Uredba o dopuni Zakona o sportu

NN 77/2020 (3.7.2020.), Uredba o dopuni Zakona o sportu

Vlada Republike Hrvatske

1463

Na temelju članka 2. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 118/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. srpnja 2020. donijela

UREDBU

O DOPUNI ZAKONA O SPORTU

Članak 1.

U Zakonu o sportu (»Narodne novine«, br. 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16 – ispravak, 98/19 i 47/20), u članku 74. iza stavka 5. dodaju se stavci 6. do 11. koji glase:

»(6) U slučaju nastupanja okolnosti iz stavka 4. ovoga članka čelnik tijela državne uprave nadležnog za šport može nacionalnim sportskim savezima olimpijskih i paraolimpijskih sportova dodijeliti potporu za organizaciju nacionalnih sportskih natjecanja.

(7) Potpora iz stavka 6. ovoga članka može se dodijeliti za opravdane izravne troškove organizacije nacionalnih sportskih natjecanja koje inače podmiruju sportski klubovi, osim onih troškova koji se već financiraju/sufinanciraju iz drugih javnih izvora. Ove potpore odnose se na nacionalna sportska natjecanja koja će se održati do kraja kalendarske 2020. godine.

(8) Pravo na dodjelu potpore iz stavka 6. ovoga članka imaju oni nacionalni sportski savezi, čiji su sportaši ili sportske ekipe osigurale ili koji imaju priliku osigurati nastup na Olimpijskim, odnosno Paraolimpijskim igrama u Tokiju, kao i oni nacionalni sportski savezi olimpijskih, odnosno paraolimpijskih sportova koji imaju veći udio registriranih sportskih klubova pojedinog sporta u Republici Hrvatskoj.

(9) Čelnik tijela državne uprave nadležnog za šport donosi odluku kojom se dodatno razrađuju kriteriji iz stavka 8. ovoga članka, vrsta nacionalnih sportskih natjecanja koja se mogu financirati/sufinancirati, opravdani izravni troškovi organizacije natjecanja iz stavka 7. ovoga članka te rasponi iznosa financiranja/sufinanciranja.

(10) Nacionalni sportski savezi koji udovoljavaju kriterijima sukladno ovom Zakonu te dodatnim kriterijima i uvjetima određenim odlukom iz stavka 9. ovoga članka dužni su izraditi plan i program nacionalnih sportskih natjecanja i dostaviti ga zajedno s prijavom za potporu iz stavka 6. ovoga članka.

(11) Nacionalni sportski savezi sklopit će s tijelom državne uprave nadležnim za šport ugovore kojima će biti definirana međusobna prava i obveze kao i iznosi financiranja/sufinanciranja opravdanih troškova nacionalnih sportskih natjecanja.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-44/08
Urbroj: 50301-27/25-20-2
Zagreb, 2. srpnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.