Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu

NN 77/2020 (3.7.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1473

Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17 i 14/19) i članka 28. stavka 6. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/17 i 111/18), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA, NAČINU ODABIRA, FINANCIRANJA I PROVEDBE LOKALNIH RAZVOJNIH STRATEGIJA U RIBARSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (»Narodne novine«, 27/19), u članku 2. stavku 1. iza točke s) dodaje se nova točka t) koja glasi:

»(t) »Radni dan« – svaki dan koji nije subota, nedjelja ili blagdan odnosno svaki dan kad Upravljačko tijelo radi«.

Dosadašnje točke t), u), v), w), x), y), z), aa) i bb) postaju točke u), v), w), x), y), z), aa), bb) i cc).

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. točki f) riječi: »zahtjeve za potporu« zamjenjuju se riječima: »prijave projekta«.

U točki g) riječ: »operacija« zamjenjuje se riječju: »projekata«.

Članak 3.

U članku 13. stavku 3. riječi: »člankom 50.« zamjenjuju se riječima: »člankom 51.«.

Članak 4.

U članku 14. stavku 3. riječi: »Odabrana LRSR može se izmijeniti najviše pet puta i« zamjenjuju se riječima: »Zahtjev za odobrenje izmjena«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Zahtjevi za odobrenje izmjena mogu se podnositi zaključno do 31. prosinca 2022. godine, ali uzimajući u obzir razdoblje prihvatljivosti troškova iz članka 20. stavka 3. te članka 41. stavka 3. ovoga Pravilnika.«.

Stavak 5. briše se, a dosadašnji stavci 6. do 14. postaju stavci 5. do 13.

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 5. iza riječi: »Zahtjeva« dodaju se riječi: »za odobrenje izmjena«.

U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 6. iza riječi: »60 dana« dodaju se riječi: »od dana zaprimanja Zahtjeva za odobrenje izmjena«.

U dosadašnjem stavku 8. koji postaje stavak 7. riječi: »stavka 7.« zamjenjuju se riječima: »stavka 6.«.

U dosadašnjem stavku 9. koji postaje stavak 8. riječi: »stavka 7.« zamjenjuju se riječima: »stavka 6.«, a riječi: »člankom 50.« zamjenjuju se riječima: »člankom 51.«.

U dosadašnjem stavku 11. koji postaje stavak 10., riječi: »izmjenu« zamjenjuju se riječima: »odobrenje izmjena«.

Dosadašnji stavak 12. koji postaje stavak 11., mijenja se i glasi:

»(11) U slučaju kada FLAG na vlastitu odgovornost izmijenjenu odabranu LRSR počne provoditi prije izdavanja Odluke stavka 6. ovoga članka, operacije i/ili troškovi provedbe LRSR obuhvaćeni izmjenama odabrane LRSR nisu prihvatljivi ako Upravljačko tijelo za predmetne izmjene odabrane LRSR donese Odluku o odbijanju izmjena iz stavka 6. točke b) ovoga članka.«.

U dosadašnjem stavku 13. koji postaje stavak 12. riječi: »zahtjeva« zamjenjuju se riječima: »Zahtjeva za odobrenje izmjena«.

Članak 5.

U članku 16. stavku 7. riječ: »usklađenje« zamjenjuje se riječju: »izmjenu«.

Članak 6.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»(1) Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora zadovoljiti uvjete prihvatljivosti i poštivati obveze nositelja projekta za pojedinu mjeru/podmjeru sukladno odobrenoj LRSR i FLAG natječaju.

(2) Ako je nositelj projekta obveznik provedbe postupka javne nabave, isti je dužan za nabavu roba i/ili radova i/ili usluga koje su predmet potpore obvezno provesti postupak javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi odnosno aktu naručitelja za nabavu ispod pragova propisanih Zakonom o javnoj nabavi.

(3) Ako nositelj projekta nije obveznik provedbe nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi, obvezan je postupati sukladno postupcima definiranima Pravilima i uputama za provedbu postupaka nabave koja su dostupna na internetskim stranicama Upravljačkog tijela.

(4) Nositelj projekta mora osigurati nepostojanje sukoba interesa s izvođačima radova i/ili ponuditeljima/dobavljačima roba i/ili usluga koji su predmet ulaganja odnosno nepostojanje ostalih slučajeva sukoba interesa u postupcima nabave i provedbe operacije.

(5) Nositelj projekta je dužan voditi odvojeni računovodstveni sustav ili primjereni računovodstveni kod/oznaku za sve transakcije vezane uz operaciju za koju mu je dodijeljena potpora.

(6) Nositelj projekta mora dati suglasnost za uvrštavanje u popis korisnika koji se objavljuje u skladu s člankom 119. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 508/2014.

(7) Nositelj projekta trajnu materijalnu imovinu koja je predmet potpore ne smije prodati, koristiti protivno svrsi za koju je namijenjena, dati u najam ili dati na bilo koje drugo raspolaganje i korištenje drugim pravnim ili fizičkim osobama najmanje pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava, sukladno članku 55. stavku 4. Zakona o morskom ribarstvu odnosno članku 28. stavku 4. Zakona o akvakulturi.

