Pravilnik o jedinstvenom vizualnom identitetu zaštite prirode u Republici Hrvatskoj

NN 81/2020 (15.7.2020.), Pravilnik o jedinstvenom vizualnom identitetu zaštite prirode u Republici Hrvatskoj

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

1518

Na temelju članka 202. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/2013, 15/2018, 14/2019 i 127/2019) ministar zaštite okoliša i energetike, donosi

PRAVILNIK

O JEDINSTVENOM VIZUALNOM IDENTITETU ZAŠTITE PRIRODE U REPUBLICI HRVATSKOJ

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom se propisuje jedinstveni vizualni identitet radi promicanja zaštite prirode i sustav interpretacije i signalizacije zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj, kao i standardi za njihovo korištenje.

(2) Svrha propisivanja jedinstvenog vizualnog identiteta je postizanje opće prepoznatljivosti sustava zaštite prirode.

II. ZNAKOVI VIZUALNOG IDENTITETA

Znak zaštite prirode u Republici Hrvatskoj

Članak 2.

(1) Znak zaštite prirode u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: znak zaštite prirode) sastoji se od dva dijagonalno spojena elementa: zelenog kvadrata s dva zaobljena kuta i manjeg crvenog kvadrata.

(2) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), javne ustanove koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirode te javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode čiji su osnivači jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, koriste znak zaštite prirode radi promicanja zaštite prirode u Republici Hrvatskoj.

(3) Znak zaštite prirode odgovara znaku zaštićenih područja iz posebnog propisa kojim se uređuje izgled službene odore čuvara prirode.

(4) Javne ustanove koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirode uz znak zaštite prirode koriste i logotip s natpisom »PARKOVI HRVATSKE«. Natpis na logotipu piše se na hrvatskom i/ili engleskom jeziku.

(5) Izgled znaka zaštite prirode i logotipa s natpisom »PARKOVI HRVATSKE« i odnosi njihovih sastavnih elemenata, dimenzije, apliciranje, minimalni zaštitni prostor i zabrane utvrđeni su Knjigom standarda za korištenje jedinstvenog vizualnog identiteta zaštite prirode u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Knjiga standarda jedinstvenog vizualnog identiteta).

Znakovi javnih ustanova za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode

Članak 3.

(1) Znakovi javnih ustanova za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode (u daljnjem tekstu: znakovi nacionalnih parkova i parkova prirode) grafički su izvedeni iz elemenata znaka zaštite prirode i čine s njime jedinstvenu vizualnu cjelinu.

(2) Znakovi nacionalnih parkova i parkova prirode sastoje se od kvadrata s dva zaobljena kuta te logotipa s nazivom i kategorijom parka. Kvadrat sadrži figurativni simbol parka kojem pripada, a natpis na logotipu piše se na hrvatskom i/ili engleskom jeziku.

Članak 4.

(1) Simboli koji se nalaze unutar znakova nacionalnih parkova i parkova prirode grafički su izvedeni figurativno i to:

– Nacionalni park Brijuni: tlocrt otočića Gaz,

– Nacionalni park Kornati: pet malih otočića,

– Nacionalni park Krka: slap,

– Nacionalni park Mljet: otočić s crkvom na Velikom jezeru i obrisi otoka Mljeta,

– Nacionalni park Paklenica: kanjon Velike Paklenice,

– Nacionalni park Plitvička jezera: profil glave smeđeg medvjeda (Ursus arctos),

– Nacionalni park Risnjak: profil glave risa (Lynx lynx),

– Nacionalni park Sjeverni Velebit: otisak životinjske šape,

– Park prirode Biokovo: planinski masiv koji se spušta do morske obale,

– Park prirode Kopački rit: profil glave orla štekavca (Haliaeetus albicilla),

– Park prirode Lastovsko otočje: riba kovač (Zeus faber),

– Park prirode Lonjsko polje: profil torza i glave ptice žličarke (Platalea leucorodia),

– Park prirode Medvednica: planina s TV tornjem,

– Park prirode Papuk: okamina amonita,

– Park prirode Telašćica: strmci u moru,

– Park prirode Učka: planina s kulom na vrhu Vojak,

– Park prirode Velebit: profil glave vuka (Canis lupus),

– Park prirode Vransko jezero: profil torza i glave čaplje dangube (Ardea purpurea),

– Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje: tri brežuljka.

