmathen International SASynordiatbl. film obl. 30x20 mg1,121,1833,6435,32RRC03
C10AA05 131
atorvastatin20mg1,071,13OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atoristbl. film obl. 30x10 mg0,540,5616,0916,89RRC03
C10AA05 132
atorvastatin20mg1,151,21OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.,KRKA-FARMA d.o.o.Atoristbl. film obl. 30x20 mg1,121,1833,6435,32RRC03
C10AA05 133
atorvastatin20mg0,961,01OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atoristbl. film obl. 30x40 mg1,851,9555,5858,36RRC03
C10AA05 134
atorvastatin20mg1,041,09OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atoristbl. film obl. 60x40 mg1,851,95111,15116,71RRC03
C10AA05 135
atorvastatin20mg0,640,67OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atoristbl. film obl. 90x40 mg1,281,35115,50121,28RRC03
C10AA05 136
atorvastatin20mg1,211,27OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atoristbl. film obl. 60x10 mg0,540,5632,1833,79RRC03
C10AA05 137
atorvastatin20mg1,241,30OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atoristbl. film obl. 60x20 mg1,121,1867,2970,65RRC03
C10AA05 138
atorvastatin20mg0,930,97OMylan Hrvatska d.o.o.Pharmathen International SASynordiatbl. film obl. 30x40 mg1,851,9555,5858,36RRC03
C10AA05 139
atorvastatin20mg0,610,64OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Atoristbl. film obl. 30x80 mg2,442,5673,2076,86RRC03
C10AA05 140
atorvastatin20mg0,630,66OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Atoristbl. film obl. 60x80 mg2,512,64150,60158,13RRC03
C10AA05 141
atorvastatin20mg1,411,48OBelupo d.d.BelupoTorvastbl. film obl. 30x10 mg0,540,5616,0916,89RRC03
C10AA05 142
atorvastatin20mg1,421,49OBelupo d.d.BelupoTorvastbl. film obl. 60x10 mg0,540,5632,1833,79RRC03
C10AA05 143
atorvastatin20mg1,421,49OBelupo d.d.BelupoTorvastbl. film obl. 30x20 mg1,121,1833,6435,32RRC03
C10AA05 144
atorvastatin20mg1,421,49OBelupo d.d.BelupoTorvastbl. film obl. 60x20 mg1,121,1867,2970,65RRC03
C10AA05 145
atorvastatin20mg1,151,21OBelupo d.d.BelupoTorvastbl. film obl. 30x40 mg1,851,9555,5858,36RRC03
C10AA05 146
atorvastatin20mg1,151,21OBelupo d.d.BelupoTorvastbl. film obl. 60x40 mg1,851,95111,15116,71RRC03
C10AA05 171
atorvastatin20mg1,001,05OPfizer Croatia d.o.o.Goedecke GmbH za PfizerSortistbl. film obl. 30x10 mg0,500,5315,0315,78RRC03
C10AA05 172
atorvastatin20mg1,051,10OPfizer Croatia d.o.o.Goedecke GmbH za PfizerSortistbl. film obl. 30x20 mg1,051,1031,4232,99RRC03
C10AA05 173
atorvastatin20mg0,870,91OPfizer Croatia d.o.o.Goedecke GmbH za PfizerSortistbl. film obl. 30x40 mg1,731,8251,9154,51RRC03
C10AA05 174
atorvastatin20mg0,610,64OPfizer Croatia d.o.o.Goedecke GmbH za PfizerSortistbl. film obl. 30x80 mg2,442,5673,2076,86RRC03
C10AA05 175
atorvastatin20mg1,071,12OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Atorvastatin PharmaStbl. film obl. 30x10 mg0,530,5615,9916,79RRC03
C10AA05 176
atorvastatin20mg1,421,49OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Atorvastatin PharmaStbl. film obl. 60x10 mg0,540,5632,1833,79RRC03
C10AA05 177
atorvastatin20mg1,061,12OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Atorvastatin PharmaStbl. film obl. 30x20 mg1,061,1231,9133,51RRC03
C10AA05 178
atorvastatin20mg1,101,15OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Atorvastatin PharmaStbl. film obl. 60x20 mg1,101,1565,8769,16RRC03
C10AA05 179
atorvastatin20mg0,920,97OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Atorvastatin PharmaStbl. film obl. 30x40 mg1,841,9455,3058,07RRC03
C10AA05 180
atorvastatin20mg0,930,97OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Atorvastatin PharmaStbl. film obl. 60x40 mg1,851,94111,11116,67RRC03
C10AA05 181
atorvastatin20mg1,071,13OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Artastbl. film obl. 28x10 mg0,540,5615,0215,77RRC03
C10AA05 182
atorvastatin20mg1,071,13OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Artastbl. film obl. 56x10 mg0,540,5630,0331,53RRC03
C10AA05 183
atorvastatin20mg1,121,18OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Artastbl. film obl. 28x20 mg1,121,1831,4032,97RRC03
C10AA05 184
atorvastatin20mg1,121,18OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Artastbl. film obl. 56x20 mg1,121,1862,8065,94RRC03
C10AA05 185
atorvastatin20mg0,930,97OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Artastbl. film obl. 28x40 mg1,851,9551,8754,46RRC03
C10AA05 191
atorvastatin20mg1,031,08OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Atoristbl. film obl. 30x30 mg1,541,6246,1748,48RRC03
C10AA05 192
atorvastatin20mg1,031,08OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Atoristbl. film obl. 60x30 mg1,541,6292,3496,96RRC03
C10AA05 193
atorvastatin20mg0,730,77OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Atoristbl. film obl. 30x60 mg2,202,3165,8869,17RRC03
C10AA05 195
atorvastatin20mg1,071,13OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCalipratbl. film obl. 30x10 mg0,540,5616,0916,89RRC03
C10AA05 196
atorvastatin20mg1,151,21OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCalipratbl. film obl. 30x20 mg1,121,1833,6435,32RRC03
C10AA05 197
atorvastatin20mg0,961,01OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCalipratbl. film obl. 30x40 mg1,851,9555,5858,36RRC03
C10AA05 198
atorvastatin20mg0,610,64OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCalipratbl. film obl. 30x80 mg2,442,5673,2076,86RRC03
C10AA07 105
rosuvastatin10mg1,031,08OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.; Merckle GmbH; HBM Pharma s.r.o.; Teva Pharma B.V.; Teva Operations PolandEpritbl. film obl. 30x15 mg1,541,6246,1748,48RRC03
C10AA07 106
rosuvastatin10mg0,730,77OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.; Merckle GmbH; HBM Pharma s.r.o.; Teva Pharma B.V.; Teva Operations PolandEpritbl. film obl. 30x30 mg2,202,3165,8869,17RRC03
C10AA07 107
rosuvastatin10mg1,111,17OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Epritbl. film obl. 30x5 mg0,540,5616,0916,89RRC03
C10AA07 108
rosuvastatin10mg1,121,18OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Epritbl. film obl. 30x10 mg1,121,1833,6435,32RRC03
C10AA07 109
rosuvastatin10mg0,900,94OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Epritbl. film obl. 30x20 mg1,801,8953,9056,60RRC03
C10AA07 110
rosuvastatin10mg0,520,55OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Epritbl. film obl. 30x40 mg2,092,1962,6065,73RRC03
C10AA07 112
rosuvastatin10mg1,121,18OBelupo d.d.BelupoRosixtbl. film obl. 28x10 mg1,121,1831,4032,97RRC03
C10AA07 113
rosuvastatin10mg0,880,92OBelupo d.d.BelupoRosixtbl. film obl. 28x20 mg1,751,8449,0951,54RRC03
C10AA07 114
rosuvastatin10mg0,650,69OBelupo d.d.BelupoRosixtbl. film obl. 28x40 mg2,612,7473,0876,73RRC03
C10AA07 121
rosuvastatin10mg1,151,21OSandoz d.o.o.Sandoz-LekCoupettbl. film obl. 28x10 mg1,121,1831,4032,97RRC03
C10AA07 122
rosuvastatin10mg0,880,92OSandoz d.o.o.Sandoz-LekCoupettbl. film obl. 28x20 mg1,751,8449,0951,54RRC03
C10AA07 123
rosuvastatin10mg0,650,69OSandoz d.o.o.Sandoz-LekCoupettbl. film obl. 28x40 mg2,612,7473,0876,73RRC03
C10AA07 128
rosuvastatin10mg0,870,91OSandoz d.o.o.Lek Pharmaceuticals d.d.Coupettbl. film obl. 60x10 mg0,870,9151,9354,53RRC03
C10AA07 129
rosuvastatin10mg0,710,75OSandoz d.o.o.Lek Pharmaceuticals d.d.Coupettbl. film obl. 60x20 mg1,431,5085,7790,06RRC03
C10AA07 130
rosuvastatin10mg0,400,42OSandoz d.o.o.Lek Pharmaceuticals d.d.Coupettbl. film obl. 60x40 mg1,611,6996,60101,43RRC03
C10AA07 131
rosuvastatin10mg1,111,17OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Rosweratbl. film obl. 28x5 mg0,540,5615,0215,77RRC03
C10AA07 132
rosuvastatin10mg1,121,18OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Rosweratbl. film obl. 28x10 mg1,121,1831,4032,97RRC03
C10AA07 133
rosuvastatin10mg0,880,92OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Rosweratbl. film obl. 28x20 mg1,751,8449,0951,54RRC03
C10AA07 134
rosuvastatin10mg0,650,69OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Rosweratbl. film obl. 28x40 mg2,612,7473,0876,73RRC03
C10AA07 135
rosuvastatin10mg1,031,08OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Rosweratbl. film obl. 28x15 mg1,541,6243,0945,24RRC03
C10AA07 136
rosuvastatin10mg0,730,77OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Rosweratbl. film obl. 28x30 mg2,202,3161,4964,56RRC03
C10AA07 141
rosuvastatin10mg0,830,88OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Pharmaceutical Works Polpharma S.A.; Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Rosuvastatin Genericontbl. film obl. 30x20 mg1,671,7550,0252,52RRC03
C10AA07 142
rosuvastatin10mg1,011,06OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Pharmaceutical Works Polpharma S.A.; Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Rosuvastatin Genericontbl. film obl. 30x10 mg1,011,0630,2831,79RRC03
C10AA07 143
rosuvastatin10mg0,520,55OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Pharmaceutical Works Polpharma S.A.; Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Rosuvastatin Genericontbl. film obl. 30x40 mg2,092,1962,6065,73RRC03
C10AA07 144
rosuvastatin10mg1,021,07OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid – INTRopuidotbl. film obl. 30x5 mg0,510,5415,2916,05RRC03
C10AA07 145
rosuvastatin10mg0,961,01OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid – INTRopuidotbl. film obl. 30x10 mg0,961,0128,7730,21RRC03
C10AA07 146
rosuvastatin10mg0,790,83OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid – INTRopuidotbl. film obl. 30x20 mg1,581,6647,5249,90RRC03
C10AA07 147
rosuvastatin10mg0,520,55OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid – INTRopuidotbl. film obl. 30x40 mg2,092,1962,6065,73RRC03
C10AA07 181
rosuvastatin10mg1,021,07OMylan S.A.SMcDermott Laboratories Limited, t/a Gerard Laboratories, Generics [UK] LimitedRosacoltbl. film obl. 28x5 mg0,510,5414,2714,98RRC03
C10AA07 182
rosuvastatin10mg0,961,01OMylan S.A.SMcDermott Laboratories Limited, t/a Gerard Laboratories, Generics [UK] LimitedRosacoltbl. film obl. 28x10 mg0,961,0126,8528,19RRC03
C10AA07 183
rosuvastatin10mg0,790,83OMylan S.A.SMcDermott Laboratories Limited, t/a Gerard Laboratories, Generics [UK] LimitedRosacoltbl. film obl. 28x20 mg1,581,6644,3546,57RRC03
C10AA07 184
rosuvastatin10mg0,560,59OMylan S.A.SMcDermott Laboratories Limited, t/a Gerard Laboratories, Generics [UK] LimitedRosacoltbl. film obl. 28x40 mg2,262,3763,2566,41RRC03
C10AB05 101
fenofibrat200mg1,481,55OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o., Teva Operations Poland Sp.z.o.o.Zigotrigtbl. film obl. 30x160 mg1,181,2435,4837,25RRC04
C10AB05 141
fenofibrat200mg1,471,54OAlkaloid d.o.o.AlkaloidZigliptbl. 30x145 mg1,061,1231,9333,53RRC04
C10AB05 171
fenofibrat200mg1,481,55OPharmaSwiss Česka republika s.r.oSMB Technology S.A.Fenolipcaps. 30x160 mg1,181,2435,4837,25RRC04
C10AB05 181
fenofibrat200mg1,311,38OMylan Hrvatska d.o.o.Recipharm FontaineLipidiltbl. film obl. 30x160 mg1,051,1031,5033,08RRC04
C10AC01 354
kolestiramin14g

OR
C10AX09 121
ezetimib10mg3,984,17OSandoz d.o.o.SandozElanixtbl. 28x10 mg3,984,17111,31116,88RSRC08
C10AX13 061
evolokumab


PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Repathaotop. za inj., brizg. napunj. 2x1 ml (140 mg/ml)1.434,511.506,242.869,023.012,47RS RC11
C10AX14 061
alirokumab5,4mg109,04114,49Psanofi-aventis groupeSanofi-Aventis Deutschland GmbHPraluentotop. za inj., brizg. napunj. 2x1 ml (75 mg/ml)1.514,441.590,163.028,883.180,32RSRC11
C10AX14 062
alirokumab5,4mg54,5257,25Psanofi-aventis groupeSanofi-Aventis Deutschland GmbHPraluentotop. za inj., brizg. napunj. 2x1 ml (150 mg/ml)1.514,441.590,163.028,883.180,32RSRC11
C10BA06 101
rosuvastatin + ezetimib


OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva Operations Poland Sp. z o.o.Eprizettbl. 30x(10 mg + 10 mg)4,494,72134,73141,47RSpc08
C10BA06 102
rosuvastatin + ezetimib


OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva Operations Poland Sp. z o.o.Eprizettbl. 30x(20 mg + 10 mg)5,095,34152,55160,18RSpc08
C10BA06 111
rosuvastatin + ezetimib


OBelupo d.d.Adamed Sp. z o.o.Rosix Combitbl. 30x(5 mg + 10 mg)2,502,6274,9678,71RSpc08
C10BA06 112
rosuvastatin + ezetimib


OBelupo d.d.Adamed Sp. z o.o.Rosix Combitbl. 30x(10 mg + 10 mg)2,832,9784,8889,12RSpc08
C10BA06 113
rosuvastatin + ezetimib


OBelupo d.d.Adamed Sp. z o.o.Rosix Combitbl. 30x(20 mg + 10 mg)3,203,3696,11100,92RSpc08
C10BA06 121
rosuvastatin + ezetimib


OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A., JGL d.d.Ezoteratbl. 28x(5 mg + 10 mg)2,372,4966,4669,78RSpc08
C10BA06 122
rosuvastatin + ezetimib


OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A., JGL d.d.Ezoteratbl. 28x(10 mg + 10 mg)2,692,8275,2679,02RSpc08
C10BA06 123
rosuvastatin + ezetimib


OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A., JGL d.d.Ezoteratbl. 28x(20 mg + 10 mg)3,043,2085,2289,48RSpc08
C10BA06 131
rosuvastatin + ezetimib


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Co-Rosweratbl. 30x(10 mg + 10 mg)2,692,8280,6484,67RSpc08
C10BA06 132
rosuvastatin + ezetimib


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Co-Rosweratbl. 30x(20 mg + 10 mg)3,043,2091,3095,87RSpc08
C10BA06 133
rosuvastatin + ezetimib


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Co-Rosweratbl. 30x(40 mg + 10 mg)5,625,90168,48176,90RSpc08
C10BA06 171
rosuvastatin + ezetimib


OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A.Rosuvastatin/Ezetimib Genericontbl. 30x(5 mg + 10 mg)2,782,9283,2987,45RSpc08
C10BA06 172
rosuvastatin + ezetimib


OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A.Rosuvastatin/Ezetimib Genericontbl. 30x(10 mg + 10 mg)3,143,3094,3199,03RSpc08
C10BA06 173
rosuvastatin + ezetimib


OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A.Rosuvastatin/Ezetimib Genericontbl. 30x(20 mg + 10 mg)3,563,74106,79112,13RSpc08
C10BX03 131
amlodipin + atorvastatin


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atordapintbl. film obl. 30x(5 mg + 10 mg)0,540,5616,0916,89RRC03
C10BX03 132
amlodipin + atorvastatin