(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, nositelj projekta uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile može obaviti navedene radnje uz prethodno pribavljeno odobrenje Upravljačkog tijela, ne dovodeći u pitanje odredbe članka 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

(9) Za potrebe stavaka 7. i 8. ovoga članka, smije se dati na raspolaganje i korištenje drugoj osobi trajna materijalna imovina koja je predmet potpore za koju pravo vlasništva ima Republika Hrvatska ili pravna osoba u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili pravna osoba u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u slučaju kada je davanje na raspolaganje i korištenje u skladu sa posebnim propisom i/ili aktom, pod uvjetom da se ne mijenja svrha i namjena predmeta potpore te da davanje na raspolaganje i korištenje ne rezultira ostvarivanjem neto prihoda.

(10) Nositelj projekta je dužan omogućiti Upravljačkom tijelu, Tijelu za ovjeravanje, Tijelu za reviziju, Europskoj komisiji, Europskom revizorskom sudu, Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) i drugim nadležnim nadzornim/revizorskim tijelima kontrolu na terenu ulaganja za koje je ostvario potporu na temelju ovoga Pravilnika i FLAG natječaja od dana podnošenja Zahtjeva za potporu pa u razdoblju od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava.

(11) Nositelj projekta je dužan za aktivnosti koje uključuju pružanje usluga (npr. seminari, sajmovi, prezentacije i slični događaji), najkasnije sedam radnih dana prije početka pružanja usluge obavijestiti Upravljačko tijelo i FLAG o mjestu i vremenu održavanja/provedbe aktivnosti, putem elektroničke pošte: eufondovi.ribarstvo@mps.hr.

(12) Ako se u slučajevima iz stavka 11. ovoga članka ne provodi kontrola na terenu za vrijeme trajanja aktivnosti, a o čemu Upravljačko tijelo obavještava nositelja projekta po zaprimanju obavijesti, nositelj projekta je dužan dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuje da je predmetna aktivnost provedena (npr. fotografije, potpisne liste i slično).

(13) Nositelj projekta je dužan za aktivnosti za koje se kontrola na terenu provodi uvidom u rezultate tih aktivnosti dostaviti odgovarajući dokaz da je navedena aktivnost provedena te da su izdaci stvarno nastali (npr. letci, brošure, izvještaji, studije, prijevodi, zapisnici, audio/video zapisi, liste sudionika, obavijesti/informacije/oglasi u javnim glasilima i slično).

(14) Nositelj projekta je dužan dokumentaciju iz stavaka 12. i 13. ovoga članka dostaviti uz Zahtjev za isplatu.

(15) Za potrebe članka 2. stavka 1. točke i) ovoga Pravilnika odnosno kontrole na terenu u ranijoj fazi, nositelj projekta je dužan obavijestiti Upravljačko tijelo i FLAG o provedbi radova/aktivnosti/stavljanja u funkciju opreme/predmeta koje nije moguće provjeriti redovnom kontrolom, najkasnije sedam radnih dana prije početka radova/aktivnosti odnosno stavljanja opreme/predmeta u namjenu/funkciju, putem elektroničke pošte: eufondovi.ribarstvo@mps.hr.

(16) Iznimno od stavka 15. ovoga članka, u okviru troškova iz članka 41. ovoga Pravilnika, kontrola na terenu u ranijoj fazi ne provodi se za uredski potrošni materijal čija je vrijednost po jednoj isporuci odnosno računu manja ili jednaka 1.000,00 kuna.

(17) Nositelj projekta je dužan osigurati funkcionalnost i namjenu ulaganja (opreme, uređaja, objekata i ostalih stavki u sklopu operacije) prilikom redovne kontrole iz članka 2. stavka 1. točke u) ovoga Pravilnika.

(18) Nositelj projekta je dužan čuvati i omogućiti uvid u dokumentaciju o operaciji za koju je ostvario potporu, prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora i kontrole na terenu te je na zahtjev dostaviti ovlaštenim osobama Upravljačkog tijela, Tijela za ovjeravanje, Tijela za reviziju kao i ovlaštenim predstavnicima Europske komisije, Europskog revizorskog suda, Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i drugih nadležnih nadzornih/revizorskih tijela. Uputa za čuvanje dokumentacije dostupna je na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).

(19) Rok za čuvanje dokumentacije iz stavka 18. ovoga članka je najmanje dvije godine od 31. prosinca nakon predaje računa Europskoj komisiji od strane Tijela za ovjeravanje, a u kojima su uključeni završni izdaci dovršene operacije ili pet godina nakon datuma konačne isplate, ovisno što je kasnije.

(20) Upravljačko tijelo putem FLAG-a obavještava nositelje projekta o godini od koje počinje teći rok iz stavka 19. ovoga članka.

