Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina

NN 79/2020 (10.7.2020.), Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina

Hrvatska energetska regulatorna agencija

1496

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine« broj 120/12 i 68/18) i članka 94. stavka 1. podstavka 1. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 18/18 i 23/20) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 8. srpnja 2020. donijela

METODOLOGIJU

UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA TRANSPORT PLINA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (u daljnjem tekstu: Metodologija), određuju se:

– model regulacije energetske djelatnosti transporta plina,

– formula i elementi za izračun dozvoljenog prihoda operatora transportnog sustava (u daljnjem tekstu: dozvoljeni prihod),

– postupak revizije dozvoljenog prihoda,

– raspodjela dozvoljenog prihoda,

– način, elementi i kriteriji za izračun iznosa tarifnih stavki za transport plina, odnosno referentnih cijena,

– način i elementi za izračun rezervnih cijena,

– izračun naknade za korištenje kapaciteta transportnog sustava,

– izračun naknade za korištenje kapaciteta transportnog sustava iznad ugovorenog kapaciteta,

– obračun naknade za korištenje transportnog sustava za korisnika transportnog sustava (u daljnjem tekstu: korisnik),

– postupak određivanja naknade za sigurnost opskrbe,

– podnošenje zahtjeva za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki i dostava podataka i dokumentacije,

– podaci, dokumentacija i ostale podloge koje se koriste za izračun i za reviziju dozvoljenog prihoda te

– podaci, dokumentacija i ostale podloge koje se koriste za izračun iznosa tarifnih stavki.

(2) Ovu Metodologiju dužan je primjenjivati operator transportnog sustava (u daljnjem tekstu: operator).

Primjena pravne stečevine Europske unije

Članak 2.

Ovom se Metodologijom osigurava provedba Uredbe Komisije (EU) 2017/460 оd 16. ožujka 2017. o uspostavljanju mrežnih pravila o usklađenim strukturama transportnih tarifa za plin (Tekst značajan za EGP (SL L 72/29).

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u ovoj Metodologiji imaju značenja utvrđena zakonima kojima se uređuje energetski sektor, regulacija energetskih djelatnosti i tržište plina, kao i propisima donesenim na temelju tih zakona.

(2) U ovoj Metodologiji koriste se i izrazi koji u smislu ove Metodologije imaju sljedeća značenja:

1. godina T-1 – godina koja prethodi prvoj godini regulacijskog razdoblja,

2. homogena skupina točaka – skupina istovrsnih ulaznih odnosno izlaznih točaka transportnog sustava za koju se određuju referentne cijene, odnosno tarifne stavke,

3. množitelj broj kojim se množi utvrđeni iznos referentne cijene kako bi se izračunala rezervna cijena za odgovarajući tromjesečni, mjesečni, dnevni ili unutardnevni standardni kapacitetni proizvod,

4. negodišnji standardni kapacitetni proizvod – tromjesečni, mjesečni, dnevni ili unutardnevni standardni kapacitetni proizvod,

5. referentna cijena – iznos tarifne stavke za transport plina, odnosno cijena za godišnji standardni kapacitetni proizvod za stalni kapacitet utvrđena za pojedinu homogenu skupinu točaka,

6. referentna kamatna stopa – prosječna kamatna stopa kreditnih institucija na dugoročne kunske kredite odgovarajućeg iznosa, s valutnom klauzulom u eurima, odobrene nefinancijskim društvima u Republici Hrvatskoj u posljednjih 12 mjeseci, prema podacima Hrvatske narodne banke,

7. regulacijska godina t – dio regulacijskog razdoblja koji odgovara razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca kalendarske godine,

8. regulacijska godina T – prva godina regulacijskog razdoblja,

9. regulacijska godina T+4 – zadnja godina regulacijskog razdoblja,

10. regulacijsko razdoblje – višegodišnje razdoblje za koje se, zasebno za svaku regulacijsku godinu, utvrđuju dozvoljeni prihodi i iznos tarifnih stavki, tijekom kojega se primjenjuju pojedini nepromjenjivi elementi za izračun dozvoljenog prihoda,

11. regulirana sredstva – sredstva koja se koriste isključivo za obavljanje energetske djelatnosti transporta plina,

12. rezervna cijena – cijena za određeni negodišnji standardni kapacitetni proizvod koja se izračunava temeljem referentne cijene i uz primjenu odgovarajućeg množitelja i sezonskog faktora,

13. sezonski faktor – faktor kojim se odražava promjena razine korištenja kapaciteta transportnog sustava tijekom godine i koji se primjenjuje u kombinaciji s odgovarajućim množiteljem,

14. ugovoreni kapacitet – kapacitet transportnog sustava kojega je ugovorio korisnik temeljem ugovora o transportu plina, a koji se smatra najvećim dnevnim kapacitetom izraženim u kWh/dan.

15. pristup promjenjive cijene – pristup utvrđivanja referentne cijene pri kojem se referentna cijena za godine regulacijskog razdoblja utvrđuje u ovisnosti o određenim parametrima te se može naknadno, tijekom regulacijskog razdoblja, prilagođavati primjenom odredbi ove Metodologije.

II. CILJEVI I ZNAČAJKE METODOLOGIJE

Članak 4.

Ciljevi ove Metodologije su:

– stvaranje preduvjeta za integraciju plinskih tržišta te promicanje međusobnog povezivanja plinskih transportnih sustava,

– poboljšavanje sigurnosti transportnog sustava i osiguranje primjerene razine sigurnosti opskrbe plinom u Republici Hrvatskoj,

– stvaranje regulatornog okvira za utvrđivanje transportnih tarifa na način razumljiv korisnicima transportnog sustava,

– omogućavanje stabilnih i predvidivih uvjeta poslovanja operatora transportnog sustava,

– poticanje učinkovitosti poslovanja operatora transportnog sustava,

– stvaranje nediskriminirajućih uvjeta te sprječavanje neopravdanog subvencioniranja između različitih korisnika sustava.

Članak 5.

(1) Ova Metodologija zasniva se na metodi poticajne regulacije, odnosno na metodi maksimalno dozvoljenog prihoda utvrđenog za operatora, uz primjenu pristupa promjenjive cijene.

(2) Raspodjela dozvoljenog prihoda i izračun tarifnih stavki zasniva se na ulazno-izlaznom modelu, pri čemu se prihod od transportnih usluga prikuplja primjenom tarifnih stavki temeljenih na kapacitetu, bez uzimanja u obzir udaljenosti ulaznih i izlaznih točaka (princip poštanske marke).

(3) Homogene skupine točaka određuju se kako slijedi:

– ulaz na međudržavnom spojnom plinovodu (u daljnjem tekstu: ulaz na interkonekciji),

– ulaz iz proizvodnje,

– ulaz iz sustava skladišta plina,

– ulaz iz terminala za ukapljeni prirodni plin (u daljnjem tekstu: ulaz iz terminala za UPP),

– izlaz na međudržavnom spojnom plinovodu (u daljnjem tekstu: izlaz na interkonekciji),

– izlaz iz sustava skladišta plina i

– izlaz iz transportnog sustava u distribucijski sustav i izlaz iz transportnog sustava prema krajnjem kupcu koji je izravno priključen na transportni sustav (u daljnjem tekstu: izlaz u Hrvatskoj).

(4) Metodologijom se propisuje prilagodba iznosa tarifnih stavki na ulazu i izlazu iz sustava skladišta plina te na ulazu iz terminala za UPP.

Članak 6.

Regulacijsko razdoblje je razdoblje od pet godina, a započinje 1. siječnja u regulacijskoj godini T i završava 31. prosinca u regulacijskoj godini T+4.

Članak 7.

(1) Tijekom regulacijskog razdoblja nepromjenjivi su sljedeći elementi:

– nominalna vrijednost ponderiranog prosječnog troška kapitala prije oporezivanja (u daljnjem tekstu: WACC) i

– koeficijent učinkovitosti (X).

(2) Koeficijent učinkovitosti (X) iz stavka 1. ovoga članka predstavlja koeficijent prilagodbe opravdanih operativnih troškova poslovanja tijekom regulacijskog razdoblja, uzimajući u obzir ciljanu razinu učinkovitosti utvrđenu na temelju usporedne analize troškova i učinkovitosti poslovanja europskih operatora plinskog transportnog sustava kojom je obuhvaćen i operator.

Podjela ostvarenih ušteda

Članak 8.

(1) Ostvarene uštede predstavljaju razliku između dozvoljenog iznosa operativnih troškova i ostvarenog iznosa operativnih troškova u godini na temelju koje se utvrđuje bazni iznos opravdanih operativnih troškova poslovanja.

(2) Podjela ostvarenih ušteda iz stavka 1. ovoga članka provodi se na način da operator zadržava 50% ostvarenih ušteda, i to kroz povećanje dozvoljenog baznog iznosa operativnih troškova poslovanja za godine regulacijskog razdoblja.

III. DOZVOLJENI PRIHOD

PLANIRANI DOZVOLJENI PRIHOD

Članak 9.

U godini T-1 utvrđuje se planirani dozvoljeni prihod za svaku godinu regulacijskog razdoblja.

Članak 10.

(1) Planirani dozvoljeni prihod treba pokriti opravdane troškove poslovanja koji se ostvaruju pri obavljanju energetske djelatnosti transporta plina i osigurati prinos od reguliranih sredstava.

(2) Planirani dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini t izračunava se prema formuli:

gdje je:

DPPt
planirani dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini t (kn),
OPEXPt
planirani operativni troškovi poslovanja u regulacijskoj godini t (kn),
APt
planirana amortizacija reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t (kn),
PROPt
planirani prinos od reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t (kn),
PVδt
dio razlike između revidiranih dozvoljenih prihoda i ostvarenih prihoda u godini T-1 i u prethodnim godinama regulacijskog razdoblja iskazan u regulacijskoj godini t (kn),
PPRIKPt
planirani prihodi od naknade za priključenje i povećanje priključnog kapaciteta u regulacijskoj godini t (kn),
PNUPt
planirani prihodi od nestandardnih usluga u regulacijskoj godini t (kn),
POSTPt
planirani ostali poslovni prihodi koji su ostvareni s osnove kategorija troškova i imovine za obavljanje energetske djelatnosti transporta plina, a koji se ne odnose na osnovno poslovanje operatora transportnog sustava (u daljnjem tekstu: planirani ostali poslovni prihodi), u regulacijskoj godini t (kn).(3) Planirani dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini t utvrđuje se prema Tablici 6. Dozvoljeni prihod iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Metodologije.

Planirani operativni troškovi poslovanja

Članak 11.

(1) Operativni troškovi poslovanja (u daljnjem tekstu: OPEX) predstavljaju sve opravdane troškove poslovanja vezane za energetsku djelatnost transporta plina i ne uključuju trošak amortizacije.

(2) OPEX se sastoji od opravdanog iznosa materijalnih troškova, troškova usluga, troškova osoblja, ostalih troškova poslovanja i ostalih poslovnih rashoda.

(3) OPEX uključuje i troškove nabave plina potrebnog za održavanje operativne akumulacije, operativne zalihe, pogonsku potrošnju te pokriće dozvoljenih pogonskih gubitaka i razlike u mjerenju.

(4) Dozvoljeni pogonski gubici i razlika u mjerenju iznose najviše do 0,3 % od ukupne energije plina na ulazima u transportni sustav utvrđene temeljem izmjerenih podataka o korištenju kapaciteta transportnog sustava.

(5) OPEX ne uključuje troškove poslovanja koje Agencija smatra neopravdanima za obavljanje energetske djelatnosti transporta plina.