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atordapintbl. film obl. 60x(5 mg + 10 mg)0,540,5632,1833,79RRC03
C10BX03 133
amlodipin + atorvastatin


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atordapintbl. film obl. 30x(10 mg + 10 mg)0,540,5616,0916,89RRC03
C10BX03 134
amlodipin + atorvastatin


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atordapintbl. film obl. 60x(10 mg + 10 mg)0,540,5632,1833,79RRC03
C10BX09 111
rosuvastatin + amlodipin


OBelupo d.d.Adamed Sp. z o.o.Rosix-Amcaps. tvrda 30x(10 mg + 5 mg)1,401,4741,9844,08RRC03
C10BX09 112
rosuvastatin + amlodipin


OBelupo d.d.Adamed Sp. z o.o.Rosix-Amcaps. tvrda 30x(10 mg + 10 mg)1,471,5444,0146,21RRC03
C10BX09 113
rosuvastatin + amlodipin


OBelupo d.d.Adamed Sp. z o.o.Rosix-Amcaps. tvrda 30x(20 mg + 5 mg)2,062,1661,7264,81RRC03
C10BX09 114
rosuvastatin + amlodipin


OBelupo d.d.Adamed Sp. z o.o.Rosix-Amcaps. tvrda 30x(20 mg + 10 mg)2,132,2363,7566,94RRC03
C10BX13 131
rosuvastatin + perindopril + indapamid


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Roxipertbl. 30 x (10 mg + 4 mg + 1.25 mg)1,631,7148,9851,43R
C10BX13 132
rosuvastatin + perindopril + indapamid


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Roxipertbl. 30 x (10 mg + 8 mg + 2.5 mg)2,052,1561,5264,60R
C10BX13 133
rosuvastatin + perindopril + indapamid


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Roxipertbl. 30 x (20 mg + 4 mg + 1.25 mg)2,262,3767,7371,12R
C10BX13 134
rosuvastatin + perindopril + indapamid


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Roxipertbl. 30 x (20 mg + 8 mg + 2.5 mg)2,682,8180,2784,28R
D01AC08 432DSketokonazol


LJohnson & Johnson S.E.d.o.o.JanssenOronazol 2%šampon 2% 1x100 ml64,4967,7164,4967,71
D01BA02 111
terbinafin0,25g4,644,87OBelupo d.d.BelupoTerbinaxtbl. 14x250 mg4,644,8764,9868,23RRD01
D01BA02 112
terbinafin0,25g4,644,87OBelupo d.d.BelupoTerbinaxtbl. 42x250 mg4,644,87194,94204,69RRD01
D01BA02 162
terbinafin0,25g4,644,87ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaLamisiltbl. 14x250 mg4,644,8764,9868,23Rpd01
D04AB01 411DSlidokain


LJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Dolokain gelgel 1x25 g (20 mg/1 g)43,1345,2943,1345,29
D05BA02 151DSmetoksalen (metoksipsoralen)ND99110mg

O
D05BB02 161
acitretin35mg12,7413,38OACTAVIS GROUP PTC ehf.CenexiNeotigasoncaps. 30x10 mg3,643,82109,20114,66RSpd03
D05BB02 162
acitretin35mg10,7911,33OACTAVIS GROUP PTC ehf.CenexiNeotigasoncaps. 30x25 mg7,718,10231,30242,87RSpd03
D06AX01 461
fusidatna kiselina


LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelFusicutankrema 15 g (20 mg/g)20,9522,0020,9522,00R
D06AX01 462
fusidatna kiselina


LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelFusicutanmast 15 g (20 mg/g)22,2023,3122,2023,31R
D06AX02 451DSkloramfenikol


L
D06AX09 402
mupirocin


LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Betrionmast 2%, 1x15 g29,0330,4829,0330,48R
D06AX09 411
mupirocin


LBelupo d.d.BelupoMirobactmast 2%, 1x15 g29,0330,4829,0330,48R
D06AX09 415
mupirocin


LJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Mupironmast 1x15 g (20 mg/1g)29,0330,4829,0330,48R
D06AX09 461
mupirocin


LGlaxoSmithKline d.o.o.Glaxo Operations UK Limited, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.Bactrobanmast 1x15 g (20 mg/g)26,1327,4426,1327,44R
D06BA01 422DSsulfadiazin-srebro


LSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasDermazinkrema 1%, 1x250 g88,3392,7588,3392,75
D07AB10 411
alklometazon


LBelupo d.d.BelupoAflodermmast 1x20 g (0,5 mg/g)21,6022,6821,6022,68R
D07AB10 413
alklometazon


LBelupo d.d.BelupoAflodermkrema 1x20 g (0,5 mg/g)21,6022,6821,6022,68R
D07AB10 414
alklometazon


LBelupo d.d.BelupoAflodermkrema 1x40 g (0,5 mg/g)41,8043,8941,8043,89R
D07AC01 412
betametazon


LBelupo d.d.BelupoBelodermmast 1x30 g (0,5 mg/g)17,7218,6117,7218,61R
D07AC01 414
betametazon


LBelupo d.d.BelupoBelodermkrema 1x30 g (0,5 mg/g)17,7218,6117,7218,61R
D07AC01 418
betametazon


LBelupo d.d.BelupoBeloderm losionboč. polietil. 1x50 ml (0,5 mg/1g)33,2134,8733,2134,87R
D07AC01 431
betametazon


LJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Betazonkrema 1x25 g (0,5 mg/g)14,7715,5114,7715,51R
D07AC01 432
betametazon


LJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Betazonmast 1x25 g (0,5 mg/g)14,7715,5114,7715,51R
D07CC01 401
betametazon + gentamicin


LBelupo d.d.BelupoBelogentmast 1x15 g (0,5 + 1 mg/g)15,9916,7915,9916,79R
D07CC01 402
betametazon + gentamicin


LBelupo d.d.BelupoBelogentkrema 1x15 g (0,5 + 1 mg/g)15,9916,7915,9916,79R
D07CC01 461
betametazon + gentamicin


LMerck Sharp & Dohme d.o.o.Schering- PloughDiprogentakrema 1x15 g (0,5 + 1 mg/g)15,9916,7915,9916,79R
D07CC01 462
betametazon + gentamicin


LMerck Sharp & Dohme d.o.o.Schering- PloughDiprogentamast 1x15 g (0,5 + 1 mg/g)15,9916,7915,9916,79R
D07XC01 411
betametazon + salicilna kiselina


LBelupo d.d.BelupoBelosalicmast 1x30 g (0,5 mg/g + 30 mg/g)28,9630,4128,9630,41R
D07XC01 712
betametazon + salicilna kiselina


LBelupo d.d.BelupoBelosaliclosion 1x100 ml (0,5 mg/g + 20 mg/g)87,7592,1487,7592,14R
D07XC01 761
betametazon + salicilna kiselina


LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelSoderm plusotop. za kožu 1x50 ml (0,64 mg/g + 20 mg/g)39,4941,4639,4941,46R
D07XC01 762
betametazon + salicilna kiselina


LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelSoderm plusotop. za kožu 1x100 ml (0,64 mg/g + 20 mg/g)78,9882,9378,9882,93R
D08AC02 901DSklorheksidin


LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept pjenušavi 4,5%boca 1x500 ml56,8759,7156,8759,71
D08AC02 902DSklorheksidin


LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept glukonat 5%boca 1x1000 ml61,8164,9061,8164,90
D08AC02 903DSklorheksidin


LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept pjenušavi 4,5%boca 1x3.000 ml223,42234,59223,42234,59
D08AC02 905DSklorheksidin


LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept blue 0,8%boca 1x200 ml18,4019,3218,4019,32
D08AC02 906DSklorheksidin


LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept blue 0,8%boca 1x500 ml27,6028,9827,6028,98
D08AC02 907DSklorheksidin


LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept blue 0,8%boca 1x3.000 ml110,40115,92110,40115,92
D08AC02 909DSklorheksidin


LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept tinkt. 0,5%boca 1x1.000 ml29,9031,4029,9031,40
D08AC02 910DSklorheksidin


LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept tinkt. 0,5%boca 1x3.000 ml82,8086,9482,8086,94
D08AG02 943
povidon-jod


LAlkaloid d.o.o.AlkaloidBetadineotop. 10%, 1x100 ml22,0523,1522,0523,15R
D08AG02 944DSpovidon-jod


LAlkaloid d.o.o.AlkaloidBetadineotop. 10%, 1x1000 ml62,0465,1462,0465,14
D08AG02 946DSpovidon-jod


LAlkaloid d.o.o.AlkaloidBetadineotop. 7,5%, 1x1000 ml59,9862,9859,9862,98
D08AJ57 961DSoktenidin + fenoksietanol


LSchülke & Mayr GmbHSchulkeOctenisept otopinaboca plast. 1x1000 ml (0,1% + 2%)57,4060,2757,4060,27
D08AX08 963DSetanol + bifenilol


LOktal Pharma d.o.o.SchulkeDesderman pureboca 1x500 ml21,7422,8321,7422,83
D08AX08 964DSetanol + bifenilol


LOktal Pharma d.o.o.SchulkeDesderman pureboca 1x1000 ml39,5141,4939,5141,49
D08AX08 965DSetanol + bifenilol


LOktal Pharma d.o.o.SchulkeDesderman purekanister 1x5000 ml137,66144,54137,66144,54
D08AX54 901DSizopropanol + butandiol


LAntiseptica d.o.o.Antiseptica PulheimManorapid rfuboč. 1x150 ml13,6014,2813,6014,28
D08AX54 902DSizopropanol + butandiol


LAntiseptica d.o.o.Antiseptica PulheimManorapid rfuboca 1x500 ml26,9928,3426,9928,34
D08AX54 903DSizopropanol + butandiol


LAntiseptica d.o.o.Antiseptica PulheimManorapid rfukanister 1x5 L179,50188,48179,50188,48
D08AX54 904DSizopropanol + butandiol


LAntiseptica d.o.o.Antiseptica PulheimSkindes obojeniboč. rasprš. 1x200 ml25,9027,2025,9027,20
D08AX54 905DSizopropanol + butandiol


LAntiseptica d.o.o.Antiseptica PulheimSkindes obojeniboca 1x1000 ml49,9052,4049,9052,40
D08AX54 906DSizopropanol + butandiol


LAntiseptica d.o.o.Antiseptica PulheimSkindes neobojeniboč. rasprš. 1x200 ml24,9026,1524,9026,15
D08AX54 907DSizopropanol + butandiol


LAntiseptica d.o.o.Antiseptica PulheimSkindes neobojeniboca 1x1000 ml39,9041,9039,9041,90
D08AX54 911DSizopropanol + etanol


LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept lucidboca 1x200 ml18,1419,0518,1419,05
D08AX54 912DSizopropanol + etanol


LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept lucidboca 1x500 ml24,2925,5024,2925,50
D08AX54 913DSizopropanol + etanol


LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept lucidboca 1x3000 ml107,70113,09107,70113,09
G01AA01 651
nistatin0,1Mi.j.

VR
G02AB01 051PRmetilergometrin0,2mg

P
G02AB01 251
metilergometrin0,2mg

OR
G02AB03 051PRergometrin0,2mg

P
G02AD02 061DSdinoproston


PPfizer Croatia d.o.o.Pharmacia & UpjohnProstin E2amp. 1x0,75 mg/0,75 ml103,25108,41103,25108,41
G02AD02 664DSdinoproston0,5mg68,3171,73VPfizer Croatia d.o.o.PfizerProstin E2vag. gel 1x2 mg/3 g273,23286,89273,23286,89
G02AD02 665DSdinoproston0,5mg127,99134,39VPfizer Croatia d.o.o.PfizerPrepidilgel 1x0,5 mg/3 g127,99134,39127,99134,39
G02AD02 671DSdinoprostonNG3060,5mg31,4933,07VFerring GmbHFerring GmbHPropesssust. za isporuku u rodnicu, vreć. 5x10 mg629,86661,363.149,323.306,79
G02AD04 066DSkarboprost2,5mg1.104,801.160,04PPfizer Croatia d.o.o.PfizerProstin 15Mamp. 1x0,25 mg/ml110,48116,00110,48116,00
G02BA03 671POlevonorgestrelNG301


VGedeon Richter Plc.Odyssea Pharma S.P.R.L.Levosertsustav intrauter. 1x52 mg (20 mcg/24h)589,41618,88589,41618,88
G02CA03 051DSfenoterol


P
G02CX01 061DSatosibanNG201165mg4.341,334.558,40PFerring Pharmaceuticals A/SFerringTractocileboč. 1x6,75 mg/0,9 ml (7,5 mg/ml)177,60186,48177,60186,48
G02CX01 062DSatosibanNG201165mg2.655,932.788,72PFerring Pharmaceuticals A/SFerringTractocileboč. 1x37,5 mg/5 ml (7,5 mg /ml)603,62633,80603,62633,80
G02CX01 071DSatosibanNG201165mg3.038,933.190,88PPharmIdea SIAPharmIdea SIAAtosiban PharmIdeaboč. 1x6,75 mg/0,9 ml124,32130,54124,32130,54
G02CX01 072DSatosibanNG201165mg1.859,131.952,09PPharmIdea SIAPharmIdea SIAAtosiban PharmIdeaboč. 1x37,5 mg/5 ml422,53443,66422,53443,66
G02BA03 861POlevonorgestrelNG301


VBayer d.o.o.Bayer OyMirenasustav intrauter. 1x52 mg (20 mcg/24h)819,12860,08819,12860,08
G03BA03 052PRtestosteron18mg

P
G03BA03 071POtestosteronNG30218mg13,3213,98PBayer d.o.o.Bayer AGNebidootop. za inj., boč.1x1000 mg/4 ml739,93776,93739,93776,93
G03BA03 151
testosteron0,12g

OR
G03BA03 961
testosteron50mg10,8611,41TDBesins Healthcare S.A.Besins Manufacturing BelgiumAndrogel gelvreć. 30x50 mg/5 g10,8611,41325,90342,20RSRG01
G03CA03 051DSestradiol1mg

P
G03CA03 171
estradiol2mg0,961,01ONovo Nordisk A/SNovo NordiskEstrofemtbl. 1x28/2 mg0,961,0126,8828,22R
G03CA03 172
estradiol2mg2,112,22ONovo Nordisk A/SNovo NordiskEstrofemtbl. 1x28/1 mg1,051,1029,5030,98R
G03DA02 161
medroksiprogesteron5mg0,600,63OPfizer Croatia d.o.o.PfizerProveratbl. 24x5 mg0,600,6314,4015,12R
G03DA02 162
medroksiprogesteron5mg0,370,39OPfizer Croatia d.o.o.PfizerProveratbl. 30x10 mg0,740,7822,2023,31R
G03DA04 051DSprogesteron5mg

P
G03DA04 161
progesteron0,3g3,994,19OBesins Healthcare S.A.Cyndea Pharma S.L., Besins Manufacturing BelgiumUtrogestancaps. 30x100 mg1,331,4039,9041,90R
G03DA04 671
progesteron90mg1,391,46VBesins Healthcare Ireland LimitedCyndea Pharma S.L., Besins Manufacturing BelgiumUtrogestanmeke caps. za rodnicu 15x200 mg3,083,2346,2048,51R
G03DA04 861
progesteron90mg20,2021,21VMERCK d.o.o.Central PharmaCrinonegel za rodnicu 8%, aplik. plast. napunj. 15x1 doza (90 mg/1,125g)20,2021,21303,03318,18R
G03DA04 871
progesteron90mg1,982,08VACTAVIS GROUP PTC ehf.Actavis UK LimitedCyclogestvag. 15x400 mg8,809,24132,00138,60R
G03GA01 051DSkoriogonadotropinNG303250i.j.