(21) Nositelj projekta mora provoditi mjere informiranja i promidžbe sukladno članku 119. i Prilogu V. Uredbe (EU) br. 508/2014 te odredbama Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 763/2014 оd 11. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u pogledu tehničkih obilježja mjera informiranja i promidžbe i uputa za izradu amblema Unije (SL L 209, 16.07.2014.). Pravila i upute za provedbu mjera informiranja i promidžbe dostupna su na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).

(22) Nositelj projekta je dužan djelovati u skladu s uvjetima iz članka 19. ovoga Pravilnika tijekom cijelog razdoblja provedbe operacije i tijekom pet godina nakon konačne uplate sredstava potpore.

(23) Uvjeti prihvatljivosti i dokumentacija kojom se oni dokazuju te obveze nositelja projekta iz ovoga članka propisuju se FLAG natječajem.

(24) Uvjeti prihvatljivosti i poštivanje obveza nositelja projekta mogu se provjeravati do trenutka podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu i u razdoblju od pet godina nakon datuma konačne isplate, a u skladu sa odredbama FLAG natječaja.

(25) U slučaju operacija koje se provode u partnerstvu, nositelj projekta je dužan osigurati poštivanje obveza iz ovoga članka od strane svih uključenih partnera, a u skladu sa ugovorom, sporazumom ili drugim odgovarajućim dokumentom kojim se partnerstvo uspostavlja i uređuje.

(26) Nositelj projekta za kojeg je utvrđeno da je sredstva potpore ostvario na temelju lažnih podataka i/ili izjava ili da nije postupao u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i uvjetima FLAG natječaja, dužan je primljena sredstva vratiti u državni proračun Republike Hrvatske uključujući zakonske zatezne kamate od dana kada je ta sredstva primio u skladu sa Odlukom o povratu iz članka 48. ovoga Pravilnika.«.

Članak 7.

U članku 19. stavku 1. riječi: »a sukladno« brišu se, a riječi: »zahtjev za potporu« zamjenjuju se riječima: »prijavu«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Detaljne odredbe za primjenu uvjeta prihvatljivosti iz stavka 1. ovoga članka propisane su Pravilima prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, u skladu sa Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/288 оd 17. prosinca 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u pogledu vremenskog razdoblja i datuma za neprihvatljivost zahtjeva (SL L 51, 24.2.2015.) te Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/2252 оd 30. rujna 2015. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/288 u pogledu razdoblja neprihvatljivosti zahtjeva za potporu iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (SL L 321, 5. 12. 2015.). Pravila prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo dostupna su na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).«.

Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 8. brišu se.

Dosadašnji stavci 5., 6., 7. i 9. postaju stavci 3., 4., 5. i 6.

Članak 8.

U članku 20. stavku 1. alineji 3. iza riječi: »projekta« dodaju se riječi: »odnosno partnera, ako je primjenjivo«.

U alineji 5. riječi: »prihvatljivi za sufinanciranje« brišu se.

U stavku 4. riječi: »podnesen Zahtjev za potporu« zamjenjuju se riječima: »podnesena prijava projekta«.

Članak 9.

U članku 21. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Nositelj projekta može istovremeno biti u postupku odabira projekata za mjere/podmjere na FLAG natječaju i u postupku odabira i odobravanja operacija u okviru mjere koja se provodi na nacionalnoj razini, a odgovara mjeri/podmjeri na koju se FLAG natječaj odnosi, ali pod uvjetom da su predmet potpore različiti troškovi.«.

Članak 10.

U članku 24. stavku 2. alineja 1. mijenja se i glasi:

» – LRSR odobrena od strane Upravljačkog tijela u skladu sa člankom 13. stavkom 1. točkom a), a uzimajući u obzir članak 14. stavak 10. ovoga Pravilnika«.

U stavku 10. iza alineje 2. dodaju se nove alineje 3. i 4. koje glase:

» – produženje krajnjeg roka za završetak provedbe projekata odnosno podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, ali primjenjujući načelo jednakog postupanja i načelo zabrane diskriminacije

– usklađivanje odredbi FLAG natječaja s odredbama ovoga Pravilnika u slučaju izmjena i/ili dopuna ovoga Pravilnika pod uvjetom da isto ne utječe na primjenu načela jednakog postupanja i načelo zabrane diskriminacije«.

Dosadašnja alineja 3. postaje alineja 5.

Članak 11.

U članku 34. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. točke b) ovoga članka, tehničke analize odnosno utvrđivanje opravdanosti visine troškova u slučaju kada nositelj projekta nije obveznik Zakona o javnoj nabavi, te, ako je primjenjivo, ekonomske analize odnosno postupke utvrđivanja ekonomske i financijske održivosti projekata, obavlja Agencija za plaćanja.«.

Dosadašnji stavci 2. do 5. postaju stavci 3. do 6.

Članak 12.

U članku 35. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Na odluke iz stavka 1. ovoga članka, nositelj projekta može podnijeti prigovor na način i u roku propisanom u članku 51. ovoga Pravilnika.«.

Članak 13.