(6) Neopravdani troškovi iz stavka 5. ovoga članka su kako slijedi:

– trošak nabave plina za pokriće pogonskih gubitaka i razlike u mjerenju, u iznosu koji prelazi umnožak dozvoljenih pogonskih gubitaka i razlike u mjerenju iz stavka 4. ovoga članka i opravdane nabavne cijene plina,

– vrijednosno usklađenje, u iznosu koji prelazi 1% od ukupnih poslovnih prihoda operatora,

– usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmova, u cjelokupnom iznosu,

– troškovi reprezentacije, interne reprezentacije i promidžbe, u cjelokupnom iznosu,

– prigodne nagrade i godišnje nagrade članovima uprave, u cjelokupnom iznosu,

– troškovi premija životnog osiguranja, u cjelokupnom iznosu,

– rezerviranja, u cjelokupnom iznosu,

– darovanja (donacije), u cjelokupnom iznosu,

– kazne, penali, naknade štete i troškovi iz ugovora, u cjelokupnom iznosu i

– rashodi – otpisi materijalne i nematerijalne imovine, ukoliko se ista imovina zamjenjuje novom imovinom koja se unosi u regulirana sredstva.

(7) Planirani iznos OPEX-a za regulacijsku godinu T utvrđuje se kako slijedi:

gdje je:

OPEXPT
planirani iznos OPEX-a za regulacijsku godinu T (kn),
OPEXDOZT-2
dozvoljeni bazni iznos OPEX-a u godini koja prethodi godini T-1 (u daljnjem tekstu: godina T-2) (kn),
CPIPT-1
planirani indeks potrošačkih cijena za godinu T-1,
XT-1
koeficijent učinkovitosti u godini T-1,
CPIPT
planirani indeks potrošačkih cijena za regulacijsku godinu T,
X
koeficijent učinkovitosti u regulacijskom razdoblju.


(8) Dozvoljeni bazni iznos OPEX-a u godini T-2 izračunava se prema formuli:

gdje je:

OPEXDOZT-2
dozvoljeni bazni iznos OPEX-a u godini T-2 (kn),
OPEXT-2
prethodno planirani iznos OPEX-a za godinu T-2 (kn),
OPEXOTST-2
ostvareni iznos OPEX-a u godini T-2 (kn).


(9) Pri utvrđivanju dozvoljenog baznog iznosa OPEX-a u godini T-2, Agencija kao neopravdane troškove može utvrditi i djelomični ili cjelokupni iznos pojedinih ostalih troškova poslovanja osim troškova iz stavka 6. ovoga članka, i to na temelju analize svrsishodnosti troškova poslovanja, provjerom količina i cijena kojom je izazvan pojedini trošak, analize istovrsnih troškova poslovanja operatora u prethodnim godinama, kao i na temelju usporedne analize troškova i učinkovitosti poslovanja operatora transportnog sustava u Republici Hrvatskoj i u okruženju.

(10) Ostvareni iznos OPEX-a u godini T-2 utvrđuje se prema Tablici 1. Ukupni operativni troškovi poslovanja iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Metodologije.

(11) Planirani iznos OPEX-a za drugu i naredne godine regulacijskog razdoblja utvrđuje se prema formuli:

gdje je:

OPEXPT+i-1
planirani iznos OPEX-a u regulacijskoj godini T+i-1 (kn),
OPEXPT+i-2
planirani iznos OPEX-a u regulacijskoj godini T+i-2 (kn),
CPIPT+i-1
planirani indeks potrošačkih cijena u regulacijskoj godini T+i-1,
X
koeficijent učinkovitosti u regulacijskom razdoblju.


Planirana amortizacija

Članak 12.

(1) Obračun amortizacije reguliranih sredstava vrši se linearnom metodom primjenom godišnjih stopa amortizacije utvrđenih prema očekivanom vijeku uporabe sredstava, prema načelima računovodstvenih standarda.

(2) Očekivani vijek uporabe dugotrajne materijalne imovine iz kategorije plinovodi, mjerno-regulacijske stanice i poslovne zgrade, iznosi najmanje 35 godina.

(3) Osnovica obračuna amortizacije je knjigovodstvena nabavna vrijednost dugotrajne imovine koja na zadnji dan regulacijske godine t-1 ima neto knjigovodstvenu vrijednost sukladno međunarodnim računovodstvenim standardima.

(4) Iznos planirane amortizacije reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t utvrđuje se za regulirana sredstva koja Agencija smatra opravdanima te ne uključuje amortizaciju bespovratno dobivenih sredstava, a iskazuje se u Tablici 3. Regulirana sredstva i Tablici 4. Amortizacija reguliranih sredstava iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Metodologije.

Planirani prinos od reguliranih sredstava

Članak 13.

(1) Planirani prinos od reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t izračunava se prema formuli:

gdje je:

PROPt
planirani prinos od reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t (kn),
ROprosPt
planirani prosječni iznos reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t (kn),
WACC
iznos WACC-a za regulacijsko razdoblje (%).


(2) Planirani prosječni iznos reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t izračunava se prema formuli:

gdje je:

ROprosPt
planirani prosječni iznos reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t (kn),
ROPt-1
planirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine t-1 (kn),
ROPt
planirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine t (kn).


Članak 14.

(1) Planirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine t izračunava se na temelju projekcije bilance operatora za regulacijske godine T-1 do T+4 i Tablice 3. Regulirana sredstva iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Metodologije, a prema formuli:

gdje je:

ROPT+i-1
planirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine T+i-1 (kn),
ROPT+i-2
planirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine T+i-2 (kn),
IPT+i-1
planirana vrijednost novih investicija u plinski transportni sustav koje će biti stavljene u uporabu u regulacijskoj godini T+i-1 (kn),
APT+i-1
planirani iznos amortizacije u regulacijskoj godini T+i-1, ne uključujući amortizaciju bespovratno dobivenih sredstava (kn),
SbespPT+i-1
planirana vrijednost bespovratno dobivenih sredstava u regulacijskoj godini T+i-1 (kn),
ORPT+i-1
planirana vrijednost otuđenih i rashodovanih sredstava u regulacijskoj godini T+i-1 (kn).(2) U regulirana sredstva uključuju se investicije u okviru desetogodišnjeg plana razvoja transportnog sustava (u daljnjem tekstu: Desetogodišnji plan), pri čemu planirane investicije u izgradnju i rekonstrukciju transportnog sustava trebaju biti tehnički opravdane i ekonomski efikasne te osiguravati odgovarajući stupanj sigurnosti opskrbe plinom.

(3) Vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine T-2 utvrđuje se na temelju bilance operatora i uključuje:

– opravdanu vrijednost dugotrajne materijalne imovine u uporabi, koja je u funkciji transporta plina,

– opravdanu vrijednost dugotrajne nematerijalne imovine u uporabi, koja je u funkciji transporta plina,

– umanjenje za bespovratno dobivena sredstva kojima se financira razvoj transportnog sustava.

(4) Opravdana vrijednost dugotrajne materijalne imovine iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se kao opravdana neto knjigovodstvena vrijednost sljedećih stavki:

– zemljišta,

– građevinskih objekata, plinovoda i poslovnih zgrada,

– postrojenja i opreme,

– alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava te

– ostale imovine.

(5) Opravdana vrijednost dugotrajne nematerijalne imovine iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se kao opravdana neto knjigovodstvena vrijednost koncesija, patenata, licenci, računalnih programa i ostalih sličnih prava.

(6) Opravdanu vrijednost dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine iz stavka 3. ovoga članka Agencija može utvrditi na temelju analize ekonomske efikasnosti postojeće imovine operatora, kao i usporedne analize troškova i učinkovitosti poslovanja operatora transportnog sustava u okruženju Republike Hrvatske.

(7) U slučaju da je operator proveo revalorizaciju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine ili u slučaju provedene statusne promjene, kao što je spajanje, pripajanje ili preuzimanje, pri kojoj je operator stekao novu imovinu, opravdana neto knjigovodstvena vrijednost revalorizirane ili stečene dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine priznaje se najviše do razine neto knjigovodstvene vrijednosti iste imovine prije provedenog postupka revalorizacije ili provedene statusne promjene.

Utvrđivanje opravdane vrijednosti dugotrajne materijalne imovine analizom ekonomske efikasnosti

Članak 15.

(1) Analiza ekonomske efikasnosti postojeće imovine operatora provodi se primjenom pokazatelja iskorištenosti kapaciteta transportnog sustava.

(2) Pokazatelj iskorištenosti kapaciteta transportnog sustava utvrđuje se s ciljem određivanja opravdanog udjela vrijednosti reguliranih sredstava, i to na sljedeći način:

1. Utvrđuje se maksimalna iskorištenost kapaciteta izlaza iz transportnog sustava u regulacijskoj godini T-2 (KAPMAKS/GOD,T-2), prema sljedećoj formuli:

gdje je:

KAPMAKS/GOD,T-2
maksimalna iskorištenost kapaciteta izlaza iz transportnog sustava u regulacijskoj godini T-2 (%),
KAPMAKS,IZL,T-2
suma najvećih dnevnih protoka plina ostvarenih na svakom pojedinom izlazu iz transportnog sustava u regulacijskoj godini T-2 (kWh/dan),
KAPGOD,IZL,T-2
suma kapaciteta na godišnjoj razini ugovorenih za svaki pojedini izlaz iz transportnog sustava u regulacijskoj godini T-2 (kWh/dan).


2. Izračunava se planirani maksimalno iskorišteni kapacitet izlaza iz transportnog sustava (KAPPMAKS,IZL) na način da se maksimalna iskorištenost kapaciteta izlaza iz transportnog sustava (KAPMAKS/GOD,T-2) ostvarena u regulacijskoj godini T-2, projicira na planirane ugovorene godišnje kapacitete izlaza iz transportnog sustava (KAPPGOD,IZL) za godine regulacijskog razdoblja za koje se utvrđuje opravdana vrijednost reguliranih sredstava, prema formuli:

gdje je:

KAPPMAKS,IZL t+i-1
planirani maksimalno iskorišteni kapacitet izlaza iz transportnog sustava u regulacijskoj godini t+i-1 (kWh/dan),
KAPMAKS/GOD,T-2
maksimalna iskorištenost kapaciteta izlaza iz transportnog sustava u regulacijskoj godini T-2 (%),
KAPPGOD,IZL t+i-1
suma planiranih ugovorenih kapaciteta na godišnjoj razini na izlazima iz transportnog sustava u regulacijskoj godini t+i-1 (kWh/dan),
n
broj godina regulacijskog razdoblja.


3. Izračunava se prosječna planirana iskorištenost kapaciteta izlaza iz transportnog sustava (ISKPKAP,IZL) za godine regulacijskog razdoblja t+i-1, koja predstavlja omjer planiranog maksimalnog iskorištenog kapaciteta izlaza iz transportnog sustava (KAPPMAKS,IZL) i ukupnog tehničkog kapaciteta izlaza iz transportnog sustava (KAPPTEH,IZL), prema formuli:

gdje je:

ISKPKAP,IZL
prosječna planirana iskorištenost kapaciteta izlaza iz transportnog sustava u regulacijskom razdoblju (%),
KAPPMAKS,IZL t+i-1
planirani maksimalni iskorišteni kapacitet izlaza iz transportnog sustava u regulacijskoj godini t+i-1 (kWh/dan),
KAPPTEH,IZL t+i-1
suma tehničkih kapaciteta svakog pojedinog izlaza iz transportnog sustava u regulacijskoj godini t+i-1 (kWh/dan),
n
broj godina regulacijskog razdoblja.4. Utvrđuje se opravdani udio vrijednosti reguliranih sredstava (RABPOPR) za godine regulacijskog razdoblja primjenom linearne funkcije, a prema formuli:

gdje je:

RABPOPR
opravdani udio vrijednosti reguliranih sredstava u regulacijskom razdoblju (%), koji ne može biti veći od 100 %,
ISKPKAP,IZL
prosječna planirana iskorištenost kapaciteta izlaza iz transportnog sustava u regulacijskom razdoblju (%),
kOPR
faktor uvećanja prosječne planirane iskorištenosti kapaciteta izlaza iz transportnog sustava.


(3) Faktor uvećanja kOPR iz stavka 2. ovoga članka iznosi 0,3, što znači da se vrijednost reguliranih sredstava priznaje kao opravdana u ukupnoj vrijednosti pri iskorištenosti kapaciteta izlaza iz transportnog sustava od 70 %.