P
G03GA02 063DSmenotropin (FSH + LH)NG30475i.j.152,10159,71PFerring GmbHFerringMenopurpraš. i otap. za otop. za inj., boč. 1x1200 IU2.433,672.555,352.433,672.555,35
G03GA02 064DSmenotropin (FSH + LH)NG30475i.j.130,33136,85PFerring GmbHFerringMenopurpraš. i otap. za otop. za inj., boč. 10x75 IU130,33136,851.303,301.368,47
G03GA05 001DSfolitropin alfaNG30475i.j.165,35173,61PTheramex Ireland LimitedMerckle Biotec GmbH, Teva Pharmaceuticals Europe B.V.Ovaleapotop. za inj., pen-štrcaljka 1x300 IU (22 mcg)/0,5 ml661,39694,46661,39694,46
G03GA05 002DSfolitropin alfaNG30475i.j.162,80170,94PTheramex Ireland LimitedMerckle Biotec GmbH, Teva Pharmaceuticals Europe B.V.Ovaleapotop. za inj., pen-štrcaljka 1x450 IU (33 mcg)/0,75 ml976,781.025,62976,781.025,62
G03GA05 003DSfolitropin alfaNG30475i.j.169,09177,54PTheramex Ireland LimitedMerckle Biotec GmbH, Teva Pharmaceuticals Europe B.V.Ovaleapotop. za inj., pen-štrcaljka 1x900 IU (66 mcg)/1,5 ml2.029,042.130,492.029,042.130,49
G03GA05 071DSfolitropin alfaNG30475i.j.185,55194,83PMerck Europe B.V.MerckGonal-famp. 1x75 i.j.185,55194,83185,55194,83
G03GA05 072DSfolitropin alfaNG30475i.j.169,99178,49PMerck Europe B.V.MerckGonal-fotop. za inj., pen-štrcaljka 1x300 IU (22 mcg)/0,5 ml679,95713,95679,95713,95
G03GA05 073DSfolitropin alfaNG30475i.j.163,99172,19PMerck Europe B.V.MerckGonal-fotop. za inj., pen-štrcaljka 1x450 IU (33 mcg)/0,75 ml983,961.033,16983,961.033,16
G03GA05 074DSfolitropin alfaNG30475i.j.175,20183,96PMerck Europe B.V.MerckGonal-fotop. za inj., pen-štrcaljka 1x900 IU (66 mcg)/1,5 ml2.102,352.207,472.102,352.207,47
G03GA05 081DSfolitropin alfaNG30475i.j.157,72165,61PGedeon Richter Plc.Finox Biotech AGBemfolaotop. za inj., brizg. napunj.1x75 IU/0,125 ml157,72165,61157,72165,61
G03GA05 082DSfolitropin alfaNG30475i.j.158,08165,98PGedeon Richter Plc.Finox Biotech AGBemfolaotop. za inj., brizg. napunj. 1x150 IU/0,25 ml316,15331,96316,15331,96
G03GA05 083DSfolitropin alfaNG30475i.j.156,92164,76PGedeon Richter Plc.Finox Biotech AGBemfolaotop. za inj., brizg. napunj. 1x225 IU/0,375 ml470,75494,29470,75494,29
G03GA05 084DSfolitropin alfaNG30475i.j.165,35173,61PGedeon Richter Plc.Finox Biotech AGBemfolaotop. za inj., brizg. napunj. 1x300 IU/0,50 ml661,39694,46661,39694,46
G03GA05 085DSfolitropin alfaNG30475i.j.163,90172,10PGedeon Richter Plc.Finox Biotech AGBemfolaotop. za inj., brozg. napunj. 1x450 IU/0,75 ml983,411.032,58983,411.032,58
G03GA06 076DSfolitropin betaNG30475i.j.183,94193,14PMerck Sharp & Dohme B.V.N.V. OrganonPuregonotop. za inj. 1x300 IU/0,36 ml, uložak i 6 igala735,76772,55735,76772,55
G03GA06 077DSfolitropin betaNG30475i.j.182,19191,30PMerck Sharp & Dohme B.V.N.V. OrganonPuregonotop. za inj. u ulošku i 9 igala (1 uložak, 900 IU/1,08 ml)2.186,282.295,592.186,282.295,59
G03GA08 073DSkoriogonadotropinNG303250mcg204,43214,65PMerck Europe B.V.SeronoOvitrelleotop. za inj., brizg. napunj. 1x250 mcg204,43214,65204,43214,65
G03GA09 061DSkorifolitropin alfaNG3040,15mg4.804,925.045,17PMerck Sharp & Dohme B.V.OrganonElonvaotop. za inj., štrc. napunj. 1x100 mcg/0,5 ml3.203,283.363,443.203,283.363,44
G03GA09 062DSkorifolitropin alfaNG3040,15mg3.698,363.883,28PMerck Sharp & Dohme B.V.OrganonElonvaotop. za inj., štrc. napunj. 1x150 mcg/0,5 ml3.698,363.883,283.698,363.883,28
G03GA10 071DSfolitropin deltaNG30412mcg682,82716,96PFerring Pharmaceuticals A/SFerring GmbHRekovelleotop. za inj. 1x12 mcg/0,36 ml, uložak i 3 igle682,82716,96682,82716,96
G03GA10 072DSfolitropin deltaNG30412mcg681,95716,05PFerring Pharmaceuticals A/SFerring GmbHRekovelleotop. za inj. 1x36 mcg/1,08 ml, uložak i 6 igala2.045,862.148,152.045,862.148,15
G03GA10 073DSfolitropin deltaNG30412mcg670,92704,47PFerring Pharmaceuticals A/SFerring GmbHRekovelleotop. za inj. 1x72 mcg/2,16 ml, uložak i 9 igala4.025,524.226,804.025,524.226,80
G03GA10 074DSfolitropin deltaNG30412mcg682,82716,96PFerring Pharmaceuticals A/SFerring GmbHRekovelleotop. za inj. 1x12 mcg/0,36 ml, napunjena brizgalica i 3 igle682,82716,96682,82716,96
G03GA10 075DSfolitropin deltaNG30412mcg681,95716,05PFerring Pharmaceuticals A/SFerring GmbHRekovelleotop. za inj. 1x36 mcg/1,08 ml, napunjena brizgalica i 6 igala2.045,862.148,152.045,862.148,15
G03GA10 076DSfolitropin deltaNG30412mcg670,92704,47PFerring Pharmaceuticals A/SFerring GmbHRekovelleotop. za inj. 1x72 mcg/2,16 ml, napunjena brizgalica i 9 igala4.025,524.226,804.025,524.226,80
G03GA30 061DSfolitropin alfa + lutropin alfaNG305


PMerck Europe B.V.Merck Serono S.p.A.Pergoverispraš. i otap. za otop. za inj., 1 x (150 IU + 75 IU)558,37586,29558,37586,29
G03GA30 062DSfolitropin alfa + lutropin alfaNG305


PMerck Europe B.V.Merck Serono S.A.Pergoverisotop. za inj., brizg. napunj., (300 IU + 150 IU)/0,48 ml1.034,691.086,421.034,691.086,42
G03GA30 063DSfolitropin alfa + lutropin alfaNG305


PMerck Europe B.V.Merck Serono S.A.Pergoverisotop. za inj., brizg. napunj., (450 IU + 225 IU)/0,72 ml1.539,051.616,001.539,051.616,00
G03GA30 064DSfolitropin alfa + lutropin alfaNG305


PMerck Europe B.V.Merck Serono S.A.Pergoverisotop. za inj., brizg. napunj., (900 IU + 450 IU)/1,44 ml3.008,303.158,723.008,303.158,72
G03GB02 151
klomifen9mg

OR
G03HA01 051DSciproteron-acetat0,1g

P
G03HA01 161
ciproteron-acetat0,1g7,167,52OBayer d.o.o.Delpharm Lille SAS., Schering GmbH und Co.Productions KGAndrocurtbl. 50x50 mg3,583,76179,00187,95R
G03HB01 141
ciproteron-acetat + etinilestradiol


OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelAxira 35tbl. film obl. 63x(2 mg + 0,035 mg)1,061,1166,7170,05RSRG02
G03XA01 151
danazol0,6g

ORSRG91
G03XC01 161
raloksifen60mg3,623,80ODAIICHI SANKYO EUROPE GmbHLilly S.A.Evistatbl. 28x60 mg3,623,80101,36106,43RSRG03
G04BD04 161
oksibutinin15mg3,003,15OMylan Hrvatska d.o.o.Recipharm FontaineDriptanetbl. 60x5 mg1,001,0559,8062,79RRG04
G04BD08 101
solifenacin5mg3,553,73OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Urotrimtbl. film obl. 30x5 mg3,553,73106,54111,87RRG04
G04BD08 102
solifenacin5mg2,903,05OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Urotrimtbl. film obl. 30x10 mg5,235,49156,77164,61RRG04
G04BD08 111
solifenacin5mg2,222,33OBelupo d.d.Belupo d.d.Belofluxtbl. film obl. 30x5 mg2,222,3366,4769,79RRG04
G04BD08 112
solifenacin5mg1,811,90OBelupo d.d.Belupo d.d.Belofluxtbl. film obl. 30x10 mg3,623,80108,50113,93RRG04
G04BD08 121
solifenacin5mg2,592,72OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Spazurtbl. film obl. 30x5 mg2,592,7277,7481,63RRG04
G04BD08 122
solifenacin5mg2,122,22OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Spazurtbl. film obl. 30x10 mg4,234,44126,90133,25RRG04
G04BD08 141
solifenacin5mg3,553,73OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelSolinetbl. film obl. 30x5 mg3,553,73106,54111,87RRG04
G04BD08 142
solifenacin5mg2,612,74OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelSolinetbl. film obl. 30x10 mg5,235,49156,77164,61RRG04
G04BD08 143
solifenacin5mg3,553,73OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.SoliPhartbl. film obl. 30x5 mg3,553,73106,54111,87RRG04
G04BD08 144
solifenacin5mg2,612,74OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.SoliPhartbl. film obl. 30x10 mg5,235,49156,77164,61RRG04
G04BD08 171
solifenacin5mg3,203,36OMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Folinartbl. film obl. 30x5 mg3,203,3695,98100,78RRG04
G04BD08 181
solifenacin5mg2,883,02OMylan S.A.SMylan Hungary Kft, McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories, Mylan Dublin B.V.Solventbl. film obl. 30x5 mg2,883,0286,3890,70RRG04
G04BD08 182
solifenacin5mg2,352,47OMylan S.A.SMylan Hungary Kft, McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories, Mylan B.V.Solventbl. film obl. 30x10 mg4,704,94141,09148,14RRG04
G04BD08 183
solifenacin5mg2,332,45OSTADA d.o.o.STADA Arzneimittel GmbHSolifenacin STADAtbl. film obl. 30x5 mg2,332,4569,9773,47RRG04
G04BD08 184
solifenacin5mg1,902,00OSTADA d.o.o.STADA Arzneimittel GmbHSolifenacin STADAtbl. film obl. 30x10 mg3,814,00114,21119,92RRG04
G04BD09 022PRtrospij


PSandoz d.o.o.Sandoz-LekSpasmexamp. 50x0,2 mg/5 ml2,712,85135,50142,28
G04BD10 171
darifenacin hidrobromid7,5mg3,553,73OMerus Labs Luxco S.à.R.LNovartis PharmaEmselextbl. s prod. oslob. 28x7,5 mg3,553,7399,44104,41Rpg06
G04BD10 172
darifenacin hidrobromid7,5mg2,612,74OMerus Labs Luxco S.à.R.LNovartis PharmaEmselextbl. s prod. oslob. 28x15 mg5,235,49146,32153,64RRG04
G04BD12 161
mirabegron50mg16,8517,69OAstellas Pharma Europe B.V.Astellas Pharma Europe B.V.Betmigatbl. s prod. otpušt. 30x25 mg8,428,84252,70265,34RSRG07
G04BD12 162
mirabegron50mg8,428,84OAstellas Pharma Europe B.V.Astellas Pharma Europe B.V.Betmigatbl. s prod. otpušt. 30x50 mg8,428,84252,70265,34RSRG07
G04BD13 101
desfesoterodin3.5mg2,582,71OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Tovedesotbl. s prod. oslob. 28x3,5 mg2,582,7172,1975,80RRG04
G04BD13 102
desfesoterodin3.5mg2,122,22OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Tovedesotbl. s prod. oslob. 28x7 mg4,234,44118,51124,44RRG04
G04BE03 101DSsildenafilNG40150mg73,7777,46OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o., Teva Operations Poland Sp. z o.o.Sildenafil Plivatbl. film obl. 90x20 mg29,5130,982.655,602.788,38
G04BE03 161DSsildenafilNG40150mg73,7777,46OPfizer Europe MA EEIGPfizerRevatiotbl. film obl. 90x20 mg29,5130,982.655,602.788,38
G04BE03 171DSsildenafilNG40150mg69,3572,82OAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare LimitedGranpidamtbl. film obl. 90x20 mg27,7429,132.496,602.621,43
G04BE03 172DSsildenafilNG40150mg62,4265,54OAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare LimitedGranpidamtbl. film obl. 300x20 mg24,9726,217.489,807.864,29
G04BE03 173DSsildenafilNG40150mg62,4265,54OALPHA-MEDICAL d.o.o.Mawdsley Brooks & Co. Ltd.Sildenafil Alpha-Medicaltbl. film obl. 90x20 mg24,9726,212.246,942.359,29
G04CA02 103
tamsulozin0,4mg1,051,10OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Bazethamtbl. s prod. oslob. 30x0,4 mg1,051,1031,4933,06RSRG05
G04CA02 111
tamsulozin0,4mg1,051,10OBelupo d.d.BelupoTamosincaps. s prod. oslob. tvrda 30x0,4 mg1,051,1031,4933,06RSRG05
G04CA02 122
tamsulozin0,4mg0,760,80OCipla Croatia d.o.o.CiplaUrimaxcaps. s prilag. oslob. 30x0,4 mg0,760,8022,9024,05RSRG05
G04CA02 131
tamsulozin0,4mg1,051,10OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Tanyzcaps. s prod. oslob. tvrda 30x0,4 mg1,051,1031,4933,06RSRG05
G04CA02 132
tamsulozin0,4mg0,850,89OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Tanyzcaps. s prod. oslob. tvrda 60x0,4 mg0,850,8951,0153,56RSRG05
G04CA02 133
tamsulozin0,4mg0,940,99OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHTanyz ERAStbl. s prod. oslob. 30x0,4 mg0,940,9928,3429,76RSRG05
G04CA02 134
tamsulozin0,4mg0,850,89OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHTanyz ERAStbl. s prod. oslob. 60x0,4 mg0,850,8951,0153,56RSRG05
G04CA02 145
tamsulozin0,4mg1,051,10OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Tamsulozin PharmaScaps. s prod. oslob. tvrda 30x0,4 mg1,051,1031,4933,06RSRG05
G04CA02 146
tamsulozin0,4mg0,850,89OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Tamsulozin PharmaScaps. tvrda s prod. oslob. 60x0,4 mg0,850,8951,0153,56RSRG05
G04CA02 147
tamsulozin0,4mg0,770,80OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid-INT d.o.o.Tamalizcaps. s prilag. oslob., tvrda 30x0,4 mg0,770,8022,9524,10RSRG05
G04CA02 148
tamsulozin0,4mg0,730,76OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid-INT d.o.o.Tamalizcaps. s prilag. oslob., tvrda 100x0,4 mg0,730,7672,5276,15RSRG05
G04CA02 161
tamsulozin0,4mg1,051,10OAstellas d.o.o.Astellas Pharma Europe B.V.Omniccaps. s prod. otp. 30x0,4 mg1,051,1031,4933,06RSRG05
G04CA02 163
tamsulozin0,4mg1,051,10OMenarini International Operations Luxembourg S.A.Menarini-Von Heyden GmbH; Synthon Hispania S.L.Flosincaps. s prilag. oslob. tvrda 30x0,4 mg1,051,1031,4933,06RSRG05
G04CA02 164
tamsulozin0,4mg0,850,89OMenarini International Operations Luxembourg S.A.Menarini-Von Heyden GmbH; Synthon Hispania S.L.Flosincaps. s prilag. oslob. tvrda 100x0,4 mg0,850,8985,0289,27RSRG05
G04CA02 172
tamsulozin0,4mg1,051,10OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HTamsu Genericoncaps. s prod. oslob. tvrda 30x0,4 mg1,051,1031,4933,06RSRG05
G04CA02 181
tamsulozin0,4mg0,971,02OAlvogen Pharma Trading Europe EOODSynthon BV, Synthon Hispania S.L.Tamsichcaps. s prilag. oslob. tvrda 30x0,4 mg0,971,0229,0230,47RSRG05
G04CA52 101
dutasterid + tamsulozin


OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Laboratorios Leon Farma S.A.Duster Duocaps. tvrda 30x(0,5 mg + 0,4 mg)1,932,0357,9060,80RSpg03
G04CA52 141
dutasterid + tamsulozin


OPharmaS d.o.o.Laboratorios Leon Farma S.A.Atekagocaps. tvrda 30x(0,5 mg + 0,4 mg)1,922,0257,6060,48RSpg03
G04CA52 162
dutasterid + tamsulozin