U članku 36. stavku 4. iza riječi: »natječajem« briše se točka i dodaju se riječi: »u skladu s člankom 24. stavkom 10. alinejom 3. ovoga Pravilnika.«.

Članak 14.

U članku 37. stavku 2. riječi: »Zahtjeva za potporu« zamjenjuju se riječima: »prijave«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Upravljačko tijelo će, za zaprimljene Zahtjeve za odobrenje promjena iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka, provjeriti uvjete i kriterije prihvatljivosti sukladno ovom Pravilniku i dokumentu kojim FLAG definira uvjete, kriterije i način dodjele potpore za operacije u okviru LRSR-a te donijeti Odluku o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava, u slučaju odobrenja promjena, ili Odluku o odbijanju promjena.«.

Iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

»(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, u slučaju odobrenja promjena koje nemaju utjecaj na Odluku o dodjeli sredstava, Upravljačko tijelo će donijeti Odluku o odobrenju promjena.«.

Dosadašnji stavci 8. do 11. postaju stavci 9. do 12.

U dosadašnjem stavku 8. koji postaje stavak 9. riječi: »stavka 7.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 7. i 8.«.

U dosadašnjem stavku 9. koji postaje stavak 10. riječi: »stavka 8.« zamjenjuju se riječima: »stavka 9.«.

U dosadašnjem stavku 10. koji postaje stavak 11. riječi: »Odlukom o odobrenju promjena« zamjenjuju se riječima: »Odlukom o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava«.

Članak 15.

Članak 38. mijenja se i glasi:

»(1) U slučaju da nositelj projekta želi odustati od dodjele potpore dužan je podnijeti Zahtjev za odustajanje.

(2) Ako nositelj projekta podnese Zahtjev za odustajanje u fazi odabira projekta na razini FLAG-a odnosno prije dostave Upravljačkom tijelu Izvješća FLAG-a o provedenom postupku odabira projekata iz članka 33. ovoga Pravilnika, FLAG će nositelju projekta izdati Potvrdu o odustajanju.

(3) Ako nositelj projekta podnese Zahtjev za odustajanje u fazi administrativne kontrole Zahtjeva za potporu na razini Upravljačkog tijela odnosno u razdoblju nakon dostave Upravljačkom tijelu Izvješća FLAG-a o provedenom postupku odabira projekata iz članka 33., a prije izdavanja Odluke o dodjeli sredstava iz članka 35. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika, Upravljačko tijelo će prekinuti sve aktivnosti nad Zahtjevom za potporu te će korisniku izdati Potvrdu o odustajanju.

(4) Ako nositelj projekta podnese Zahtjev za odustajanje nakon izdavanja Odluke o dodjeli sredstava iz članka 35. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika, Upravljačko tijelo će izdati Izjavu o poništenju obveze.

(5) Izjava o poništenju obveze se izdaje i u sljedećim slučajevima:

– negativnog nalaza kontrole na terenu

– utvrđene nepravilnosti za koju je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno poništenje obveze uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ako je utvrđena nepravilnost ujedno i sumnja na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim sudom

– kada nositelj projekta ne poštuje odredbe ovoga Pravilnika i/ili FLAG natječaja ili nije ispunio obveze određene Odlukom o dodjeli sredstava

– ako nositelj projekta ne dostavi niti jedan Zahtjev za isplatu.

(6) Zahtjev za odustajanje iz stavka 1. ovoga članka, kada se podnosi prije izdavanja Odluke o dodjeli sredstava članka 35. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika, dostavlja se FLAG-u na način definiran FLAG natječajem.«.

Članak 16.

U članku 39. stavku 7. točki a) riječi: »(ECB)« brišu se.

U točki b) riječi: »ECB« zamjenjuju se riječima »tečaja Europske komisije«.

Stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Za nepotpun Zahtjev za isplatu FLAG će nositelju projekta izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak kojim će od nositelja projekta tražiti dostavljanje dokumentacije koja nedostaje. Nositelj projekta dužan je dostaviti traženu dokumentaciju na način i u roku koje definira FLAG u okviru dokumentacije kojom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore, ne kraćem od pet (5) radnih dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak. Ako tražena dokumentacija ne bude poslana u zadanom roku, smatrat će se da je nositelj projekta odustao od cijeloga ili od dijela iznosa potpore za koji dokumentacija nije dostavljena, a o čemu FLAG obavještava Upravljačko tijelo u okviru Izvješća o provedenim provjerama operacije.«.

U stavku 11. riječi: »od zaprimanja« zamjenjuju se riječima: »od prvoga sljedećeg dana nakon dana zaprimanja«.

Članak 17.

U članku 41. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, FLAG može tražiti isplatu sredstava za predmetne troškove, ako dokumentirano dokaže da na vlastitom ribarstvenom području ne postoji drugi subjekt u odnosu na kojega ne postoji sukob interesa, a koji može izvršiti predmetnu nabavu/uslugu.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 18.

