Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote

NN 94/2020 (21.8.2020.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote

Ministarstvo poljoprivrede

1782

Na temelju članka 12. stavka 1. podstavaka 7. i 9., članka 13. stavka 2. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O RIBOLOVU PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus) PLIVARICOM TUNOLOVKOM, NJENOM UZGOJU TE UVJETIMA I KRITERIJIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU INDIVIDUALNE PLIVARIČARSKE KVOTE

Članak 1.

U Pravilniku o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote (»Narodne novine«, br. 46/19 i 41/20) u članku 22.a stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za tunu koja je nasađena u uzgojne kaveze počevši od 2020. godine na dalje, prebacivanje tuna unutar uzgajališta dopušteno je isključivo na način da se tuna prebacuje u prazan kavez, pri čemu se može prebaciti cjelokupna količina ili samo dio ribe.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/41
Urbroj: 525-13/0737-20-5
Zagreb, 3. kolovoza 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.