OMylan Ireland LimitedLaboratorios Leon Farma S.A.Vasgarcaps. tvrda 30x(0,5 mg + 0,4 mg)1,922,0257,6060,48RSpg03
G04CA52 171
dutasterid + tamsulozin


OALPHA-MEDICAL d.o.o.Laboratorios Leon Farma S.A.Duostincaps. tvrda 30x(0,5 mg + 0,4 mg)1,932,0357,9060,80RSpg03
G04CA52 191
dutasterid + tamsulozin


OSTADA d.o.o.STADA Arzneimittel AGDutasterid/tamsulozin Stadacaps. tvrda 30x(0,5 mg + 0,4 mg)1,932,0357,9060,80RSpg03
G04CA53 161
solifenacin + tamsulozin


OAstellas d.o.o.Astellas Pharma Europe B.V.Vesomnitbl. s prilag. oslob. 30x(6 mg + 0,4 mg)9,119,57273,30286,97RSpg09
G04CB01 141
finasterid5mg0,880,93OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Finasterid PharmaStbl. film obl. 28x5 mg0,880,9324,7425,98RSRG06
G04CB01 161
finasterid5mg0,880,93OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeProscartbl. film obl. 28x5 mg0,880,9324,7425,98RSRG06
G04CB01 171
finasterid5mg0,860,90OPharmaS d.o.o.CiplaFincartbl. film obl. 28x5 mg0,860,9024,0025,20RSRG06
G04CB01 181
finasterid5mg0,880,93OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma GmbHFinasterid Genericontbl. film obl. 30x5 mg0,880,9326,5127,84RSRG06
H01AA02 051KLtetrakozaktid (tetracosactrin)0,25mg

P
H01AB01 061KLtirotropin alfaNH1010,9mg2.695,982.830,77PGenzyme Europe B.V.GenzymeThyrogenpraš. za otop. za inj., boč. 2x0,9 mg2.695,982.830,775.391,955.661,55
H01AC01 021
somatropinNH5052i.j.74,3778,09PSandoz GmbHSandozOmnitropeuložak stakl. 1x5 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)557,78585,67557,78585,67RSRH06
H01AC01 022
somatropinNH5052i.j.74,3778,09PSandoz GmbHSandozOmnitropeuložak stakl. 1x10 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)1.115,551.171,331.115,551.171,33RSRH06
H01AC01 023
somatropinNH5052i.j.74,3778,09PSandoz GmbHSandozOmnitropeuložak stakl. 1x15 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)1.673,331.757,001.673,331.757,00RSRH06
H01AC01 062
somatropinNH5052i.j.82,6386,76PPfizer Croatia d.o.o.PfizerGenotropinpraš. i otap. za otop. za inj., uložak dvodijelni stakl. 5x5,3 mg/ml (5x16 i.j.)661,07694,123.305,353.470,62RSRH06
H01AC01 065
somatropinNH5052i.j.74,3778,09PPfizer Croatia d.o.o.PfizerGenotropinpraš. i otap. za otop. za inj., uložak dvodijelni stakl. 5x12 mg/ml (5x36 i.j.)1.338,661.405,596.693,307.027,97RSRH06
H01AC01 066
somatropinNH5052i.j.82,6386,77PPfizer Croatia d.o.o.PfizerGenotropinpraš. i otap. za otop. za inj., uložak dvodijelni stakl. u višedoznoj napunj. brizg. GoQuick 5x5,3 mg/ml (5x16 i.j.)661,07694,123.305,353.470,62RSRH06
H01AC01 067
somatropinNH5052i.j.74,3778,09PPfizer Croatia d.o.o.PfizerGenotropinpraš. i otap. za otop. za inj., uložak dvodijelni stakl. u višedoznoj napunj. brizg. GoQuick 5x12 mg/ml (5x36 i.j.)1.338,661.405,596.693,307.027,97RSRH06
H01AC01 083
somatropinNH5062i.j.116,97122,82PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNorditropin SimpleXxuložak stakl. 1x5 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)877,28921,14877,28921,14RSRH06
H01AC01 084
somatropinNH5062i.j.107,91113,30PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNorditropin SimpleXxuložak stakl. 1x10 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)1.618,641.699,571.618,641.699,57RSRH06
H01AC01 085
somatropinNH5062i.j.112,89118,54PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNorditropin SimpleXxuložak stakl. 1x15 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)2.540,042.667,042.540,042.667,04RSRH06
H01AC01 086
somatropinNH5062i.j.119,97125,97PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SNorditropin NordiFlexotop. za inj., napunj. brizg. 1x5 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)899,81944,80899,81944,80RSRH06
H01AC01 087
somatropinNH5062i.j.124,64130,87PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SNorditropin NordiFlexotop. za inj., napunj. brizg. 1x10 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)1.869,551.963,031.869,551.963,03RSRH06
H01AC01 088
somatropinNH5062i.j.124,23130,44PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SNorditropin NordiFlexotop. za inj., napunj. brizg. 1x15 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)2.795,082.934,832.795,082.934,83RSRH06
H01AX01 081DSpegvisomantNH507


PPfizer Ltd.Pfizer Manufacturing Belgium NVSomavertpraš. i otap. za otop. za inj., 30x10 mg485,42509,6914.562,7015.290,84
H01AX01 082DSpegvisomantNH507


PPfizer Ltd.Pfizer Manufacturing Belgium NVSomavertpraš. i otap. za otop. za inj., 30x20 mg967,611.015,9929.028,4030.479,82
H01BA02 052PRdezmopresin4mcg

P
H01BA02 163
dezmopresin0,4mg29,3330,80OFerring GmbHFerringMinirin Meltliofilizat oral. 30x60 mcg4,404,62132,04138,64RSRH01
H01BA02 164
dezmopresin0,4mg29,3330,80OFerring GmbHFerringMinirin Meltliofilizat oral. 30x120 mcg8,809,24264,08277,28RSRH01
H01BA02 761
dezmopresin25mcg7,958,35NFerring GmbHFerringMinirinrasprš. za nos 1x5 ml (0,1 mg/ml, 50 doza)158,98166,93158,98166,93RSRH02
H01BA04 071DSterlipresinNH10612mg2.578,202.707,11PFerring GmbHFerring GmbHGlypressinpraš. i otap. za otop. za inj. štrc. 5x1 mg214,85225,591.074,251.127,96
H01BB02 062PRoksitocin15i.j.8,849,28PMylan Hrvatska d.o.o.Mylan S.A.S.Syntocinonamp. 10x5 i.j./ ml.2,953,0929,4530,92
H01BB02 763PRoksitocin15i.j.2,512,64NMylan Hrvatska d.o.o.Delpharm Huningue S. A. S.Syntocinonrasprš. 1x5 ml (40 i.j./ml)33,5035,1833,5035,18
H01CA01 751
gonadorelin


NRSRH91
H01CB02 001DSoktreotidNH1050,7mg162,99171,14PTeva B.V.Pliva Hrvatska d.o.o., Merckle GmbHOktreotid Tevaboč. 1x20 mg4.656,844.889,684.656,844.889,68
H01CB02 002DSoktreotidNH1050,7mg139,07146,03PTeva B.V.Pliva Hrvatska d.o.o., Merckle GmbHOktreotid Tevaboč. 1x30 mg5.960,306.258,325.960,306.258,32
H01CB02 065DSoktreotidNH1040,7mg266,49279,81PNovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaSandostatinamp. 5x0,10 mg38,0739,97190,35199,87
H01CB02 066DSoktreotidNH1040,7mg240,86252,91PNovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaSandostatinamp. 5x0,50 mg172,05180,65860,23903,24
H01CB02 068DSoktreotidNH1050,7mg199,93209,93PNovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaSandostatin Larboč. 1x20 mg5.797,936.087,835.797,936.087,83
H01CB02 069DSoktreotidNH1050,7mg170,99179,54PNovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaSandostatin Larboč. 1x30 mg7.352,647.720,277.352,647.720,27
H01CC01 061DSganireliks0.25mg247,42259,79PMerck Sharp & Dohme B.V.OrganonOrgalutranotop. za inj., štrc. napunj. 1x0,25 mg/0,5 ml247,42259,79247,42259,79
H01CC02 071DScetroreliks0,25mg261,64274,72PMerck Europe B.V.BaxterCetrotidepraš. i otap. za otop. za inj. boč. 1x0,25 mg + napunj. štrc.261,64274,72261,64274,72
H02AA02 151
fludrokortizon0,1mg

OR
H02AB02 021PRdeksametazon1,5mg1,301,37PSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasDeksametazon Sandozotop. za inj., amp. 10x4 mg/ml3,473,6434,6536,38
H02AB02 032PRdeksametazon1,5mg1,751,84PKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Dexamethasonamp. 25x4 mg/ml4,684,91116,92122,77
H02AB02 131
deksametazon1,5mg4,444,66OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Dexamethasontbl. 10x0,5 mg1,481,5514,8015,54R
H02AB02 132
deksametazon1,5mg1,601,68OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHDeksametazon Krkatbl. 20x4 mg4,264,4785,1389,39R
H02AB02 133
deksametazon1,5mg1,091,14OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHDeksametazon Krkatbl. 20x20 mg14,5015,23290,00304,50RSRL91
H02AB04 064POmetilprednizolon-sukcinat-natrij20mg5,505,77PPfizer Croatia d.o.o.PfizerSolu Medrolamp. 1x40 mg/ml10,9911,5410,9911,54
H02AB04 065DSmetilprednizolon-acetat20mg4,494,71PPfizer Croatia d.o.o.PfizerDepo Medrolamp. 1x40 mg/ml8,979,428,979,42
H02AB04 066POmetilprednizolon-sukcinat-natrij20mg3,513,69PPfizer Croatia d.o.o.PfizerSolu Medrolamp. 1x125 mg/2 ml21,9523,0521,9523,05
H02AB04 067DSmetilprednizolon-sukcinat-natrij20mg2,772,91PPfizer Croatia d.o.o.PfizerSolu Medrolamp. 1x500 mg/8 ml69,3472,8169,3472,81
H02AB04 068DSmetilprednizolon-sukcinat-natrij20mg2,522,65PPfizer Croatia d.o.o.PfizerSolu Medrolamp. 1x250 mg31,5533,1331,5533,13
H02AB04 069DSmetilprednizolon-sukcinat-natrij20mg1,491,57PPfizer Croatia d.o.o.PfizerSolu Medrolamp. 1x1.000 mg/16 ml74,6278,3574,6278,35
H02AB04 161
metilprednizolon-acetat7,5mg0,660,69OPfizer Croatia d.o.o.PfizerMedroltbl. 50x16 mg1,411,4870,5074,03R
H02AB07 172
prednizon10mg0,620,65OMERCK d.o.o.MerckDecortintbl. 10x20 mg1,241,3012,4013,02R
H02AB07 174
prednizon10mg0,580,61OMERCK d.o.o.MerckDecortintbl. 50x20 mg1,161,2258,0060,90R
H02AB07 551DSprednizon


R
H02AB09 083PRhidrokortizon30mg3,363,52PPfizer Croatia d.o.o.PfizerSolu Cortefamp. 1x100 mg /2 ml11,1911,7511,1911,75
H02AB09 182
hidrokortizon30mg1,681,76OPfizer Croatia d.o.o.Pharmacia & UpjohnCorteftbl. 100x10 mg0,560,5956,0058,80R
H03AA01 051DSlevotiroksin0,15mg

P
H03AA01 171
levotiroksin0,15mg0,410,43OBerlin Chemie AGBerlin-Chemie AGLetrox 50tbl. 100x50 mcg0,140,1413,7414,43R
H03AA01 172
levotiroksin0,15mg0,290,30OBerlin Chemie AGBerlin-Chemie AGLetrox 100tbl. 100x100 mcg0,190,2018,5719,50R
H03AA01 173
levotiroksin0,15mg0,230,25OBerlin Chemie AGBerlin-Chemie AGLetrox 150tbl. 100x150 mcg0,230,2523,3824,55R
H03AA02 051DSliotironin60mcg

P
H03BA02 142
propiltiouracil0,1g2,802,94OAlkaloid d.o.o.AlkaloidPropiltiouracil Alkaloidtbl. 60x50 mg1,401,4784,0088,20R
H03BB02 051DStiamazol


P
H03BB02 111
tiamazol10mg1,211,27OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Athyrazoltbl. 30x10 mg1,211,2736,3038,12R
H04AA01 061PRglukagon1mg108,00113,40PNovo Nordisk A/SNovo NordiskGlucaGen Hypokitlio boč. 1x1 mg + štrcaljka108,00113,40108,00113,40R
H05AA02 001RLteriparatid20mcg61,8764,96PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o., Teva Pharma B.V.Teriparatid Plivaotop. za inj., brizg. napunj. 1x600 mcg/2,4 ml (250 mcg/ml)1.856,001.948,801.856,001.948,80RSRH07
H05AA02 071RLteriparatid20mcg61,8764,96PEli Lilly Nederland B.V.Lilly FranceForsteootop. za inj., brizg. napunj. 1x600 mcg/2,4 ml (250 mcg/ml)1.856,001.948,801.856,001.948,80RSRH07
H05AA02 072RLteriparatid20mcg61,8764,96PSTADA Arzneimittel AGGedeon Richter Plc.Movymiaotop. za inj., uložak 1x600 mcg/2,4 ml (250 mcg/ml)1.856,001.948,801.856,001.948,80RSRH07
H05AA02 073RLteriparatid20mcg61,8764,96PSTADA Arzneimittel AGGedeon Richter PlcMovymia starter kitotop. za inj., brizgalica i uložak 1x600 mcg/2,4 ml (250 mcg/ml)1.856,001.948,801.856,001.948,80RSRH07
H05AA02 081RLteriparatid20mcg61,8764,96PGedeon Richter Plc.Richter-Helm BioLogics GmbH & Co. KGTerrosaotop. za inj., brizgalica Terrosa Pen i uložak 1x600 mcg/2,4 ml (250 mcg/ml)1.856,001.948,801.856,001.948,80RSRH07
H05AA02 082RLteriparatid20mcg61,8764,96PGedeon Richter Plc.Richter-Helm BioLogics GmbH & Co. KGTerrosaotop. za inj., uložak 1x600 mcg/2,4 ml (250 mcg/ml)1.856,001.948,801.856,001.948,80RSRH07
H05BX01 141DSsinakalcetNH50260mg47,9050,30OAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare Limited, Laboratori Fundacio DauCinakalcet Accordpharmatbl. film obl. 28x30 mg23,9525,15670,60704,13
H05BX01 142DSsinakalcetNH50260mg47,9050,30OAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare Limited, Laboratori Fundacio DauCinakalcet Accordpharmatbl. film obl. 28x60 mg47,9050,301.341,201.408,26
H05BX01 161DSsinakalcetNH50260mg80,1284,13OAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Mimparatbl. film obl. 28x30 mg40,0642,061.121,681.177,76
H05BX01 162DSsinakalcetNH50260mg77,5381,41OAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Mimparatbl. film obl. 28x60 mg77,5381,412.170,932.279,48
H05BX01 171DSsinakalcetNH50260mg56,0858,89OAccord Healthcare Polska Sp. z o.o.GE Pharmaceuticals Ltd., S.C. Polisano Pharmaceuticals S.R.L.Sinakalcet Accordtbl. film obl. 28x30 mg28,0429,44785,18824,44
H05BX01 172DSsinakalcetNH50260mg56,0858,89OAccord Healthcare Polska Sp. z o.o.GE Pharmaceuticals Ltd., S.C. Polisano Pharmaceuticals S.R.L.Sinakalcet Accordtbl. film obl. 28x60 mg56,0858,891.570,351.648,87
H05BX01 181DSsinakalcetNH50260mg50,4853,00OALPHA-MEDICAL d.o.o.Remedica Ltd.Cinettbl. film obl. 28x30 mg25,2426,50706,66741,99
H05BX01 182DSsinakalcetNH50260mg50,4853,00OALPHA-MEDICAL d.o.o.Remedica Ltd.Cinettbl. film obl. 28x60 mg50,4853,001.413,321.483,99
H05BX01 183DSsinakalcetNH50260mg50,4853,00OALPHA-MEDICAL d.o.o.Remedica Ltd.Cinettbl. film obl. 28x90 mg75,7179,502.119,982.225,98
H05BX02 061DSparikalcitolNH5032mcg42,7644,90PAbbVie d.o.o.AbbVie S.r.l.Zemplarboč. 5x5 mcg/ml106,90112,25534,50561,23
H05BX02 071DSparikalcitolNH5032mcg42,7644,90PAbbVie d.o.o.AbbVie S.r.l.Zemplaramp. 5x5 mcg/ml106,90112,25534,50561,23
H05BX02 161
parikalcitol2mcg39,1241,08OAbbVie d.o.o.Aesica Queenborough Limited, AbbVie Deutschland GmbH & Co.KGZemplarcaps. meke 28x1 mcg19,5620,54547,69575,07RSRH05
H05BX02 162
parikalcitol2mcg40,8942,93OAbbVie d.o.o.Aesica Queenborough Limited, AbbVie Deutschland GmbH & Co.KGZemplarcaps. meke 28x2 mcg40,8942,931.144,861.202,10RSRH05
H05BX04 061DSetelkalcetidNH504


PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Parsabivotop. za inj., boč. stakl. 6x2,5 mg/0,5 ml (5 mg/ml)122,81128,95736,83773,67
H05BX04 062DSetelkalcetidNH504


PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Parsabivotop. za inj., boč. stakl. 6x5 mg/1 ml (5 mg/ml)245,12257,371.470,691.544,22
J01AA02 101
doksiciklin0,1g1,001,05OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Hiramicincaps. 5x100 mg1,001,055,005,25R
J01AA02 111
doksiciklin0,1g1,171,23OBelupo d.d.BelupoDoksiciklin Belupocaps. 6x100 mg1,001,056,006,30R
J01AA02 112
doksiciklin0,1g1,101,16OBelupo d.d.BelupoDoksiciklin Belupocaps. 25x100 mg1,001,0525,0026,25R
J01AA12 061DStigeciklinNJ1010,1g585,28614,54PPfizer Europe MA EEIGWyethTygacilpraš. za otop. za inf., boč. stakl. 10x50 mg (10 mg/ml)292,64307,272.926,403.072,72
J01AA12 071DStigeciklinNJ1010,1g409,68430,16PAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare Limited, Accord Healthcare Polska Sp.z.o.o.Tigeciklin Accordpraš. za otop. za inf., boč. stakl. 10x50 mg (10 mg/ml)204,84215,082.048,402.150,82
J01BA01 052DSkloramfenikolNJ1013g

P
J01BA01 151
kloramfenikolNJ1013g

O
J01CA01 051PRampicilin6g

P


500 mg
J01CA01 052DSampicilin6g

P


1 g
J01CA04 113
amoksicilin1.5g4,004,20OBelupo d.d.BelupoAmoksicilincaps. 12x375 mg1,001,0512,0012,60RRJ01
J01CA04 115
amoksicilin1.5g1,711,80OBelupo d.d.BelupoAmoksicilin Belupotbl. film obl. 16x500 mg0,570,609,129,58RRJ01
J01CA04 117
amoksicilin1.5g1,751,84OBelupo d.d.BelupoAmoksicilin Belupotbl. film obl. 16x1000 mg1,171,2318,6719,60RRJ01
J01CA04 121
amoksicilin1.5g1,751,84OSandoz d.o.o.Sandoz GmbHOspamoxtbl. za oral. susp. 16x1 g1,171,2318,6719,60RRJ01
J01CA04 131
amoksicilin1.5g1,621,70OJadran – Galenski Laboratorij d.d.S.C. Antibiotice S.A.Amoksicilin JGLcaps. 16x500 mg0,540,578,669,09RRJ01
J01CA04 132
amoksicilin1.5g1,231,29OJadran – Galenski Laboratorij d.d.PenCef Pharma GmbH, Haupt Pharma Latina S.r.l.Amoksicilin JGLtbl. za oral. susp. 16x1 g0,820,8613,0713,72RRJ01
J01CA04 141
amoksicilin1.5g1,711,80OAlkaloid d.o.o.AlkaloidAlmacincaps. 16x500 mg0,570,609,129,58RRJ01
J01CA04 145
amoksicilin1.5g1,711,80OSandoz d.o.o.SandozAmoksicilin Sandoztbl. za oral. susp. 16x500 mg0,570,609,129,58RRJ01
J01CA04 311
amoksicilin1.5g3,603,78OBelupo d.d.BelupoAmoksicilin Beluposirup 1x100 ml (250 mg/5 ml)12,0012,6012,0012,60RRJ01
J01CA04 342
amoksicilin1.5g2,542,66OAlkaloid d.o.o.AlkaloidAlmacinpraš. za oral susp. 100 ml (250 mg/5 ml)8,458,878,458,87RRJ01
J01CE01 051PObenzilpenicilin3,6g

P
J01CE02 115
fenoksimetilpenicilin2g5,155,40OBelupo d.d.Belupo d.d.Silapen Ktbl. film obl. 30x1.000.000 i.j.1,541,6246,3148,63RRJ02
J01CE02 116
fenoksimetilpenicilin2g5,155,40OBelupo d.d.Belupo d.d.Silapen Ktbl. film obl. 30x1.500.000 i.j.2,322,4369,4772,94RRJ02
J01CE02 117
fenoksimetilpenicilin2g5,155,40OSandoz d.o.o.SandozOspen Ktbl. film obl. 30x1.000.000 i.j.1,541,6246,3148,63RRJ02
J01CE02 118
fenoksimetilpenicilin2g4,935,18OSandoz d.o.o.SandozOspen Ktbl. film obl. 30x1.500.000 i.j.2,222,3366,6069,93RRJ02
J01CE02 313
fenoksimetilpenicilin2g40,8942,93OBelupo d.d.BelupoSilapen Kpraš. za oral. otop. 1x100 ml (250 mg/5 ml)102,22107,33102,22107,33RRJ02
J01CE02 711
fenoksimetilpenicilin2g4,634,86OALPHA-MEDICAL d.o.o.Remedica Ltd.Penontbl. film obl. 30x800 mg1,851,9555,5858,36RRJ02
J01CE02 712
fenoksimetilpenicilin2g4,634,86OALPHA-MEDICAL d.o.o.Remedica Ltd.Penontbl. film obl. 30x1000 mg2,322,4369,4772,94RRJ02
J01CE08 051PObenzatin benzilpenicilin3,6g

P
J01CE09 051POprokain benzilpenicilin


P
J01CE10 351
fenoksimetilpenicilin2g

O


sirupRRJ02
J01CE30 051PObenzilpenicilin prokainpenicilin (depo-bipenicilin)


P
J01CF05 061DSflukloksacilin2g40,0942,09PAltamedics d.o.o.MITIM S.r.l.Flukloksacilin Altamedicspraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x1 g20,0521,05200,45210,47
J01CF05 171
flukloksacilin2g23,1024,26OAltamedics d.o.o.Athlone Laboratories Limited, Co. RoscommonFlukloksacilin Altamedicscaps. tvrda 20x500 mg5,786,06115,50121,28R
J01CR01 051DSampicilin + sulbaktamNJ1012g

P
J01CR02 005POamoksicilin + klavulanska kiselina3g150,10157,61PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Klavocinboč. 5x(500 + 100 mg)25,0226,27125,08131,33
J01CR02 006PRamoksicilin + klavulanska kiselina3g73,9377,63PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Klavocinboč. 5x(1.000 + 200 mg)24,6425,88123,22129,38
J01CR02 061PRamoksicilin + klavulanska kiselina3g37,6639,54PMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Medoclavboč. 10x(1.000 mg + 200 mg)12,5513,18125,52131,80
J01CR02 108
amoksicilin + klavulanska kiselina1.5g4,044,24OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Klavocin bidtbl. film obl. 14x1 g (875 mg + 125 mg)2,362,4833,0034,65RRJ04
J01CR02 111
amoksicilin + klavulanska kiselina1.5g3,093,24OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelKlavax bidtbl. film obl. 14x1 g (875 mg + 125 mg)1,801,8925,2026,46RRJ04
J01CR02 115
amoksicilin + klavulanska kiselina1.5g4,044,24OBelupo d.d.BelupoKlavobel BIDtbl. film obl. 14x1 g (875 mg + 125 mg)2,362,4833,0034,65RRJ04
J01CR02 122
amoksicilin + klavulanska kiselina1.5g3,093,24OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.,Laboratorio Reig Jofré S.A.Claviustbl. film obl. 12x1 g (875 mg + 125 mg)1,801,8921,6022,68RRJ04
J01CR02 131
amoksicilin + klavulanska kiselina1.5g2,782,92OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHBetaklavtbl. film obl. 14x1 g (875 mg + 125 mg)1,621,7022,6823,81RRJ04
J01CR02 141
amoksicilin + klavulanska kiselina1.5g2,722,85OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.KlavoPhartbl. film obl. 14x1 g (875 mg + 125 mg)1,581,6622,1823,29RRJ04
J01CR02 161
amoksicilin + klavulanska kiselina1.5g3,083,23OMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Medoclavtbl. film obl. 14x1 g (875 mg + 125 mg)1,801,8925,1526,41RRJ04
J01CR02 171
amoksicilin + klavulanska kiselina1.5g4,044,24OGlaxoSmithKline d.o.o.SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Glaxo Wellcome ProductionAugmentintbl. film obl. 14x1 g (875 mg + 125 mg)2,362,4833,0034,65RRJ04
J01CR02 209
amoksicilin + klavulanska kiselina1.5g6,016,31OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Klavocin bid sirupsusp. 70 ml (400 mg + 57 mg)/5 ml22,4523,5722,4523,57RRJ04
J01CR02 212
amoksicilin + klavulanska kiselina1.5g6,016,31OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelKlavax bid sirupsusp. 70 ml (400 mg + 57 mg)/5 ml22,4523,5722,4523,57RRJ04
J01CR02 231
amoksicilin + klavulanska kiselina1.5g5,415,68OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHBetaklavpraš. za oral. susp. 1x70 ml (400 mg + 57 mg/5 ml)20,2121,2220,2121,22RRJ04
J01CR02 273
amoksicilin + klavulanska kiselina1.5g6,016,31OGlaxoSmithKline d.o.o.SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Glaxo Wellcome ProductionAugmentinsusp. 70 ml(400 mg + 57 mg)/5 ml22,4523,5722,4523,57RRJ04
J01CR05 001DSpiperacilin + tazobaktamNJ10114g212,84223,48PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Acipirinpraš. za inj. ili inf. 10x4,5 g60,8163,85608,10638,51
J01CR05 041DSpiperacilin + tazobaktamNJ10114g212,84223,48PSandoz d.o.o.SandozPipertazpraš. za otop. za inf., boč. 10x(4,0 g + 0,5 g)/100ml60,8163,85608,10638,51
J01CR05 074DSpiperacilin + tazobaktamNJ10114g303,56318,73PFresenius Kabi d.o.o.Laboratorio Farmaceutico, Labesfal-Laboratorios AlmiroPiperacilin/Tazobactam Fresenius Kabipraš. za otop. za inf., boč. 10x(2,0 g + 0,25 g)/50 ml43,3745,53433,65455,33
J01CR05 075DSpiperacilin + tazobaktamNJ10114g212,84223,48PFresenius Kabi d.o.o.Laboratorio Farmaceutico, Labesfal-Laboratorios AlmiroPiperacilin/Tazobactam Fresenius Kabipraš. za otop. za inf., boč. 10x(4,0 g + 0,5 g)/50 ml60,8163,85608,10638,51
J01CR05 081DSpiperacilin + tazobaktamNJ10114g198,43208,35PPanpharmaPanpharmaTazoproxpraš. za otop. za inf., boč. stakl. 10x(4,0 g + 0,5 g)56,7059,53566,95595,30
J01DB01 111
cefaleksin2g5,265,52OBelupo d.d.BelupoCefaleksin Belupocaps. 16x500 mg1,311,3820,9622,01RRJ05
J01DB01 142
cefaleksin2g5,245,50OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCefalexin Alkaloidcaps. 16x500 mg1,311,3820,9622,01RRJ05
J01DB01 313
cefaleksin2g8,028,42OBelupo d.d.BelupoCefaleksin Belupopraš. za oral. susp. 1x100 ml (250 mg/5 ml)20,0421,0420,0421,04RRJ05
J01DB01 343
cefaleksin2g8,028,42OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCefalexin Alkaloidpraš. za oral. susp. 1x100 ml (250 mg/5 ml)20,0421,0420,0421,04RRJ05
J01DB04 021PRcefazolin3g22,9224,07PSandoz d.o.o.SandozCefazolin Sandozpraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x1 g/15 ml7,648,0276,4080,22
J01DB04 061PRcefazolin3g25,4726,74PMedochemie Ltd.Medochemie LtdZepilenpraš. za otop. za inj. ili inf. boč. stakl. 10x1 g/10 ml7,648,0276,4080,22
J01DB04 081PRcefazolin3g22,9224,07PALPHA-MEDICAL d.o.o.PJSC SIC Borshchahivskiy CPPCefazolin Alpha-Medicalpraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 5x1 g/10 ml7,648,0238,2040,11
J01DB04 082PRcefazolin3g21,7822,87PALPHA-MEDICAL d.o.o.PJSC SIC Borshchahivskiy CPPCefazolin Alpha-Medicalpraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 1x1 g/10 ml7,267,627,267,62
J01DB04 085PRcefazolin3g20,6921,73PApta Medica International d.o.o.Balkanpharma-Razgrad ADCefazolin AptaPharmapraš. za otop. za inj. ili inf. boč. stakl. 10x1 g6,907,2468,9772,42
J01DC02 042DScefuroksimNJ1023g53,8856,57PAlkaloid d.o.o.AlkaloidFurexapraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 5x750 mg13,4714,1467,3570,72
J01DC02 043DScefuroksimNJ1023g32,1633,77PAlkaloid d.o.o.AlkaloidFurexapraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 5x1,5 g16,0816,8880,4084,42
J01DC02 061DScefuroksim NJ1023g26,0027,30PMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Axetinepraš. za otop. za inj. ili inf. boč. 10x750 mg6,506,8365,0068,25
J01DC02 062DScefuroksim NJ1023g20,0021,00PMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Axetinepraš. za otop. za inj. ili inf. boč. 10x1,5 g10,0010,50100,00105,00
J01DC02 074DScefuroksim NJ1023g26,0027,30PApta Medica International d.o.o.Balkanpharma-Razgrad ADCefuroksim AptaPharmapraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 5x750 mg6,506,8332,5034,13
J01DC02 081DScefuroksim NJ1023g43,6445,82PMIP Pharma Croatia d.o.o.Chephasaar Chemisch-pharmazeutische Fabrik GmbHCefuroxim-MIPpraš. za otop. za inj., boč. stakl. 10x750 mg10,9111,46109,11114,57
J01DC02 082DScefuroksimNJ1023g26,0527,35PMIP Pharma Croatia d.o.o.Chephasaar Chemisch-pharmazeutische Fabrik GmbHCefuroxim-MIPpraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x1500 mg13,0313,68130,25136,76
J01DC02 111
cefuroksimNJ1020,5g2,973,12OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelEfoxtbl. film obl. 10x500 mg2,973,1229,7031,19RRJ06
J01DC02 113
cefuroksimNJ1020,5g4,184,38OBelupo d.d.Belupo d.d.Beloximtbl. film obl. 10x250 mg2,092,1920,8821,92RRJ06
J01DC02 114
cefuroksimNJ1020,5g2,973,12OBelupo d.d.Belupo d.d.Beloximtbl. film obl. 10x500 mg2,973,1229,7031,19RRJ06
J01DC02 122
cefuroksimNJ1020,5g4,184,38OSandoz d.o.o.SandozXorimaxtbl. film obl. 10x250 mg2,092,1920,8821,92RRJ06
J01DC02 123
cefuroksimNJ1020,5g2,973,12OSandoz d.o.o.SandozXorimaxtbl. film obl. 10x500 mg2,973,1229,7031,19RRJ06
J01DC02 124
cefuroksimNJ1020,5g2,973,12OSandoz d.o.o.SandozXorimaxtbl. film obl. 16x500 mg2,973,1247,5249,90RRJ06
J01DC02 125
cefuroksimNJ1020,5g4,184,38OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Cefuroksim JGLtbl. film obl. 10x250 mg2,092,1920,8821,92RRJ06
J01DC02 143
cefuroksimNJ1020,5g3,763,95OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Furoceftbl. film obl. 14x250 mg1,881,9726,3227,64RRJ06
J01DC02 144
cefuroksimNJ1020,5g2,672,80OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Furoceftbl. film obl. 14x500 mg2,672,8037,3839,25RRJ06
J01DC02 162
cefuroksimNJ1020,5g4,184,38OGlaxoSmithKline d.o.o.Glaxo Operations UK Ltd., GlaxoSmithKline Trading Services LimitedZinnattbl. film obl. 10x250 mg2,092,1920,8821,92RRJ06
J01DC02 163
cefuroksimNJ1020,5g2,973,12OGlaxoSmithKline d.o.o.Glaxo Operations UK Ltd., GlaxoSmithKline Trading Services LimitedZinnattbl. film obl. 10x500 mg2,973,1229,7031,19RRJ06
J01DC02 262
cefuroksimNJ1020,5g12,4013,02OGlaxoSmithKline d.o.o.Glaxo Operations UK Ltd., GlaxoSmithKline Trading Services LimitedZinnatsuspenzija 1x100 ml (125 mg/5 ml)62,0065,1062,0065,10RRJ06
J01DD01 051DScefotaksimNJ1014g