U članku 42. stavku 1. alineja 4. mijenja se i glasi:

» – drugi porezi, naknade, pristojbe i doprinosi osim onih definiranih u Prilogu III. ovoga Pravilnika«.

Članak 19.

U članku 44. stavku 2. iza riječi: »15 radnih dana od« dodaju se riječi: »prvoga sljedećeg dana nakon dana«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, obračunsko razdoblje može trajati i kraće od 30 dana u slučaju kada se Zahtjev za isplatu podnosi mjesečno (za kalendarski mjesec) te se odnosi na mjesec veljaču.«.

Dosadašnji stavci 5., 6., 7. i 8. postaju stavci 6., 7., 8. i 9.

Članak 20.

U članku 45. stavku 2. riječi: »od dana zaprimanja« zamjenjuju se riječima: »od prvoga sljedećeg dana nakon dana zaprimanja«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, u slučaju Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak koji se odnosi na Zahtjev za isplatu iz članka 39. ovoga Pravilnika, a za koji je potrebno tražiti dopunu/obrazloženje/ispravak od nositelja projekta, FLAG je dužan dostaviti traženu dokumentaciju Upravljačkom tijelu preporučenom pošiljkom u roku od pet radnih dana od prvoga sljedećeg dana nakon dana zaprimanja dopune/obrazloženja/ispravka dostavljene od strane nositelja projekta.«.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. u točki a) riječi: »(ECB)« brišu se.

U točki b) riječi: »ECB« zamjenjuju se riječima »tečaja Europske komisije«.

Članak 21.

U članku 47. stavku 1. riječi: »točkama d), i) i t)« zamjenjuju se riječima: »točkama d), i) i u)«.

U stavku 5. riječi: »točke t)« zamjenjuju se riječima: »točke u)«.

U stavku 11. iza riječi: »Detaljni način obavljanja kontrole na terenu« dodaju se riječi: »od strane Upravljačkog tijela«.

Članak 22.

U članku 48. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Upravljačko tijelo će pokrenuti postupak ovrhe na računu dužnika u skladu sa propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.«.

Članak 23.

U članku 49. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) U slučaju da korisnik ne vrati najmanje dvije rate na temelju izvansudske nagodbe, Upravljačko tijelo će pokrenuti postupak ovrhe na računu dužnika u skladu sa propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.«.

Članak 24.

Iza članka 49. dodaju se novi naslov i članak 50. koji glase:

»Otklanjanje pogrešaka

(1) Upravljačko tijelo može Ispravkom akta kojeg je donijelo na temelju ovoga Pravilnika ispraviti pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u predmetnom aktu ili u njegovim ovjerenim prijepisima.

(2) Ispravak pogreške proizvodi pravni učinak od dana od kojeg proizvodi učinak akta koji se ispravlja.«.

Dosadašnji članci 50. do 54. postaju članci 51. do 55.

Članak 25.

Dosadašnji članak 50. koji postaje članak 51. mijenja se i glasi:

»(1) Odredbe ovoga članka primjenjuju se na prigovore koji se podnose na akte koje na temelju ovoga Pravilnika donosi Upravljačko tijelo.

(2) Akti koji proizlaze iz ovoga Pravilnika nisu upravni akti.

(3) Akti Upravljačkog tijela koji proizlaze iz ovoga Pravilnika, stupaju na snagu danom donošenja.

(4) Ako korisnik nije preuzeo akt prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme akt niti nakon ponovljene dostave, isti će se objaviti na oglasnoj ploči u sjedištu Upravljačkog tijela te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana stavljanja akata na oglasnu ploču Upravljačkog tijela.

(5) Korisnik može podnijeti prigovor na akte koji proizlaze iz ovoga Pravilnika, i to iz: :

a) članka 13. stavka 1. točke a) Odluka o odobrenju LRSR

b) članka 13. stavka 1. točke b) Odluka o odbijanju LRSR

c) članka 14. stavka 7. točke a) Odluka o odobrenju izmjena LRSR

d) članka 14. stavka 7. točke b) Odluka o odbijanju izmjena LRSR

e) članka 16. stavka 5. točke a) Odluka o odobrenju promjena podataka o FLAG-u

f) članka 16. stavka 5. točke b) Odluka o odbijanju promjena podataka o FLAG-u

g) članka 35. stavka 1. točke a) Odluka o dodjeli sredstava

h) članka 35. stavka 1. točke b) Odluka o odbijanju Zahtjeva za potporu

i) članka 37. stavka 7. Odluka o izmjeni odluke o dodjeli sredstava i Odluka o odbijanju promjena

j) članka 37. stavka 8. Odluka o odobrenju promjena

k) članka 38. stavka 4. Izjava o poništenju obveze

l) članka 46. stavka 1. točke a) Odluka o isplati

m) članka 46. stavka 1. točke b) Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu

n) članka 48. stavka 1. Odluka o povratu

o) članka 50. stavka 1. Ispravak akta.

(6) Ostali akti Upravljačkog tijela proizašli iz ovoga Pravilnika su izvršni i korisnik nema pravo prigovora.

(7) Prigovor se podnosi Ministarstvu poljoprivrede, nadležnoj ustrojstvenoj jedinici za rješavanje prigovora, putem Upravljačkog tijela, preporučenom pošiljkom s povratnicom, u roku od petnaest dana od zaprimanja akata iz stavka 5. ovoga članka, na adresu Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva u Zagrebu, uz naznaku: »Prigovor u okviru mjere: III.2/III.3. »Provedba LRSR«.

(8) Prigovor mora biti razumljiv i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, osobito naznaku odluke protiv koje se podnosi, naziv/ime i prezime, OIB, te sjedište/adresu korisnika, ime i prezime te adresu osobe ovlaštene za zastupanje, razloge prigovora i potpis korisnika. Ako se prigovor podnosi putem opunomoćenika uz prigovor se prilaže punomoć.

(9) Korisnik može podnijeti prigovor zbog:

a) povrede postupovnih odredbi ovoga Pravilnika

b) pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja

c) pogrešne promjene pravnog propisa na kojemu se temelji odluka.

(10) Korisnik se u tijeku roka za izjavljivanje prigovora može odreći prava na prigovor neposredno u pisanom obliku ili poštom. Odricanje od prava na prigovor ne može se opozvati.

(11) Tijekom postupka rješavanja po prigovorima korisnici ne mogu uvoditi nove činjenice i dokaze.

(12) Nakon provedenog postupka Ministarstvo može:

a) odbaciti prigovor

b) odbiti prigovor

c) usvojiti prigovor, poništiti odluku i vratiti predmet na ponovni postupak.

(13) Ministarstvo odlučuje po prigovorima iz stavka 5. ovoga članka u roku od 30 dana od zaprimanja prigovora. .

(14) Ministarstvo o istoj stvari može odlučivati samo jednom.

(15) Odluke Ministarstva po prigovorima su konačne.«.

Članak 26.

Prilog III. zamjenjuje se novim Prilogom III. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/16-01/2234

Urbroj: 525-13/0747-20-23

Zagreb, 23. lipnja 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG III.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI U SKLOPU TEKUĆIH TROŠKOVA I TROŠKOVA VOĐENJA LRSR

LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA PO KATEGORIJAMA
Kategorija troškovaPrihvatljivi troškovi
I. Tekući troškovi (TT)

1. Troškovi rada (TT1)

a) najam uredskog prostora FLAG-a

b) režijski troškovi ureda FLAG-a, kao što su telekomunikacijske usluge, internet, struja, voda, odvoz otpada, grijanje, plin, pričuva, usluge čišćenja ureda i/ili stubišta i slični troškovi

c) uredski namještaj i oprema, uključujući informatičku/računalnu opremu, programe i licence te uključujući dostavu i montažu

d) uredski potrošni materijal, uključujući potrošni materijal za sanitarne prostorije

e) usluge vezane za rad FLAG-a kao što su: usluge računalnog stručnjaka; knjigovodstvenog/financijskog stručnjaka; usluge pravnog stručnjaka; usluge održavanja i uređenja ureda; usluge održavanja uredske i računalne opreme te programa; usluga izrade i održavanja web stranica uključujući zakup domena i hostinga; stručnjaka za izradu/izmjenu/provedbu LRSR (konzultantska usluga); poštanske usluge; usluge pretplata na web servise za potrebe postupaka odabira projekata; usluge pretplata i kupnja časopisa, magazina, brošura i stručnih knjiga u vezi rada FLAG-a, i slično

f) naknade članovima nadležnog tijela FLAG-a za odabir projekata za sudjelovanje na sjednicama UO FLAG-a na kojima se odlučuje o odabiru projekata zaprimljenih na FLAG natječaj do najvišeg iznosa od 500,00 kuna (neto) po članu po sjednici

g) naknada članova tijela nadležnog za prigovore FLAG-a u postupku odabira projekata zaprimljenih na FLAG-a natječaj do najvišeg iznosa od 500,00 kuna (neto) po članu po sjednici

h) naknade fizičkim i pravnim osobama koje nisu zaposlenici FLAG-a u vezi s otvaranjem prijava projekata, administrativnom kontrolom projekata i ocjenjivanjem prijava projekata zaprimljenih na FLAG natječaja. Za fizičke osobe prihvatljiva je naknada do najvišeg iznosa od 500,00 kuna (neto) po prijavi, a u slučaju nabave usluge od pravne osobe do najvišeg iznosa od 500,00 kuna (bez PDV-a) po prijavi

i) troškovi službenih putovanja i troškovi loko vožnje zaposlenika, članova (predstavnika i zamjenika predstavnika) i volontera FLAG-a (za tekuće sastanke u vezi rada FLAG-a i FLAG natječaja)

j) troškovi kupnje vozila u vrijednosti do 100.000,00 kuna bez PDV-a i troškovi održavanja, osiguranja i registracija vozila;

k) članarine u mrežnim organizacijama

l) naknada za pribavljanje podataka i/ili potvrda za rad FLAG-a

m) zaštita na radu

n) ostali povezani troškovi rada koji nisu neprihvatljivi sukladno članku 42. ovoga Pravilnika

