Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Upisniku poljoprivrednika

NN 91/2020 (12.8.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Upisniku poljoprivrednika

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1759

Na temelju članka 120. stavka 18. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18 i 42/20), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISNIKU POLJOPRIVREDNIKA

Članak 1.

U Pravilniku o Upisniku poljoprivrednika (»Narodne novine«, broj: 62/19) u članku 12. stavku 1. riječi: »ili elektroničkim putem kada se za to ostvare uvjeti« brišu se.

U stavku 2. iza riječi: »Iskaznice« dodaju se riječi: »i usluge certificiranja«.

U stavku 3. iza broja: »14« dodaju se riječi: »radnih«, iza broja: »7« dodaju se riječi: »radnih«, a riječi: »48 sati« zamjenjuju se riječima: »3 radna dana«.

Stavak 5. briše se.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 5.

Iza dosadašnjeg stavka 6. koji postaje stavak 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Iskaznica se u inicijalnom postupku izdaje bez naknade nositeljima i odgovornim osobama do isteka ugovorene količine od 171.000 komada ili do dana 18. kolovoza 2022., ovisno koji uvjet prije nastupi.«.

Članak 2.

U članku 13. stavku 6. podstavci 5. i 6. brišu se.

Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Iskaznica prestaje važiti i prije isteka roka na koji je izdana u sljedećim situacijama:

– imatelj iskaznice je preminuo ili više nema pravo na Iskaznicu

– poljoprivrednik je prestao obavljati poljoprivrednu djelatnost ili je brisan iz Upisnika.«.

Dosadašnji stavci 7. i 8. postaju stavci 8. i 9.

Članak 3.

Prilozi 3. i 4. Pravilnika o Upisniku poljoprivrednika (»Narodne novine«, broj: 62/19) zamjenjuju se Prilozima 3. i 4. koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/33
Urbroj: 525-12/0651-20-13
Zagreb, 23. srpnja 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 3.

POLJOPRIVREDNA ISKAZNICA

PRILOG 4.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POLJOPRIVREDNE ISKAZNICE I USLUGE CERTIFICIRANJA