P
J01DD02 042DSceftazidimNJ1014g138,02144,92PAlkaloid d.o.o.AlkaloidCefazpraš. za otop. za inj., boč. 5x1000 mg/10 ml34,5136,23172,53181,16
J01DD02 071DSceftazidimNJ1014g154,00161,70PFresenius Kabi d.o.o.Labesfal-Laboratorios Almiro S.ACeftazidim Kabipraš. za otop. za inj., boč. 1x500 mg/10 ml19,2520,2119,2520,21
J01DD02 072DSceftazidimNJ1014g153,98161,67PFresenius Kabi d.o.o.Labesfal-Laboratorios Almiro S.ACeftazidim Kabipraš. za otop. za inj., boč. 10x500 mg/10 ml19,2520,21192,47202,09
J01DD02 073DSceftazidimNJ1014g172,88181,52PFresenius Kabi d.o.o.Labesfal-Laboratorios Almiro S.ACeftazidim Kabipraš. za otop. za inj., boč. 1x1000 mg/10 ml43,2245,3843,2245,38
J01DD02 074DSceftazidimNJ1014g156,85164,69PFresenius Kabi d.o.o.Labesfal-Laboratorios Almiro S.ACeftazidim Kabipraš. za otop. za inj., boč. 10x1000 mg/10 ml39,2141,17392,13411,74
J01DD04 022DSPOceftriaksonNJ1102g35,9337,72PSandoz d.o.o.SandozLendacinboč. 10x1 g17,9618,86179,64188,62
J01DD04 065DSPOceftriakson NJ1102g35,9337,72PFresenius Kabi d.o.o.Labesfal, Laboratorios Almiro, S.A.Ceftriaxone Kabipraš. za otop. za inj., boč 10x1 g17,9618,86179,64188,62
J01DD04 066DSPOceftriaksonNJ1102g54,0056,70PFresenius Kabi d.o.o.Labesfal, Laboratorios Almiro, S.A.Ceftriaxone Kabipraš. za otop. za inj., boč 10x2 g54,0056,70540,00567,00
J01DD04 071DSPOceftriaksonNJ1102g17,0017,85PMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Medaxonepraš. za otop. za inj. ili inf. boč. 10x1 g8,508,9385,0089,25
J01DD04 075DSPOceftriaksonNJ1102g35,9337,73PMIP Pharma Croatia d.o.o.Chephasaar Chem.-pharm. Fabrik GmbHCeftriaxon MIPpraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x1 g17,9618,86179,64188,62
J01DD04 076DSPOceftriaksonNJ1102g37,8039,69PMIP Pharma Croatia d.o.o.Chephasaar Chem.-pharm. Fabrik GmbHCeftriaxon MIPpraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x2 g37,8039,69378,00396,90
J01DD04 091DSPOceftriaksonNJ1102g16,1516,96PApta Medica International d.o.o.Balkanpharma-Razgrad ADCeftriakson AptaPharmapraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 5x1 g8,088,4840,3842,40
J01DD04 092DSPOceftriaksonNJ1102g30,9932,54PApta Medica International d.o.o.Balkanpharma-Razgrad ADCeftriakson AptaPharmapraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 5x2 g30,9932,54154,95162,70
J01DD08 141
cefiksim0,4g4,384,60OALPHA-MEDICAL d.o.o.Medika d.d.Cefixim CLNtbl. film obl. 10x400 mg4,384,6043,7745,96RRJ07
J01DD08 142
cefiksim0,4g4,384,60OALPHA-MEDICAL d.o.o.Medika d.d.Cefixim CLNtbl. film obl. 5x400 mg4,384,6021,8922,98RRJ07
J01DD08 241
cefiksim0,4g15,8016,59OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCefixim Alkaloidpraš. za oral. susp. 1x60 ml (100 mg/5 ml)47,4049,7747,4049,77RRJ07
J01DD08 242
cefiksim0,4g15,8016,59OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCefixim Alkaloidpraš. za oral. susp. 1x100 ml (100 mg/5 ml)79,0082,9579,0082,95RRJ07
J01DD13 241
cefpodoksim0,4g21,0022,05OAlkaloid d.o.o.AlkaloidRexocefpraš. za oral. susp. 1x100 ml (40 mg/5 ml)42,0044,1042,0044,10RRJ08
J01DD52 071DSceftazidim + avibaktamNJ107


PPfizer Ireland PharmaceuticalsGlaxoSmithKline Manufacturing S.p.AZaviceftapraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 10x(2 g + 0,5 g)784,27823,487.842,688.234,81
J01DE01 041DScefepimNJ1014g102,08107,18PAccord Healthcare Polska Sp. z o.o.Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l.Cefepim Accordpraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 1x1 g25,5226,8025,5226,80
J01DE01 042DScefepimNJ1014g107,76113,15PAccord Healthcare Polska Sp. z o.o.Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l.Cefepim Accordpraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 1x2 g53,8856,5753,8856,57
J01DE01 071DScefepimNJ1014g145,84153,13PFresenius Kabi d.o.o.Labesfal – Laboratorios Almiro S.A.Cefepime Kabipraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x1 g36,4638,28364,59382,82
J01DE01 072DScefepimNJ1014g153,94161,63PFresenius Kabi d.o.o.Labesfal – Laboratorios Almiro S.A.Cefepime Kabipraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x2 g76,9780,82769,68808,16
J01DH02 065DSmeropenemNJ1013g342,36359,48PHospira UK LimitedHospira UKMeropenem Hospirapraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x500 mg57,0659,91570,60599,13
J01DH02 066DSmeropenemNJ1013g312,48328,10PHospira UK LimitedHospira UKMeropenem Hospirapraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x1000 mg104,16109,371.041,601.093,68
J01DH02 073DSmeropenemNJ1013g181,94191,04PApta Medica International d.o.o.Facta Farmaceutici S.p.A.Meropenem AptaPharmapraš. za otop. za inj. ili inf., boč. 10x500 mg30,3231,84303,24318,40
J01DH02 074DSmeropenemNJ1013g166,07174,37PApta Medica International d.o.o.Facta Farmaceutici S.p.A.Meropenem AptaPharmapraš. za otop. za inj. ili inf., boč. 10x1000 mg55,3658,12553,55581,23
J01DH02 081DSmeropenemNJ1013g277,31291,18PFresenius Kabi d.o.o.Facta Farmaceutici S.p.A., Fresenius Kabi Deutschland, Labesfal-Laboratorios Almiro S.A.Meropenem Kabipraš. za otop. za inj. ili inf., boč. 10x500 mg/20 ml46,2248,53462,19485,30
J01DH02 082DSmeropenemNJ1013g253,11265,77PFresenius Kabi d.o.o.Facta Farmaceutici S.p.A., Fresenius Kabi Deutschland, Labesfal-Laboratorios Almiro S.A.Meropenem Kabipraš. za otop. za inj. ili inf., boč. 10x1000 mg/20 ml84,3788,59843,70885,89
J01DH02 083DSmeropenemNJ1013g277,31291,18PMedochemie Ltd.Medochemie LtdArchifarpraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x500 mg/20 ml46,2248,53462,19485,30
J01DH02 084DSmeropenemNJ1013g253,11265,77PMedochemie Ltd.Medochemie LtdArchifarpraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x1000 mg/30 ml84,3788,59843,70885,89
J01DH02 091DSmeropenemNJ1013g202,16212,27PSandoz d.o.o.Facta Farmaceutici S.p.A.Meropenem Sandozpraš. za otop. za inj. ili inf., boč. 10x500 mg33,6935,38336,93353,78
J01DH02 092DSmeropenemNJ1013g184,52193,74PSandoz d.o.o.Facta Farmaceutici S.p.A.Meropenem Sandozpraš. za otop. za inj. ili inf., boč. 10x1000 mg61,5164,58615,06645,81
J01DH03 061DSertapenemNJ1011g311,39326,96PMerck Sharp & Dohme B.V.Merck Sharp & DohmeInvanzpraš. za konc.za otop. za inf., boč. stakl. 1x1g/20ml311,39326,96311,39326,96
J01DH03 071DSertapenemNJ1011g228,66240,09PFresenius Kabi d.o.o.Facta Farmaceutici S.p.A.Ertapenem Fresenius Kabipraš. za konc.za otop. za inf., boč. stakl. 10x1g/20 ml228,66240,092.286,602.400,93
J01DH03 072DSertapenemNJ1011g205,79216,08PApta Medica International d.o.o.Facta Farmaceutici S.p.A.Ertapenem AptaPharmapraš. za konc.za otop. za inf., boč. 10x1g205,79216,082.057,942.160,84
J01DH51 068DSimipenem + cilastatinNJ1012g137,86144,75PFresenius Kabi d.o.o.Facta FarmaceuticiImipenem/Cilastatin Kabipraš. za otop. za inf., boč. stakl. 10x(500 mg + 500 mg)34,4736,19344,66361,89
J01DH51 071DSimipenem + cilastatinNJ1012g124,00130,20PHospira UK LimitedHospira UKImipenem/Cilastatin Hospirapraš. za otop. za inf., boč. 5x(500 mg + 500 mg)31,0032,55155,00162,75
J01DH51 072DSimipenem + cilastatinNJ1012g111,20116,76PApta Medica International d.o.o.Facta Farmaceutici S.p.A.Imipenem/cilastatin AptaPharmapraš. za otop. za inf., boč. 10x(500 mg + 500 mg)27,8029,19278,00291,90
J01DI02 061DSceftarolin fosamilNJ1081,2g813,12853,78PPfizer Ireland PharmaceuticalsFacta Farmaceutici S.p.AZinforopraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 10x600 mg406,56426,894.065,614.268,89
J01DI54 061DSceftolozan + tazobaktamNJ712


PMerck Sharp & Dohme B.V.Cubist Pharmaceuticals Italia s.r.l.Zerbaxapraš. za konc. za otop. za inf., boč. 10x1 g/0,5 g690,04724,546.900,407.245,42
J01EA01 151
trimetoprim0,4g

OR
J01EE01 051DSsulfametoksazol + trimetoprim


P
J01EE01 111
sulfametoksazol + trimetoprim


OBelupo d.d.BelupoSulotrimtbl. 20x120 mg0,280,295,615,89RRJ09
J01EE01 112
sulfametoksazol + trimetoprim


OBelupo d.d.BelupoSulotrimtbl. 20x480 mg0,840,8816,8217,66RRJ09
J01EE01 114
sulfametoksazol + trimetoprim


OBelupo d.d.BelupoSulotrim fortetbl. 20x960 mg1,271,3425,4626,73RRJ09
J01EE01 315
sulfametoksazol + trimetoprim


OBelupo d.d.BelupoSulotrimsirup 1x100 ml (200 mg + 40 mg/5 ml)17,0017,8517,0017,85RRJ09
J01FA01 051DSeritromicin1g

P
J01FA01 111
eritromicin1g7,327,69OBelupo d.d.BelupoEritromicincaps. 16x250 mg1,831,9229,2830,74RRJ10
J01FA09 112
klaritromicin0,5g4,614,84OBelupo d.d.BelupoMakcin SRtbl. 7x500 mg3,603,7825,1726,43RRJ11
J01FA09 114
klaritromicin0,5g3,603,78OBelupo d.d.BelupoMakcintbl. 14x500 mg3,603,7850,3452,86RRJ11
J01FA09 131
klaritromicin0,5g3,493,66OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Fromilidtbl. film obl. 14x250 mg1,741,8324,4125,63RRJ11
J01FA09 132
klaritromicin0,5g3,603,78OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Fromilidtbl. film obl. 14x500 mg3,603,7850,3452,86RRJ11
J01FA09 133
klaritromicin0,5g4,594,82OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Fromilid unotbl. s prod. otp. 7x500 mg3,603,7825,1726,43RRJ11
J01FA09 134
klaritromicin0,5g4,594,82OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Fromilid unotbl. s prod. otp. 14x500 mg3,603,7850,3452,86RRJ11
J01FA09 143
klaritromicin0,5g4,594,82OSandoz d.o.o.SandozLekoklar XLtbl. film obl. 7x500 mg3,603,7825,1726,43RRJ11
J01FA09 144
klaritromicin0,5g4,594,82OSandoz d.o.o.SandozLekoklar XLtbl. film obl. 14x500 mg3,603,7850,3452,86RRJ11
J01FA09 335
klaritromicin0,5g8,228,63OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Fromilidsusp. oral. 60 ml (125 mg/5 ml)24,6525,8824,6525,88RRJ11
J01FA10 007DSazitromicinNJ1030,5g103,69108,87PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Sumamedpraš. za inf. otop. boč. 5x500 mg103,69108,87518,44544,36
J01FA10 041DSazitromicinNJ1030,5g72,5876,21PPharmaS d.o.o.Anfarm Hellas S.A.Azitromicin PharmaSpraš. za konc. za inf. otop; boč. 1x500 mg72,5876,2172,5876,21
J01FA10 101
azitromicin0,3g13,2213,89OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Sumamedtbl. 6x125 mg5,515,7933,0634,71RRJ12
J01FA10 111
azitromicin0,3g2,682,81OBelupo d.d.BelupoAzitromicin Belupotbl. film obl. 6x250 mg2,232,3413,3914,06RRJ12
J01FA10 112
azitromicin0,3g2,682,81OBelupo d.d.BelupoAzitromicin Belupotbl. film obl. 3x500 mg4,464,6913,3914,06RRJ12
J01FA10 125
azitromicin0,3g2,682,81OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Makromicintbl. film obl. 3x500 mg4,464,6913,3914,06RRJ12
J01FA10 131
azitromicin0,3g2,682,81OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Azimedcaps. 6x250 mg2,232,3413,3914,06RRJ12
J01FA10 132
azitromicin0,3g2,682,81OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Azimedtbl. film obl. 3x500 mg4,464,6913,3914,06RRJ12
J01FA10 133
azitromicin0,3g2,682,81OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Azibiottbl. film obl. 3x500 mg4,464,6913,3914,06RRJ12
J01FA10 141
azitromicin0,3g2,682,81OSandoz d.o.o.SandozAzitromicin Sandoztbl. film obl. 6x250 mg2,232,3413,3914,06RRJ12
J01FA10 142
azitromicin0,3g2,682,81OSandoz d.o.o.SandozAzitromicin Sandoztbl. film obl. 3x500 mg4,464,6913,3914,06RRJ12
J01FA10 143
azitromicin0,3g2,562,69OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Azitromicin PharmaStbl. film obl. 3x500 mg4,274,4812,8013,44RRJ12
J01FA10 304
azitromicin0,3g15,8316,62OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Sumamedpraš. za oral. susp., 1x20 ml (100 mg/5 ml)21,1022,1621,1022,16RRJ18
J01FA10 306
azitromicin0,3g11,0311,58OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Sumamed 1.200praš. za oral. susp., 1x30 ml (200 mg/5 ml)44,1046,3144,1046,31RRJ12
J01FA10 308
azitromicin0,3g11,0311,58OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Sumamed fortepraš. za oral. susp., 1x15 ml (200 mg/5 ml)22,0523,1522,0523,15RRJ12
J01FA10 309
azitromicin0,3g11,0311,58OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Sumamed 1.500praš. za oral. susp., 1x37,5 ml (200 mg/5 ml)55,1357,8955,1357,89RRJ12
J01FA10 343
azitromicin0,3g10,0710,57OSandoz d.o.o.SandozAzitromicin Sandoz fortepraš. za oral. susp., boč. 1x15 ml (200 mg/5 ml)20,1421,1520,1421,15RRJ12
J01FF01 022DSklindamicin1,8g71,5875,16PSandoz d.o.o.Sandoz-LekKlimicinamp. 10x300 mg/2 ml11,9312,53119,28125,24
J01FF01 063DSklindamicin1,8g69,1272,58PPfizer Croatia d.o.o.PfizerDalacin Camp. 1x300 mg/2 ml11,5212,1011,5212,10
J01FF01 065DSklindamicin1,8g34,8136,55PMIP Pharma Croatia d.o.o.Chephasaar Chem.-pharm. Fabrik GmbHClindamycin MIP/Klindamicin-MIPotop. za inj., amp. 5x900 mg/6 ml17,4118,2887,0391,38
J01FF01 071DSklindamicin1,8g40,9643,01PMIP Pharma Croatia d.o.o.Chephasaar Chem.-pharm. Fabrik GmbHClindamycin MIP/Klindamicin-MIPotop. za inj., amp. 5x600 mg/4 ml13,6514,3368,2771,68
J01FF01 121
klindamicin1,2g8,228,63OSandoz d.o.o.Sandoz-LekKlimicincaps. 16x150 mg1,031,0816,4317,25R
J01FF01 122
klindamicin1,2g6,006,30OSandoz d.o.o.Sandoz-LekKlimicincaps. 16x300 mg1,501,5824,0025,20R
J01FF01 162
klindamicin1,2g6,006,30OPfizer Croatia d.o.o.PfizerDalacin Ccaps. 16x300 mg1,501,5824,0025,20R
J01GA01 051DSstreptomicin1g