(2) Znakovi nacionalnih parkova i parkova prirode izvedeni su u dvije osnovne boje: u zelenoj boji za kontinentalne parkove i u plavoj boji za mediteranske parkove.

(3) Za potrebe izrade znakova u kontinentalne parkove su svrstani: Nacionalni park Paklenica, Nacionalni park Plitvička jezera, Nacionalni park Risnjak, Nacionalni park Sjeverni Velebit, Park prirode Kopački rit, Park prirode Lonjsko polje, Park prirode Medvednica, Park prirode Papuk, Park prirode Učka, Park prirode Velebit i Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje, a u mediteranske parkove: Nacionalni park Brijuni, Nacionalni park Kornati, Nacionalni park Krka, Nacionalni park Mljet, Park prirode Biokovo, Park prirode Lastovsko otočje, Park prirode Telašćica i Park prirode Vransko jezero.

Članak 5.

(1) Izgled znakova nacionalnih parkova i parkova prirode, odnos njihovih sastavnih elemenata i njihov odnos prema znaku zaštite prirode detaljno su određeni u Knjizi standarda jedinstvenog vizualnog identiteta.

(2) Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode razradit će vlastitu primjenu grafičkih standarda znakova nacionalnog parka odnosno parka prirode u skladu s ovim Pravilnikom i Knjigom standarda jedinstvenog vizualnog identiteta.

Znakovi javnih ustanova za upravljanje ostalim zaštićenim područjima

Članak 6.

(1) Javne ustanove za upravljanje ostalim zaštićenim područjima koriste vlastite znakove prema vlastitim knjigama standarda, a u skladu s ovim Pravilnikom.

(2) Javne ustanove za upravljanje ostalim zaštićenim područjima koriste znak zaštite prirode u skladu s ovim Pravilnikom i Knjigom standarda jedinstvenog vizualnog identiteta, naročito u dijelu koji propisuje odnos vlastitih znakova i znaka zaštite prirode.

III. SUSTAV SIGNALIZACIJE I INTERPRETACIJE

Članak 7.

(1) Javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode pri izradi i postavljanju novih elemenata signalizacije i interpretacije zaštićenog područja kojim upravljaju koriste sustav propisan Knjigom standarda za korištenje sustava signalizacije i interpretacije zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Knjiga standarda signalizacije i interpretacije), prema vlastitoj procjeni uklapanja u krajobraz i kada to tehničke mogućnosti dopuštaju.

(2) Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode mogu izraditi i postaviti nove elemente signalizacije i interpretacije koji nisu propisani Knjigom standarda signalizacije i interpretacije uz dopuštenje Ministarstva.

Obilježavanje planinarskih putova u zaštićenim područjima

Članak 8.

(1) Planinarske putove unutar zaštićenih područja obilježavaju Hrvatski planinarski savez i planinarske udruge članice Hrvatskog planinarskog saveza sukladno standardima koje utvrđuje Hrvatski planinarski savez.

(2) Za obilježavanje planinarskih putova u zaštićenom području na način propisan stavkom 1. ovoga članka potrebna je suglasnost mjesno nadležne javne ustanove koja upravlja zaštićenim područjem.

Korištenje vizualnog identiteta

Članak 9.

Svaka neovlaštena izrada i/ili korištenje vizualnog identiteta propisanog ovim Pravilnikom smatra se povredom intelektualnog vlasništva sukladno posebnom propisu koji uređuje pitanja autorskih i drugih srodnih prava.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Vlastitu primjenu grafičkih standarda iz članka 5. stavka 2. i članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika javne ustanove razradit će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Knjige standarda iz članaka 2. i 6. te članka 7. ovoga Pravilnika njegovi su sastavni dijelovi i objavljuju se na internetskim stranicama »Narodnih novina«.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o jedinstvenom vizualnom identitetu sustava upravljanja zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« br. 108/2014).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-07/18-01/12
Urbroj: 517-05-2-1-20-12
Zagreb, 6. srpnja 2020.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.

Prilog 1 – Knjiga standarda za korištenje jedinstvenog vizualnog identiteta zaštite prirode u Republici Hrvatskoj

Prilog 2 – Knjiga standarda za korištenje sustava signalizacije i interpretacije zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj