Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

NN 87/2020 (29.7.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

1656

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, broj 80/2013, 14/2014 i 32/2019), ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta uz prethodnu suglasnost ministra zaštite okoliša i energetike i ministra zdravstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OGRANIČAVANJU UPORABE ODREĐENIH OPASNIH TVARI U ELEKTRIČNOJ I ELEKTRONIČKOJ OPREMI

Članak 1.

U Pravilniku o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (»Narodne novine«, broj 20/2020) u članku 1. stavku 2. iza točke 57. dodaju se točke 58. do 62. koje glase:

»58. Delegirana direktiva Komisije (EU) 2020/360 оd 17. prosinca 2019. o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga IV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u platiniranim platinskim elektrodama koje se koriste za određena mjerenja vodljivosti (Tekst značajan za EGP) (SL L 67, 5. 3. 2020.),

59. Delegirana direktiva Komisije (EU) 2020/361 оd 17. prosinca 2019. o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za uporabu šesterovalentnog kroma kao antikorozivnog sredstva u rashladnom sustavu od ugljičnog čelika u apsorpcijskim hladnjacima (Tekst značajan za EGP) (SL L 67, 5. 3. 2020.),

60. Delegirana direktiva Komisije (EU) 2020/364 оd 17. prosinca 2019. o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga IV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za uporabu kadmija u određenim cijevima videokamera otpornih na zračenje (Tekst značajan za EGP) (SL L 67, 5. 3. 2020.),

61. Delegirana direktiva Komisije (EU) 2020/365 оd 17. prosinca 2019. o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u lemu i završnim obradama za primjene u određenim ručnim motorima s unutarnjim izgaranjem (Tekst značajan za EGP) (SL L 67, 5. 3. 2020.),

62. Delegirana direktiva Komisije (EU) 2020/366 оd 17. prosinca 2019. o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga IV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo kao termičkog stabilizatora u polivinil-kloridu koji se upotrebljava u određenim in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima za analizu krvi i drugih tjelesnih tekućina i plinova (Tekst značajan za EGP) (SL L 67, 5. 3. 2020.).«

Članak 2.

(1) U Prilogu III. točka 9. mijenja se i glasi:

»9Šesterovalentni krom kao antikorozivno sredstvo u rashladnom sustavu od ugljičnog čelika u apsorpcijskim hladnjacima do 0,75 % masenog udjela u rashladnoj otopini.

Primjenjuje se za kategorije 8., 9. i 11. i istječe:

– 21. srpnja 2021. za kategorije 8. i 9. osim za medicinske proizvode za dijagnostiku in vitro te instrumente za praćenje i kontrolu u industriji,

– 21. srpnja 2023. za medicinske proizvode za dijagnostiku in vitro iz kategorije 8.,

– 21. srpnja 2024. za instrumente za praćenje i kontrolu u industriji iz kategorije 9. te za kategoriju 11.

9(a)-I.Šesterovalentni krom masenog udjela do 0,75 %, koji se koristi kao antikorozivno sredstvo u rashladnoj otopini rashladnih sustava od ugljičnog čelika u apsorpcijskim hladnjacima (uključujući minibarove) projektiranima za rad potpuno ili djelomično s električnim grijačem, ulazne snage < 75 W pri stalnim radnim uvjetimaPrimjenjuje se za kategorije od 1. do 7. i kategoriju 10. te istječe 5. ožujka 2021.
9(a)-II.

Šesterovalentni krom masenog udjela do 0,75 %, koji se koristi kao antikorozivno sredstvo u rashladnoj otopini rashladnih sustava od ugljičnog čelika u apsorpcijskim hladnjacima:

– projektiranima za rad potpuno ili djelomično s električnim grijačem, ulazne snage ≥ 75 W pri stalnim radnim uvjetima,

– projektiranima za rad potpuno ili djelomično s električnim grijačem.

Primjenjuje se za kategorije od 1. do 7. i kategoriju 10. te istječe 21. srpnja 2021.«


(2) U Prilogu III. točka 41. mijenja se i glasi:

»41Olovo u lemu i završnim obradama električnih i elektroničkih komponenti i obradama tiskanih pločica koje se koriste u modulima paljenja i drugim sustavima kontrole za električne i elektroničke motore s unutarnjim izgaranjem koji zbog tehničkih razloga moraju biti postavljeni izravno na ili u kućište ili cilindar ručnih motora s unutarnjim izgaranjem (klase SH:1, SH:2 i SH:3 iz Pravilnika TPV 401(izdanje 01)*).

Primjenjuje se na sve kategorije i istječe:

– 31. ožujka 2022. za kategorije od 1. do 7. te kategorije 10. i 11.,

– 21. srpnja 2021. za kategorije 8. i 9. osim za medicinske proizvode za dijagnostiku in vitro te instrumente za praćenje i kontrolu u industriji,

– 21. srpnja 2023. za medicinske proizvode za dijagnostiku in vitro iz kategorije 8.,

– 21. srpnja 2024. za instrumente za praćenje i kontrolu u industriji iz kategorije 9.

(*) Pravilnik o mjerama za sprečavanje emisije plinovitih onečišćivača i onečišćivača u obliku čestica iz motora s unutrašnjim izgaranjem koji se ugrađuju u necestovne pokretne strojeve TPV 401 (izdanje 02) (»Narodne novine«, broj 113/2015)«


Članak 3.

(1) U Prilogu IV. točka 37. mijenja se i glasi:

»37. Olovo u platiniranim platinskim elektrodama koje se koriste za mjerenja vodljivosti kada se primjenjuje najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

(a) širokopojasna mjerenja s rasponom vodljivosti koji obuhvaća više od jednog reda veličine (tj. raspon između 0,1 mS/m i
5 mS/m) u laboratorijskim primjenama za nepoznate koncentracije;

(b) mjerenja otopina kod kojih su potrebni točnost od +/ – 1 % raspona uzorka i velika otpornost elektrode na koroziju za neku od sljedećih vrsta otopina:

i. otopine s kiselošću < pH 1;

ii. otopine s lužnatošću > pH 13;

iii. korozivne otopine koje sadržavaju halogeni plin;

(c) mjerenja vodljivosti veće od 100 mS/m koja se moraju obavljati prijenosnim instrumentima.

Istječe 31. prosinca 2025.«

(2) U Prilogu IV. točka 41. mijenja se i glasi:

»41. Olovo kao termički stabilizator u polivinil-kloridu (PVC) koji se upotrebljava kao osnovni materijal u amperometrijskim, potenciometrijskim i konduktometrijskim elektrokemijskim senzorima koji se upotrebljavaju u in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima za analizu krvi i drugih tjelesnih tekućina i plinova.

Istječe 31. ožujka 2022.«

(3) U Prilogu IV. iza točke 43. dodaje se točka 44. koja glasi:

»44. Kadmij u cijevima videokamera otpornih na zračenje izrađenima za kamere sa središnjom rezolucijom većom od 450 TV linija koje se upotrebljavaju u okruženjima u kojima izloženost ionizirajućem zračenju premašuje 100 Gy/sat te je ukupna doza veća od 100 kGy. Primjenjuje se na kategoriju 9.

Istječe 31. ožujka 2027.«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2020. osim odredbi članka 2. i članka 3. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika koje stupaju na snagu 1. travnja 2021.

Klasa: 011-01/20-01/50

Urbroj: 526-05-02-01/2-20-17

Zagreb, 17. srpnja 2020.

Ministar
Darko Horvat, v. r.