P
J01GB01 961DStobramicinNJ1040,3g237,66249,54IChiesi Pharmaceuticals GmbHChiesiBramitobotop. za nebulizator, spremnik jednodozni, 56x300 mg/4 ml237,66249,5413.308,7713.974,21
J01GB01 962DStobramicinNJ1040.112g263,94277,14IMylan IRE Healthcare LtdNovartis Pharma GmbHTobi Podhalerprašak inhalata, caps. tvrde 4x56x28 mg65,9869,2814.780,5515.519,58
J01GB03 032POgentamicin0,24g18,6919,62PKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Garamycinamp. 10x80 mg6,236,5462,3265,44
J01GB03 033POgentamicin0,24g16,7417,58PKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Garamycinamp. 10x120 mg8,378,7983,7087,89
J01GB03 013POgentamicin0,24g18,7019,64PBelupo d.d.BelupoGentamicin Belupoamp. 10x80 mg6,236,5462,3265,44
J01GB03 014POgentamicin0,24g16,7417,58PBelupo d.d.BelupoGentamicin Belupoamp. 10x120 mg8,378,7983,7087,89
J01GB06 051DSamikacinNJ1011g

P
J01GB07 051DSnetilmicin0,35g

P
J01MA01 052DSofloksacin0,4g

P
J01MA01 151DSofloksacin0,4g

OR
J01MA02 022DSciprofloksacinNJ1050.8g179,57188,55PSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasCiprofloksacin Lekotop. za inf., boč. stakl. 5x200 mg/100 ml44,8947,14224,46235,68
J01MA02 031DSciprofloksacinNJ1050.8g179,56188,54PKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ciprinolboč. inf. 1x200 mg/100 ml44,8947,1344,8947,13
J01MA02 033DSciprofloksacinNJ1050.8g165,65173,93PKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ciprinolboč. inf. 5x10 ml (100 mg/10 ml)20,7121,74103,53108,71
J01MA02 034DSciprofloksacinNJ1050.8g161,62169,70PKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ciprinolboč. inf. 1x400 mg/200 ml80,8184,8580,8184,85
J01MA02 061DSciprofloksacinNJ1050.8g165,65173,93PAlkaloid d.o.o.AlkaloidCiteralkonc. otop. za inf., amp. 5x10 ml (100 mg/10 ml)20,7121,74103,53108,71
J01MA02 066DSciprofloksacin NJ1050.8g161,60169,68PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiCiprofloxacin Kabiotop. za inf., boč. 1x200 mg/100 ml40,4042,4240,4042,42
J01MA02 067DSciprofloksacin NJ1050.8g145,44152,71PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiCiprofloxacin Kabiotop. za inf., boč. 10x200 mg/100 ml36,3638,18363,60381,78
J01MA02 068DSciprofloksacin NJ1050.8g145,46152,73PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiCiprofloxacin Kabiotop. za inf., boč. 1x400 mg/200 ml72,7376,3772,7376,37
J01MA02 069DSciprofloksacin NJ1050.8g130,91137,46PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiCiprofloxacin Kabiotop. za inf., boč. 10x400 mg/200 ml65,4668,73654,57687,30
J01MA02 102
ciprofloksacin1g9,159,60OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Cipromedtbl. 10x500 mg4,574,8045,7348,02RSRJ13
J01MA02 111
ciprofloksacin1g8,448,86OBelupo d.d.BelupoCifloxtbl. film obl. 10x250 mg2,112,2221,1022,16RSRJ13
J01MA02 112
ciprofloksacin1g9,159,60OBelupo d.d.BelupoCifloxtbl. film obl. 10x500 mg4,574,8045,7348,02RSRJ13
J01MA02 116
ciprofloksacin1g9,159,60OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Ciprofloksacin JGLtbl. film obl. 10x500 mg4,574,8045,7348,02RSRJ13
J01MA02 122
ciprofloksacin1g9,159,60OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasCiprofloksacin Sandoztbl. film obl. 10x500 mg4,574,8045,7348,02RSRJ13
J01MA02 131
ciprofloksacin1g8,448,86OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ciprinoltbl. 10x250 mg2,112,2221,1022,16RSRJ13
J01MA02 132
ciprofloksacin1g9,159,60OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ciprinoltbl. 10x500 mg4,574,8045,7348,02RSRJ13
J01MA02 161
ciprofloksacin1g8,448,86OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCiteraltbl. 10x250 mg2,112,2221,1022,16RSRJ13
J01MA02 162
ciprofloksacin1g9,159,60OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCiteraltbl. 10x500 mg4,574,8045,7348,02RSRJ13
J01MA03 051DSpefloksacin0,8mg

P
J01MA03 151DSpefloksacin0,8mg

O
J01MA06 111
norfloksacin0,8g3,073,22OBelupo d.d.BelupoNofloxtbl. film obl. 20x400 mg1,541,6130,7032,24RRJ14
J01MA06 134
norfloksacin0,8g3,073,22OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Nolicintbl. 20x400 mg1,541,6130,7032,24RRJ14
J01MA06 161
norfloksacin0,8g3,083,23OALPHA-MEDICAL d.o.o.Remedica Ltd.Trizolin UROtbl. film obl. 20x400 mg1,541,6130,7032,24RRJ14
J01MA12 021DSlevofloksacinNJ1050,5g132,53139,16PSandoz d.o.o.Pharmaceutical Works Polpharma, S.A.Flexidotop. za inf., vreć. 1x100 ml (5 mg/ml)132,53139,16132,53139,16
J01MA12 031DSlevofloksacinNJ1050,5g92,7797,41PKRKA-FARMA d.o.o.Pharmathen S.A., Krka d.d., Anfarm Hellas S.A.Levaloxotop. za inf., boč. 1x100 ml (5 mg/ml)92,7797,4192,7797,41
J01MA12 032DSlevofloksacinNJ1050,5g92,7797,41PKRKA-FARMA d.o.o.Pharmathen S.A., Krka d.d., Anfarm Hellas S.A.Levaloxotop. za inf., boč. 5x100 ml (5 mg/ml)92,7797,41463,85487,04
J01MA12 131
levofloksacin0,5g6,847,18OKRKA-FARMA d.o.o.Pharmathen S.A., Krka d.d.Levaloxtbl. film obl. 10x250 mg3,423,5934,2035,91RSRJ15
J01MA12 132
levofloksacin0,5g6,166,46OKRKA-FARMA d.o.o.Pharmathen S.A., Krka d.d.Levaloxtbl. film obl. 10x500 mg6,166,4661,5564,63RSRJ15
J01MA14 031DSmoksifloksacinNJ105400mg109,40114,87PKRKA-FARMA d.o.o.Krka dd, TAD Pharma GmbHMoloxinotop. za inf., boca 1x400 mg/250 ml109,40114,87109,40114,87
J01MA14 044DSmoksifloksacinNJ105400mg121,56127,64PPharmaS d.o.o.Pharmathen S.A.Moksifloksacin PharmaSotop. za inf., boč. 1x400 mg/250 ml121,56127,64121,56127,64
J01MA14 061DSmoksifloksacinNJ105400mg135,07141,82PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiMoxifloxacin Kabiotop. za inf., boč. (KabiPac) 10x400 mg/250 ml135,07141,821.350,701.418,24
J01MA14 071DSmoksifloksacinNJ105400mg135,07141,82PAlvogen Pharma Trading Europe EOODPharmathen S.A.Moksifloksacin Alvogenotop. za inf., boč. 5x400 mg/250 ml135,07141,82675,35709,12
J01MA14 121
moksifloksacin0,4g5,595,87OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Moksacintbl. film obl. 5x400 mg5,595,8727,9529,35RSpj05
J01MA14 131
moksifloksacin0,4 g5,265,52OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbH, KRKA-FARMA d.o.o.Moloxintbl. film obl. 5x400 mg5,265,5226,3027,62RSRJ16
J01MA14 132
moksifloksacin0,4 g5,265,52OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbH, KRKA-FARMA d.o.o.Moloxintbl. film obl. 7x400 mg5,265,5236,8238,66RSRJ16
J01MA14 144
moksifloksacin0,4 g4,374,59OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid – int d.o.o.Melvedoktbl. film obl. 7x400 mg4,374,5930,6232,15RSpj05
J01MA14 173
moksifloksacin0,4 g4,775,01ODOUBLE-E-PHARMA LimitedLaboratoires BTTRivoxintbl. film obl. 5x400 mg4,775,0123,8525,04RSpj05
J01MA14 174
moksifloksacin0,4 g4,865,10ODOUBLE-E-PHARMA LimitedLaboratories BTTRivoxintbl. film obl. 7x400 mg4,865,1034,0235,72RSpj05
J01XA01 021DSvankomicinNJ1012 g178,20187,11PSandoz d.o.o.Sandoz-LekEdicinboč. 1x500 mg44,5546,7844,5546,78
J01XA01 022DSvankomicinNJ1012 g165,44173,71PSandoz d.o.o.Sandoz-LekEdicinboč. 1x1.000 mg82,7286,8682,7286,86
J01XA01 071DSvankomicinNJ1012 g101,04106,09PFresenius Kabi d.o.o.Xellia Pharmaceuticals ApSVancomycin Kabipraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x500 mg25,2626,5225,2626,52
J01XA01 072DSvankomicinNJ1012 g93,8098,49PFresenius Kabi d.o.o.Xellia Pharmaceuticals ApSVancomycin Kabipraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x1000 mg46,9049,2546,9049,25
J01XA01 081DSvankomicinNJ1012 g95,99100,79PMIP Pharma Croatia d.o.o.Chephasaar Chem.-Pharm. Fabrik GmbHVankomicin MIP 500 mgpraš. za otop. za inf., boč. 5x500 mg24,0025,20119,99125,99
J01XA01 082DSvankomicinNJ1012 g89,1193,57PMIP Pharma Croatia d.o.o.Chephasaar Chem.-Pharm. Fabrik GmbHVankomicin MIP 1000 mgpraš. za otop. za inf., boč. 5x1000 mg44,5646,78222,78233,92
J01XA01 151DSvankomicinNJ1012 g

O
J01XA02 061DSteikoplaninNJ1010,4g259,42272,39PSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Gruppo LepetitTargocidboč. 1x200 mg + otap.129,71136,20129,71136,20
J01XA02 062DSteikoplaninNJ1010,4g254,50267,23PSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Gruppo LepetitTargocidboč. 1x400 mg + otap.254,50267,23254,50267,23
J01XB01 001DSkolistimetat-natrijNJ1043 MU234,71246,44ITeva B.V.Penn Pharmaceutical Services Ltd, Forest-Tosara LtdColobreathepraš. za inh., caps. tvrda 56x125 mg (1,662,500 IU) + inhalator Turbospin130,07136,577.283,767.647,95
J01XB01 071DSkolistinNJ1019 MU399,15419,11PAltamedics d.o.o.Labesfal – Laboratórios Almiro S.A.Colixinpraš. za konc. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 30x1.000.000 IU (80 mg)44,3546,571.330,501.397,03
J01XB01 072DSkolistinNJ1019 MU399,15419,11PAlvogen Pharma Trading Europe EOODXellia Pharmaceuticals ApSKolistin Alvogenpraš. za otop. za inj., inf. ili inh., boč. 10x1.000.000 IU (80 mg)44,3546,57443,50465,68
J01XB01 073DSkolistinNJ1019 MU399,15419,11PAlvogen Pharma Trading Europe EOODXellia Pharmaceuticals ApSKolistin Alvogenpraš. za otop. za inj., inf. ili inh., boč. 10x2.000.000 IU (160 mg)88,7093,14887,00931,35
J01XB01 074DSkolistinNJ1019 MU379,19398,15PAltamedics d.o.o.Labesfal – Laboratórios Almiro S.A.Colixinpraš. za konc. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 30x2.000.000 IU (160 mg)84,2788,482.527,952.654,35
J01XD01 031DSmetronidazol1,5 g49,3551,82PKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Efloranboč. inf. 0,5% 100 ml16,4517,2716,4517,27
J01XD01 065DSmetronidazol1.5 g36,5438,37PB. Braun Adria d.o.o.Braun Melsungen AG, Braun Medical S.A.Metronidazol B. Braun 5 mg/mlotop. za inf., 5 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 20x100 ml12,1812,79243,60255,78
J01XD01 071DSmetronidazol1.5 g39,9941,99PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiMetronidazol Freseniusotop. za inf., boč. plast. (KabiPac) 10x100 ml (5 mg/ml)13,3314,00133,29139,95
J01XE01 111
nitrofurantoin0,2 g4,925,17OBelupo d.d.BelupoNinurcaps. 30x50 mg1,231,2936,9038,75R
J01XX01 051DSfosfomicinNJ1018 g

P
J01XX01 121
fosfomicin3 g14,7115,45OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Labiana Pharmaceuticals, S.L.U., JGL d.d.Fosfomicin JGLgran. za oral. otop., vreć. 1x3 g14,7115,4514,7115,45R
J01XX01 141
fosfomicin3 g21,0222,07OPharmaS d.o.o.Labiana Pharmaceuticals S.L.U.Urifosgran. za oral. otop., vreć. 1x3 g21,0222,0721,0222,07R
J01XX01 142
fosfomicin3 g20,3921,40OPharmaS d.o.o.Labiana Pharmaceuticals S.L.U.Urifosgran. za oral. otop., vreć. 2x3 g20,3921,4040,7742,81R
J01XX01 143
fosfomicin3 g30,3631,88OPharmaS d.o.o.Labiana Pharmaceuticals S.L.U.Urifosgran. za oral. otop., vreć. 1x2 g20,2421,2520,2421,25R
J01XX08 041DSlinezolidNJ1061,2 g302,04317,14PKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Linezolid Krkaotop. za inf., vreć. 1x600 mg/300 ml151,02158,57151,02158,57
J01XX08 060DSlinezolidNJ1061,2 g372,89391,54PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiLinezolid Kabiotop. za inf., vreć. 10x600 mg/300 ml186,45195,771.864,461.957,68
J01XX08 061DSlinezolidNJ1061,2 g372,89391,54PPfizer Croatia d.o.o.Fresenius KabiZyvoxidotop. za inf., vreć. plast. 10x600 mg/300 ml186,45195,771.864,461.957,68
J01XX08 062DSlinezolidNJ1061,2 g372,90391,55PSandoz d.o.o.Synthon Hispania S.L., Synthon BVLinezolid Sandozotop. za inf., vreć. 1x600 mg/300 ml186,45195,77186,45195,77
J01XX08 063DSlinezolidNJ1061,2 g372,89391,54PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiLinezolid Kabiotop. za inf., boč. 10x600 mg/300 ml186,45195,771.864,461.957,68
J01XX08 091DSlinezolidNJ1061,2 g271,84285,43PAccord Healthcare Polska Sp. z o.o.Accord Healthcare Limited, Demo S.A. Pharmaceutical IndustryLinezolid Accordotop. za inf., vreć. plast. 10x600 mg/300 ml135,92142,721.359,201.427,16
J01XX08 101DSlinezolidNJ1061,2 g458,43481,35OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Linezolid Plivatbl. film obl. 10x600 mg229,21240,672.292,142.406,75
J01XX08 121DSlinezolidNJ1061,2 g509,36534,83OSandoz d.o.o.SandozLynztbl. film obl. 10x600 mg254,68267,422.546,822.674,16
J01XX08 131DSlinezolidNJ1061,2 g412,58433,21OKRKA-FARMA d.o.o.Krka dd, TAD Pharma GmbHLinezolid Krkatbl. film obl. 10x600 mg206,29216,602.062,892.166,03
J01XX08 161DSlinezolidNJ1061,2 g509,36534,83OPfizer Croatia d.o.o.Pharmacia & UpjohnZyvoxidtbl. film obl. 10x600 mg254,68267,422.546,822.674,16
J02AA01 051DSamfotericin B35 mg