(4) Utvrđeni udio opravdane vrijednosti reguliranih sredstava iz stavka 2. ovoga članka primjenjuje se na neto knjigovodstvenu vrijednost dugotrajne materijalne imovine iz kategorije plinovodi, prema formuli:

gdje je:

ROPOPR t
opravdana planirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine t (kn),
ROPt
planirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine t (kn),
RABPOPR
opravdani udio vrijednosti reguliranih sredstava (%).


(5) Utvrđeni udio opravdane vrijednosti reguliranih sredstava iz stavka 2. ovoga članka primjenjuje se na iznos godišnje amortizacije dugotrajne materijalne imovine iz kategorije plinovodi, za izračun ukupne planirane amortizacije reguliranih sredstava koja se uključuje u iznos dozvoljenog prihoda u regulacijskoj godini t, prema formuli:

gdje je:

APOPR t
opravdani planirani iznos amortizacije u regulacijskog godini t (kn),
APt
planirani iznos amortizacije u regulacijskog godini t (kn),
RABPOPR
opravdani udio vrijednosti reguliranih sredstava (%).


Članak 16.

(1) Iznos WACC-a za regulacijsko razdoblje izračunava se prema formuli:

gdje je:

WACC
iznos WACC-a za regulacijsko razdoblje (%),
re
stopa povrata na vlasnički kapital (%),
E/(E+D)
udio vlasničkog kapitala u ukupnom kapitalu (%),
rd
stopa povrata na dužnički kapital (%),
D/(E+D)
udio dužničkog kapitala u ukupnom kapitalu (%),
P
stopa poreza na dobit (%).


(2) Kao ciljani udio u strukturi kapitala za izračun iznosa WACC-a za regulacijsko razdoblje iz stavka 1. ovoga članka propisuje se udio vlasničkog kapitala u iznosu od 50% i udio dužničkog kapitala u iznosu od 50 %.

(3) Stopa povrata na vlasnički kapital utvrđuje se primjenom modela oslonjenog na trošak dugotrajnih ulaganja (CAPM model), prema formuli:

gdje je:

re
stopa povrata na vlasnički kapital (%),
rf
nerizična stopa povrata (%),
rm-rf
premija na tržišni rizik (%),
β
koeficijent varijabilnosti prinosa dionica operatora u odnosu na prosječnu varijabilnost prinosa tržišnog portfelja.


(4) Nerizična stopa povrata (rf) utvrđuje se na temelju prosječne nominalne kamatne stope zadnje tri emisije obveznica s dospijećem od deset ili više godina izdanih od strane Republike Hrvatske.

(5) Koeficijent varijabilnosti prinosa dionica operatora u odnosu na prosječnu varijabilnost prinosa tržišnog portfelja (β) odražava stupanj rizika investiranja u energetsku djelatnost transporta plina u odnosu na rizik investiranja na tržištu, a utvrđuje se usporednom analizom koeficijenata varijabilnosti prinosa dionica operatora plinske infrastrukture primijenjenih u regulatornim mehanizmima usporedivih europskih zemalja, provedenom na temelju javno dostupnih podataka.

(6) Premija na tržišni rizik (rm-rf) odražava dodatni prinos investitora iznad nerizične stope povrata za preuzimanje rizika investiranja na tržištu kapitala, a utvrđuje se usporednom analizom premija na tržišni rizik primijenjenih u regulatornim mehanizmima usporedivih europskih zemalja, provedenom na temelju javno dostupnih podataka.

(7) Stopa povrata na dužnički kapital (rd) jednaka je prosječnoj ponderiranoj kamatnoj stopi na investicijske kredite koje koristi operator za financiranje reguliranih sredstava, pri čemu se kamatne stope na investicijske kredite uzimaju u obzir najviše do razine racionalno i obazrivo pozajmljenih sredstava, odnosno najviše do iznosa referentne kamatne stope.

(8) Ukoliko operator za financiranje reguliranih sredstava ne koristi investicijske kredite, stopa povrata na dužnički kapital (rd) jednaka je referentnoj kamatnoj stopi.

(9) Elementi za izračun iznosa WACC-a za regulacijsko razdoblje utvrđuju se prema Tablici 5. Elementi za utvrđivanje WACC-a iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Metodologije.

IZRAVNATI DOZVOLJENI PRIHOD

Članak 17.

(1) Izravnati dozvoljeni prihodi utvrđuju se na temelju planiranih dozvoljenih prihoda utvrđenih sukladno članku 10. ove Metodologije.

(2) Izravnati dozvoljeni prihodi za godine regulacijskog razdoblja izračunavaju se na način da je neto sadašnja vrijednost izravnatih dozvoljenih prihoda za godine regulacijskog razdoblja jednaka neto sadašnjoj vrijednosti planiranih dozvoljenih prihoda za isto razdoblje, pri čemu je za prvu godinu regulacijskog razdoblja izravnati dozvoljeni prihod jednak planiranom dozvoljenom prihodu.

(3) Izravnati dozvoljeni prihodi za godine regulacijskog razdoblja izračunavaju se prema formuli:

uz uvjet da:

gdje je:

DPPT+i-1
planirani dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini T+i-1 (kn),
DPαPT+i-1
izravnati dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini T+i-1 (kn),
WACC
iznos WACC-a za regulacijsko razdoblje (%),
DPPT
planirani dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini T(kn),
DPαPT
izravnati dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini T (kn),
DPαPT+i-2
izravnati dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini T+i-2 (kn),

koeficijent izravnavanja koji se utvrđuje iterativnim postupkom.


REVIZIJA DOZVOLJENOG PRIHODA

Redovna revizija

Članak 18.

(1) U regulacijskoj godini T+4 Agencija provodi redovnu reviziju dozvoljenih prihoda za godinu T-1 i za prethodne godine regulacijskog razdoblja.

(2) U sklopu redovne revizije dozvoljenih prihoda iz stavka 1. ovoga članka, potrebno je provesti reviziju sljedećih stavki:

– planiranog OPEX-a,

– planirane amortizacije,

– planiranog prinosa na regulirana sredstva, pri čemu se iznos WACC-a ne revidira,

– planiranih prihoda od naknade za priključenje i povećanje priključnog kapaciteta,

– planiranih prihoda od nestandardnih usluga i

– planiranih ostalih poslovnih prihoda.

(3) Po izvršenoj reviziji dozvoljenih prihoda iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se razlika između revidiranih dozvoljenih prihoda (DP) i ostvarenih prihoda (P) u godini T-1 i prethodnim godinama regulacijskog razdoblja koja se raspodjeljuje na sljedeće regulacijsko razdoblje.

Revizija OPEX-a

Članak 19.

(1) U regulacijskoj godini T+4 poznati su ostvareni indeksi potrošačkih cijena (CPI) za godinu T-1 i prethodne godine regulacijskog razdoblja, kao i ostvareni iznos OPEX-a u godini T-1.

(2) Revidirani iznos dozvoljenog OPEX-a za regulacijsku godinu T (OPEXT) izračunava se prema formuli:

gdje je:

OPEXT
revidirani iznos dozvoljenog OPEX-a za regulacijsku godinu T (kn),
OPEXDOZT-1
revidirani bazni iznos dozvoljenog OPEX-a za godinu T-1 (kn),
CPIT
ostvareni indeks potrošačkih cijena u regulacijskoj godini T,
X
koeficijent učinkovitosti u regulacijskom razdoblju.


(3) Revidirani bazni iznos dozvoljenog OPEX-a za godinu T-1 izračunava se prema formuli:

gdje je:

OPEXDOZT-1
revidirani bazni iznos dozvoljenog OPEX-a za godinu T-1 (kn),
OPEXT-1
planirani iznos OPEX-a za godinu T-1 (kn),
OPEXOTST-1
ostvareni iznos OPEX-a u godini T-1 (kn).


(4) Planirani iznos OPEX-a za godinu T-1 iz stavka 3. ovoga članka predstavlja prethodno planirani iznos OPEX-a za godinu T-1 koji se korigira za ostvareni indeks potrošačkih cijena u regulacijskoj godini T-1, prema podacima Državnog zavoda za statistiku.

(5) Pri utvrđivanju revidiranog baznog iznosa dozvoljenog OPEX-a za godinu T-1, Agencija kao neopravdane troškove može utvrditi i djelomični ili cjelokupni iznos pojedinih ostalih troškova poslovanja osim troškova iz članka 11. stavka 6. ove Metodologije, i to na temelju analize svrsishodnosti troškova poslovanja, provjerom količina i cijena kojom je izazvan pojedini trošak, analize istovrsnih troškova poslovanja operatora u prethodnim godinama, kao i na temelju usporedne analize troškova i učinkovitosti poslovanja operatora transportnog sustava u Republici Hrvatskoj i u okruženju.

(6) Revidirani iznos dozvoljenog OPEX-a za drugu i naredne godine regulacijskog razdoblja izračunava se prema formuli:

gdje je:

OPEXT+i-1
revidirani iznos dozvoljenog OPEX-a za regulacijsku godinu T (kn),
OPEXT+i-2
revidirani bazni iznos dozvoljenog OPEX-a za godinu T-1 (kn),
CPIT+i-1
ostvareni indeks potrošačkih cijena u regulacijskoj godini T,
X
koeficijent učinkovitosti u regulacijskom razdoblju.Revizija amortizacije

Članak 20.

Revidirani iznos amortizacije za godinu T-1 i prethodne godine regulacijskog razdoblja jednak je ostvarenoj amortizaciji reguliranih sredstava koje Agencija smatra opravdanima, umanjenoj za ostvarenu amortizaciju bespovratno dobivenih sredstava, a utvrđuje se prema Tablici 3. Regulirana sredstva i Tablici 4. Amortizacija reguliranih sredstava iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Metodologije.

Revizija prinosa od reguliranih sredstava

Članak 21.

(1) Revidirani iznos prinosa na regulirana sredstva za godinu T-1 i prethodne godine regulacijskog razdoblja izračunava se prema formuli:

gdje je:

PROT+i-1
revidirani prinos od reguliranih sredstava u regulacijskoj godini T+i-1 (kn),
ROpros,T+i-1
revidirani prosječni iznos reguliranih sredstava u regulacijskoj godini T+i-1 (kn),
WACC
iznos WACC-a za regulacijsko razdoblje (%).


(2) Revidirani prosječni iznos reguliranih sredstava u regulacijskoj godini T+i-1 izračunava se prema formuli:

gdje je:

ROpros,T+i-1
revidirani prosječni iznos reguliranih sredstava u regulacijskoj godini T+i-1 (kn),
ROT+i-2
revidirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine T+i-2 (kn),
ROT+i-1
revidirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine T+i-1 (kn).


(3) Revidirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine t jednaka je stvarnoj vrijednosti reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine t koje Agencija smatra opravdanima, a utvrđuje se na temelju bilance operatora i Tablice 3. Regulirana sredstva iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Metodologije, prema formuli:

gdje je:

ROT+i-1
revidirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine T+i-1 (kn),
ROT+i-2
revidirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine T+i-2 (kn),
IT+i-1
revidirana vrijednost novih investicija u plinski transportni sustav koje su stavljene u uporabu u regulacijskoj godini T+i-1 (kn),
AT+i-1
revidirani iznos amortizacije u regulacijskoj godini T+i-1, ne uključujući amortizaciju bespovratno dobivenih sredstava (kn),
SbespT+i-1
revidirani iznos bespovratno dobivenih sredstava u regulacijskoj godini T+i-1 (kn),
ORT+i-1
revidirani iznos otuđenih i rashodovanih sredstava u regulacijskoj godini T+i-1 (kn).(4) Opravdana revidirana vrijednost reguliranih sredstava i opravdani revidirani iznos amortizacije za godine regulacijskog razdoblja T+i-1 utvrđuje se na temelju podataka o ostvarenoj prosječnoj iskorištenosti kapaciteta izlaza iz transportnog sustava u regulacijskom razdoblju koja se izračunava na temelju podataka o sumi najvećih dnevnih protoka plina ostvarenih na svakom pojedinom izlazu iz transportnog sustava u svakoj od prethodnih godina regulacijskog razdoblja, i to odgovarajućom primjenom formula iz članka 15. ove Metodologije.

Revizija dozvoljenog prihoda

Članak 22.

Revidirani dozvoljeni prihodi za godinu T-1 i prethodne godine regulacijskog razdoblja utvrđuju se u godini T+4, na temelju revidiranih iznosa OPEX-a, amortizacije i prinosa na regulirana sredstva, prema formuli:

gdje je:

DPT+i-1
revidirani dozvoljeni prihod za regulacijsku godinu T+i-1 (kn),
OPEXT+i-1
revidirani iznos OPEX-a za regulacijsku godinu T+i-1 (kn),
AT+i-1
revidirani iznos amortizacije za regulacijsku godinu T+i-1 (kn),
PROT+i-1
revidirani prinos od reguliranih sredstava u regulacijskoj godini T+i-1 (kn),
PVδT+i-1
dio razlike između revidiranih dozvoljenih prihoda i ostvarenih prihoda u godini T-1 i prethodnim godinama regulacijskog razdoblja iskazan u regulacijskoj godini T+i-1 (kn).
PPRIK, T+i-1
ostvareni prihodi od naknade za priključenje i povećanje priključnog kapaciteta u regulacijskoj godini T+i-1 (kn),
PNU, T+i-1
ostvareni prihodi od nestandardnih usluga u regulacijskoj godini T+i-1 (kn),
POST, T+i-1
ostvareni ostali poslovni prihodi, u regulacijskoj godini T+i-1 (kn).


Utvrđivanje ostvarenog prihoda

Članak 23.

(1) U godini T+4 utvrđuju se ukupno ostvareni prihodi operatora od obavljanja energetske djelatnosti transporta plina u godini T-1 i prethodnim godinama regulacijskog razdoblja, i to temeljem ispostavljenih računa korisnicima.

(2) Ukupno ostvareni prihodi iz stavka 1. ovoga članka uključuju i prihode od aukcijskih premija te prihode od prodaje dodatnog stalnog kapaciteta.

Utvrđivanje razlike između revidiranih dozvoljenih prihoda i ostvarenih prihoda

Članak 24.

Utvrđivanje razlike između revidiranih dozvoljenih prihoda i ostvarenih prihoda za godinu T-1 i prethodne godine regulacijskog razdoblja provodi se u godini T+4, i to prema sljedećem postupku:

1. Utvrđuje se neto sadašnja vrijednost revidiranih dozvoljenih prihoda za godinu T-1 i prethodne godine regulacijskog razdoblja, svedenih na vrijednost iz početka godine T-1, prema formuli:

gdje je:

NPVDP
neto sadašnja vrijednost revidiranih dozvoljenih prihoda za godinu T-1 i prethodne godine regulacijskog razdoblja (kn),
DPT+i-1
revidirani dozvoljeni prihod za regulacijsku godinu T+i-1 (kn),
WACC
iznos WACC-a za regulacijsko razdoblje (%).


2. Utvrđuje se neto sadašnja vrijednost ostvarenih prihoda u godini T-1 i prethodnim godinama regulacijskog razdoblja, svedenih na vrijednost iz početka godine T-1, prema formuli:

gdje je:

NPVP
neto sadašnja vrijednost ostvarenih prihoda u regulacijskom razdoblju (kn),
PT+i-1
ostvareni prihod u regulacijskoj godini T+i-1 (kn),
WACC
iznos WACC-a za regulacijsko razdoblje (%).


3. Utvrđuje se razlika između neto sadašnje vrijednosti revidiranih dozvoljenih prihoda i neto sadašnje vrijednosti ostvarenih prihoda u godini T-1 i prethodnim godinama regulacijskog razdoblja te se dijeli na jednake dijelove, prema formuli:

gdje je:

npv
dio razlike između neto sadašnje vrijednosti revidiranih dozvoljenih prihoda i neto sadašnje vrijednosti ostvarenih prihoda u godini T-1 i prethodnim godinama regulacijskog razdoblja (kn),
NPVDP
neto sadašnja vrijednost revidiranih dozvoljenih prihoda za godinu T-1 i prethodne godine regulacijskog razdoblja (kn),
NPVP
neto sadašnja vrijednost ostvarenih prihoda u godini T-1 i prethodnim godinama regulacijskog razdoblja (kn),
N
broj godina narednog regulacijskog razdoblja.


4. Razlika između ostvarenih prihoda i revidiranih dozvoljenih prihoda u godini T-1 i prethodnim godinama regulacijskog razdoblja, koja se dodaje u izračun dozvoljenog prihoda za pojedine godine narednog regulacijskog razdoblja, izračunava se prema sljedećoj formuli:

gdje je:

PVδT+i-1
dio razlike između revidiranih dozvoljenih prihoda i ostvarenih prihoda u godini T-1 i u prethodnim godinama regulacijskog razdoblja, koji se dodaje u izračun dozvoljenog prihoda za regulacijsku godinu T+i-1 narednog regulacijskog razdoblja (kn),
npv
dio razlike između neto sadašnje vrijednosti revidiranih dozvoljenih prihoda i neto sadašnje vrijednosti ostvarenih prihoda u godini T-1 i prethodnim godinama regulacijskog razdoblja (kn),
WACC
iznos WACC-a za regulacijsko razdoblje (%),
N
broj godina narednog regulacijskog razdoblja.


Izvanredna revizija

Članak 25.

(1) Izvanredna revizija dozvoljenih prihoda za tekuće regulacijsko razdoblje može se provesti tijekom regulacijskog razdoblja, i to na zahtjev operatora ili prema procjeni Agencije.

(2) Izvanredna revizija dozvoljenih prihoda provodi se uslijed neočekivanih promjena na tržištu koje su značajno utjecale na uvjete obavljanja energetske djelatnosti transporta plina, a koje operator nije mogao predvidjeti niti ih je mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

(3) U okviru izvanredne revizije moguće je revidirati sve elemente koji se koriste u izračunu dozvoljenog prihoda i u izračunu iznosa tarifnih stavki za transport plina za tekuće regulacijsko razdoblje.

RASPODJELA DOZVOLJENOG PRIHODA

Članak 26.

U godini T-1 provodi se raspodjela dozvoljenog prihoda i utvrđuje se iznos tarifnih stavki za sve godine regulacijskog razdoblja.

Članak 27.

Dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini t (DP) dijeli se na dio koji se ostvaruje na ulazima u transportni sustav i dio koji se ostvaruje na izlazima iz transportnog sustava, prema formulama:

gdje je:

DPU
dozvoljeni prihod na ulazima u transportni sustav u regulacijskoj godini t (kn),
DP
dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini t (kn),
DPI
dozvoljeni prihod na izlazima iz transportnog sustava u regulacijskoj godini t (kn).


IV. TARIFNE STAVKE

Članak 28.

Iznosi tarifnih stavki za transport plina, odnosno referentne cijene, utvrđuju se za regulacijsku godinu t.

Članak 29.

(1) Tarifne stavke za ugovoreni stalni kapacitet transportnog sustava na godišnjoj razini, za homogene skupine točaka, su:

a) Tarifne stavke za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za ulaze u transportni sustav:

TU,IN – tarifna stavka za ulaz u transportni sustav na interkonekciji (kn/kWh/dan),

TU,PR – tarifna stavka za ulaz u transportni sustav iz mreže proizvodnih plinovoda (u daljnjem tekstu: ulaz iz proizvodnje) (kn/kWh/dan),

TU,SK – tarifna stavka za ulaz u transportni sustav iz sustava skladišta plina (u daljnjem tekstu: ulaz iz sustava skladišta plina (kn/kWh/dan),

TU,UPP – tarifna stavka za ulaz u transportni sustav iz terminala za ukapljeni prirodni plin (kn/kWh/dan).

b) Tarifne stavke za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za izlaze iz transportnog sustava:

TI,IN – tarifna stavka za izlaz iz transportnog sustava na interkonekciji (kn/kWh/dan),

TI,HR – tarifna stavka za izlaz iz transportnog sustava u distribucijski sustav i izlaz iz transportnog sustava prema krajnjem kupcu koji je izravno priključen na transportni
sustav (u daljnjem tekstu: izlaz u Hrvatskoj) (kn/kWh/dan).

(2) Tarifne stavke iz stavka 1. ovoga članka iskazuju se u Tablici tarifnih stavki za transport plina, kako slijedi:

Vrsta tarifnih stavkiOznaka tarifne stavkeNaziv tarifne stavkeMjerna jedinica
Tarifne stavke za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za ulaze u transportni sustavTU,INTarifna stavka za ulaz na interkonekcijikn/kWh/dan
TU,PRTarifna stavka za ulaz iz proizvodnjekn/kWh/dan
TU,SKTarifna stavka za ulaz iz sustava skladišta plinakn/kWh/dan
TU,UPPTarifna stavka za ulaz iz terminala za UPPkn/kWh/dan
Tarifne stavke za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za izlaze iz transportnog sustavaTI,INTarifna stavka za izlaz na interkonekcijikn/kWh/dan
TI,HRTarifna stavka za izlaz u Hrvatskojkn/kWh/dan


(3) Iznosi tarifnih stavki iz stavka 2. ovoga članka, kao i svi iznosi u postupku izračuna tarifnih stavki, zaokružuju se na četiri decimale.

V. IZRAČUN TARIFNIH STAVKI

Tarifne stavke za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini – referentne cijene

Članak 30.

(1) Iznos tarifne stavke za transport plina za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za ulaz na interkonekciji izračunava se za regulacijsku godinu t prema formuli:

gdje je:

TU,IN
tarifna stavka za ulaz na interkonekciji u regulacijskoj godini t (kn/kWh/dan),
kPG,kap
koeficijent utjecaja planiranog prihoda od stalnog kapaciteta na godišnjoj razini na ukupni planirani prihod od kapaciteta u regulacijskoj godini t,
DPU
dozvoljeni prihod koji se raspodjeljuje na ulaze u transportni sustav u regulacijskoj godini t (kn),
KAPU,IN
suma planiranih ugovorenih stalnih kapaciteta na godišnjoj razini svih korisnika na ulazima na interkonekcijama u regulacijskoj godini t (kWh/dan),
KAPU,PR
suma planiranih ugovorenih stalnih kapaciteta na godišnjoj razini svih korisnika na ulazima iz proizvodnje u regulacijskoj godini t (kWh/dan),
PSK
stopa popusta za ulaz iz sustava skladišta plina (%),
KAPU,SK
suma planiranih ugovorenih stalnih kapaciteta na godišnjoj razini svih korisnika na ulazima iz sustava skladišta plina u regulacijskoj godini t (kWh/dan),
PUPP
stopa popusta za ulaz iz terminala za UPP (%),
KAPU,UPP
suma planiranih ugovorenih stalnih kapaciteta na godišnjoj razini svih korisnika na ulazima iz terminala za UPP u regulacijskoj godini t (kWh/dan).


(2) Koeficijent utjecaja planiranog prihoda od stalnog kapaciteta na godišnjoj razini na ukupni planirani prihod od kapaciteta (kPG,kap) utvrđuje se analizom prihoda kojeg je operator ostvario na temelju ugovorenog stalnog kapaciteta na godišnjoj razini u odnosu na ostvareni prihod od svih ugovorenih kapacitetnih proizvoda u prethodnim regulacijskim godinama te uzimajući u obzir i odnos planiranih ugovorenih stalnih kapaciteta na godišnjoj razini i planiranih ugovorenih stalnih negodišnjih kapacitetnih proizvoda za regulacijsko razdoblje.

(3) Planirani ugovoreni stalni kapaciteti na godišnjoj razini i planirani ugovoreni stalni negodišnji kapacitetni proizvodi iz stavka 2. ovoga članka, a koje operator dostavlja u zahtjevu iz članka 39. ove Metodologije, trebaju biti temeljeni na projekcijama transporta plina iskazanima u Desetogodišnjem planu.

(4) Iznos tarifne stavke za transport plina za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za ulaz iz proizvodnje za regulacijsku godinu t jednak je iznosu tarifne stavke za transport plina za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za ulaz na interkonekciji za regulacijsku godinu t, odnosno:

gdje je:

TU,PR
tarifna stavka za ulaz iz proizvodnje u regulacijskoj godini t (kn/kWh/dan),
TU,IN
tarifna stavka za ulaz na interkonekciji u regulacijskoj godini t (kn/kWh/dan).


(5) Iznos tarifne stavke za transport plina za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za ulaz iz sustava skladišta plina izračunava se za regulacijsku godinu t prema formuli:

gdje je:

TU,SK
tarifna stavka za ulaz iz sustava skladišta plina u regulacijskoj godini t (kn/kWh/dan),
TU,IN
tarifna stavka za ulaz na interkonekciji u regulacijskoj godini t (kn/kWh/dan),
PSK
stopa popusta za ulaz iz sustava skladišta plina (%).


(6) Iznos tarifne stavke za transport plina za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za ulaz iz terminala za UPP izračunava se za regulacijsku godinu t prema formuli:

gdje je:

TU,UPP
tarifna stavka za ulaz iz terminala za UPP u regulacijskoj godini t (kn/kWh/dan),
TU,IN
tarifna stavka za ulaz na interkonekciji u regulacijskoj godini t (kn/kWh/dan),
PUPP
stopa popusta za ulaz iz terminala za UPP (%).


(7) Iznos tarifne stavke za transport plina za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za izlaz na interkonekciji izračunava se za regulacijsku godinu t prema formuli:

gdje je:

TI,IN
tarifna stavka za izlaz na interkonekciji u regulacijskoj godini t (kn/kWh/dan),
kPG,kap
koeficijent utjecaja planiranog prihoda od stalnog kapaciteta na godišnjoj razini na ukupni planirani prihod od kapaciteta u regulacijskoj godini t,
DPI
dozvoljeni prihod na izlazima iz transportnog sustava u regulacijskoj godini t (kn),
KAPI,IN
suma planiranih ugovorenih stalnih kapaciteta na godišnjoj razini svih korisnika na izlazima na interkonekcijama u regulacijskoj godini t (kWh/dan),
KAPI,HR
suma planiranih ugovorenih stalnih kapaciteta na godišnjoj razini svih korisnika na izlazima u Hrvatskoj u regulacijskoj godini t (kWh/dan).


(8) Iznos tarifne stavke za transport plina za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za izlaz u Hrvatskoj za regulacijsku godinu t jednak je iznosu tarifne stavke za transport plina za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za izlaz na interkonekciji za regulacijsku godinu t, odnosno:

gdje je:

TI,HR
tarifna stavka za izlaz u Hrvatskoj u regulacijskoj godini t (kn/kWh/dan),
TI,IN
tarifna stavka za izlaz na interkonekciji u regulacijskoj godini t (kn/kWh/dan).


(9) Stopa popusta za ulaz iz sustava skladišta plina (PSK) iz stavka 5. ovoga članka iznosi 90%.

(10) Stopa popusta za izlaz u sustav skladišta plina iznosi 100%, čime se tarifna stavka za izlaz u sustav skladišta plina ne izračunava niti iskazuje u Tablici tarifnih stavki za transport plina iz članka 29. ove Metodologije.

(11) Stopa popusta za ulaz iz terminala za UPP (PUPP) iz stavka 6. ovoga članka iznosi 15%.

Rezervne cijene za ugovorene stalne negodišnje standardne kapacitetne proizvode

Članak 31.

(1) Rezervne cijene za ugovorene stalne negodišnje standardne kapacitetne proizvode izračunavaju se primjenom odgovarajućih množitelja i sezonskih faktora, istovjetno za sve homogene skupine točaka.

(2) Iznosi množitelja i sezonskih faktora određeni su kako slijedi:

– iznosi množitelja za stalne negodišnje standardne kapacitetne proizvode:

Množitelji za negodišnje standardne kapacitetne proizvodeTromjesečniMjesečniDnevni/ unutardnevni
1,21,32,5


– iznosi sezonskih faktora za stalne negodišnje standardne kapacitetne proizvode:

MjesecSezonski faktori za negodišnje standardne kapacitetne proizvode
TromjesečniMjesečniDnevni / unutardnevni
siječanj1,37501,74131,7413
veljača1,37501,39911,3991
ožujak1,37501,16661,1666
travanj0,65420,80040,8004
svibanj0,65420,62190,6219
lipanj0,65420,50110,5011
srpanj0,58750,51370,5137
kolovoz0,58750,58560,5856
rujan0,58750,65530,6553
listopad1,29171,15721,1572
studeni1,29171,40741,4074
prosinac1,29171,72261,7226


Izračun rezervnih cijena za ugovorene stalne negodišnje standardne kapacitetne proizvode

Članak 32.

(1) Rezervne cijene za ugovorene stalne tromjesečne, mjesečne i dnevne standardne kapacitetne proizvode za ulaze u transportni sustav i izlaze iz transportnog sustava izračunavaju se prema sljedećoj formuli:

gdje je:

Ptm,m,d
rezervna cijena za stalni tromjesečni, mjesečni ili dnevni standardni kapacitetni proizvod (kn/kWh/dan),
Mtm,m,d
množitelj koji odgovara standardnom kapacitetnom proizvodu,
SFtm,m,d
sezonski faktor koji odgovara standardnom kapacitetnom proizvodu,
T Ω,i
referentna cijena za odgovarajući ulaz u ili izlaz iz transportnog sustava (kn/kWh/dan),
D
trajanje ugovorenog stalnog negodišnjeg standardnog kapacitetnog proizvoda izraženo u plinskim danima.


(2) U slučaju prijestupne godine, formula iz stavka 1. ovoga članka prilagođava se na način da se broj 365 zamjenjuje brojem 366.

(3) Rezervna cijena za ugovoreni unutardnevni stalni standardni kapacitetni proizvod izračunava se prema sljedećoj formuli:

gdje je:

Pun
rezervna cijena za stalni unutardnevni standardni kapacitetni proizvod (kn/kWh/dan),
Mun
množitelj za unutardnevni standardni kapacitetni proizvod,
SFun
sezonski faktor za unutardnevni standardni kapacitetni proizvod,
TΩ,i
referentna cijena za odgovarajući ulaz u ili izlaz iz transportnog sustava (kn/kWh/dan),
H
trajanje ugovorenog stalnog unutardnevnog kapacitetnog proizvoda izraženo u satima.


(4) U slučaju prijestupne godine, formula iz stavka 3. ovoga članka prilagođava se na način da se broj 8760 zamjenjuje brojem 8784.

Izračun rezervnih cijena za ugovorene standardne kapacitetne proizvode za prekidivi kapacitet

Članak 33.

(1) Rezervna cijena za standardni kapacitetni proizvod za prekidivi kapacitet jednaka je primjenjivoj referentnoj ili rezervnoj cijeni za istovrsni standardni kapacitetni proizvod za stalni kapacitet, uz primjenu ex-post popusta za svaki dan kada je došlo do prekida ugovorenog prekidivog kapaciteta.

(2) Ex-post popust za prekinutu uslugu transporta korisnicima koji su ugovorili prekidivi kapacitet odobrava se za svaki dan u kojem je došlo do prekida te se izračunava prema sljedećoj formuli:

gdje je:

Ppr,ex-post
ex-post popust za prekidivi kapacitet (kn),
Md
množitelj za dnevni standardni kapacitetni proizvod,
SFd
sezonski faktor za dnevni standardni kapacitetni proizvod,
TΩ,i
referentna cijena za odgovarajući ulaz u ili izlaz iz transportnog sustava (kn/kWh/dan),
kappr
iznos utvrđenog prekida kapaciteta koji predstavlja djelomični ili cjelokupni iznos ugovorenog prekidivog kapaciteta na pojedinom ulazu u ili izlazu iz transportnog sustava za pojedinog korisnika u pojedinom plinskom danu (kWh/dan).


(3) Za izračun ex-post popusta za utvrđeni prekid ugovorenog unutardnevnog prekidivog kapaciteta primjenjuje se formula iz stavka 2. ovoga članka na način da se popust umanji proporcionalno trajanju prekida u satima (H) u ukupnom trajanju plinskog dana (H/24).

(4) Ukupan iznos ex-post popusta iz stavaka 2. i 3. ovoga članka odobrenih za pojedinog korisnika u pojedinom mjesecu ne može biti veći od naknade za korištenje transportnog sustava obračunate za tog korisnika u tom mjesecu.

(5) Pod prekidom ugovorenog prekidivog kapaciteta za obračun ex-post popusta iz stavka 2. i 3. ovoga članka, ne podrazumijeva se prekid u kriznom stanju, prekid uslijed planiranih i neplaniranih radova te prekidi u izvanrednim situacijama.

VI. NAKNADA ZA KORIŠTENJE TRANSPORTNOG SUSTAVA

Članak 34.

(1) Iznos naknade za korištenje transportnog sustava za pojedinog korisnika za pojedini mjesec u regulacijskoj godini t utvrđuje se kako slijedi:

gdje je:

N
iznos naknade za korištenje transportnog sustava u mjesecu (kn),
NU,kap
iznos naknade za korištenje ugovorenog kapaciteta na ulazima u transportni sustav u mjesecu (kn),
NI,kap
iznos naknade za korištenje ugovorenog kapaciteta na izlazima iz transportnog sustava u mjesecu (kn).


(2) Iznos naknade za korištenje ugovorenog kapaciteta na ulazima u transportni sustav u mjesecu za pojedinog korisnika izračunava se prema formuli:

gdje je:

NU,kap
iznos naknade za korištenje ugovorenog kapaciteta na ulazima u transportni sustav u mjesecu (kn),
Ω
vrsta ulaza u transportni sustav,
IN
ulazi na interkonekcijama,
PR
ulazi iz proizvodnje,
SK
ulazi iz sustava skladišta plina,
UPP
ulazi iz terminala za UPP,
TU,Ω
iznos tarifne stavke za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav (kn/kWh/dan),
kapΩ,g
suma ugovorenih stalnih kapaciteta za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav, na godišnjoj razini (kWh/dan),
kapΩ,pr,g
suma ugovorenih prekidivih kapaciteta za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav, na godišnjoj razini (kWh/dan),
kapΩ,tm
suma ugovorenih stalnih kapaciteta za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav, na tromjesečnoj razini (kWh/dan),
kapΩ,pr,tm
suma ugovorenih prekidivih kapaciteta za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav, na tromjesečnoj razini (kWh/dan),
kapΩ,m
suma ugovorenih stalnih kapaciteta za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav, na mjesečnoj razini (kWh/dan),
kapΩ,pr,m
suma ugovorenih prekidivih kapaciteta za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav, na mjesečnoj razini (kWh/dan),
d
plinski dan u mjesecu,
D
ukupni broj plinskih dana u mjesecu,
kapΩ,d
suma ugovorenih stalnih kapaciteta za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav, na dnevnoj razini (kWh/dan),
kapΩ,pr,d
suma ugovorenih prekidivih kapaciteta za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav, na dnevnoj razini (kWh/dan),
kapΩ,un
suma ugovorenih stalnih kapaciteta za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav, na unutardnevnoj razini (kWh/dan),
kapΩ,pr,un
suma ugovorenih prekidivih kapaciteta za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav, na unutardnevnoj razini (kWh/dan),
Ptm
rezervna cijena za tromjesečni kapacitetni proizvod (kn/kWh/dan),
Pm
rezervna cijena za mjesečni kapacitetni proizvod (kn/kWh/dan),
Pd
rezervna cijena za dnevni kapacitetni proizvod (kn/kWh/dan),
Pun
rezervna cijena za unutardnevni kapacitetni proizvod (kn/kWh/dan).


(3) Iznos naknade za korištenje ugovorenog kapaciteta na izlazima iz transportnog sustava u mjesecu za pojedinog korisnika izračunava se prema formuli:

gdje je:

NI,kap
iznos naknade za korištenje ugovorenog kapaciteta na izlazima iz transportnog sustava u mjesecu (kn),
Ω
vrsta izlaza iz transportnog sustava,
IN
izlazi na interkonekcijama,
HR
izlazi u Hrvatskoj,
TI,Ω
iznos tarifne stavke za pojedinu vrstu izlaza iz transportnog sustava (kn/kWh/dan),
kapΩ,g
suma ugovorenih stalnih kapaciteta za pojedinu vrstu izlaza iz transportnog sustava, na godišnjoj razini (kWh/dan),
kapΩ,pr,g
suma ugovorenih prekidivih kapaciteta za pojedinu vrstu izlaza iz transportnog sustava, na godišnjoj razini (kWh/dan),
kapΩ,tm
suma ugovorenih stalnih kapaciteta za pojedinu vrstu izlaza iz transportnog sustava, na tromjesečnoj razini (kWh/dan),
kapΩ,pr,tm
suma ugovorenih prekidivih kapaciteta za pojedinu vrstu izlaza iz transportnog sustava, na tromjesečnoj razini (kWh/dan),
kapΩ,m
suma ugovorenih stalnih kapaciteta za pojedinu vrstu izlaza iz transportnog sustava, na mjesečnoj razini (kWh/dan),
kapΩ,pr,m
suma ugovorenih prekidivih kapaciteta za pojedinu vrstu izlaza iz transportnog sustava, na mjesečnoj razini (kWh/dan),
d
plinski dan u mjesecu,
D
ukupni broj plinskih dana u mjesecu,
kapΩ,d
suma ugovorenih stalnih kapaciteta za pojedinu vrstu izlaza iz transportnog sustava, na dnevnoj razini (kWh/dan),
kapΩ,pr,d
suma ugovorenih prekidivih kapaciteta za pojedinu vrstu izlaza iz transportnog sustava, na dnevnoj razini (kWh/dan),
kapΩ,un
suma ugovorenih stalnih kapaciteta za pojedinu vrstu izlaza iz transportnog sustava, na unutardnevnoj razini (kWh/dan),
kapΩ,pr,un
suma ugovorenih prekidivih kapaciteta za pojedinu vrstu izlaza iz transportnog sustava, na unutardnevnoj razini (kWh/dan),
Ptm
rezervna cijena za tromjesečni kapacitetni proizvod (kn/kWh/dan),
Pm
rezervna cijena za mjesečni kapacitetni proizvod (kn/kWh/dan),
Pd
rezervna cijena za dnevni kapacitetni proizvod (kn/kWh/dan),
Pun
rezervna cijena za unutardnevni kapacitetni proizvod (kn/kWh/dan).(4) Iznos naknade za korištenje ugovorenog kapaciteta iz stavaka 2. i 3. ovoga članka uvećava se na temelju aukcijskih premija ostvarenih u postupcima aukcija kapaciteta.

Članak 35.

Iznimno od članka 34., stavka 2. ove Metodologije, u slučaju povećane otpreme prirodnog plina u transportni sustav iz terminala za ukapljeni prirodni plin (u daljnjem tekstu: UPP), kada je količina UPP-a koja se pretovaruje veća od standardne količina tereta, operator će ugovoreni kapacitet na dnevnoj razini na ulazu iz terminala za UPP korisniku obračunati primjenom iznosa tarifne stavke za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini, ali najviše u trajanju od dva plinska dana, a na temelju obavijesti operatora terminala za UPP.

Prekoračenje ugovorenog kapaciteta

Članak 36.

(1) Naknada za korištenje kapaciteta transportnog sustava iznad ugovorenog kapaciteta (u daljnjem tekstu: naknada za prekoračenje) obračunava se za pojedinog korisnika za svaki plinski dan.

(2) Iznos naknade za prekoračenje na pojedinom ulazu u ili izlazu iz transportnog sustava za pojedinog korisnika za pojedini plinski dan izračunava se prema formuli:

gdje je:

nprek,d
naknada za prekoračenje na pojedinom ulazu u ili izlazu iz transportnog sustava za pojedinog korisnika u pojedinom plinskom danu (kn),
Δkapprek
prekoračenje ugovorenog kapaciteta koje predstavlja razliku između utvrđene energije plina na pojedinom ulazu u ili izlazu iz transportnog sustava i sume ugovorenih stalnih i prekidivih kapaciteta za taj ulaz u ili izlaz iz transportnog sustava za pojedinog korisnika u pojedinom plinskom danu (kWh/dan),
Md
množitelj za dnevni standardni kapacitetni proizvod,
SFd
sezonski faktor za dnevni standardni kapacitetni proizvod,
TΩ,i
iznos tarifne stavke za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za odgovarajući ulaz u ili izlaz iz transportnog sustava (kn/kWh/dan).


(3) Pri utvrđivanju iznosa naknade za prekoračenje na pojedinom ulazu u ili izlazu iz transportnog sustava iz stavka 2. ovoga članka, prekoračenje ugovorenog kapaciteta uzima se u obzir samo ukoliko je pozitivnog predznaka.

(4) Iznos naknade za prekoračenje u plinskom danu za pojedinog korisnika predstavlja sumu svih utvrđenih naknada za prekoračenje na pojedinim ulazima u ili izlazima iz transportnog sustava za korisnika za taj plinski dan.

(5) Iznos naknade za prekoračenje u mjesecu za pojedinog korisnika predstavlja sumu svih utvrđenih naknada za prekoračenje za sve plinske dane u mjesecu.

(6) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, naknada za prekoračenje ne obračunava se za ulaz iz sustava skladišta plina.

(7) Iznos jedinične naknade za prekoračenje ugovorenog kapaciteta zaokružuje se na četiri decimale.

Obračun naknade za korištenje transportnog sustava i naknade za prekoračenje

Članak 37.

(1) Operator je dužan obračunati naknadu za korištenje transportnog sustava i naknadu za prekoračenje za svakog pojedinog korisnika za svaki pojedini mjesec i za to ispostaviti korisniku jedinstveni račun.

(2) Obračun i račun iz stavka 1. ovoga članka operator dostavlja korisniku najkasnije do 15. dana u tekućem mjesecu, za prethodni mjesec.

(3) Za obračun iz stavka 1. ovoga članka, za korisnike koji su tijekom mjeseca prenijeli, odnosno stekli kapacitet transportnog sustava na sekundarnom tržištu, naknada za korištenje transportnog sustava za taj kapacitet dijeli se na prenositelja, odnosno stjecatelja proporcionalno broju plinskih dana u kojima je svaki od njih koristio taj kapacitet u tom mjesecu.

(4) U slučaju da operator, zbog izvođenja neplaniranih radova koje je skrivio operator, korisniku ne pruži uslugu transporta plina za ugovoreni stalni ili prekidivi kapacitet na godišnjoj, tromjesečnoj i/ili mjesečnoj razini, a prekid pružanja usluge traje najmanje 24 uzastopna sata, naknada za korištenje transportnog sustava, koja se prema stavku 1. ovoga članka obračunava za tog korisnika, umanjuje se za iznos naknade za korištenje transportnog sustava koja bi se za razdoblje prekida pružanja usluge obračunala da je isti kapacitet transportnog sustava ugovoren na dnevnoj razini.

(5) U slučaju da operator, zbog izvođenja neplaniranih radova koje je skrivio operator, korisniku ne pruži uslugu transporta plina za ugovoreni stalni ili prekidivi kapacitet na dnevnoj razini, a prekid pružanja usluge traje najmanje jedan sat, za obračun i račun iz stavka 1. ovoga članka koristi se ugovoreni kapacitet transportnog sustava na dnevnoj razini umanjen proporcionalno broju sati prekida u tom plinskom danu.

VII. NAKNADA ZA SIGURNOST OPSKRBE

Članak 38.

(1) U svrhu realizacije projekta terminala za UPP na otoku Krku koji je identificiran kao glavna mjera diversifikacije putova i izvora opskrbe plinom, Agencija može odlukom odrediti visinu i način prikupljanja naknade za sigurnost opskrbe, u skladu sa Zakonom o terminalu za ukapljeni prirodni plin.

(2) Zahtjev za određivanje naknade za sigurnost opskrbe Agenciji podnosi operator, temeljem prijedloga naknade za sigurnost opskrbe kojeg operator terminala za UPP upućuje operatoru u skladu s Metodologijom za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina, i to najkasnije u roku od pet dana od zaprimanja prijedloga operatora terminala za UPP.

(3) Iznos naknade za sigurnost opskrbe Agencija utvrđuje na temelju podataka iz zahtjeva operatora iz stavka 2. ovoga članka, a prema sljedećoj formuli:

gdje je:

Nupp,sos,t
iznos naknade za sigurnost opskrbe za regulacijsku godinu t (kn/kWh),
NDPαP
iznos prihoda operatora terminala za UPP kojeg je potrebno nadoknaditi u regulacijskoj godini t (kn),
kolHR
ukupna planirana energija plina na izlazima iz transportnog sustava u Hrvatskoj u regulacijskoj godini t (kWh).


(4) Iznos naknade za sigurnost opskrbe Agencija utvrđuje odlukom, do 15. prosinca tekuće godine, za narednu regulacijsku godinu, te ista predstavlja prihod operatora terminala za UPP.

(5) Naknadu za sigurnost opskrbe plaća korisnik transportnog sustava, za energiju plina koju je preuzeo na izlazima u Hrvatskoj u pojedinom mjesecu, a koja se utvrđuje u skladu s odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava.

(6) Naknadu za sigurnost opskrbe obračunava i prikuplja operator, te iskazuje kao zasebnu stavku na ispostavljenom jedinstvenom računu iz članka 37. stavka 1. ove Metodologije, za svakog pojedinog korisnika za pojedini mjesec, a prikupljenu naknadu za sigurnost opskrbe isplaćuje u korist operatora terminala za UPP.

(7) U roku od 15 dana od donošenja odluke iz stavka 4. ovoga članka, operator je dužan s operatorom terminala za UPP sklopiti ugovor kojim se, između ostalog, detaljno uređuju sva međusobna prava i obveze u vezi prikupljanja, naplate i terminskog plana isplate naknade za sigurnost opskrbe, a presliku sklopljenog ugovora operator je dužan bez odgode dostaviti Agenciji.

VIII. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ODREĐIVANJE, ODNOSNO PROMJENU IZNOSA TARIFNIH STAVKI I DOSTAVA PODATAKA I DOKUMENTACIJE

Članak 39.

Operator je dužan Agenciji podnijeti zahtjev za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki za transport plina najkasnije do 30. travnja u godini T-1 i dostaviti sljedeće podatke i dokumentaciju:

– razvidan i detaljan izračun planiranih dozvoljenih prihoda i izravnatih dozvoljenih prihoda za sve godine regulacijskog razdoblja,

– ispunjenu Tablicu 1. Ukupni operativni troškovi poslovanja za godinu T-2, Tablicu 2. OPEX za godine regulacijskog razdoblja, Tablicu 3. Regulirana sredstva, Tablicu 4. Amortizacija reguliranih sredstava, Tablicu 5. Elementi za utvrđivanje WACC-a i Tablicu 6. Dozvoljeni prihod iz Priloga 1. ove Metodologije,

– podatke o svim elementima propisanima člankom 15. ove Metodologije, za sve godine prethodnog i narednog regulacijskog razdoblja, potrebne za izračun opravdanog udjela vrijednosti reguliranih sredstava i opravdanog udjela iznosa amortizacije,

– razvidnu i detaljnu raspodjelu dozvoljenih prihoda i izračun iznosa tarifnih stavki za transport plina za sve godine regulacijskog razdoblja,

– ispunjenu Tablicu 1. Tarifne stavke za transport plina, Tablicu 2. Planirani ugovoreni stalni kapaciteti transportnog sustava na godišnjoj razini, Tablicu 3. Planirani ugovoreni stalni kapaciteti transportnog sustava na tromjesečnoj razini, Tablicu 4. Planirani ugovoreni stalni kapaciteti transportnog sustava na mjesečnoj razini i Tablicu 5. Planirana energija plina na izlazima iz transportnog sustava, razrađeno po homogenim skupinama točaka, iz Priloga 2. ove Metodologije,

– plan poslovanja koji obuhvaća sve godine regulacijskog razdoblja, a koji uključuje financijske izvještaje, plan investicija i plan otplate kredita,

– druge podatke i dokumentaciju na zahtjev Agencije.