2. Troškovi osoblja (TT2)

a) plaće zaposlenika FLAG-a ugovora o radu uključujući i doprinose iz i na plaće zaposlenika te pripadajuće poreze i prireze

b) trošak prijevoza na posao i s posla za zaposlenike FLAG-a

3. Troškovi osposobljavanja (TT3)

a) usluge stručnjaka/predavača

b) najam prostora i opreme za edukativne događaje

c) usluga prevođenja i korištenja opreme za prevođenje, uključujući tehničko osoblje

d) usluga hrane i pića sudionika

e) izrada, umnažanje i podjela materijala

f) troškovi sudjelovanja na seminarima, edukacijama, edukativnim programima/programima osposobljavanja i studijskim posjetima i sličnim događajima (troškovi službenih putovanja/loko vožnje, kotizacije, osmišljavanje i organiziranja studijskih putovanja) vezanima uz zadaće FLAG-a u provedbi LRSR i/ili provedbu LRSR

g) ostali povezani troškovi osposobljavanja koji nisu neprihvatljivi sukladno članku 42. ovoga Pravilnika

4. Troškovi povezani s odnosima s javnošću (TT4)

a) usluge stručnjaka

b) usluge oglašavanja/emitiranja

c) osmišljavanje, izrada, umnažanje i distribucija informativno-promidžbenih materijala, uključujući audio, video i tiskane materijale

d) ostali povezani troškovi odnosa s javnošću koji nisu neprihvatljivi sukladno članku 42. ovoga Pravilnika

5. Financijski troškovi (TT5)

a) troškovi solemnizacije

b) troškovi javnog bilježnika

c) državni biljezi (upravne pristojbe)

d) ostali povezani troškovi koji nisu neprihvatljivi sukladno članku 42. ovoga Pravilnika

6. Troškovi povezani s praćenjem i evaluacijom LRSR (TT6)

a) usluge stručnjaka za praćenje LRSR

b) usluge stručnjaka za evaluaciju LRSR

c) trošak prikupljanja specijaliziranih podataka

d) ostali povezani troškovi praćenja i evaluacije koji nisu neprihvatljivi sukladno članku 42. ovoga Pravilnika

II. Troškovi vođenja LRSR (TV)

1. Troškovi nastali s ciljem razmjene informacija i promicanja LRSR (TV1)

a) usluge stručnjaka

b) usluge oglašavanja/emitiranja

c) izrada, umnažanje i distribucija informativno-promidžbenih materijala, uključujući audio, video i tiskane materijale

d) najam prostora i opreme za informativno-promidžbene događaje

e) usluga prevođenja i korištenja opreme za prevođenje, uključujući tehničko osoblje

f) usluga hrane i pića za sudionike događaja

g) troškovi sudjelovanja na događajima vezanim za razmjenu informacije promicanje LRSR (troškovi službenih putovanja zaposlenika, volontera i članova FLAG-a, troškovi kotizacije, osmišljavanje i organiziranje studijskih putovanja

h) ostali povezani troškovi nastali s ciljem razmjene informacija i promicanja LRSR koji nisu neprihvatljivi sukladno članku 42. ovog Pravilnika

2. Troškovi pružanja potpore potencijalnim korisnicima u razvoju operacija i pripremi zahtjeva za potporu (TV2)

a) organizacija i provedba radionica i sličnih edukativno-informativnih događaja u svrhu pružanja potpore potencijalnim korisnicima, uključujući troškove najam prostora i opreme, usluga prevođenja i korištenja opreme za prevođenje, uključujući tehničko osoblje, uslugu hrane i pića za sudionike događaja, izradu, umnažanje i distribuciju materijala, troškove službenih putovanja predavača, uključujući zaposlenika, članova i volontera FLAG-a i slično

b) izrada priručnika, vodiča i sličnih materijala za potencijalne korisnike

c) ostali povezani troškovi nastali s ciljem pružanja potpore potencijalnim korisnicima u razvoju operacija i pripremi zahtjeva za potporu koji nisu neprihvatljivi sukladno članku 42. ovog Pravilnika

PRAVILA PRIHVATLJIVOSTI ZA POJEDINE TROŠKOVE
Opća pravila

Troškovi koji se odnose na zaposlenike, članove, volontere FLAG-a prihvatljivi su i za pratitelja osobe s invaliditetom. Osoba s invaliditetom izjavom potvrđuje identitet pratitelja. Pratitelj izjavom potvrđuje da mu nisu dodijeljena bespovratna sredstva za iste prihvatljive troškove.

Prihvatljivi troškovi su i troškovi naknada i pristojbi kod putovanja i smještaja, javnog bilježnika, telekomunikacijskih operatera ako se radi o obveznoj naknadi za korištenje usluge ili sličnoj naknadi, biljega, poštarina, doprinosa iz i na plaće zaposlenika (uključujući poreze i prireze), naknada za djelo prema ugovoru o djelu/autorskom djelu (uključujući poreze, prireze i doprinose definirane za takve naknade).

I. Troškovi osoblja
Troškovi plaća zaposlenika FLAG-a priznaju se do najviše 15.000,00 kuna (bruto II) po zaposleniku mjesečno
II. Troškovi službenih putovanja
Troškovi službenih putovanja se priznaju po pojedinim kategorijama u nastavku, uz potkrepljujuću dokumentaciju vezanu za pojedine troškove službenih putovanja, obavezno uključujući obračunate putne naloge sa iskazanim predmetnim troškovima, ovjerene od strane ovlaštene osobe.
II.1. Troškovi dnevnica

Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu jesu naknade za pokriće izdataka prehrane, pića i prijevoza u mjestu u koje je osoba upućena na službeno putovanje i to iz mjesta u kojemu je mjesto rada ili iz mjesta prebivališta/uobičajenog boravišta radnika koji se upućuje na službeno putovanje u drugo mjesto (osim u mjesto u kojemu ima prebivalište ili uobičajeno boravište), a udaljenosti najmanje 30 kilometara.

Dnevnice za službeno putovanje se ovisno o broju sati provedenih na službenom putovanju, priznaju do neoporezivog iznosa u skladu sa važećim Pravilnikom o porezu na dohodak. Upravljačko tijelo o iznosu koji se priznaje obavještava FLAG po stupanju na snagu Pravilnika o porezu na dohodak odnosno njegove izmjene i/ili dopune

Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 12 sati dnevno se priznaju do iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna (važećom Odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike državnog proračuna), a za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno do 50% iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna (prethodno spomenutom Odlukom Vlade RH).

Ako je na službenom putovanju, na teret poslodavca, osigurana prehrana (ručak i/ili večera), prethodno navedeni neoporezivi iznos dnevnice koji se isplaćuje u novcu umanjuje se za 30% ako je osiguran jedan obrok (ručak ili večera) odnosno za 60% ako su osigurana dva obroka (ručak i večera). Doručak koji je uračunat u cijenu noćenja smatra se troškom noćenja i ne smatra se osiguranom prehranom.

Navedeno se primjenjuje i u slučaju kada predstavnika FLAG-a kao vanjskog suradnika na službeno putovanje upućuje Upravljačko tijelo.

II.2. Troškovi prijevoza

Troškovi prijevoza se priznaju u visini stvarnih izdataka, a prihvatljivi su sljedeći troškovi:

a) troškovi zračnog prijevoza: u ekonomskom razredu putovanja, uključujući pristojbe zračnih luka, agencijske naknade i ostale povezane troškove koji čine ukupnu cijenu karte, te poslovnom klasom u iznimnim opravdanim slučajevima ili ako je moguće dokazati da predstavlja ekonomski najpovoljniju opciju

b) troškovi prijevoza vlakom ili autobusom, trošak transfera kod korištenja više vrsta prijevoza

c) troškovi prijevoza brodom, trajektom i ostale vrste javnog prijevoza

d) troškovi prijevoza službenim automobilom koji se odnose na gorivo, cestarine, mostarine, tunelarine, parkiranje i ostale slične troškove

e) za korištenja privatnog automobila u službene svrhe priznaju se troškovi u visini do neoporezivog iznosa u skladu sa važećim Pravilnikom o porezu na dohodak, tj. do 2,00 kune po prijeđenom kilometru

f) prijevoz iznajmljenim automobilom u slučajevima kada ne postoji javni prijevoz, pod uvjetom da navedeno nije u suprotnosti s odredbama propisanim internim aktima korisnika te ako je moguće dokazati da takav prijevoz predstavlja ekonomski najpovoljniju opciju ili se radi o prijevozu osoba s invaliditetom

g) troškovi taksija dozvoljeni su u iznimnim slučajevima kada ne postoji nikakav drugi oblik javnog prijevoza ili je taksi korišten kod putovanja zračnim prijevozom kada zrakoplov polijeće/slijeće u vrijeme kada nije dostupan javni prijevoz.

Navedeno se, osim točke d), primjenjuje i u slučaju kada predstavnika FLAG-a kao vanjskog suradnika na službeno putovanje upućuje Upravljačko tijelo. U slučaju iz točke e), Upravljačko tijelo pod prijeđenom kilometražom smatra kilometražu od polazišta do odredišta određenu prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba.

II.3. Troškovi smještaja

Troškovi smještaja se priznaju u visini stvarnih izdataka, a obuhvaćaju trošak smještaja (noćenje i doručak) i trošak boravišne pristojbe. Nije prihvatljiv smještaj u hotelu s pet (5) zvjezdica, osim u slučaju da je moguće dokazati da takav smještaj predstavlja ekonomski najpovoljniju opciju.

Navedeno se primjenjuje i u slučaju kada predstavnika FLAG-a kao vanjskog suradnika na službeno putovanje upućuje Upravljačko tijelo.