P
J02AC01 066DSflukonazol0,2 g60,9864,03PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiFlukonazol Kabiotop. za inf., boč. 10x100 ml (2 mg/ml)60,9864,03609,79640,28
J02AC01 112
flukonazol0,2 g25,1126,36OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Fluconaxcaps. 7x50 mg6,286,5943,9446,14R
J02AC01 113
flukonazol0,2 g10,0310,53OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Fluconaxcaps. 7x100 mg5,015,2635,0936,84R
J02AC01 114
flukonazol0,2 g22,8824,02OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Fluconaxcaps. 1x150 mg17,1618,0217,1618,02R
J02AC01 161
flukonazol0,2 g25,1126,36OPfizer Croatia d.o.o.PfizerDiflucancaps. 7x50 mg6,286,5943,9446,14R
J02AC01 162
flukonazol0,2 g10,0310,53OPfizer Croatia d.o.o.PfizerDiflucancaps. 7x100 mg5,015,2635,0936,84R
J02AC01 163
flukonazol0,2 g26,8328,17OPfizer Croatia d.o.o.PfizerDiflucancaps. 1x150 mg17,1618,0217,1618,02R
J02AC01 205
flukonazol0,2 g44,2746,48OPfizer Croatia d.o.o.PfizerDiflucansirup 1x35 ml (50 mg/5 ml)77,4781,3477,4781,34R
J02AC02 101
itrakonazol0,2 g10,0310,53OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva-Hrvatska d.o.o.Itrakonazol Plivacaps. tvrda 28x100 mg5,015,26140,37147,39R
J02AC02 131
itrakonazol0,2 g13,0613,71OBelupo d.d.BelupoItrac 3caps. 4x100 mg6,536,8626,1227,43R
J02AC02 132
itrakonazol0,2 g10,0310,53OBelupo d.d.BelupoItrac 3caps. 28x100 mg5,015,26140,37147,39R
J02AC02 142
itrakonazol0,2 g9,8610,36OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Itrakonazol PharmaScaps. tvrda 28x100 mg4,935,18138,10145,01R
J02AC03 041DSvorikonazolNJ2010,4 g1.164,101.222,31PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Vorikonazol Plivapraš. za otop. za inf., boč. 1x200 mg582,05611,15582,05611,15
J02AC03 061DSvorikonazolNJ2010,4 g1.164,101.222,31PPfizer Europe MA EEIGPfizerVfendpraš. za otop. za inf. boč. 1x200 mg/20 ml (10 mg/1ml)582,05611,15582,05611,15
J02AC03 062DSvorikonazolNJ2010,4 g1.164,101.222,31PSandoz d.o.o.Sandoz-LekVorikonazol Sandozpraš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x200 mg582,05611,15582,05611,15
J02AC03 071DSvorikonazolNJ2010,4 g1.047,701.100,09PAlvogen Pharma Trading Europe EOODAnfarm Hellas S.A., Pharmathen S.A., Pharmathen International S.A.Voramolpraš. za otop. za inf., boč. 1x200 mg/20 ml (10 mg/ml)523,85550,04523,85550,04
J02AC03 081DSvorikonazolNJ2010,4 g942,94990,09PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius Kabi Deutschland GmbHVorikonazol Fresenius Kabipraš. za otop. za inf., boč. 1x200 mg471,47495,04471,47495,04
J02AC03 101DSvorikonazolNJ2010,4 g293,78308,47OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Vorikonazol Plivatbl. film obl. 28x200 mg146,89154,234.112,924.318,57
J02AC03 122DSvorikonazolNJ2010,4 g293,78308,47OSandoz d.o.o.Sandoz-LekVornaltbl. film obl. 30x200 mg146,89154,234.406,704.627,04
J02AC03 131DSvorikonazolNJ2010,4 g264,40277,62OAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare LtdVorikonazol Accordtbl. film obl. 28x200 mg132,20138,813.701,633.886,71
J02AC03 141DSvorikonazolNJ2010,4 g316,58332,41OMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Verriatbl. film obl. 28x50 mg39,5741,551.108,041.163,44
J02AC03 142DSvorikonazolNJ2010,4 g237,96249,86OMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Verriatbl. film obl. 28x200 mg118,98124,933.331,473.498,04
J02AC03 161DSvorikonazolNJ2010,4 g268,40281,82OPfizer Europe MA EEIGPfizerVfendtbl. film obl. 28x50 mg33,5535,23939,40986,37
J02AC03 162DSvorikonazolNJ2010,4 g293,78308,47OPfizer Europe MA EEIGPfizerVfendtbl. film obl. 28x200 mg146,89154,234.112,924.318,57
J02AC03 171DSvorikonazolNJ2010,4 g293,78308,47OAlvogen Pharma Trading Europe EOODPharmathen S.A., Pharmathen International S.A.Voramoltbl. film obl. 30x200 mg146,89154,234.406,704.627,04
J02AC03 361DSvorikonazolNJ2010,4 g518,16544,07OPfizer Europe MA EEIGPfizerVfendpraš. za oral. susp. 1x70 ml (40 mg/ml)3.627,123.808,483.627,123.808,48
J02AC03 902DSvorikonazolNJ2010,4 g1.164,101.222,31PPharmaS d.o.o.Anfarm Hellas S.A., Pharmathen S.A.Vorikonazol PharmaSpraš. za otop. za inf., boč. 1x200 mg582,05611,15582,05611,15
J02AC04 101KSposakonazolNJ2020,3 g408,26428,68OTeva B.V.Delorbis Pharmaceuticals LtdPosakonazol Tevatbl. žel. otp. 24x100 mg136,09142,893.266,103.429,41
J02AC04 131KSposakonazolNJ2020,3 g408,26428,68OSandoz d.o.o.Delorbis Pharmaceuticals LtdOssmiqtbl. žel. otp. 24x100 mg136,09142,893.266,103.429,41
J02AC04 141KSposakonazolNJ2020,3 g408,26428,68OMylan S.A.SDelorbis Pharmaceuticals LtdPosakonazol Mylantbl. žel. otp. 24x100 mg136,09142,893.266,103.429,41
J02AC04 161KSposakonazolNJ2020,3 g646,25678,56OMerck Sharp & Dohme B.V.Schering- PloughNoxafiltbl. žel. otp. 24x100 mg215,42226,195.169,975.428,47
J02AC04 171KSposakonazolNJ2020,3 g452,37474,99OAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare Limited, Delorbis Pharmaceutical Ltd.Posakonazol Accordtbl. žel. otp. 24x100 mg150,79158,333.618,953.799,90
J02AC04 181KSposakonazolNJ2020,3 g429,75451,24OAbdi Farma Unipessoal Ltd.Interpharma Services Ltd.Posakonazol Abditbl. žel. otp. 24x100 mg143,25150,413.438,003.609,90
J02AC04 191KSposakonazolNJ2020,3 g429,75451,24OAlvogen Pharma Trading Europe EOODDelorbis Pharmaceuticals LtdPosakonazol Alvogentbl. žel. otp. 24x100 mg143,25150,413.438,003.609,90
J02AC04 361KSposakonazolNJ2020,3 g294,03308,73OMerck Sharp & Dohme B.V.Schering- PloughNoxafilsusp. oral., boč. stakl. 1x105 ml (40 mg/ml)4.116,354.322,174.116,354.322,17
J02AC05 071DSizavukonazolNJ7190,2 g2.696,702.831,54PBasilea Pharmaceutica Deutschland GmbHAlmac Pharma Services (Ireland) LimitedCresembapraš. za otop. za inf., boč. 1x200 mg2.696,702.831,542.696,702.831,54
J02AC05 171DSizavukonazolNJ7190,2 g667,90701,30OBasilea Pharmaceutica Deutschland GmbHAlmac Pharma Services (Ireland) LimitedCresembacaps. tvrda 14x100 mg333,95350,654.675,304.909,07
J02AX01 051DSflucitozin10 g

P
J02AX04 011DSkaspofunginNJ20150 mg1.822,011.913,11PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Kaspofungin Plivapraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x50 mg1.822,011.913,111.822,011.913,11
J02AX04 012DSkaspofunginNJ20150 mg2.086,222.190,53PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Kaspofungin Plivapraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x70 mg2.920,713.066,752.920,713.066,75
J02AX04 041DSkaspofunginNJ20150 mg1.822,011.913,11PPharmaS d.o.o.Pharmadox Healthcare Ltd., Galenicum Health S.L.Kaspofungin PharmaSpraš. za konc. za otop. za inf., boč. 1x50 mg1.822,011.913,111.822,011.913,11
J02AX04 042DSkaspofunginNJ20150 mg1.475,821.549,61PAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare Limited, Xellia Pharmaceuticals ApSCaspofungin Accordpraš. za konc. za otop. za inf., boč. 1x50 mg1.475,821.549,611.475,821.549,61
J02AX04 071DSkaspofunginNJ20150 mg1.639,811.721,80PAlvogen Pharma Trading Europe EOODPharmaten S.A., Pharmadox Healthcare LtdDalvocanspraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x50 mg1.639,811.721,801.639,811.721,80
J02AX04 072DSkaspofunginNJ20150 mg2.086,222.190,53PAlvogen Pharma Trading Europe EOODPharmaten S.A., Pharmadox Healthcare LtdDalvocanspraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x70 mg2.920,713.066,752.920,713.066,75
J02AX04 082DSkaspofunginNJ20150 mg2.086,222.190,53PAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare Limited, Xellia Pharmaceuticals ApSCaspofungin Accordpraš. za konc. za otop. za inf., boč. 1x70 mg2.920,713.066,752.920,713.066,75
J02AX05 001DSmikafunginNJ2010,1 g2.526,782.653,12PTeva B.V.S.C. Sindan-Pharma S.R.L.Mikafungin Tevapraš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x50 mg1.263,391.326,561.263,391.326,56
J02AX05 002DSmikafunginNJ2010,1 g1.996,772.096,61PTeva B.V.S.C. Sindan-Pharma S.R.L.Mikafungin Tevapraš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x100 mg1.996,772.096,611.996,772.096,61
J02AX05 061DSmikafunginNJ2010,1 g3.305,643.470,92PAstellas Pharma Europe B.V.Astellas Ireland Co. LtdMycaminepraš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x50 mg1.652,821.735,461.652,821.735,46
J02AX05 062DSmikafunginNJ2010,1 g2.852,532.995,16PAstellas Pharma Europe B.V.Astellas Ireland Co. LtdMycaminepraš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x100 mg2.852,532.995,162.852,532.995,16
J02AX06 001DSanidulafunginNJ2010,1 g1.997,282.097,14PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Anidulafungin Plivapraš. i otap. za konc. za otop. za inf., boč. 1×100 mg1.997,282.097,141.997,282.097,14
J02AX06 041DSanidulafunginNJ2010,1 g1.897,421.992,29PAccord Healthcare Polska Sp. z o.o.Accord Healthcare LimitedAnidulafungin Accordpraš. za konc. za otop. za inf., stakl. boč. 1×100 mg1.897,421.992,291.897,421.992,29
J02AX06 061DSanidulafunginNJ2010,1 g80,0984,09PPfizer Europe MA EEIGPfizerEcaltapraš. i otap. za konc. za otop. za inf., boč. 1×100 mg/30 ml2.402,682.522,812.402,682.522,81
J02AX06 071DSanidulafunginNJ2010,1 g1.802,551.892,68PFresenius Kabi d.o.o.Laboratori Fundacio DauAnidulafungin Fresenius Kabipraš. za konc. za otop. za inf., stakl. boč. 1×100 mg1.802,551.892,681.802,551.892,68
J04AA01 151DSaminosalicilna kiselina (PAS)NJ40112 g

O
J04AB01 151DScikloserinNJ4010,75 g

O
J04AB02 051DSrifampicin0,6 g

P
J04AB02 101
rifampicin0,6 g6,646,97OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Rimactancaps. 16x300 mg3,323,4953,1255,78R
J04AB02 102
rifampicin0,6 g5,906,20OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Rimactancaps. 100x300 mg2,953,10295,00309,75R
J04AB04 151DSrifabutinNJ4010,15 g

O
J04AC51 052DSizoniazid + piridoksin


P
J04AC51 151
izoniazid + piridoksin


OR
J04AD01 151DSprotionamidNJ4010,75 g

O
J04AK01 131
pirazinamid1,5 g5,535,81OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Pyrazinamidtbl. 100x500 mg1,841,94184,33193,55R
J04AK02 051DSetambutol1,2 g

P
J04AK02 151
etambutol1,2 g

OR
J05AB01 032DSaciklovir4 g882,05926,15PKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Virolexboč. inf. 5x250 mg55,1357,89275,64289,42
J05AB01 071DSaciklovir4 g617,44648,31PALPHA-MEDICAL d.o.o.Laboratorio Reig Jofre S.A., Alpha-Medical d.o.o.Aciklovir Alpha-Medicalboč. inf. 5x250 mg38,5940,52192,95202,60
J05AB01 113
aciklovir4 g37,7039,59OBelupo d.d.BelupoHerpleximtbl. film obl. 35x400 mg3,773,96131,95138,55R
J05AB01 131
aciklovir4 g54,6057,33OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Virolextbl. film obl. 20x200 mg2,732,8754,6057,33R
J05AB06 071KSganciklovir0,5 g225,94237,24PCheplapharm Arzneimittel GmbHCheplapharm Arzneimittel GmbHCymeveneboč. 1x500 mg/10 ml225,94237,24225,94237,24
J05AB14 101
valganciklovir0,9 g167,67176,05OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Valganciklovir Plivatbl. film obl. 60x450 mg83,8388,035.030,085.281,58RRJ51
J05AB14 131
valganciklovir0,9 g135,81142,60OCipla Europe NVCipla (EU) Limited, Cipla Europe NVValganciklovir Ciplatbl. film obl. 60x450 mg67,9171,304.074,364.278,08RRJ51
J05AB14 171
valganciklovir0,9 g167,67176,05ORoche d.o.o.RocheValcytetbl. film obl. 60x450 mg83,8388,035.030,085.281,58RRJ51
J05AB14 181
valganciklovir0,9 g167,67176,05OAlvogen Pharma Trading Europe EOODPharmadox Healthcare Ltd., SC Labormed – Pharma SAAlvanocyttbl. film obl. 60x450 mg83,8388,035.030,085.281,58RRJ51
J05AB14 182
valganciklovir0,9 g150,90158,45OSTADA d.o.o.Stada Arzneimittel AG, Pharmadox Healthcare Ltd, Centrafarm Services BVValganciklovir Stadatbl. film obl. 60x450 mg75,4579,224.527,074.753,42RRJ51
J05AE03 151KLritonavirNJ5011,2 g

O
J05AE03 251KLritonavirNJ5011,2 g

O
J05AE10 101KLdarunavirNJ5011,2 g90,6395,16OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva Operations Poland Sp. z o.o.Darunavir Plivatbl. film obl. 30x800 mg60,4263,441.812,651.903,28
J05AE10 121KLdarunavirNJ5011,2 g90,6395,16OSandoz d.o.o.Lek Pharmaceuticals d.d., Salutas Pharma GmbHDarunavir Sandoztbl. film obl. 30x800 mg60,4263,441.812,651.903,28
J05AE10 131KLdarunavirNJ5011,2 g81,5785,65OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbhDarunavir Krkatbl. film obl. 30x800 mg54,3857,101.631,341.712,91
J05AE10 141KLdarunavirNJ5011,2 g77,4981,36OAccord Healthcare Polska Sp. z o.o.Pharmathen International S.A.Darunavir Accordtbl. film obl. 30x800 mg51,6654,241.549,771.627,26
J05AE10 163KLdarunavirNJ5011,2 g117,77123,66OJanssen-Cilag International N.V.JanssenPrezistatbl. film obl. 60x600 mg58,8861,833.533,003.709,65
J05AE10 171KLdarunavirNJ5011,2 g90,6395,16OMylan S.A.SMylan Hungary Kft; McDermott Laboratories Limited T/A Gerard LaboratoriesDarunavir Mylantbl. film obl. 30x800 mg60,4263,441.812,651.903,28
J05AF01 051KLzidovudinNJ5010,6 g

P
J05AF01 262KLzidovudinNJ5010,6 g32,4734,09OGlaxoSmithKline d.o.o.GlaxoWellcome Operations, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.Retrovirsiru