Članak 40.

Svake godine tijekom regulacijskog razdoblja, najkasnije do 30. travnja, operator je dužan Agenciji dostaviti sljedeće podatke i dokumentaciju:

– ispunjenu Tablicu 1. Ukupni operativni troškovi poslovanja, Tablicu 3. Regulirana sredstva, Tablicu 4. Amortizacija reguliranih sredstava i Tablicu 6. Dozvoljeni prihod iz Priloga 1. ove Metodologije, s ostvarenim podacima za prethodnu godinu,

– ispunjenu Tablicu 2. Planirani ugovoreni stalni kapaciteti transportnog sustava na godišnjoj razini, Tablicu 3. Planirani ugovoreni stalni kapaciteti transportnog sustava na tromjesečnoj razini, Tablicu 4. Planirani ugovoreni stalni kapaciteti transportnog sustava na mjesečnoj razini i Tablicu 5. Planirana energija plina na izlazima iz transportnog sustava, razrađeno po homogenim skupinama točaka, iz Priloga 2. ove Metodologije, s ostvarenim podacima za prethodnu godinu,

– podatke o ostvarenim prihodima od naknada za korištenje transportnog sustava prema ovoj Metodologiji, sa zasebno iskazanim podacima o ostvarenim prihodima od aukcijskih premija te od prodaje dodatnog stalnog kapaciteta, za prethodnu godinu,

– zbirnu preglednu tablicu obračunatih naknada za korištenje transportnog sustava i naknada za prekoračenje za sve korisnike, razrađenu po korisnicima te po vrstama kapaciteta, za svaki mjesec prethodne godine,

– zbirnu preglednu tablicu obračunatih i prikupljenih naknada za sigurnost opskrbe,

– pregled ostvarenja svih odobrenih planiranih investicija uključenih u regulirana sredstva za prethodnu godinu povezano sa stavkama ostvarenja iskazanim u Tablici 3. Regulirana sredstva i odobrenim Desetogodišnjim planom i

– druge podatke i dokumentaciju na zahtjev Agencije.

Članak 41.

Za provođenje redovne revizije dozvoljenih prihoda za godinu T-1 i prethodne godine regulacijskog razdoblja operator je dužan uz zahtjev za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki za transport plina za naredno regulacijsko razdoblje iz članka 39. ove Metodologije, Agenciji dostaviti sljedeće podatke i dokumentaciju:

– podatke i dokumentaciju iz članka 39. i 40. ove Metodologije, s ostvarenim podacima za godinu T-1 i prethodne godine regulacijskog razdoblja,

– izračun utvrđivanja razlike između revidiranih dozvoljenih prihoda i ostvarenih prihoda iz članka 24. ove Metodologije za godinu T-1 i prethodne godine regulacijskog razdoblja.

Članak 42.

Svi podaci i dokumentacija iz članaka 39. do 41. ove Metodologije koje operator dostavlja Agenciji trebaju biti potpisani od strane ovlaštene osobe.

Članak 43.

Odluku o iznosu tarifnih stavki za transport plina za sve godine regulacijskog razdoblja Agencija je dužna objaviti u »Narodnim novinama« i na svojim mrežnim stranicama najmanje deset dana prije početka regulacijskog razdoblja.

Članak 44.

Ukoliko Agencija ne odredi iznos tarifnih stavki do početka regulacijskog razdoblja, do njihovog određivanja primjenjuju se važeće tarifne stavke iz zadnje godine prethodnog regulacijskog razdoblja.

Članak 45.

(1) Agencija može, na zahtjev operatora ili samostalno, utvrditi indikativne iznose tarifnih stavki za transport plina za razdoblje od jednog ili više regulacijskih razdoblja, uz primjenu odredbi ove Metodologije na odgovarajući način.

(2) Indikativni iznosi tarifnih stavki iz stavka 1. ovoga članka ne mogu biti osnova za obračun naknade za korištenje transportnog sustava i naknade za prekoračenje iz članka 37. ove Metodologije.

(3) Za potrebe izračuna indikativnih iznosa tarifnih stavki iz stavka 1. ovoga članka operator je dužan, na zahtjev Agencije, dostaviti sve potrebne podatke i dokumentaciju potpisanu od strane ovlaštene osobe.

IX. NADZOR

Članak 46.

Primjenu ove Metodologije nadzire Agencija.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 47.

Iznimno od članka 6. ove Metodologije, treće regulacijsko razdoblje započinje 1. siječnja 2021. godine, a završava 31. prosinca 2025. godine.

Članak 48.

(1) Iznimno od članka 11., stavka 8. ove Metodologije, dozvoljeni bazni iznos OPEX-a za godinu T-2 trećeg regulacijskog razdoblja (OPEXDOZ2019) utvrđuje se na temelju opravdanog iznosa OPEX-a kojeg je operator ostvario u 2019. godini, a prema Tablici 1. Ukupni operativni troškovi poslovanja iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Metodologije.

(2) Za utvrđivanje revidiranog baznog iznosa dozvoljenog OPEX-a za godinu T-1 trećeg regulacijskog razdoblja (OPEXDOZ2020) planiranim iznosom OPEX-a za godinu T-1 iz članka 19. stavka 4. smatra se iznos planiranog OPEX-a za 2020. godinu određen odlukom o iznosu tarifnih stavki za transport plina za treće regulacijsko razdoblje.

Članak 49.

(1) Iznimno od članka 18. ove Metodologije, u regulacijskoj godini 2020. Agencija provodi redovnu reviziju dozvoljenih prihoda za godine regulacijskog razdoblja 2017., 2018., 2019. i 2020. te utvrđuje razliku između revidiranih dozvoljenih prihoda (DP) i ostvarenih prihoda (P) u godinama regulacijskog razdoblja 2017., 2018., 2019. i 2020. koja se raspodjeljuje na godine trećeg regulacijskog razdoblja.

(2) Revidirani dozvoljeni prihod (DP) i ostvareni prihod (P) za regulacijsku godinu 2020. iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se u planiranim iznosima.

(3) Iznimno od članka 21. stavka 4. ove Metodologije, za provedbu redovne revizije iz stavka 1. ovoga članka, opravdana revidirana vrijednost reguliranih sredstava i opravdani revidirani iznos amortizacije utvrđuje se za razdoblje od 1. siječnja 2019. godine.

(4) U regulacijskoj godini 2025., u postupku utvrđivanja razlike između revidiranih dozvoljenih prihoda (DP) i ostvarenih prihoda (P) za prethodne godine trećeg regulacijskog razdoblja koja se raspodjeljuje na godine četvrtog regulacijskog razdoblja, uzima se u obzir i razlika između revidiranih dozvoljenih prihoda (DP) i ostvarenih prihoda (P) za 2020. godinu i planiranih iznosa iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 50.

Iznimno od članka 34., stavka 2. ove Metodologije, za korisnika koji istovremeno ugovori tromjesečne standardne kapacitetne proizvode na ulazu iz terminala za UPP za drugo, treće i četvrto tromjesečje plinske godine 2020./2021., operator će naknadu za korištenje transportnog sustava obračunati:

– primjenom iznosa tarifne stavke za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za ulaz iz terminala za UPP na najniži ugovoreni iznos kapaciteta za sva navedena tromjesečja i

– primjenom rezervne cijene za ugovoreni stalni tromjesečni kapacitetni proizvod za ulaz iz terminala za UPP na razliku ugovorenog kapaciteta za pojedino tromjesečje i najnižeg ugovorenog iznosa kapaciteta za sva navedena tromjesečja.

Članak 51.

(1) Zahtjev za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki za transport plina iz članka 39. ove Metodologije za treće regulacijsko razdoblje operator je dužan podnijeti najkasnije do 15. kolovoza 2020. godine.

(2) U sklopu zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka operator je dužan dostaviti i planirane iznose revidiranog dozvoljenog prihoda (DP) i ostvarenog prihoda (P) za regulacijsku godinu 2020. iz članka 49. stavka 2. ove Metodologije.

(3) Iznimno od članka 39. ove Metodologije, novi operator koji je ishodio dozvolu Agencije može podnijeti zahtjev za određivanje iznosa tarifnih stavki za transport plina i tijekom regulacijskog razdoblja, pri čemu se dozvoljeni prihodi i iznos tarifnih stavki za godine regulacijskog razdoblja utvrđuju primjenom odredbi ove Metodologije na odgovarajući način.

Članak 52.

Do dana stupanja na snagu odluke o iznosu tarifnih stavki za transport plina prema odredbama ove Metodologije primjenjuju se važeće tarifne stavke prema Odluci o iznosu tarifnih stavki za transport plina (»Narodne novine«, broj 124/19).

Članak 53.

Danom stupanja na snagu ove Metodologije prestaje važiti Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (»Narodne novine«, broj 48/18 i 58/18), osim odredbi članaka 32. do 39. koje prestaju važiti s početkom trećeg regulacijskog razdoblja.

Članak 54.

Ova Metodologija objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave, osim odredbi članaka 31. do 37. ove Metodologije koje stupaju na snagu s početkom trećeg regulacijskog razdoblja.

Klasa: 310-35/20-01/8

Urbroj: 371-04-20-19

Zagreb, 8. srpnja 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

PRILOG 1.

Tablica 1. Ukupni operativni troškovi poslovanja

R.b.Stavke

Iznos

(kn)

1.MATERIJALNI TROŠKOVI
1.1.Troškovi sirovina i materijala – za proizvodnju dobara i usluga (specificirati)
1.2.Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje (specificirati)
1.3.Troškovi istraživanja i razvoja
1.4.Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma
1.5.Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje (specificirati)
1.6.Potrošena energija (1.6.1.+ 1.6.2.+ 1.6.3.+ 1.6.4.)
1.6.1.Električna energija
1.6.2.Plin, para, briketi i drva
1.6.3.Trošak goriva
1.6.4.Ostali troškovi energije (specificirati)
1.7.Ostali materijalni troškovi (specificirati)
UKUPNO 1.
2.TROŠKOVI NABAVE PLINA (za svaku stavku specificirati nabavljenu energiju plina izraženu u kWh i nabavnu cijenu kn/kWh)
2.1.Pogonski gubici i razlika u mjerenju
2.2.Pogonska potrošnja
2.3.Operativna akumulacija
2.4.Operativna zaliha
UKUPNO 2.
3.OSTALI VANJSKI TROŠKOVI – TROŠKOVI USLUGA
3.1.Troškovi telefona, prijevoza i sl.
3.2.Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga
3.3.Usluge održavanja i zaštite – servisne usluge (3.3.1.+ 3.3.2.+ 3.3.3.+ 3.3.4.+ 3.3.5.+ 3.3.6.+ 3.3.7.)
3.3.1.Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)
3.3.2.Nabavljene usluge investicijskog održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)
3.3.3.Usluge čišćenja i pranja
3.3.4.Usluge održavanja softvera i web stranica
3.3.5.Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša
3.3.6.Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba
3.3.7.Ostale servisne usluge i usluge osoba (specificirati)
3.4.Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola
3.5.Usluge zakupa – lizinga (3.5.1.+ 3.5.2.+ 3.5.3.+ 3.5.4.)
3.5.1.Zakupnine najamnine nekretnina
3.5.2.Zakupnine opreme
3.5.3.Usluge operativnog (poslovnog) lizinga opreme
3.5.4.Troškovi ostalih usluga najmova (specificirati)
3.6.Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmova (specificirati)
3.7.Intelektualne i osobne usluge (3.7.1.+ 3.7.2.+ 3.7.3.+ 3.7.4.+ 3.7.5.+ 3.7.6.+ 3.7.7.+ 3.7.8.)
3.7.1.Troškovi drugih dohodaka (ugovora o djelu, akvizitera, konzultanata)
3.7.2.Usluge specijalističkog obrazovanja, znanstvenoistraživačke usluge, usluge informacija i sl.
3.7.3.Konzultantske i savjetničke usluge
3.7.4.Knjigovodstvene usluge
3.7.5.Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća
3.7.6.Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata
3.7.7.Ostale usluge (specificirati)
3.8.Troškovi komunalnih i sličnih usluga
3.9.Usluge reprezentacije – ugošćivanja i posredovanja
3.10.Troškovi ostalih vanjskih usluga (specificirati)
UKUPNO 3.
4.TROŠKOVI OSOBLJA – PLAĆE
4.1.Neto plaće i naknade
4.2.Troškovi poreza i prireza
4.3.Troškovi doprinosa iz plaće
4.4.Doprinosi na plaće
Broj radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti (stanje na dan 31.12.)
UKUPNO 4.
5.OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA
5.1.Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi
5.2.Nadoknade troškova, darovi i potpore (5.2.1.+ 5.2.2.+ 5.2.3.+ 5.2.4.+ 5.2.5.+ 5.2.6.+ 5.2.7.+ 5.2.8.)
5.2.1.Troškovi prijevoza na posao i s posla
5.2.2.Trošak loko-vožnje (nadoknada za uporabu privat. automobila u poslovne svrhe)
5.2.3.Stipendije, nagrade učenicima i studentima
5.2.4.Otpremnine
5.2.5.Darovi djeci i slične potpore (ako nisu dohodak)
5.2.6.Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, dar u naravi, regres, jub. nagrade i sl.)
5.2.7.Potpora zbog bolesti, invalidnosti, smrti, elementarnih nepogoda i sl.
5.2.8.Ostali troškovi zaposlenika (specificirati)
5.3.Troškovi članova uprave (specificirati)
5.4.Troškovi reprezentacije i promidžbe (interne)
5.5.Premije osiguranja (5.5.1.+ 5.5.2.+ 5.5.3.+ 5.5.4.)
5.5.1.Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
5.5.2.Premije osiguranja osoba (opasni poslovi, prenošenje novca, putnici i sl.)
5.5.3.Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)
5.5.4.Premije za ostale oblike osiguranja (specificirati)
5.6.Bankovne usluge i troškovi platnog prometa
5.7.Članarine, nadoknade i slična davanja
5.8.Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe (specificirati)
5.9.Troškovi prava korištenja (osim najmova) (5.9.1.+ 5.9.2.)
5.9.1.Troškovi koncesije
5.9.2.Ostali troškovi prava korištenja (specificirati)
5.10.Ostali troškovi poslovanja – nematerijalni (specificirati)
UKUPNO 5.
6.VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE
6.1.Vrijednosno usklađenje dugotrajne nematerijalne imovine
6.2.Vrijednosno usklađenje dugotrajne materijalne imovine (specificirati)
6.3.Vrijednosno usklađenje dugotrajnih potraživanja
6.4.Vrijednosno usklađenje depozita u bankama, mjenica, čekova i sl.
6.5.Vrijednosno usklađenje kratkotrajnih potraživanja (specificirati)
6.6.Vrijednosno usklađenje zaliha
6.7.Vrijednosno usklađenje danih predujmova
UKUPNO 6.
7.REZERVIRANJA
7.1.Troškovi dugoročnog rezerviranja za rizike u jamstvenom (garancijskom) roku
7.2.Troškovi dugoročnog rezerviranja za gubitke po započetim sudskim sporovima
7.3.Troškovi dugoročnog rezerviranja za otpremnine
7.4.Troškovi dugoročnog rezerviranja za restrukturiranje poduzeća
7.5.Troškovi dugoročnog rezerviranja za mirovine i slične troškove-obveze
7.6.Troškovi rezerviranja po štetnim ugovorima
7.7.Troškovi ostalih dugoročnih rezerviranja i troškovi rizika (specificirati)
UKUPNO 7.
8.OSTALI POSLOVNI RASHODI
8.1.Trošak naknadnih popusta, sniženja, reklamacija i troškovi uzoraka
8.2.Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja
8.3.Rashodi-otpisi nematerijalne i materijalne imovine
8.4.Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora
8.5.Ostali poslovni rashodi (specificirati)
UKUPNO 8.
UKUPNO (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8.)
Tablica 2. OPEX za godine regulacijskog razdoblja

Godina regulacijskog razdobljaT-2T-1TT+1T+2T+3T+4
OPEX (kn)
Indeks potrošačkih cijena – CPI (%)-
Koeficijent učinkovitosti – X (%)-


Tablica 3. Regulirana sredstva

Godina regulacijskog razdobljaT-2T-1TT+1T+2T+3T+4
Prosječni iznos reguliranih sredstava – ROpros (kn)--
Regulirana sredstva na kraju regulacijske godine – RO (kn)
Materijalna imovina
Zemljište
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Alati
Ostalo
Nematerijalna imovina
Nove investicije u transportni sustav koje su stavljene u uporabu u regulacijskoj godini – I (kn)
Materijalna imovina
Zemljište
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Alati
Ostalo
Nematerijalna imovina
Amortizacija A (kn)
Bespovratno dobivena sredstva – Sbesp (kn)
Otuđena i rashodovana sredstava – OR (kn)Tablica 4. Amortizacija reguliranih sredstava*

Regulacijska godina __________
r.b.Struktura reguliranih sredstava

Nabavna vrijednost

(kn)

Godišnja stopa
amortizacije (%)

Iznos godišnje
amortizacije

(kn)

Neto knjigovodstvena vrijednost na dan 31.12. regulacijske godine (kn)
1.Materijalna imovina
1.1.Građevinski objekti
1.2.Postrojenja i oprema
1.3.Alati
1.4.Ostalo
2.Nematerijalna imovina
UKUPNO (1.+2.)-


* za svaku godinu regulacijskog razdoblja popunjava se zasebna tablica

NAPOMENA: Ukoliko se u nekoj grupi reguliranih sredstava amortizacija obračunava po više stopa za različite osnovice, odnosno vrstu reguliranih sredstava, potrebno je navesti osnovice za svaku stopu zasebno.

Tablica 5. Elementi za utvrđivanje WACC-a

r.b.Elementi WACC-aIznos
1.Stopa povrata na vlasnički kapital – re (%) (1.1.+ 1.2.x 1.3.)
1.1.Nerizična stopa povrata – rf (%)
1.2.Koeficijent varijabilnosti prinosa dionica operatora u odnosu na prosječnu varijabilnost prinosa tržišnog portfelja – β
1.3.Premija na tržišni rizik – rm – rf (%)
2.Udio vlasničkog kapitala u ukupnom kapitalu (%) – E/(E+D) (%)50
3.Stopa povrata na dužnički kapital – rd (%)
4.Udio dužničkog kapitala u ukupnom kapitalu (%) – D/(E+D) (%)50
5.Stopa poreza na dobit – P (%)

Iznos WACC-a za regulacijsko razdoblje – WACC (%)

(1./(1-5.) x 2. + 3.x 4.)


Tablica 6. Dozvoljeni prihod

r.b.Godina regulacijskog razdobljaTT+1T+2T+3T+4
1.Operativni troškovi poslovanja – OPEX (kn)
2.Amortizacija reguliranih sredstava – A (kn)
3.Prinos od reguliranih sredstava – PRO (kn)
4.Dio razlike između revidiranih dozvoljenih prihoda i ostvarenih prihoda u godini T-1 i u prethodnim godinama – PVδ (kn)
5a.Prihodi od naknade za priključenje i povećanje priključnog kapaciteta – PPRIK (kn)
5b.Prihodi od nestandardnih usluga – PNU (kn)
5c.Ostali poslovni prihodi – POST (kn)

Dozvoljeni prihod – DP (kn)

(1.+ 2.+ 3.+ 4. – (5a.+ 5b.+ 5c.))

Izravnati dozvoljeni prihod – DPα (kn)


PRILOG 2.

Tablica 1. Tarifne stavke za transport plina

Vrsta tarifnih stavkiOznaka tarifne stavkeNaziv tarifne stavke

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja

(bez PDV-a)

Mjerna jedinica
TT+1T+2T+3T+4
Tarifne stavke za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za ulaze u transportni sustavTU,INTarifna stavka za ulaz na interkonekcijikn/kWh/dan
TU,PRTarifna stavka za ulaz iz proizvodnjekn/kWh/dan
TU,SKTarifna stavka za ulaz iz sustava skladišta plinakn/kWh/dan
TU,UPPTarifna stavka za ulaz iz terminala za UPPkn/kWh/dan
Tarifne stavke za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za izlaze iz transportnog sustavaTI,INTarifna stavka za izlaz na interkonekcijikn/kWh/dan
TI,HRTarifna stavka za izlaz u Hrvatskojkn/kWh/dan


Tablica 2. Planirani ugovoreni stalni kapaciteti transportnog sustava na godišnjoj razini

Homogena skupina točakaOznakaTT+1T+2T+3T+4
Ulazi na interkonekcijama (kWh/dan)KAPU,IN
Ulazi iz proizvodnje (kWh/dan)KAPU,PR
Ulazi iz sustava skladišta plina (kWh/dan)KAPU,SK
Ulazi iz terminala za UPP (kWh/dan)KAPU,UPP
Izlazi na interkonekcijama (kWh/dan)KAPI,IN
Izlazi u Hrvatskoj (kWh/dan)KAPI,HR


NAPOMENA: Kapacitete je potrebno navesti sumarno za pojedine homogene skupine točaka, te specificirati po pojedinim korisnicima zasebno za svaku homogenu skupinu točaka.

Tablica 3. Planirani ugovoreni stalni kapaciteti transportnog sustava na tromjesečnoj razini*

Homogena skupina točakaOznakaSuma planiranih ugovorenih stalnih kapaciteta na tromjesečnoj razini po tromjesečjima (kWh/dan)

I

listopad, studeni, prosinac

II

siječanj, veljača, ožujak

III

travanj, svibanj, lipanj

IV

srpanj, kolovoz, rujan

Ulazi na interkonekcijamaKAPU,IN,tm
Ulazi iz proizvodnjeKAPU,PR,tm
Ulazi iz sustava skladišta plinaKAPU,SK,tm
Ulazi iz terminala za UPPKAPU,UPP,tm
Izlazi na interkonekcijamaKAPI,IN,tm
Izlazi u HrvatskojKAPI,HR,tm


* za svaku godinu regulacijskog razdoblja popunjava se zasebna tablica

NAPOMENA: Kapacitete je potrebno navesti sumarno za pojedine homogene skupine točaka, te specificirati po pojedinim korisnicima zasebno za svaku homogenu skupinu točaka.

Tablica 4. Planirani ugovoreni stalni kapaciteti transportnog sustava na mjesečnoj razini*

Homogena skupina točakaOznakaSuma planiranih ugovorenih stalnih kapaciteta na mjesečnoj razini po mjesecima (kWh/dan)
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Ulazi na interkonekcijamaKAPU,IN,m
Ulazi iz proizvodnjeKAPU,PR,m
Ulazi iz sustava skladišta plinaKAPU,SK,m
Ulazi iz terminala za UPPKAPU,UPP,m
Izlazi na interkonekcijamaKAPI,IN,m
Izlazi u HrvatskojKAPI,HR,m


* za svaku godinu regulacijskog razdoblja popunjava se zasebna tablica

NAPOMENA: Kapacitete je potrebno navesti sumarno za pojedine homogene skupine točaka, te specificirati po pojedinim korisnicima zasebno za svaku homogenu skupinu točaka.

Tablica 5. Planirana energija plina na izlazima iz transportnog sustava za homogene skupine točaka

Godina regulacijskog razdoblja
Homogena skupina točakaTT+1T+2T+3T+4
Planirana energija plina na izlazima na interkonekciji (kWh)
Planirana energija plina na izlazima u Hrvatskoj (kWh)